по дата на конкурса
КОНКУРС ЗА РИСУНКА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА „СЕДМИЦА НА ГОРАТА“ НА ТЕМА: ОПАЗВАНЕ НА БОГАТОТО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ В ЛАНДШАФТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ РУСЕНСКИ ЛОМ „

Във връзка с провеждането на българската инициатива „Седмица на гората“, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ обявява конкурс за рисунка за ученици на тема: Опазване на богатото разнообразие от растителни и животински видове в ландшафта на Природен парк „ Русенски Лом „. Участниците са предизвикани да покажат богатото разнообразие от растения и животни в ландшафта на ПП „ Русенски Лом „ , както и тяхното разбиране за чиста околна среда, начините за опазването ѝ и съхраняване на защитените видове в ПП „ Русенски Лом „ Ще бъдат поощрявани изобразени характерни за Природен парк „Русенски Лом“ ландшафт, животински и растителни видове. Техника на рисунките: акварелни/темперни бои или пастели. Формат: хартия/картон А4; Информация: на гърба на работата трябва да бъдат изписани трите имена на участника; възраст; клас; учебно заведение и град ; точен адрес на местоживеене и телефон на родител или преподавател. Срок за подаване на рисунките: 25.03.2024 година. За творби изпращани по пощата, важи датата на пощенското клеймо. Място на подаване: ДПП „Русенски Лом“, Русе 7000, бул. „Ген. Скобелев“ №7.

 • Дата на затваряне: 25 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: 7 - 17 години
 • Източник: https://rusenski-lom.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС „ПРОЛЕТНА ПАЛИТРА”

НЧ „ИЗГРЕВ – 1921”, С. ВОЛУЯК ОБЯВЯВА ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС „ПРОЛЕТНА ПАЛИТРА” РЕГЛАМЕНТ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: • Популяризиране и подпомагане развитието на детски таланти в областта на изобразителното изкуство; • Предоставяне на възможност за изява и развитие таланта на участниците; • Насърчаване на творческите способности и фантазия на младите хора. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: • Няма ограничения в техниката на рисуване; • Всеки автор може да участва само с една рисунка с размери 35/50 см; • На гърба на всяка рисунка да бъдат отбелязани: - трите имена и възраст на участника; - читалище, училище, извънучилищно звено – ЦПЛР, школа, клуб и пр.; - адрес, телефон и e-mail за връзка; - име на ръководителя, ако има такъв. • Представените творби не подлежат на връщане. Те стават собственост на НЧ „Изгрев – 1921” и могат да се използват за благотворителни цели. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Най-добрите от тях ще бъдат включени в изложба. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – I – IV клас /7-10 години/ Втора възрастова група – V – VIII клас /11-14 години/ Трета възрастова група – IX - XII клас /15-18 години/ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: - идея на рисунката; - композиция; - оригиналност; - съчетаване на цветовете; - цялостен дизайн; - самостоятелност. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 29.03.2024 г. АДРЕС: С. ВОЛУЯК, ПК 1346, УЛ.”ЗОРНИЦА” № 59, НЧ „ИЗГРЕВ – 1921” За контакт и информация: тел. 0884718744, e-mail: konkurs_izgrevvoluqk@abv.bg

 • Дата на затваряне: 29 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: От 7 г. до 18 г.
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Първи Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство "Да претворим красотата на традициите"

Цели: Да стимулира развитието на творчеството и въображението на участниците, и да даде възможност, на деца и възрастни, да споделят своите идеи, знания и умения. Да се провокира творческият потенциал и прояви. Да възпитава в родолюбие, чрез изучаване културните традиции на българския народ – обичаи и празници. Да стимулира участниците към изследователска и краеведческа дейност. Регламент: В конкурса могат да участват деца, младежи и възрастни, разделени в следните раздели: Раздел Рисунка Всеки участник може да представи до три творби, в размер 35/50 см на тема: „Еньовден“. Разрешава се използването на всякаква техника и средства. Раздел Приложно изкуство Участниците могат да участват колективно или индивидуално с изработени от тях пластики, пана, керамика, дърворезба, обемни форми, традиционни везбени техники и други, без ограничение на размери. Творбите очакваме на адрес: НЧ „Просвета-1925“, село Лозен, общ. Любимец, обл. Хасково, пощ. код 6552 Или с куриер до Офис на Еконт в гр. Любимец, за Христо Митков Янъков, тел. 0878916901, за сметка на подателя. Краен срок за подаване на творбите: до 15 юни 2024 г. Данни, придружаващи рисунката и/или творбата: - име и фамилия на участника, възраст, домашен адрес, телефон; - име и фамилия на ръководителя, телефон; -име, адрес и телефон на училището или школата (ако е приложимо). За рисунките, данните да бъдат изписани на гърба им, а за творбите от раздел Приложно изкуство, да бъдат отбелязани по усмотворение на участниците. Творбите не се връщат на автора. Конкурсът е без такса за участие. Конкурсът е насочен към деца, младежи, възрастни – представители на училища, школи по изкуствата и индивидуални уастници. Всички участници попълват декларация за участие в конкурса. С изпращането на творбите, участниците или родителите (настойниците) и техните преподаватели, се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса, информирани са за условията за набиране и обработка на личните им данни, както и дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия. Съгласието си предоставят в изрична писмена декларация, неизменна част от изпратените документи. Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса, ще бъдат обработвани и използвани единствено за целите и задачите на осъществяването на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с прилагането на Регламент на ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила за защита на личните данни на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, обл. Хасково. Изисквания на журито: -изразителност на рисунката и креативност; -култура на цвета- цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония -желателно е творбата да бъде свързана с местната традиция и памет за празника Еньовден. Журито класира участниците с най-добрите рисунки до 20 юни 2024 г. Класирането ще се извърши по групи, както следва: Първа група – от 6 до 10 г. Втора група – от 11 до 14 г. Трета група - от 15 до 19 г. Четвърта група – от 19 до 30 г. Пета група – 31 г. + Всеки участник ще получи грамота за участие, която ще бъде изпратена по обикновената поща или с куриер, след приключването на конкурса. Ще бъдат отличени най-добрите три творби от различните възрастови групи. Ще бъдат отличи преподаватели и ръководители за високи постижения на техните ученици. Организаторът си запазва правото да раздаде специални и поощрителни награди. Обявяване на резултатите – до 20 юни 2024 г. на официалната интернет страница на читалището: www.prosvetalozen.com Програма на изложбата с участващите творби: 23 юни 2024 г. 13:00 часа – откриване на изложбата 13:30 часа – награждаване на участниците Неприсъстващите наградени ще получат отличията си по пощата или по куриер за сметка на организатора. Информация и контакти: Елена Паскова – 0896 111 542 Христо Янъков – 0878 916 901 E-mail: lozen_ch@abv.bg

 • Дата на затваряне: 15 юни 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: за деца от 6 г., младежи и възрастни
 • Източник: https://prosvetalozen.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: Цялата страна
Приоритет на конкурса 
Втори национален преглед конкурс за смешна детска рисунка 2024

Регламент Втори национален преглед конкурс за смешна детска рисунка 2024. Уважаеми млади българки и българи, Управителният съвет на секция Карикатура ви кани да участвате в Вторият национален преглед конкурс за смешна детска рисунка в рамките на 49-тата Национална изложба на карикатурата 2024. Темите са от живота, който виждате и усещате. Само една острилка ви е нужна. Талантът си го имате. Тази година за втори път заедно с големите, ще се представят и най-младите на Вторият национален преглед конкурс за смешна детска рисунка 2024. Конкурсът ще бъде в две възрастови групи : 9 – 12 години и 13-16 години. Специална комисия ще журира и оцени вашата работа. Ще има дипломи и медали. Всяко дете може да изпрати на walex.toon@gmail.com една рисунка формат А4. В текста на е-мейла впишете: Две имена, възраст, адрес на училище или школа, Фейсбук линк на страницата на училището или школата, град, държава, Ваш е-мейл за връзка. Всяка работа, одобрена от журито и участваща в изложбата ще получи на предоставения е-мейл Диплом за участие или награда. На е-мейла напишете „за Вторият конкурс за смешна детска рисунка“. Срокът е до 15 Март 2024 г. Честита баба Марта !!! Добре дошли ! Успех !

 • Дата на затваряне: 15 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: 9 – 12 години и 13-16 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "НАРИСУВАЙ ИСТОРИЯТА"

За седма поредна година даваме старт на конкурса за рисунка и приложно изкуство "Нарисувай историята". Посветен на 3-ти март - Национален празник на Република България Регламент: В конкурса могат да участват деца и младежи от 6 до 25 години в следните раздели: 1.Раздел - рисунка Всеки участник трабва да изпрати не повече от две рисунки по тематиката на конкурса с размери 35/50 см., без паспарту. Разрешава се използването на всякаква техника и средства - акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж. Рисунките на трябва да са гледани/копирани / от списание, картички и илюстровани книги. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: трите имена на автора, възраст, училище извънучилищно звено, школа, клуб, точен адрес, пощенски код и телефон. 2.Раздел - Приложно изкуство Учениците, индивидуално или колективно могат да участват с изработени от тях различни материали - пластики, пана, керамика, дърворезба, обемни форми и др. Класирането ще е извърши в три възрастови групи: Първа група - 6 - 10 г. Втора група - 11-14 г. Трета група - 15-25 г. Всички творби трябва да бъдат изпратени най-късно до 8 март 2024 г. на адрес: 3000 гр. Враца, ул. Втори юни № 10, Младжеки дом Телефон: 0877 943 996-Нина Димитрова е-mail:youth_house@abv.bg

 • Дата на затваряне: 08 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка, приложно изкуство
 • Ограничение за участие: деца и младежи от 6 до 25 години
 • Източник: Младежки дом - Враца
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА “МОЯТ ВЕЛИКДЕН” 2024

СТАТУТ НА КОНКУРСА Национален конкурс “Моят Великден” се организира за четвърта година от ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование “София”. Той е част от Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024г. на Министерство на образованието и науката и е без такса за участие. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование “София” предоставя възможност за изява на деца от цяла България чрез провеждането на национален конкурс за рисунка на тема „Моят Великден”. Конкурсът е насочен към деца от 1 до 12 клас от училища, ЦПЛР и школи по изкуствата. Конкурсът има за цел чрез средствата на изобразителното изкуство да поощри децата да изразят отношението си и да съпреживеят чудото Възкресение и Великденския тридневен пъстър празник на вярата, прераждането, събуждането на природата за нов живот. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ I. Възрастови групи В конкурса могат да вземат участие ученици от трите образователни етапа, разпределени в 4 възрастови групи, както следва: - І-ва възрастова група – 1 – 2 клас - ІІ-ва възрастова група – 3 – 4 клас - ІІІ-та възрастова група – 5 – 7 клас - IV-та възрстова група – 8 – 12 клас 2 II. Състезателни категории Във всяка една от възрастовите групи участниците ще се състезават в двe категории: 1) ученици от общообразователни училища (държавни, общински и частни училища, неспециализирани в областта на изящните изкуства) 2) ученици, посещаващи школи по изкуствата (частни, към ЦПЛР, към общински домове и други) или професионални училища по изкуствата. III. Техники В двете направления ще се приема рисунки, изпълнени в различни живописни и графични техники на картон, както следва: 1) категория (общообразователни училища) в размер от А4 до 35/50 см. 2) категория (школи и специализирани училища) само в размер 35/50 см. IV. Тема: Сюжетите на художествените творби да бъдат съобразени с темата на конкурса и с традиционните обичаи и обреди, където тясно са преплетени християнство и езичество. В християнската религия на Великден се чества Възкресението на Сина Божи Иисус Христос. В народната традиция Великден се празнува три дни. В събота, в полунощ се отбелязва Възкресение Христово. Хората се поздравяват с възгласите “Христос Воскресе!” и отговор: “Воистина Воскресе!”. А в народната традиция, сутринта в неделя с цветя се ходи на тържествена литургия в църквата, след което семейството се събира на празнична трапеза. Най-възрастният в дома разчупва обреден хляб и раздава на всеки. Първото парче се оставя пред иконата за Бога. След обяд, облечени с нови дрехи всички отиват да играят първото хоро след дългия пост. Връзват се люлки, на които се люлеят и здраве. В понеделник, наречен „разметан понеделник”, момичета и момчета на групи търкалят червени яйца на пъстрата цветна поляна. IV. Условия за участие в конкурса: 1. Всеки участник има право да се представи с една творба. На гърба на всяка рисунка трябва четливо да е написана или напечатана следната информация: 3 ○ трите имена на автора ○ клас ○ училище, школа или извънучилищна институция, в т.число и град ○ преподавател ○ имейл или телефон за връзка 2. Рисунките трябва да се изпратят до 12 април 2024г. 1 на следния адрес: София 1220, ж.к. Надежда II, ул. “Св.Никола Нови” No22 ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София” За Национален конкурс „Моят Великден“ 2024г. 3. С изпращането на творбите, родителите /настойниците/ на децата и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса, информирани са за условията за набиране и обработка на личните им данни, както и дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия. Съгласието си предоставят в изрична писмена декларация, неизменна част от изпратените документи. Образец на декларацията е приложен към Статута на конкурса. Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса “Моят Великден” 2024 ще бъдат обработвани и използвани единствено за целите и задачите на осъществяването на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с прилагането на Регламент на ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива дани и в съответствие с Вътрешните правила за защита на личните данни на ЦПЛР ЦИКО “София”. Всички права на участници относно обработката на личните им данни могат да се осъществяват писмено на адреса на ЦПЛР ЦИКО “София”, ул. “Свети Никола Нови” 22 и на имейл info-2214709@edu.mon.bg 4. Награди Всеки участник ще получи грамота за участие, която ще бъде изпратена на имейла за контакти след приключването на конкурса. Най-добрите три творби от всяка възрастова група ще бъдат отличени съответно с първа, втора и трета 1 *Важи датата на пощенското клеймо или датата на куриерския пакет. 4 награда. ЦПЛР – ЦИКО „София” запазва правото си да раздаде повече от една награда по съответните категории, както и поощрителни награди и да отличи институции, школи и преподаватели за високи постижения на техните ученици. За оценка на творбите, Центърът ще покани специализирано жури на доказали своите професионални качества педагози и специалисти в областта на изобразителното изкуство. Организаторите на конкурса не носят отговорност за решенията на журито. Решенията на Журито не подлежат на обжалване! 5. Критерии за оценка на детските творби: ● Творческо пресъздаване на празника Великден ● Оригиналност ● Автентичност 6. Резултати Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 19 април 2024г. на уебсайта на ЦИКО “София” www.artcentersofia.bg, Фейсбук страницата на Центъра, както и всички участници ще бъдат уведомени по имейл. Най-добрите творби ще бъдат представени на специална изложба във Общинския културен институт „Надежда”, която ще се открие на 26 април 2024г. от 18:30 ч. Отличените творби остават в архива на ЦПЛР - ЦИКО „София” с цел популяризиране на конкурса „Моят Великден”. Центърът запазва правото си да ги използва за създаване на изложби с учебни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании. 7. Виртуална изложба ще бъде поместена във социалните мрежи във Фейсбук и Instagram в каналите на ЦПЛР ЦИКО София. Виртуалната изложба на конкурса ще протече съгласно настоящия регламент за публикуване в различните социални мрежи, който е задължителен за спазване от всички участници. Регламентът е съобразен с политиката на Facebook и Instagram, приложима за всички създатели и администратори на страници, групи и събития във Facebook. 8. Допълнителна информация може да получите на тел. 02/ 936 04 02. Връзка с организаторите: 0894 62 11 22 - Магдалена Ангелова 0894 62 11 23 – Диляна Вучкова

 • Дата на затваряне: 12 април 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1-ви до 12 клас
 • Източник: ЦПЛР ЦИКО “София”
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС НА ТЕМА "ЦВЕТНО ЛЯТО"

Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе съвместно с : Antoan Vill fashion for life, Нова линия Русе, Bader ОБЯВЯВАТ КОНКУРС НА ТЕМА "ЦВЕТНО ЛЯТО" I. Цел на конкурса: Осигуряване на въможност за творческа изява на талантливи ученици в областта на модата; Изява на творческия потенциал и на оригиналното ученическо мислене в областта на изобразителното изкуство; Подпомагане развитието на детското творчество и въображение; Възможност на учениците да развихрят фантазията си, да създадат и реализират лични проекти в областта на изобр. изкуство, декоративно-приложните изкуства и модата. II. Условия за участие: В конкурса могат да участва ученици от 6 и 7 клас и ще бъдат оценяване в две възрастови групи. III. Тематичен обхат - изработване на цветна скица на модел с оригинална интерпретация на тема "Цветно лято" - младежка мода, олицетворяваща личните възприятия на участника. IV. Изисквания към конкурсните творби: Всеки участник може да учства с максимум 2 твори/А4, без рамка и паспарту/; Рисунките трябва да са оригинални и да са на автора; Техники - по избор; На гърба на всяка творба трябва да има попълнени с печатни букви текст: Трите имена на участника, учебно завадение и клас, телефон и ел. поща за контакт, ръководител и неговия телефон и ел. поща. Декларация за информирано съгласие V. Срокове и условия за изпращане на конкурсните творби: Краният срок за изпращане на творбите е 31 март 2024 години. Разработките се приемат както следва: -На хартиен носител на адрес: ПГ по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе, ул. Велико Търново № 21, гр. Русе Координати за комуникация: Адрес: гр. Русе 700, ул. Велико Търново № 21 Телефон: +359 82 834 946 - канцелария Лице за контакти: инж. Ивелина Апостолова - ЗДУПД, тел: +359 82 834 957 -

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
15 Международен конкурс за детска рисунка "Слънчевите руни в българските носии и история" - Силистра 2024.

I. Целта на конкурса е младите хора: - да открият красотата в слънчевите багри, руни, знаци, форми, орнаменти, втъкани в народната носия от родното място, като ги извадят от раклата на баба или потърсят в Етнографския музей и сбирки; - да повишат интереса си към изкуството на самобитните майстори при везане и тъкане на българската национална носия и тъкани (възглавници, ковьори, пешкири, колани и др.) от родния край; - да придобият знания за особеностите и стилистиката на орнаментите в българския фолклор; - да съхранят самобитната българска традиция и култура за бъдещите поколения, като ценен принос в общоевропейското културно наследство; - да открият корените на своя род и да си направят родословно дърво; - да се запознаят и гордеят със историческите събития и личности, въздигнали авторитета на Българската държава от Авитохол, Кубрат и Аспарух и до днес, древнобългарските руни и писменост, достигнали до наши дни. II. Жанрове: • живопис и графика; • приложно изкуство и колажи; • компютърна графика и презентация; • снимка на детето в народна носия; Теми на рисуване: • български традиции, обичаи, празници и символи; • родословно дърво на автора. • български пословици, гатанки и поговорки. • българска азбука и текстове на Глаголица и Кирилица. III. Условия за участие: - в конкурса участват само снимки на изработените творби в посочените жанрове и оригинали на компютърни графики и презентации; - всяка творба трябва да бъде снимана в дигитален формат *.jpg и да се изпрати в прикачен файл на e-Mail: konkursruni@gmail.com Размерът на снимката трябва да е дo 10MB. За участие се приемат само снимки с високо качество; - всяка снимка трябва да бъде изпратена с информация за автора: - трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон/ - заглавие на рисунката - име на учителя - всяка творба да е придружена с текст, който да съдържа кратко описание на творбата (от коя историко-географска област е шевицата, на кого е принадлежала носията, какво знаете за цветовете, орнаментите и значението на шевицата). - продължителността на компютърните презентации да е от 2 до 5 минути, със текст на български език; - размерът на творбата живопис, графика, приложно изкуство, колажи, снимка на детето в народна носия, родословно дърво на автора да е А3 или А4; - наградените рисунки имат запазени авторски права и организаторите имат право да ги публикуват и представят в изложби. Рисунките ще бъдат оценявани в две възрастови групи: - I група - от 6 до 12 год. - II група - от 13 до 18 год. Краен срок за получаване на творбите : 20 май 2023 г. на e-Mail: konkursruni@gmail.com За връзка: konkursruni@gmail.com Facebook: Слънчеви руни / Slanchevi runi Oрганизатори: Фондация „Азгард” и Клуб „Приятели на Слънчеви руни” - Силистра ДАЙТЕ ВОЛЯ НА ФАНТАЗИЯТА СИ ! ПОТЪРСЕТЕ КОРЕНИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РОД !

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Ученически конкурс за рисунка “Дъга на толерантността”.

ОБЩИНА СИЛИСТРА ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТДЕЛ „КУЛТУРА“ ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА “ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА” – СИЛИСТРА През 2024 година конкурсът се посвещава на традициите – културно богатство, извор на ценности, мъдрост и добруване. Теми: „Пролетни празници и обичаи в България“ „Български народни носии и носии на етносите в родния край“ І. Цел на конкурса е: - Неповторимо и необятно е културното богатство на България. Традициите ни са цветни, завладяващи и неповторими. Съхранението и предаването им от поколение на поколение е израз на идентичност, съприкосновение с красивото в живота, урок по човечност и добродетели. Целта на конкурса е да се повиши интересът на младите хора към изкуството, към българските традиции, наравно с тези на етносите – културно мноогообразие и пъстрота на багри, обредност и празници. Пролетта е в обредите на всички етноси, живеещи в Крайдунавска Добруджа и техните обичаи са тясно вплетени в народното творчество. Българските народни носии и носиите на етносите са символ на здраве, плодородие, памет и ценности. Чрез изкуство младите хора ще открият общите елементи в традициите и културата на различните етноси в България, ще изразят своите познания и виждания за разбирателство, търпимост и уважение и ще укрепи у тях чувството за принадлежност към българската нация. ІІ. Жанр: рисунка ІІІ. Условия за участие: Всяко дете може да представи до два броя рисунки, като се позволява да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3; - Използваните материали са без ограничение; - На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:  трите имена на автора /кой клас е, адрес, училище, телефон за връзка/;  заглавие на рисунката;  име на учителя, телефон за контакт и e-mail;  всяка рисунка да е придружена с текст, който да съдържа кратко описание на творбата и послание /прикрепени на гърба на рисунката/. Възрастови групи: - Първа група – от 1 - 4 клас; - Втора група – 5 - 8 клас; - Трета група – 9 - 12 клас. Краен срок за получаване на творбите: 29 март 2024 г. Информация за отчитането на конкурса ще бъде публикувана допълнително на сайта на Община Силистра. Творбите изпращайте или предавайте на адрес: гр. Силистра – 7500 Община Силистра ул. Симеон Велики 33, ІІІ етаж, стая 321А или 321 За ученическия конкурс за рисунка „Дъга на толерантността” Телефони за информация: 086/816 258, nu22@abv.bg Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 рисунки. Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи първа, втора и трета награда. Авторите на отличените рисунки получават грамоти и предметни награди. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ Е БОГАТСТВО! ТОЛЕРАНТНОСТТА Е ВДЪХНОВЕНИЕ!

 • Дата на затваряне: 29 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1-ви до 12 клас
 • Източник: Община Силистра
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Вдъхновение по Фотев - конкурс за илюстрация по стихове на големия поет Христо Фотев

Допускат се само рисунки, които са по мотиви от стихотворение на Христо Фотев. За втори път в Бургас ще се проведе конкурс за илюстрация по стихове на големия поет Христо Фотев. Инициативата е част от проявите по повод рождения ден на твореца и връчването на Националната награда за поезия. В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас, както и студенти. Отличените творби ще бъдат представени в изложба по време на церемонията по награждаване на лауреата на деветото издание на Националния конкурс за поезия "Христо Фотев". Едно от изискванията е творбите да са с максимален размер 50 см на страна от хартията, минималният размер е 25 см на страна от хартията. Техниката на рисуване е туш, перо, акварел, темпери, акрил, колаж или смесена техника. Допускат се и творби, изпълнени в класически графични техники /офорт, суха игла, литография/, както и дигитален печат. На гърба на всяка картина е задължително четливо изписване с молив на трите имена и години на участника, както и училище, клас, школа и име на ръководител – ако има такъв. Трябва да бъдат упоменати още името на творбата, размер на листа, техника и година на създаване, стихът на Христо Фотев, от който е вдъхновено произведението. Всеки автор може да изпраща по една творба на адрес: Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски", Ул. "Митрополит Симеон" № 24, до г-н Георги Динев – директор на галерията /За конкурса за илюстрация по стихове на Христо Фотев/. Крайният срок за получаване на творбите е 11 март. Творбите, получени за конкурса, не се връщат на авторите. Те се предоставят за експониране в сградите на учебни заведения или други публични сгради в община Бургас. Те могат да се използват за награди и подаръци от името на Община Бургас. Компетентно жури, с представители от Дружество на художниците – Бургас, БХГ "Петко Задгорски", НХА – филиал Бургас, Сдружение "Бургаска писателска общност" и Община Бургас, ще оценя произведенията. Всички получени творби ще бъдат разделени в двете категории – ученици и студенти. Ще бъдат раздадени по 3 индивидуални награди във всяка от тях. Отличените художници ще получат грамота от Община Бургас и предметна награда. Конкурсът за илюстрация по стихове на Христо Фотев е част от съпътстващите прояви на Национален конкурс за поезия „Христо Фотев“,организиран от Община Бургас, съвместно с Министерството на културата, Съюза на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружение „Бургаска писателска общност“. Всички получени творби или част от тях, по преценка на журито, ще бъдат представени с изложба в деня на провеждане на заключителната церемония на поетичния конкурс.

 • Дата на затваряне: 11 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от VIII до XII клас, както и студенти
 • Източник: Община Бургас
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ФОТОГРАФИЯ “ШАРЕНО ПЕТЛЕ“

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГР. БУРГАС ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – СРЕДЕЦ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ФОТОГРАФИЯ “ШАРЕНО ПЕТЛЕ“ Конкурсът се осъществява под патронажа на инж. Иван Кичев - кмет на Община Средец Целта на конкурса е откриването и насърчаването на млади таланти от детските градини, училищата, ЦПЛР, школи и други извънкласни форми на обучение в областта на изобразителното изкуство и фотография. ПЪРВИ МОДУЛ: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА: „5 -ТЕ ЕЛЕМЕНТА НА СТРАНДЖА- ПРОСТРАНСТВО, МАГИЯ, ЕНЕРГИЯ, ЖИВОТ И МУЗИКА“ СТАТУТ ЦЕЛ : Да стимулира развитието на детското художествено творчество и въображение по зададената тема и възможност за изява на творческата им индивидуалност. Най-голямата отличителна награда в конкурса ще бъде ПРИЗ „Шарено петле“, който се връчва в модул „Детска рисунка“. РЕГЛАМЕНТ : В конкурса могат да участват деца и ученици от цялата страна, разпределени в пет възрастови групи: I-ва възрастова група – деца до 7 годишна възраст /от детските градини/; II-ра възрастова група – ученици от начален курс на обучение /I – IV клас/; III-та възрастова група – ученици от прогимназиален клас /V- VII клас/; IV- та възрастова група – ученици от гимназиален клас / VIII-XII клас / V- та група – ученици от професионални гимназии, арт ателиета, ЦПЛР и школи по изобразително изкуство. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: В конкурса могат да участват живописни творби. При оценяване ще се взема предвид: СПАЗВАНЕ НА ТЕМАТА НА КОНКУРСА, детска изразителност; композиционно изграждане; умение за предаване на идеи чрез използването на подходящи техники, намеса на ръководител в творбата. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ : По избор; ФОРМАТ НА ЛИСТА : А4 35 х 50 см – без паспарту; ВСЯКА ТВОРБА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ: Информацията трябва да бъде написана/четливо/ или залепена на гърба на творбата. трите имена на автора; клас, възраст; учебно заведение, школа и организация, която представлява; ръководител; точен адрес; телефон и e-mail за контакт; Декларация за участие в конкурса и информирано съгласие от родител /по образец/; Електронно заявление за участие в конкурса: линк към електронното заявление. За отваряне на хипер линк натиснете Ctrl + клик върху линка https://form.jotform.com/240296200599055 ЖУРИРАНЕ : Творбите ще се оценяват от жури, съставено от художници и представители на РУО гр. Бургас, ОДК гр. Средец и Община Средец. Журито присъжда І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място, поощрителни награди във всяка възрастова група и специални награди. Отличените ученици получават диплом и предметни награди. Всеки участник ще може да изтегли празна дигитална грамота за участие от линк. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Всеки участник може да участва в конкурса с 1 творба. Участниците изпращат само авторски творби. Произведенията не се връщат! Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват, излагат в изложби и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обещетения за това. Изпратените творби остават собственост на Общински детски комплекс гр. Средец и ще се използват за популяризиране на дейността на ОДК и презентирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели на ОДК. Наградените творби ще бъдат подредени в изложба в сградата на Община Средец. Част от ненаградените творби ще бъдат показани в изложба в сградата на ОДК. ВТОРИ МОДУЛ: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА: „5-ТЕ ЕЛЕМЕНТА НА СТРАНДЖА- ПРОСТРАНСТВО, МАГИЯ, ЕНЕРГИЯ, ЖИВОТ И МУЗИКА“ РЕГЛАМЕНТ В конкурса могат да участват ученици от цялата страна, селекционирани в три възрастови групи: I-ва възрастова група – ученици от начален курс на обучение /I – IV клас/; II-ра възрастова група – ученици от прогимназиален клас /V- VII клас/; III-та възрастова група – ученици от гимназиален клас /VIII - XII клас/; IV-та възрастова група – Школи по фотография, ЦПЛР, специализирани клубове. ИЗИСКВАНИЯ И ФОРМАТ НА СНИМКАТА : JPEG формат; размер на файла до 7 МВ, дългата страна на снимката да е до 3000 пиксела; приемат се както цветни, така и черно-бели фотографии; допустима обработка на фотографиите: контраст; корекция на яркост; рязкост и прекадриране; не се допускат добавяне на водни знаци, подписи и рамкиране на фотографиите; Всеки участник може да участва до 2 фотографии; Всяка снимка трябва да бъде със специфично име определящо творбата; ВСЯКА ФОТОГРАФИЯ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ: трите имена на автора; клас, възраст; учебно заведение, школа и организация, която представлява; ръководител; точен адрес телефон и e-mail за контакт; Декларация за участие в конкурса и информирано съгласие от родител /по образец/; Електронно заявление за участие в конкурса: линк към електронното заявление. За отваряне на хипер линк натиснете Ctrl + клик върху линка https://form.jotform.com/240296200599055 ЖУРИРАНЕ : Фотографиите ще се оценяват от жури, съставено от представители на РУО гр. Бургас, ОДК гр. Средец и Община Средец. Журито присъжда І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място, поощрителни награди и специални награди във всяка възрастова група. Отличените ученици получават диплом и предметни награди. Всеки участник ще може да изтегли празна дигитална грамота за участие от линк. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ : Всеки участник има право да участва в конкурса с до 2 фотографии. Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обещетения за това. Изпратените фотографии остават собственост на Общински детски комплекс гр. Средец и ще се използват за популяризиране на дейността на ОДК и презентирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели на ОДК. Наградените фотографии ще бъдат включени в изложба в сградата на ОДК. ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ФОТОГРАФИИ НЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ТЕМАТА ИЛИ ПО СТАРИ ТЕМИ, С ЛИПСВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА, НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ. Крайният срок за получаване на творбите от двата модула на конкурса е 30 април 2024 г., на следния адрес: 8300 Средец ул. “Перущица“ № 2 б Общински детски комплекс гр. Средец За конкурса „Шарено петле“ За фотографии: Ел. поща на конкурса - shareno_petle@abv.bg 10.05.2024г. – журиране и публикуване на протокол; 15.05.2024г.- разпращане на награди и дипломи на наградените; за контакти: Радина Маринчева - 0883443334 Надежда Николова – 0884349347 Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 10 май 2024 г. на сайта на ОДК – Средец, на адрес www.odk-sredets.com и във Фейсбук-страницата: Общински детски комплекс – Средец.

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: Рисунка, фотография
 • Ограничение за участие: деца до 7 годишна възраст /от детските градини, ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – СРЕДЕЦ
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” - 2024г.

ПОКАНА УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, Отправяме Ви покана да станете част от СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” - 2024г., организиран от Община Кюстендил. Темата „Пролет върху листа” е свободна и креативна. Вие имате възможност да изявите своето творчество, да импровизирате с различни изобразителни материали и да създадете пролетни пейзажи и натюрморти, цветя, фигурални композиции или свободни изображения в пролетна хармония. През годините конкурсът се превърна в утвърден форум на детското творчество и се радва на много широка популярност в цялата страна. Хилядите получени рисунки го превръщат в представителна извадка за нивото на детското творчество в наши дни. С поставеното начало на конкурса през 2008 година пролетта в град Кюстендил идва с хилядите рисунки на децата на България. Вярваме, че през месец март 2024 националният конкурс „Пролет върху листа” отново ще даде възможност за среща и изява на много талантливи деца и техните слънчеви творби! Приложено Ви изпращаме статут на конкурса. Желаем Ви пролетно вдъхновение! Очакваме творбите Ви до 21.03.2024 г. на адрес: гр. Кюстендил 2500 ул.Търговска № 6 За Отдел „Култура и духовно развитие”, Община Кюстендил На тържествена церемония на 22.04.2024 г. във фоайето на Общински театър гр. Кюстендил ще бъдат обявени резултатите от конкурса и ще бъде открита представителна изложба на класираните творби. Резултатите ще бъдат обявени на страницата на отдел „Култура и духовно развитие“ - https://www.kultura-kn.info/ Отдел „Култура и духовно развитие”, Община Кюстендил 2 СТАТУТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” КЮСТЕНДИЛ Чл. 1 Този статут урежда правилата за провеждане на ежегодния Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа”, условията за приемане, класиране и журиране на изпратените произведения, както и всички други дейности необходими за успешното провеждане на конкурса, включително и съпътстващи прояви и събития, които допринасят за постигането на неговите цели. Чл. 2 Целите на Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа” са: (1) да насърчава децата да открият своят талант като едновременно ги запознава с кюстендилската изобразителна школа; (2) да насърчава развитието на вече открити таланти и да подпомага тяхното усъвършенстване; (3) да подпомага цялостното развитие на деца и юноши като предоставя форум да изразят творчески своите представи за света. Чл. 3 Национален конкурс „Пролет върху листа” е с конкурсен характер и в него могат да участват деца и ученици от цялата страна от 4-ти до 12-ти клас, независимо дали са в общообразователни, профилирани училища, школи по изкуствата или само искат да открият своя талант. Чл. 4 (1) Възрастовите групи, в които могат да участват деца и ученици, са: I група - включваща деца от 4-ти, 5-ти и 6-ти клас; II - група, включваща деца и юноши от 7-ми, 8-ми и 9-ти клас III група - включваща юноши от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас. (2) Група без възрастови ограничения, за деца и юноши със специални образователни потребности. (3) Група с международно участие, за ученици от български общности в чужбина или за чуждестранни ученици (4) Група –компютърна графика- без възрастови ограничения, за деца и юноши. 3 Чл. 5 (1) Всички участници в Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа” могат да участват с 1 (едно) свое произведение в предпочитан от тях вид, техника и жанр с всички видове живописни, графични и приложни техники, компютърна графика, като произведението трябва да е на картон с размер 35/50 см. (2) На гърба на всяко едно произведение е необходима информация за произведението и автора му съобразно образец №1. (3) С изпращането на творбите, родителите/настойниците/ на децата и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса; (4) Творбите за конкурса се приемат на следния адрес: Отдел „Култура и духовно развитие”, Община Кюстендил, ул. ”Търговска” № 6, гр. Кюстендил 2500 (5) Крайният срок за получаване на творба за участие в конкурса се обявява на сайта на отдел „Култура и духовно развитие” на следния интернет адрес: http://www.kulturakn.info/. Чл. 6 (1) Във всяка една от групите, изброени в Чл. 4., журито съгласно Чл. 8 може да определи по една творба за I, II и III място. (2) В редки случаи журито има правомощията да определи четвърта творба в някоя от групите като почетна. Чл. 7 (1) Авторите на творби, отличени от журито за участие в представителна изложба „Пролет върху листа“, получават специална грамота и предметни награди. (2) Автори на творби могат да бъдат отличени с грамоти, награди и поощрения за убедително представяне в отделни художествени жанрове. (3) Изпращащите организации, чиито представители са наградени в една или повече от групите съгласно Чл. 4, и Чл. 8 (2), получават благодарствена грамота. 4 Чл. 8 (1) Журито, оценяващо творбите, е в следния състав:  представител на Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора”, гр. Кюстендил;  представител на Представителството на Съюза на българските художници, гр. Кюстендил  представител на Групата на кюстендилските художници  представител на Община Кюстендил;  преподавател по изобразително изкуство (2) Журито селектира избраните произведения, които, след съставяне на констативен протокол по образец №2, се представят в тематична изложба в гр. Кюстендил. (3) Критерии за оценка на журито за рисунка:  творбите да отговарят технически на зададения формат 35/50 см. /компютърната рисунка да е разпечатана в същия формат./  идейно творбите да отговарят на зададената тема „Пролет“  оригиналност и творчески подход в пресъздаване на темата „Пролет“  умело боравене с избраната изобразителна техника, материал и жанр. (4) Критерии за оценка на журито за компютърна рисунка  Да са изработени на графична програма по избор( напр.Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Ilustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic и др.).  Творбите да са авторски.  Рисунките да са разпечатани на хартиен носител с размер на листа формат А3  Да не се използват готови обекти или картинки.  Да са рисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори. Чл. 9 (1) Произведенията, изпратени за Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа”, които не са класирани в конкурса и не са включени в представителна изложба, се връщат след приключване на съответното издание, при поискване от авторите за тяхна сметка, в срок до 3 месеца след обявяване на класираните творби; (2) Класираните, както и не поисканите творби, след приключване на конкурса, и всички права върху тях остават за Община Кюстендил.

 • Дата на затваряне: 21 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици от цялата страна от 4-ти до 12-ти клас
 • Източник: Община Кюстендил
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за дигитална рисунка под наслов „Стих за обич“

За деня на „Свети Валентин – Ден на влюбените“, Регионална здравна инспекция – Шумен обявява конкурс за дигитална рисунка под наслов „Стих за обич“. Целта е чрез картина и стих/цитат от стихотворение от български поет и с помощта на техниките на дигиталното изкуство, младите хора да изразят чувства на обич, любов, привързаност, нежност. Инициативата е част от регионалната кампания по повод 14 февруари – „Свети Валентин – Ден на влюбените“ и от втория етап на Националната АНТИСПИН кампания. Конкурсът стартира на 14 февруари 2024 г., а крайният срок е 31 март 2024 г. В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас на училищата в област Шумен, които ще са разпределени в две възрастови групи: І група – от V до VIII клас и ІІ група – от IX до XII клас. Всеки участник може да изпрати до две творби. Дигиталните рисунки за участие в конкурса очакваме до 31 март 2023 г. на електронен адрес: doz@rzi-shumen.net. Творбите следва да са придружени със следната информация: име и фамилия на участника, училище, възраст, телефон за връзка и попълнена декларация от родител/настойник. Изисквания за дигиталната рисунка: · темата да отговаря на зададената · да съдържа цитат на стихотворение от български поет · резолюция минимум 1200х800 пиксела · оформлението на листа да е в пейзажна ориентация · без ограничение в използването на графични редактори и AI инструменти Победителите в конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на РЗИ – Шумен на 15 април 2024 г. Предвидени са по три отличия и предметни награди за отличилите се участници във всяка възрастова група. РЗИ – Шумен ще създаде електронна книжка с отличените творби от конкурса, която ще изпрати на институции от област Шумен по повод 19 май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Шумен
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за изобразително изкуство „Моето АЗ”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„МОЕТО АЗ”

 

ОРГАНИЗАТОРИ: ОБЩИНА „ТУНДЖА”, ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1929”

с. РОЗА

 

КОНКУРСЪТ Е НА ИМЕТО НА МЛАДАТА ХУДОЖНИЧКА МИМИ ГЪРБАЧЕВА

 

ЦЕЛ: ДА СЕ ПОПУЛЯРИЗИРА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО И УЧАСТНИЦИТЕ В НЕГО ДА СА НАМЕРИЛИ СВОЕТО АЗ.

І. Условия за участие:

Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 7 до 26 години от цялата страна, разпределени в четири възрастови групи:

                        І група -     7-11 години;

ІІ. група - 12-15 години;

III група – 16-19 години

IV група – 20-26 години

ІІ. Техника: по избор

ІІІ. Всяка рисунка, участваща в конкурса, трябва да е представена:

            1. На хартиен носител

            2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

* Заглавие на творбата;

* Трите имена на автора

* Дата на раждане;

* Точен адрес;

* Учебно заведение (школа);

*  Преподавател

* Адрес за кореспонденция ( e-mail);

ІV. Награден фонд – Грамота и Плакет – ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Компетентно жури ще определи наградените участници в Националния конкурс.

V. Краен срок за получаване на творбите в читалище „Светлина 1929”, с. Роза –

08.04. 2024 година

VI. Наградите на победителите в конкурса ще бъдат връчени на 17.04.2024 г. в сградата на читалище „Светлина 1929“ с. Роза

I. Резултатите ще бъдат обявени най-късно до  12.04.2024 г. на сайта на Община „Тунджа“ – www.tundzha.bg

С отличените творби ще бъде открита изложба във фоайето на читалището.

Кандидатите приемат условието техните творби да останат във фонда и бъдат използвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и разпространявани от читалището.

Адрес за кореспонденция и справки :

8630 с. Роза, община „Тунджа”, област Ямбол

ул. „Петър Момчилов” № 52 

Читалище „Светлина 1929”

GSM 0895506965 ; 0897232970 ; Минка Петрова

 

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка "С БОТЕВ В СЪРЦЕТО"

По повод 150 - годишнината от създаването си ОУ "Христо Ботев", с. Левка, общ. Свиленград организира конкурс за детска рисунка на тема „С Ботев в сърцето“. Конкурсът ще стартира от 12 февруари 2024 г. и в него могат да участват ученици, разпределени в три възрастови групи: - I група - I - II клас, - II група - III - IV клас, - III група - V- VII клас. Всички участници в конкурса могат да участват с една своя творба в предпочитана от тях живописна, графична или приложна техника, като творбата трябва да е с размер 35/50 см, без паспарту. Целта на конкурса е да се провокира у учениците желанието да потърсят информация за Христо Ботев и творчеството му и използвайки своето вдъхновение, мислене, въображение и творчески умения, да изразят на лист хартия как си го представят днес, в миналото или в бъдещето. На гърба на всяко произведение е необходима следната информация: име на творбата, трите имена на автора, възраст, клас, училище, ръководител, телефон, имейл. Творбите за конкурса се приемат на следния адрес: с. Левка, община Свиленград, обл. Хасково, ул. „Ж. Кюри“ № 2, ОУ „Христо Ботев“. Награди: Ще бъдат връчени грамоти и награди за първо, второ и трето място във всяка възрастова група. Крайният срок за участие в конкурса е 30.04.2024 г. При допълнителни въпроси може да се свържете с нас на имейл: info-2605005@edu.mon.bg

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: 1 рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици от 1. до 7. клас
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: цялата страна
Приоритет на конкурса 
1 2 3  ->