по дата на конкурса
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до уебсайта www.konkurs-bg.com и за използването му ("Условията"). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта! Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.


Дата на актуализация: 4 април 2019

1.Регистрация

1.1. KONKURS-BG.COM („KONKURS-BG.COM“/„Ние“/„Нас“) предоставя чрез сайта www.konkurs-bg.com (“Сайта”) на  потребителите („Потребители“/ „Вие“) безплатни услуги на информационното общество („Услуги“). Услугите включват възможности за търсене на обяви за конкурси и игри, създаване и съхранение на обяви за конкурси и игри, и др.

1.2. За да ползвате Услугите за създаване и съхранение на обяви за конкурси и игри, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. KONKURS-BG.COM не носи отговорност в случай на ползване на Услугите създаване и съхранение на обяви за конкурси и игри от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.3. Ползването на част от Услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (име и имейл) Вие декларирате, че отговаряте на изискванията на т. 1.2.

1.4. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

1.5. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите KONKURS-BG.COM в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

2. Сключване на договор

2.1. С натискането на бутон „Регистрация” Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона “Регистрация”, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към KONKURS-BG.COM и електронните изявления от KONKURS-BG.COM към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).

2.2. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

2.3. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и KONKURS-BG.COM посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от KONKURS-BG.COM в електронна форма.

3. Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта

3.1. Сайтът дава възможност за публикуване на обяви за конкурси и игри с награди от Потребителите. Обявата може да се публикува, както от Организатора на конкурса или играта (Организатора), така и от Потребител който е намерил информацията и иска да я сподели в KONKURS-BG.COM. Обявите и тяхното съдържание са изцяло отговорност на Потребителя, от който са публикувани.
Вие сами решавате кои конкурси и игри да публикувате в KONKURS-BG.COM.  
3.2. KONKURS-BG.COM не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на конкурси и игри от Потребителите или последваща комуникация и договаряне на условия между страните. Решенията за това в кои конкурси и игри да участвате и каква информация да изпратите, в какви договорни отношения желаете да влезете и при какви условия са изцяло Ваша отговорност. KONKURS-BG.COM не е страна по тези взаимоотношения и поради тази причина, в случай че считате, че Организатора не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия спрямо Организатора. Ползването на Услугите е на Ваш собствен риск и отговорност.

3.3. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на KONKURS-BG.COM.

3.4. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на KONKURS-BG.COM или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

4. Създаване и съхраняване на обяви за конкурси и игри
4.1. Сайтът Ви дава възможност да създадете и/или съхраните обяви за конкурси и игри с награди .

4.2. Съхранените в обяви първоначално са достъпни само за Вас. Ако желаете публикуваната от обява да стане видима за всички Потребители на KONKURS-BG.COM трябва да промените статуса и на „Активна“, като маркирате съответният чек бокс. Всички активни обяви се проверяват от администраторите на KONKURS-BG.COM. Ако публикуваната от Вас обява  отговаря на идеологията на Сайта тя се одобрява и след това е достъпна за всички Потребители на KONKURS-BG.COM.
4.3. Вие гарантирате, че имате право да използвате съдържанието, което съхранявате в акаунта си или изпращате на други лица посредством Сайта, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за трети лица и/или KONKURS-BG.COM.

4.4. Обявите за конкурси или игри, които публикувате посредством Сайта, не може да съдържат:
(а) рекламно съдържание, несвързано с конкурса или играта;
(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;
(в) текстове с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

5. Прекратяване на акаунт

5.1. Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи:
(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез функционалността в Сайта);
(б) при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 5 години);
(в) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или в закона;
(г) в други случаи, по преценка на KONKURS-BG.COM, с предварително предизвестие.

6. Промени

6.1. KONKURS-BG.COM си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

6.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

6.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Сайта. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Сайта. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

7. Други

7.1. Освен при умисъл или при груба небрежност, KONKURS-BG.COM не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:
(а) ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;
(б) изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

7.2. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

7.3. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

7.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.