по дата на конкурса
Конкурс за детско творчество, посветено на биологичното разнообразие и защитените територии

За трета поредна година, РИОСВ – Велико Търново провежда инициативата „Природата в моите очи“, която има за цел да отрази мисленето, нагласите и представите на младите хора за природата, нейната красота и величие. Поводът за нея е отбелязване на редица природозащитни дати: 20 май – Световен ден на пчелите, 21 май – Европейски ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“, 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие, 28 май – Ден на парковете в България, 1-5 юни – Зелена седмица на Европейския съюз, 5 юни – Световен ден на околната среда. В рамките на инициативата, РИОСВ обяви конкурс за деца и ученици на тема „Биологично разнообразие и защитени територии“. Неговите основни цели са да развива интереса на децата и младежите към растителното и животинско богатство на нашата планета, с неговото видово разнообразие, цветове, форми, звуци, и да насърчава изследването и наблюдението на природните обекти и явления, и на природата в нейната цялост и уникалност. Този интерес и отношение много ясно и отчетливо могат да бъдат изразени чрез творческа и художествена дейност. Участниците в конкурса могат да представят рисунка или апликация на вековни гори, горски растения и горски животни, да напишат разказ на тема „Природен обект, който ме впечатли“ или есе на тема „Вековните гори – магическо въздействие“. Темите са провокирани от наличието на защитени територии в нашия регион, които опазват и съхраняват вековни и характерни гори, с техните многобройни обитатели и естествени екосистеми. Предвидена е и възможност за изработване на къщички за птици. Няма ограничения за използваните материали и техника, формат на творбите. Текстовете на разказа и есето не бива да надхвърлят 1000 думи. Задължително е да има точна информация за участника/участниците и телефон за контакт с учителя. Материалите могат да бъдат представени по поща, с куриер, на място в РИОСВ в срок до 27 май. Оценяването и класирането ще бъде извършено от експерти на РИОСВ и ученици. Водещи критерии ще бъдат оригиналност, въздействие и естетическо оформление на творбите, литературни качества на текста и синхрон с темата. Участниците с отличените творби ще получат грамоти и предметни награди. С конкурсните материали ще бъдат организирани изложби. След конкурса, къщичките за птици ще бъдат поставени на публични места.

 • Дата на затваряне: 27 май 2022
 • Как да участваме: рисунка или апликация, разказ, есе
 • Ограничение за участие: децата и младежи
 • Източник: https://www.riosvt.org
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален ученически конкурс на тема: Богатствата на земята и човешкия прогрес

Представи ни познанията си за полезните изкопаеми и минерали, които се срещат по нашите земи. Презентация / до 10 слайда/ Есе Постер Цикъл от фотографии Срок: 31 май 2022 г. Адрес: DEKANGPF@MGU.BG Не забраавайте да посочите: Три имена, навършени години, училище и град, ръководител на проекта, имей/телефон за връзка. Конкурсът е за ученици от 5 до 12 клас. За повече информация : 0888 947028 a.sofronieva@mgu.bg

 • Дата на затваряне: 31 май 2022
 • Как да участваме: Презентация, есе, постер, фотографии
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас
 • Източник: https://mgu.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка, есе, мултимедийна презентация, снимка и кратък филм, посветени на св. Паисий Хилендарски

По повод 300 години от рождението на св. Паисий Хилендарски и във връзка с програмата за честване на този юбилей, РУО – София-град обявява конкурс за рисунка, есе, мултимедийна презентация, снимка и кратък филм РЕГЛАМЕНТ I. Конкурс за рисунка на тема: 1. Отец Паисий Хилендарски – Будителят Право на участие имат ученици от I до IV клас. 2. История има и става народ Право на участие имат ученици от V до XII клас, разделени в две възрастови групи, както следва: - V – VII клас; - VIII – XII клас. Изисквания към рисунката:  да отговаря на темата на конкурса  да бъде в размер 35/50 см. Необходима информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, населено място, изписани на гърба на рисунката. Творбите се изпращат в СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61, в срок до 05.06.2022 г. II. Конкурс за есе на тема: Сами от себе си да се научим не можем, защото кратки са дните на нашия живот Паисий Хилендарски, „История славянобългарска“ Условия за участие: Право на участие имат ученици от VIII до XII клас. Изисквания към есето:  да отговаря на темата на конкурса  да бъде с обем до 1 стандартна страница А4, шрифт Times New Roman 12. Необходима информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, населено място, следва да бъде изписана в електронното писмо. Творбите се изпращат на електронен адрес: ese@edusofia.bg името на файла да е образувано от имената на автора. Изпращане на творбите – до 05.06.2022 г. (важи датата на изпращане по електронен път). III. Конкурс за мултимедийна презентация на тема: Отец Паисий Хилендарски – Будителят Условия за участие: Право на участие имат ученици от V до XII клас. Изисквания към презентацията:  да включва и аудио с представяне на визуалните материали от страна на ученика/учениците;  продължителност на аудиото между 2 и 5 минути да бъде формат .ppt или .pptx;  да съдържа между 6 и 12 слайда. Необходима информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, населено място, следва да бъде изписана в електронното писмо. Творбите се изпращат на електронен адрес: prezentacia@edusofia.bg името на файла да е образувано от имената на автора. Изпращане на презентациите – до 05.06.2022 г. (важи датата на изпращане по електронен път). IV. Конкурс за снимка, свързана със св. Паисий Хилендарски и неговото дело на тема: 1722 г. – 2022 г. Условия за участие: Право на участие имат ученици от V до XII клас. Изисквания:  снимката да отговаря на темата на конкурса;  един участник може да участва с не повече от 3 снимки. Необходимата информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, населено място, следва да бъде изписана в електронното писмо. Творбите се изпращат на електронен адрес: snimka@edusofia.bg името на файла да е образувано от имената на автора. Изпращане на презентациите – до 05.06.2022 г. (важи датата на изпращане по електронен път). V. Конкурс за кратък филм, посветен на Св. Паисий Хилендарски. 1722 г. – 2022 г. Условия за участие: Право на участие имат ученици от V до XII клас. Изисквания към краткия филм:  да отговаря на темата на конкурса;  да има разделителна способност поне 800х600 пиксела;  да бъде с продължителност между 2 и 5 минути. Необходимата информация: трите имена на автора, училище, клас, телефон, населено място, следва да бъде изписана в електронното писмо. Творбите се изпращат на електронен адрес: film@edusofia.bg името на файла да е образувано от имената на автора. Изпращане на презентациите – до 05.06.2022 г. (важи датата на изпращане по електронен път). Оценяването на творбите ще бъде извършено от комисия, определена от РУО – София-град. Обявяване на резултатите – до 20.06.2022 г. на сайта на РУО – София-град.

 • Дата на затваряне: 05 юни 2022
 • Как да участваме: рисунка, есе, мултимедийна презентация, снимка и кратък филм
 • Ограничение за участие: Деца и ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС „ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ, КЪМ СВЕТЛА БЪДНИНА ВЪРВИ…. !”

ЦЕЛИ: Да се приобщят участниците в конкурса към делото на Светите братя Кирил и Методий и тяхната благородна мисия. Да се приобщят децата към непреходното дело на двамата братя, да изразят по свой начин преклонението си към първоучителите и към своите учители. Конкурсът е посветен на 24 май – Деня на славянската писменост и култура. РЕГЛАМЕНТ: Право на участие имат всички деца и ученици от подготвителни за училище групи в ДГ до ХII клас. Възможно е участие и в двата раздела. ПЪРВИ РАЗДЕЛ: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО: СТИХОТВОРЕНИЕ Участниците в конкурса за написване на стихотворение се разделят в три възрастови групи: I – ва група – от I до III клас II - ра група – от IV до VII клас III- та група – от VIII до XII клас ВТОРИ РАЗДЕЛ: РИСУНКИ Участниците в този раздел се разделят в следните възрастови групи: I – ва група – ПГ /5- 7 г./ II – ра група – от I до III клас III - та група – от IV до VII клас IV- та група – от VIII до XII клас Всеки участник може да изпрати не повече от 2 творби с размер 35/50 см. Допуска се използването на всички видове техники и средства – акварел, темперни бои, пастели, рисунка, графика, молив, туш, колаж, както и всички видове техники на приложното изкуство. На всяка творба е необходимо да бъдат отбелязани: Трите имена на автора; Възраст; Училище или детска градина; Ръководител/учител; Литературните творби изпращайте на e-mail: cplr_mizia@abv.bg не по-късно от 16.05.2022 г. Творбите от втори раздел следва да бъдат изпратени най-късно до 16.05.2022 г. на адрес: 3330 гр. Мизия Област Враца ул. “Петко Банков”- 1А Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 27 май 2022 г. на сайта на ЦПЛР-Мизия - https://cplr-mizia.com, фейсбук страницата на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия и страницата на Община Мизия. За всеки раздел и за всяка възрастова група ще бъдат раздадени по 3 награди – за І, ІІ и ІІІ място, грамоти и предметни награди. Творбите, изпратени за участие в конкурса остават на съхранение във фонда на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия. Награждаването на победителите ще бъде уточнено допълнително!

 • Дата на затваряне: 16 май 2022
 • Как да участваме: Рисунка, стихотворение
 • Ограничение за участие: деца и ученици от подготвителни за училище групи в ДГ до ХII клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХХХІ МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ “СРЕБЪРНА 2022”

ТЕМА :“ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР” КОНКУРС ЗА : І – РИСУНКА ІІ – ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ ІІІ - ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА РИСУНКА “ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР” Тематични направления на конкурса за рисунки: „С грижа и любов към природата на България” „Опазване на защитените растителни и животински видове в България” • Условия за участие в конкурса за рисунки: ➢ Рисунките да бъдат тематични, изработени на картон в размер 35/50 см.; ➢ Всяка рисунка да бъде придружена с пояснителен текст за изобразения защитен вид; ➢ Възможно е използването на всякаква техника; ➢ Творбите да не бъдат паспартирани; На рисунката да бъдат отбелязани следните данни: трите имена на автора; точен адрес; учебен клас и навършени години; учебно заведение; телефони за контакти. Класирането се извършва по възрастови групи за: I – ва възрастова група –I-IV клас ІI-ра възрастова група-V-VІІ кл. ІІI-та възрастова група VІІІ-ХІI кл. Специално жури ще номинира авторите на представените рисунки. Отличените творби ще бъдат експонирани в изложбена зала в гр.Силистра, на 04.06.2022 г. Краен срок за изпращане - 16. 05. 2022 г. Рисунките да се изпращат на адрес: гр.Силистра 7500; ул. „Добрич" № 68а ЦПЛР - Обединен детски комплекс РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЕСЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ –“ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР” Тематични направления на конкурса за литературни творби: „С грижа и любов към природата на България” „Опазване на защитените растителни и животински видове в България” • Условия за участие в конкурса за есе, стихотворение, разказ ➢ Литературните творби да бъдат посветени на темата на конкурса; ➢ Творбите да са написани на компютър и изпратени на хартиен носител, в два екземпляра. На всяка литературна творба да бъдат отбелязани следните данни: трите имена на автора; точен адрес; учебен клас и навършени години; учебно заведение; телефони за контакти. Класирането се извършва по възрастови групи за : І възрастова група – I-IV клас ІI възрастова група - V-VІІ клас ІІI възрастова група - VІІІ-ХІI клас Специално жури ще номинира авторите на представените литературни творби. Отличените творби ще бъдат представени на литературно четене в гр.Силистра, на 04.06.2022г. Краен срок за изпращане - 16. 05. 2022 г. Творбите да се изпращат на адрес: гр. Силистра – 7500; ул.”Добрич" № 68а ЦПЛР - Обединен детски комплекс РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ –“ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР” УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Ученици от 4 до 12 клас, от страната и чужбина, които проявяват интерес към живата и нежива природа и имат конкретен принос в нейното изучаване и опазване. Участието е индивидуално и колективно /класове, кръжоци, школи, групи по интереси, експедиции, клубове и др./. Първи ден: Участниците подреждат щандове с постери, табла, макети , снимки и други материали , демонстриращи изследователската и проучвателска дейност на ученическите екипи. Публично представяне на щандовете пред журито и участниците – за учениците от двете възрастови групи / 4- 7 клас и 8-12 клас/. Втори ден: Публична защита на проектите пред Националната комисия и другите участници – за ученици от двете възрастови групи / 4- 7 и 8-12 клас/. Всеки индивидуален или колективен участник в конкурса трябва да разработи проект по избрана от него тема по едно от изброените по-горе направления. Освен теоретичното изложение на проблема, проектът задължително трябва да съдържа описание на извършената практическа работа по неговото проучване, анализ и оценка на получените резултати и реализираните мероприятия за опазване на околната среда. От особена важност е разработваната тема в проекта да бъде конкретна и според възможностите на ученика /знания, умения, възраст/. Проектите да бъдат представени на постери, мултимедийна презентация и чрез публична защита. Участниците изпращат предварително заедно със заявката кратко резюме на проекта в електронен вариант. Желателно е да се изпише името и телефон за информация на учителя или консултанта, подпомогнал автора при разработването на проекта. Класирането се извършва в две възрастови групи – за ученици до 14 години /4- 7 клас/ и от 15 до 19 години /8-12 клас. Класираните индивидуални участници могат да кандидатстват за целогодишни стипендии по програмата за закрила на децата с изявени дарби. Заявка за участие по приложения образец и резюмето на проекта в електронен вариант да се изпращат на е-mail : odk_silistra@abv.bg в срок до 16.05.2022г. За допълнителна информация ЦПЛР - ОДК- Силистра, гр. Силистра 7500 ; ул. "Добрич" 68 а тел. 086 824 046 ; 0895686601 е-mail : odk_silistra@abv.bg

 • Дата на затваряне: 16 май 2022
 • Как да участваме: Рисунка, литературна твора, екологичен проект
 • Ограничение за участие: от I-ХІI клас
 • Източник: http://oy-ostrov.eu
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ЕСЕ НА ТЕМА: ,,65 ГОДИНИ МУЗЕЙ В ГР. РАЗЛОГ“

В инициативата могат да вземат деца и младежи от цялата страна. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи: 1. I – IV клас, 2. V – VIII клас, 3. IX – ХII клас. Изработените картички и есета трябва да бъдат представени до 11.05.2022 г. в сградата на Исторически музей – Разлог на адрес: гр. Разлог, пр. „15 септември 1903 г.“ № 14. Всяка творба трябва да бъде придружена от следната информация: - трите имена на участника; - възраст; - клас и училище или читалище; - телефон за връзка с родител или учител. Победителите ще бъдат обявени и наградени на 18.05.2022 г. – Международен ден на музеите.

 • Дата на затваряне: 11 май 2022
 • Как да участваме: Картичка, есе
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за есе и рисунка Окръжен съд – Велико Търново

Окръжен съд – Велико Търново организира конкурси за есе и рисунка за учениците от великотърновските училища. С инициативата ще се отбележи финалът на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, реализирана от съдебната институция през учебната 2021/2022 г. Темата на конкурсът за есе е „Свободата на личността – права, отговорности и морал“. В своите творби учениците ще имат възможност да изложат разсъжденията си за свободата - нейните измерения в днешния ни свят; правата, които притежава свободният човек; и задълженията, които носи свободата след себе си; задължително ли индивидът трябва да притежава общоприетите морални ценности, за да има неограниченост на волята, духа, мислите, чувствата и действията; или свободата е вътре във всеки един от нас. В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас, като обемът на есетата не трябва да надвишава четири стандартни страници А4, двустранно подравнени, с шрифт Times New Roman 14. Тази година Великотърновски окръжен съд дава възможност за изява и на учениците, които предпочитат да изразяват вижданията и чувствата си, използвайки четките и моливите. Темата на конкурса за рисунка е „Съдът през моите очи“. Участниците в него са разделени в две възрастови категории – от 4 до 7 клас и от 8 до 12 клас. Няма ограничения във формата или материалите и техниките, които могат да се използват. Всеки автор има правото да участва и в двата обявени конкурса, като всички изпратени творби трябва да съдържат придружаваща информация, съдържаща трите имена на автора; учебно заведение и клас; телефон за връзка с ученика или учителя; и e-mail за връзка. Есетата могат да се подават на e-mail: vtos.pr@abv.bg, а рисунките – лично, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа, на регистратурата на Окръжен съд – Велико Търново, или по пощата на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Васил Левски” № 16, на вниманието на Надежда Кръстева – „Връзки с обществеността“ – за Конкурса за ученическа рисунка. Срокът за участие е до 31 май 2022 г (включително).

 • Дата на затваряне: 31 май 2022
 • Как да участваме: Рисунка, есе
 • Ограничение за участие: учениците от великотърновските училища от 4 до 7 клас и от 8 до 12 клас
 • Източник: https://vtarnovo-os.justice.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Великотърновските училища
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ И РИСУНКА, ПОСВЕТЕН НА 110 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

През 2022 г. се навършват 110 години от началото на Балканските войни 1912 - 1913 г., които слагат съдбовен отпечатък върху развитието на българския народ и държава. Те оставят белег в живота на всяко семейство и населено място, в родовата памет на участниците в тях - на фронта и в тила, сред бежанците и приемащите ги в страната българи. Именно към тях искаме да насочим вниманието на учениците, които проявяват интерес към българската история, към миналото на Тракия, на родния край на предците си. ЦЕЛТА на конкурса е да насърчи младите хора да направят проучване на събития от местната и националната история, на паметници и исторически местности, на изявени фигури и обикновени хора, свързани с: • борбата на тракийските българи за национално освобождение и обединение; • съдбата им на бежанци, намерили подслон в майката родина, но запазили спомена за родния край и родовия си корен; • личности, организации и събития от историята на Тракийската организация в България. УСЛОВИЯ за участие в конкурса: • Участници могат да бъдат учениците на възраст от 14 до 19 години от всички видове образователни институции в страната и в чужбина. • Текстовете трябва да бъдат в обем до 15 стандартни страници (1800 знака на страница) или до 27 000 знака (с интервалите). • Краен срок за изпращане на разработките: 30 септември 2022 година. ТЕКСТОВЕТЕ И РИСУНКИТЕ, на хартиен или електронен носител, се приемат на адрес: СТДБ, София, ул. „Стефан Караджа“ № 7а или на e-mail: stdb_sofia@abv.bg На тях трябва да бъде изписано: За конкурса 110 години от началото на Балканските войни 1912 - 1913.

 • Дата на затваряне: 30 септември 2022
 • Как да участваме: ЕСЕ, РАЗКАЗ И РИСУНКА
 • Ограничение за участие: учениците на възраст от 14 до 19 години
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс „Природата – моето вдъхновение“

Дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ обявява традиционния Национален конкурс „Природата – моето вдъхновение“. Надпреварата е насочена към учениците и е в няколко направления – рисунки, приложни творби, презентации или литературно творчество – есе или стихотворение. Няма ограничения в използваните техники и формати. Изискването към приложните творби е да са изработени от природни материали. Участниците трябва да са на възраст от I до VII клас, а в направлението за презентации могат да участват ученици от I до ХII клас. На всяка творба трябва да са обозначени: трите имена на участника, клас, училище, адрес и телефон за връзка. Срокът за предаване на творбите е 20 май април 2022 г. в дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ на адрес гр. Шумен, Лесопарк „Кьошкове“, П.К.160. Презентациите ще се приемат на електронните пощи на Дирекцията shplato@hotmail.com и dppshumenskoplato@iag.bg Жури ще оцени детското творчество, а победителите ще бъдат обявени в края на месец май.

 • Дата на затваряне: 20 май 2022
 • Как да участваме: рисунки, приложни творби, презентации или литературно творчество
 • Ограничение за участие: ученици от I до ХII клас
 • Източник: http://shumenskoplato.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс „Книжки и рисунки”

Народно читалище “Пенчо Славейков 1983” обяви две предстоящи събития в Бургас. Първото е конкурс „Книжки и рисунки”. Той е за илюстрация на сюжет от любима книга или приказка. Посветен е на Международния ден на детската книга 2 април и Деня на славянската писменост и българската просвета и култура 24 май. Всеки участник представя по една рисунка с размер 35/50 см., без ограничение по отношение на техниката. Творбите се изпращат или се носят на място на адрес: гр. Бургас 8010, ж.к. „Славейков“, бл. 55, вх. 3-4. Участниците ще бъдат оценявани в 3 възрастови групи: Първа група – деца от предучилищна възраст – 5 – 7 г. Втора група – деца от начален етап на обучение – 1 - 4 клас Трета възрастова група – ученици от 5 до 7 кл. На гърба на рисунката да се съдържа следната информация за участниците: трите имена на детето; адрес, възраст (клас), детска градина / училище, телефон за връзка с родител / учител. Краен срок за получаване на творбите - 29.04.2022 г. Отчитане на резултатите от конкурса, откриване на изложба с избрани от журито творби и награждаване – 11.05. - Ден на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Специализирано тричленно жури определя една първа, една втора и една трета награда във всяка възрастова група. Наградите са предметни.

 • Дата на затваряне: 29 април 2022
 • Как да участваме: илюстрация на сюжет от любима книга или приказка
 • Ограничение за участие: еца от предучилищна възраст до 7 клас
 • Източник: https://www.burgas.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за стихотворение и фотография на тема „Усмихни се и мечтай“

Конкурс за стихотворение и фотография на тема „Усмихни се и мечтай“ организира Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Стара Загора. В него могат да участват деца от община Стара Загора разделени в три възрастови групи. Първа възрастова група - от 8 до 11 години, втора - от 12 до 15 години и трета от 16 до 18 години. Всеки участник може да се включи с до 3 творби – стихотворения и/или авторски фотографии, създадени специално за конкурса. Целите са да се насърчат творческите способности на децата и да се провокира детското мислене за щастливо бъдеще, да се отразят в снимки и стихове истории на доброто и красивото в живота, да се популялизират позитивни нагласи и да се отхвърли езикът на омраза и насилие в общуването. Творбите в раздел стихотворение трябва да отговарят на темата, не трябва да са публикувани до момента и да са с обем до две печатни страници, формат А4 с шрифт и размер Times New Roman, 12. Произведенията трябва да се отличават с оригиналност и творчески подход, да са убедителни и въздействащи и да имат висока езикова и стилистична култура. Във вторият раздел - фотография, снимката трябва да отговаря на темата, да е авторска, може да бъде черно-бяла или цветна, да не съдържа материал, който е неподходящ, неприличен или нецензурен. Не е разрешено обработване с цел изкривяване на обектите в нея. Всяка творба да съдържа заглавие, име, презиме и фамилия на участника, възраст, клас, име на училището, имейл и телефон за връзка. Снимките и стиховете се приемат на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис” № 73 (за конкурса „Усмихни се и мечтай“) и на e-mail: szmk_vateva@abv.bg. Крайният срок за участие е 16 май 2022 година. Победителите ще бъдат определени от комисия, която включва специалисти в областта на литературата и фотографията, съгласно обявените критерии. Ще бъдат връчени: първа, втора и трета награди в двата раздела и във всяка възрастова група. Най-добрите конкурсни материали ще бъдат публикувани в специално издание на МКБППМН и наградените фотографии ще бъдат подредени в изложба. Победителите ще получат своите награди на организирано събитие, свързано с откриване на лятна превантивна програма „ВАКАНЦИЯ 2022“, за което предварително всички участници ще бъдат уведомени.

 • Дата на затваряне: 16 май 2022
 • Как да участваме: Стихотворение, фотография
 • Ограничение за участие: деца от община Стара Загора от 8 до 18 години
 • Източник: https://www.starazagora.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Стара Загора
Приоритет на конкурса 
ХVІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "БЪЛГАРИЯ В СЪРЦАТА И МЕЧТИТЕ НИ "

Конкурсът се провежда в два раздела: литературни творби и рисунки. В него могат да участват деца и юноши на възраст до 14 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (приказка, разказ, есе, стихотворение) и 2 рисунки. Творбите не се връщат. Изпратените творби трябва да съдържат следната информация за участника: трите имена, възраст, клас, училище /или читалище, школа и др./, адрес и телефон за контакти. Само литературни творби могат да бъдат изпращани на ел. поща. Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на читалището: www.boqnpenev1949g.alle.bg в навечерието на 24.V.2022 г. Конкурсът се провежда с финансовата подкрепа на Община Шумен. Творбите за конкурса изпращайте на адрес: НЧ „Боян Пенев – 1949 г.” (За конкурса) ул. „Одрин” № 12 9704, гр. Шумен или на е-мейл адрес boqnpenev@abv.bg /само за литературни творби/ Телефон за справки: 054/ 86 89 41; 0877602870. Краен срок за изпращане на творбите: 08.05.2022 г. Забележка: Журито ще оценява само творби отговарящи на условията на конкурса.

 • Дата на затваряне: 08 май 2022
 • Как да участваме: приказка, разказ, есе, стихотворение, рисунка
 • Ограничение за участие: деца и юноши на възраст до 14 години
 • Източник: https://boqnpenev1949g.alle.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за танц с нетанцови средства "Танцуваща пролет"

НЧ "Напредък-1869" гр. Шумен и Танцова формация "Фамилия Европа" обявавят конкурс за танц с нетанцови средства "Танцуваща пролет". Конкурсът е насочен към изразните средства на вскички нетанцови изкуства. Словесно изкуство - разказ, стих, приказка, есе и др. Приложни изкуства. Изобразително изкуство. Скулптура. Гобленарство. Везбена техника. Плетива. Моден, ювелирен дизайн. Компютърни техники. Видео, фото и дигитални произведения и др. Конкурсът се провежда ОНЛАЙН. Изпращат се снимки на творбите. Краен срок за изпращане на материалите - 23.04.2022 г. на електронен адрес:familia_evropa@abv.bg

 • Дата на затваряне: 23 април 2022
 • Как да участваме: <азказ, стих, приказка, есе и др. Приложни изкуства. Изобразително изкуство. Скулптура. Гобленарство. Везбена техника. Плетива. Моден, ювелирен дизайн. Компютърни техники. Видео, фото и дигитални произведения и др.
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Русе, Разград и Силистра
Приоритет на конкурса 
ХXIV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

І. Цел на конкурса Конкурсът „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически трансфер. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. ІІІ. Организация и провеждане на конкурса Конкурсът се организира от Фондация „ЕВРИКА" в партньорство със звената за извънкласни дейности по наука и техника сред учащите се, научни и неправителствени организации, редакции. В него могат да участват ученици от 8 до 18 години в следните направления: 1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 18 години) Идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите: физика на Космоса, астрофизика, химия, биология, медицина и др., пряко свързани с изследването и изучаването на Космоса. Техническите идеи трябва да са свързани със създаването и разработването на нови космически прибори, системи за космически връзки, за космически транспорт, за дистанционни изследвания и др. 2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години) 3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 18 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други 4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години) 5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът" (за ученици от 8 до 18 години) Рисунките са във формат А3 или А4. Конкурсът се провежда само на национално ниво. Участниците в него изпращат своите разработки до 24 май 2022 година на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий" № 1, Фондация „ЕВРИКА" - за конкурса „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството". Конкурсните работи се придружават от формуляр на участника по образец и декларация за личните данни от участник или родител на участник, приложени към настоящия регламент. Конкурсните работи не се връщат, а след приключването на конкурса се предават в специализирания фонд на Националния политехнически музей (освен ако не е постигната предварително специална договореност с организаторите). Организаторите имат право да предоставят рисунки и литературни творби за отпечатване в специализирани издания или свои информационни материали. Резултатите във всичките направления на конкурса ще бъдат обявени на официалния сайт на Фондация „Еврика“ ( www.evrika.org ) през месец юли 2022 г. Официалното награждаване на лауреатите от конкурса ще се проведе в Деня на народните будители – 1 ноември.

 • Дата на затваряне: 24 май 2022
 • Как да участваме: Идеи, модели и макети, рисунки, компютърни игри, анимации, литературна творба
 • Ограничение за участие: Ученици от 8 до 18 години
 • Източник: https://www.evrika.org
 • Общ награден фонд: 1050 лв.
 • Брой на победителите: 15
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален ученически конкурс "Вазовата България"

1. Цели на конкурса Засилване интереса на учениците към творчеството на Иван Вазов Обогатяване познанието на историческите личности и приноса им в развитието на България Засилване на патриотичното и родолюбиво възпитание Популяризиране и повишаване нивото на интереса у учениците към рисуването, музиката, рецитацията, драматизацията и фотографи 2. Целеви групи Ученици от V до XII клас от всички училища на територията на Република България Ученици от V до XII клас от българските училища в чужбина 3. Участници Конкурсът енасочен към всички български ученици в и извън територията на България.Участниците се групират в две възрастови групи: Първа възрастова група – ученици от V до VIII клас(включително) Втора възрастова група – ученици от IX до XII клас(включително) 4. Категории· Лично творчество (есе,стихотворение,разказ и т.н)· Рисунка· Презентация· Фотография /изпратени на хартиен носител 10 х15 см/· Драматизация (изпратена на видео файл)· Рецитация(изпратена на видео файл)· Музикално изпълнение(изпратено на видео файл) Видеофайловете, които участват в конкурса, трябва да отговарят на следните условия: Формат: .avi, .mpeg, .mp4 Качество: HD, DVD Резолюция: 1280x720px (720p), Времетраене на филма/клипа: 2-15 мин. 5. Оценяване на конкурса Компетентно жури ще излъчи по един клас/колектив/ победител във всяка от двете възрастови групи,както и индивидуални награди по следните критерии: Придържане към темата на конкурса; Участие в максимален брой от посочените жанрови форми; Оригиналност и иновативност; Сила на внушенията и посланията;· Добра езикова култура 6. Награди Грамоти Предметни награди Специални ваучери за победителите от конкурса Специални награди за учениците от българските училищав чужбина Поощрителни награди. Краен срок за изпращане на творбите 28.06.2022 г. на адрес: Област Пловдив, гр. Сопот , 4330, ул. Васил Левски 1 за конкурса и на е-mail:vazovmuseum_sopot@abv.bg

 • Дата на затваряне: 28 юни 2022
 • Как да участваме: Есе, стихотворение, разказ, рисунка, презентация, фотография, драматизация, рецитация, муз. изпълнение
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2  ->