по дата на конкурса
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА РОДОПИТЕ" И НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ФОТОГРАФИЯ "ФОТОПРИКАЗКИ" КЪРДЖАЛИ 2023

За 16- та поредна година Община Кърджали и Общински детски комплекс обявяват провеждането на Националният празник на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите”, посветен на 21 октомври – Деня на Кърджали. Националната проява включва два конкурса: Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите” и Национален конкурс по фотография „Фотоприказки”. Организатори са Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Регионално управление на образованието, Община Кърджали и Общински детски комплекс. Проявата е включена в Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 2023/2024 г. Националните конкурси имат за цел да откриват, популяризират и подпомагат развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство и фотографията и да предоставят възможност за творческа изява на даровитите деца от цяла България. Регламент за участие: В Националният конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите” могат да участват деца и ученици на възраст от 6 до 19 г. Няма ограничение в техниката на рисуване. Всяко дете може да участва в конкурса с не повече от 2 творби. Размерите на рисунката трябва да са 35/50 см. Оценка и класиране на участниците ще се извърши в три възрастови групи: 6 – 10 г.; 11 – 14 г. и 15 – 19 г. В Националният конкурс по фотография „Фотоприказки” могат да участват ученици от V до ХІІ клас в категориите „Художествена фотография“ и „Пейзаж и природа“. Учениците ще се състезават в две възрастови групи: V – VІІІ кл. и ІХ – ХІІ кл. Участието във фотоконкурса е индивидуално. Всеки ученик може да участва с черно-бели и цветни снимки до 5 броя с формат на фотографиите – най-малко 20/30 см. Крайният срок за получаване на рисунките и фотографиите е 20.10.2023 г. в ОДК гр.Кърджали. И в двата конкурса ще бъдат връчени специални награди и награди за І, ІІ и ІІІ място, които са осигурени от Община Кърджали. Официалното откриване на изложбите и връчване на наградите на победителите ще се състои на 4.11.2023 г. от 17.30 часа в ОДК гр. Кърджали.

 • Дата на затваряне: 20 октомври 2023
 • Как да участваме: Рисунка, фотография
 • Ограничение за участие: деца и ученици на възраст от 6 до 19 г.
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
8НК"Моята невероятна лятна ваканция"-2023

ОБЩИНА БУРГАС НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1937” -БУРГАС РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -БУРГАС ОРГАНИЗИРАТ VIII-ми НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО КУЛТУРНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА, ПРИЛОЖНО ТВОРЧЕСТВО И ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА НА ТЕМА: „Моята невероятна лятна ваканция” Лятото е сезонът в който се сбъдват невероятните детски мечти. Времето за щури приключения, игри и невероятни забавления след дългите месеци на обучение, учение и задължения. За осма поредна година, Народно читалище”Христо Ботев 1937”-Бургас, Ви кани да „преразкажете” своите преживявания от невероятната си лятна ваканция, без значение къде сте я прекарали - на море, планина, на село при баба и дядо или в чужбина, с рисунки , приложни и литературни творби. Очакваме с нетърпение вашите цветни, слънчеви ваканционни спомени най-късно до 25 октомври 2023г.! УСПЕХ! Условия: В конкурса могат да участват, всички деца на възраст от 5 до 18 години, от всички звена - ДГ, ОУ, СОУ, ЦОП, ЦПЛР,Читалища, школи и ателиета, само с 1 рисунка, 1 приложна творба,1 литературна творба от индивидуален участник, и до 5 броя от звено-училище, читалище, школи, съответно разпределени в четири възрастови групи: I. Група - от 5 до 6 години/ Деца от предучилищна възраст II. Група - от 7 до 10 години/ Ученици от 1 до 4 клас III. Група - от 11 до 14 години/ Подрастващи от 5 до 7 клас IV. Група - от 15 до 18 години/Девойки и младежи от 8 до 12 клас Рисунките да бъдат нарисувани на картон с размери 35:50 см. (без паспарту) с материали по избор на участника. Приложните творби сътворени с екологични материали по избор на участниците, с размери по желание, удобни за транспортиране и подреждане на маси, стативи и други подходящи места за предстоящата изложба към конкурса. Литературните произведения- създадени специално за конкурса в жанра на приказки, разкази, стихотворения, да бъдат написани с щрифт Times New Roman, р-р: 12 и изпратени на konkyrsi_hr.botev1937@abv.bg На гърба на всяка творба, следва да има информация за: Трите имена на участника, възраст и клас. Населено място, училище или извънучилищно звено/школа. Телефон и e-mail за контакт на ръководителя/учителя, родителя на детето. Прикачена Декларация за личните данни по образец Награждаване: Според мнението на журито, ще бъдат присъдени: Грамоти, медали и предметни награди за 1, 2, 3 места и поощрения в IV-те възрастови групи от Община Бургас и НЧ ”Христо Ботев 1937” - Бургас Грамоти за ръководители, с най-много наградени участници от школа Грамоти и предметни награди за 1, 2, 3 места и поощрения в IV-те възрастови групи за творби с екологична насоченост от РИОСВ-Бургас. Публикация в Онлайн списание “Щъркел“ на наградените творби. ВНИМАНИЕ: Няма да се допускат в конкурса творби, взаимствани от Интернет, творби неотговарящи на формата, описан по-горе, както и такива без Декларация на личните данни за всеки участник. За школите се допуска една декларация от ръководител, с изписани имената на участниците. Рисунките и приложните творби не се връщат и ще останат във фонда на читалището!!! Датата и мястото на награждаването ще бъде оповестено допълнително. Не получилите награди, ще бъдат изпратени за сметка на неприсъствалите участници. Творбите ще се приемат до 25 октомври 2023 г. на адрес: гр. Бургас, 8002 кв.”Победа”, ул.”Кубрат” № 7 Получател: Народно читалище ”Христо Ботев 1937” - Бургас Контакти: konkyrsi_hr.botev1937@abv.bg, телефон за връзка: 089 550 6280 и на страницата за конкурса: www.facebook.com/groups/2134243273524011 Личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в съответствие с Вътрешните правила на Народно читалище „Христо Ботев – 1937“ Бургас. Уведомяваме Ви, че снимки и видеозаписи, включващи участници в събитията на Народно читалище „Христо Ботев – 1937“ Бургас, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии. Съгласявайки се да участват, изпращайки свои рисунки и приложни творби, родителите/ръководителите на творците и самите участници, приемат личните им данни да се използват единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс. Изпратените конкурсни експонати не се връщат. Те остават за съхранение в галерията на читалището, за да бъдат изложени с образователни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании. ДЕКЛАРАЦИЯ Във връзка с чл. 4 ал.1 т.2 от Закона за защита на личните данни, вр. чл. 3 ал.2, съотв. чл.4 ал. 2 от Закона за лицата и семейството Град / село: Област: Институция: Категория:  Рисунка  Приложно творчество  Литературна творба Долуподписаният/ата .................................................................................................................................................. /име, презиме, фамилия на декларатора/ Родител/настойник/ръководител на ................................................................................................................. /име, презиме, фамилия на ученика/ от / на ................................................................................................................................................................./клас, възраст / Декларирам, че съм запознат/а с конкурса 8НК«Моята невероятна лятна ваканция -2023», включително с Регламента за провеждане, и давам съгласието си за следното: 1. Детето ми да вземе участие в конкурса. 2. Снимки на детето и/или неговата рисунка/приложно творчество и неговите имена да бъдат използвани от Организаторите в интернет, видео и печатни материали свързани с Конкурса. 3. Творбата на моето дете да бъде използвана за благотворителна продажба. 4. Личните данни на детето ми да се обработват за целите на конкурса и в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид на защита на личните данни. 5. В допълнение на предходното, декларатора дава съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свързват на предоставен от него телефон за контакт във връзка с организационни въпроси. Телефон:.................................................................................................................. Рисунките, снимките и информационните материали, илюстриращи участието на детето в конкурса, могат да бъдат публикувани в интернет страницата на НЧ „Хр. Ботев – 1937“ и РИОСВ-Бургас. Всички рисунки, снимки на участниците и информационните материали, използвани във връзка с организиране и оповестяване на конкурса се предоставят безвъзмездно на организаторите за нуждите на благотворителна продажба. Дата: …………………….. Декларатор: …………………….. /Подпис/

 • Дата на затваряне: 25 октомври 2023
 • Как да участваме: Рисунка, приложно и литературна творба
 • Ограничение за участие: От 5 до 18 години
 • Източник: НЧ"Христо Ботев 1937"-Бургас
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: Bulgaria
Приоритет на конкурса 
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЗА РИСУНКА, ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ, МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОКРЪЖЕН СЪД-БЛАГОЕВГРАД

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ HA УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ, МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ “МОЯТ СВЯТ Е ДОБЪР И СПРАВЕДЛИВ“ „СЪДИЯТА ОТ БЪДЕЩЕТО” „ДОБРОТО ЩЕ ПРОМЕНИ СВЕТА“ „СЪДЪТ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“ I. ЦЕЛИ 1. Насърчаване на детското въображение; 2. Да се възпита съпричастие към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност, правото на всеки да отстоява своята личностна свобода и да не се примирява с психическо и физическо насилие, упражнено спрямо него; 3. Повишаване на правната култура; 4. Да се провокира интереса на младите хора към проблемите, свързани със съдебната дейност и правораздаването; 5. Да предизвика въображението и креативността на участниците с цел формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност; 6. Да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби. II . ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА Творбите за участие в конкурса могат да бъдат изпращани в периода от 15 септември 2023г. до 17.00 часа на 10 октомври 2023 г. включително. III. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ Участниците в конкурса са разпределени в три възрастови групи:  Първа група: от 1 до 4 клас – рисунка;  Втора група: от 5 до 7 клас –рисунка, разказ, стихотворение;  Трета група: от 8 до 12 клас – мултимедийна презентация или литературна творба (есе, разказ, стихотворение). IV. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИЦИ 1. В конкурса могат да вземат участие ученици от 1-ви до 12-ти клас. 2. Конкурсът дава равен достъп за участие на всички ученици, с оглед най-обективното определяне таланта, знанията и уменията на участниците. 3. Ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на училищното образование. V. ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ 1. За всяка възрастова група има първо, второ и трето място. 2. НЕ ТОЛЕРИРАМЕ УЧАСТИЕ НА ВЪЗРАСТНИ в творбите на децата! 3. Оценяването на изпратените за участие в конкурса творби се извършва от минимум тричленно експертно жури, съставено от представители на организаторите, специалисти в съответната област и гост-оценители. Съставът на журито и неговите задачи за изпълнение се определят със заповед на организатора. 4. Критериите за избор от страна на журито са: оригиналност, емоционалност, проявена фантазия, близост до темата, креативност, композиция, съчетание на цветове, композиция, актуалност, достоверност, сложност на изпълнение на разработката, както и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление. Общият брой точки по критериите е 100. 5. Наградите ще бъдат връчени за първо, второ и трето място във всяка възрастова група. 6. Всички останали участници от всяка от възрастовите групи ще получат грамота. Получените и допуснатите до участие до конкурса рисунки ще бъдат сканирани и публикувани на www.facebook.com/Окръжен съд Благоевград. Допълнително ще бъде наградена още една рисунка, излъчена въз основа на гласуване (брой събрани „лайк“-а) от страна на потребителите на www.facebook.com/Окръжен съд Благоевград. VI. КОНКУРС „ РИСУНКА“ 1. Всяка рисунка трябва да бъде придружена с кратко описание, на отделен лист на български, което да е прикрепен към гърба й. Не се поставят по лицевата част на рисунката етикети или други надписи, нарушаващи нейната визия или удостоверяващи авторство. 2. На гърба на рисунката е необходимо да бъдат посочени следните данни за участника в конкурса: трите имена на автора, населено място и училище, клас, електронна поща и телефон за връзка. 3. Техника: по избор на участника. 4. Формат и изисквания: А4 или блоков лист, без да е паспартирана. 5. Рисунките в оригинал се поставят в хартиен плик и се изпращат по пощата или по куриер до адрес: Окръжен съд, гр. Благоевград 2700, пл. „Васил Левски“ № 1. VII. КОНКУРС „ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА (ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ)“ 1. Изисквания:  до 500 ДУМИ  текстов формат MS Word (.doc или .docx);  шрифт Times New Roman;  размер на шрифта 13 (Font size);  междуредие 1,5 (Line spacing);  равнение на текста (Alignmement) от двете страни (Justify);  параграфи (Indentation) с нов ред навътре (First line), като не се използва табулатор (Tab) за нов ред;  номерация на страниците в долен десен ъгъл (Page numbers);  изписване заглавието на текста и името на автора в графичен стил редовни букви (Regular), а не главни, и без курсив (Italic);  поставяне на интервал (Space) след препинателните знаци (а не преди тях);  използване на обикновени скоби (кръгли), а не на наклонени черти (които имат друга смислова функция: „срещу“, „versus“);  автоматично въведени бележки под линия (Footnotes) за вмъкване на пояснения към текста, а не на библиографски данни;  стандартно изреждане на библиографски данни в края на статията – с инверсия в името на автора (първо фамилно, после собствено име), със заглавие на труда (ако е в самостоятелна книга) и на изданието (ако не е в самостоятелна публикация), с посочване на мястото, издателството и годината на издаване; 2. Проектите да са придружени със следната информация: трите имена на автора, населено място и училище, клас, електронна поща и телефон за връзка. Творбите се разпечатват на хартия и се поставят в хартиен плик, изпращат се по пощата или по куриер до адрес: Окръжен съд, гр. Благоевград 2700, пл. „Васил Левски“ № 1 или се изпращат в електронен вид на e-mail: pr@blagoevgrad-os.justice.bg VIII. КОНКУРС „МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ“ Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни продукти, материали и техники. В презентациите могат да бъдат използвани собствени снимки, клипове или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. За участие в конкурса се приемат както индивидуални, така и колективни разработки, които отговарят на следните технически параметри и изисквания: 1. Максимален брой слайдове – 20; 2. Допустими формати –PPT, PPS, PPTX (Powerpoint), PDF, AVI или MPG; 3. Презентациите могат да се изпращат по следните начини: 4. В случай, че са с обем до 10 MB – по електронна поща на e-mail: pr@blagoevgrad-os.justice.bg 5. Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на e-mail: pr@blagoevgrad-os.justice.bg 6. Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя) или се донасят в Съдебната палата, партер, стая № 18. 7. Проектите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас, електронна поща и телефон за връзка. Наградените творби в отделните категории ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на Окръжен съд – Благоевград. Организаторите не поемат ангажимент за връщане на получените материали. При участие в конкурса кандидатите приемат условието, че разработките им могат да бъдат използвани за целите на организаторите.

 • Дата на затваряне: 10 октомври 2023
 • Как да участваме: Рисунка, есе, разказ, стихотворение, мултимедийна презентация
 • Ограничение за участие: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ HA УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ, МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ “МОЯТ СВЯТ Е ДОБЪР И СПРАВЕДЛИВ“ „СЪДИЯТА ОТ БЪДЕЩЕТО” „ДОБРОТО ЩЕ ПРОМЕНИ СВЕТА“ „СЪДЪТ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“ I. ЦЕЛИ 1. Насърчаване
 • Източник: https://blagoevgrad-os.justice.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
IV конкурс ”Пещерските будители”

От първия учебен ден, 15 септември, до 23 октомври (финал) 2023 г. всички ученици от община Пещера могат да се включат в надпреварата за спечелването на призовите места в четвъртото издание на конкурса „Пещерските будители“. Припомняме, че през 2020 г. ръководството на „Биовет“ АД – гр. Пещера учреди ежегоден конкурс за написване на есе, разказ, стихотворение, рисунка и фотография на тема „Пещерските будители“, събитието е посветено на Деня на народните будители, който се отбелязва на 1 ноември. За участие в конкурса се канят всички ученици от община Пещера, които са на възраст от първи до дванадесети клас. Одобрената от директорите на местните училища за тази година тема е: „Моето родословно дърво“. Ще разчитаме на помощта на учителите и родителите при представянето на децата тази година. От възрастните - баби и дядовци, майки и бащи, както и близки роднини децата ще научат историята на собствените си родове. Журито ще приеме и писмени работи, в които се разказва за изтъкнати представители на днешните пещерски родове ако децата са техни потомци. Допустими са и писмени разкази за родителите, бабите и дядовците, както и интересни случки свързани с рода. Писмените работи трябва да са илюстрирани с родословно дърво, по възможност и със снимки. По този начин ще се отдаде почит на предците, децата ще научат историята на произхода на семействата си. Младите художници могат да нарисуват семеен портрет, а фотографите да направят родови снимки. Към снимките и фотографиите също очакваме родословно дърво. Родословното дърво трябва да съдържа имената, както и годините на раждане и смърт (за починалите) на съответния човек от фамилията. Родословното дърво може да бъде от класически тип или наподобяващо таблица. Целта на конкурса тази година е да бъдат издирени и показани съвременните пещерски хора и техните предци. Участниците в конкурса ще бъдат разпределени в три възрастови групи: Първа група: 1-4 клас Втора група: 5-7 клас Трета група: 8-12 клас Конкурсните работи ще бъдат оценявани по следните критерии: А/ За есе, разказ и стихотворение – писмена грамотност – лично отношение по темата – спазване на темата – богатство на изразните средства Конкурсните работи могат да бъдат написани на ръка или набрани на компютър. Б/ За рисунка: – композиция – пластичност – цветова хармония – изразителност – вид на изразните средства В/ За фотография: – композиция – пластичност – цветова хармония – изразителност – вид на изразните средства Форматът на рисунките трябва да бъде 35/55 см., на кадастрон. На снимките 20/30 на фотографска хартия. Всеки от участниците има право на участие с две работи. Всеки участник трябва да напише ръкописно на гърба на своята писмена работа, снимка или фотография: името, възрастта и училището от което е, както и името на своя преподавател от когото е получил помощ и насоки. За първи път тази година награда ще има и за учителите оказали съдействие на децата. Във всяка от категориите и възрастовите групи ще бъдат връчени по три парични награди, като за първо място наградата е 150 лв., за второ – 100 лв., за трето – 50 лв. Наградният фонд е осигурен от „Биовет“ АД. Конкурсните работи се събират в срок до 23 октомври 2023 г. в училищата на участниците, а на следващия ден те трябва да бъдат предоставени на членовете на журито за оценка, като допълнително ще бъде съобщено мястото на журирането. Наградите ще бъдат връчени в навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември, в ХГ “Проф. Веселин Стайков”.

 • Дата на затваряне: 23 октомври 2023
 • Как да участваме: Рисунка, фотография, есе, разказ, стихотворение
 • Ограничение за участие: всички ученици от община Пещера, които са на възраст от първи до дванадесети клас
 • Източник: https://www.zname.info/
 • Общ награден фонд: Във всяка от категориите и възрастовите групи ще бъдат връчени по три парични награди, като за първо място наградата е 150 лв., за второ – 100 лв., за трето – 50 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Пещера
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ТВОРБИ НА ТЕМА: „МОЯТ ПОГЛЕД КЪМ КАРИЕРИТЕ НА БЪДЕЩЕТО"

КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ РАЗРАБОТКИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2023 ГОДИНА Основен текст ​Като част от поредицата събития, посветени на Европейската нощ на учените 2023, с мото Науката и иновациите са ключът към бъдещето, което искаме и водещо послание Заедно за Зелена и Дигитална Европа, Русенският университет обявява КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ТВОРБИ НА ТЕМА: „МОЯТ ПОГЛЕД КЪМ КАРИЕРИТЕ НА БЪДЕЩЕТО" Конкурсът е насочен към младежката аудитория на Европейската нощ на учените – ученици от основните и средните училища и студенти, като организаторите очакват оригинални авторски разработки в 3 категории: ЕСЕ / РИСУНКА / ПРЕЗЕНТАЦИЯ по зададената тема. Във всяка от трите категории ще бъдат раздадени по 3 награди според преценката на компетентни журита: Първо място – таблет; Второ място – външен харддиск; Трето място – безжични тонколонки. Критерии при оценяването на творбите: оригиналност, авторски принос /при установяване на плагиатство, съответната творба ще бъде дисквалифицирана/, съответствие с темата, въздействаща сила на разработката. Наградите за отличените разработки ще бъдат връчени от ректора на Русенския университет акад. Христо Белоев, дтн при откриването на Европейската нощ на учените на 29 септември от 10,00 часа в централното фоайе на Ректората в Русенския университет. По преценка на организаторите някои от разработките ще бъдат публикувани във вестника на Русенския университет „Студентска искра". Творбите да се изпращат на д-р Виктория Иванова на адрес vivanova@uni-ruse.bg в срок до 25 септември 2023 г., 17 часа. Необходимо е участниците да впишат в изпратената конкурсна творба трите си имена, населено място, електронен адрес и телефон за контакт.

 • Дата на затваряне: 25 септември 2023
 • Как да участваме: Есе, рисунка, презентазия
 • Ограничение за участие: ученици от основните и средните училища и студенти
 • Източник: https://www.uni-ruse.bg
 • Общ награден фонд: таблет, външен харддиск, безжични тонколонки
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
X-ти Конкурс за детско творчество „Аз, моето семейство, моят град“

НЧ „ЗОРА-1872“ кв. Нова Махала, гр. Габрово Областна администрация гр. Габрово Община Габрово Под патронажа на Министерството на културата С финансовата подкрепа по Програма Култура от Бюджета на Община Габрово за 2023 г. „Аз, моето семейство, моят град“ ЦЕЛ НА КОНКУРСА : Да се даде поле за изява на обичта, привързаността на децата към най-близките им и ценностите на семейството, както и техния интерес към града, в който живеят, чрез творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство. Конкурсът „Аз, моето семейство, моят град“ има за цел да провокира творческото виждане на децата и да даде възможност на децата да изразят своите чувства чрез творчество. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ : 1. Конкурсът се провежда като инициатива на НЧ“Зора-1872“, кв. Нова Махала, гр. Габрово, с подкрепата на Областна администрация Габрово, Община Габрово. 2. Класирането се извършва в два раздела по възрастови групи от компетентно жури. 3. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане. 4. Статутът и регламентът на конкурса могат да бъдат намерени на Профила на читалището, страницата на Областна администрация Габрово, Община Габрово, интернет порталите за изкуство за деца, РЕКИЦ Габрово, Читалищен вестник и Културния календар на Министерството на културата. РЕГЛАМЕНТ 1. Място на провеждане на конкурса – гр. Габрово, НЧ“Зора-1872“ 2. Срок за представяне на произведенията – до 20 октомври 2023 г. (важи пощенското клеймо ). 3. Участници в конкурса : Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студия, клубове, школи и др. Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение, специално подготвено за конкурса. 4. Възрастови категории за двата раздела на конкурса : I възрастова група – участници до IV клас II възрастова група – участници от V до VIII клас 5. Раздели : Конкурсът е в два раздела : Изобразително изкуство и Литература 6. Техники и жанрове : В раздел „Изобразително изкуство“ Формат на рисунките – от 25/35 до 35/50 см, няма ограничения относно техниката и жанра на творбите, без паспарту. В раздел „Литература“ Приказка, кратък разказ, есе, стихотворение. Обем на творбите до 3 страници ( 100 машинописни реда ). 7. Тема : Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Аз, моето семейство, моят град“. 8. Оценяване : Творбите се оценяват от компетентно жури, определено от организатора в два състава – за двата раздела. Решението на журито е окончателно и неоспоримо. Журито не е длъжно да присъжда всички награди. Наградите могат да бъдат делими. Раздел „Изобразително изкуство“ - критерии за оценяване – естетически качества на рисунката, самостоятелност на работата, оригиналност. Раздел „Литература“ - спазване на изискванията на избрания от участника жанр. 9. Награден фонд : Награди от организаторите за 1, 2 и 3 място и в двата раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи. Областна администрация Габрово и Община Габрово си запазват правото на преценка за присъждане на специални награди. За участие в конкурса се допускат творби с данни на участника : За раздел „Изобразително изкуство“ - на гърба на всяка рисунка се изписват трите имена, години, клас, домашен адрес, телефон на участника, име и телефон на ръководителя, име, телефон и адрес на училището, читалището или школата. За раздел „Литература“ - към всяко произведение да бъде прикрепен лист с информация за участника – трите имена, години, клас, домашен адрес и телефон; име и телефон на ръководителя; име и адрес на училището, читалището или школата. Всеки участник може да участва и в двата раздела с по едно авторско произведение, специално създадено за конкурса. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15.11.2023 г. на тържествено награждаване в зала в Градска художествена галерия „Христо Цокев“ гр. Габрово. Адрес за получаване на творбите : 5310 гр. Габрово кв. Нова Махала пл. „Добри Пенчев“ 8 Народно читалище „Зора-1872“ За повече информация : zora1872@abv.bg, 066 808704, 0988381555 Боряна Христова.

 • Дата на затваряне: 20 октомври 2023
 • Как да участваме: Изобразително изкуство и литература
 • Ограничение за участие: участници до VIII клас
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Общински ученически конкурс, посветен на 110-та годишнина от рождението на детския поет Асен Босев

Община Мездра и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни обявяват Общински ученически конкурс, посветен на 110-та годишнина от рождението на детския поет Асен Босев В своето стихотворение „Колкото звезди в небето”, роденият през 1913 г. в с. Руска Бела (Община Мездра) поет пише: „Колкото звезди в небето, толкова мечти в детето.... Но пожелавам му едно: нека да е в своя век добродетелен човек!” Регламент: Тема на конкурса: „Добродетелите - мечти, идеали или реалност в ХХІ век” Конкурсът има два раздела: Раздел „Изобразително изкуство” Приема се 1 (една) ненадписана рисунка, изпълнена върху картон с формат А4 и изобразителна техника по желание, от автор от една от следните възрастови групи: І група - ученици от І до ІV клас; ІІ група - ученици от V до VІІ клас; ІІІ група - ученици от VІІІ до ХІІ клас; Раздел „Литература” Приема се 1 (едно) неподписано есе, с дължина до 1 страница А4, от автор от една от следните възрастови групи: І група - ученици от V до VІІ клас; ІІ група - ученици от VІІІ до ХІІ клас; 1. Конкурсът е анонимен - данните на ученика (име и фамилия, клас, учебно заведение) се предават в запечатано пликче, прикрепено с телбод за рисунката или текста, а възрастовата група се изписва на гърба на произведението. 2. Произведения, в които не е спазена темата на конкурса или изискването за анонимност, няма да бъдат разглеждани. Конкурсни творби ще се приемат от 1 юли 2023 г. до 1 октомври 2023 г. в Община Мездра, ет.3, стая 304, от Светла Дамяновска. Отчитане на конкурса ще се извърши на 1 ноември 2023 г. в Голямата заседателна зала на Община Мездра.

 • Дата на затваряне: 01 октомври 2023
 • Как да участваме: Рисунка, есе
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас,учещи в общинските училища, от Община Мездра
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Мездра
Приоритет на конкурса 
КОНКУРСИ ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2023

Каним Ви да участвате в конкурси на тема „Пътуване в бъдещето“ в категории: Конкурс за рисунка Конкурс за художествен текст (есе, приказка, стихотворение, разказ, сценарий) Конкурс за мултимедиен продукт, подкаст, видео, идея за игра Конкурс за музикално произведение Участниците ще бъдат оценявани по критерии като оригиналност, качество на изпълнение и творчество и спрямо съответната възрастова група (детска градина, начално училище, основно, средно, висше образование, възрастни). Всички творби/продукти ще бъдат презентирани на изложба. Избраните за победители ще бъдат наградени в Нощта на учените. Готовите материали по конкурсите следва да бъдат представени не по-късно от 18 септември 2023 г., 15:00 часа за класиране, както следва: * За Конкурс за рисунка: 1. Физически на адрес: Тракийски Университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), ул. Армейска № 9, гр. Стара Загора, стая 202/203. Моля, не забравяйте да опишете име на автор, възраст, училище/университет (ако е приложимо); 2. Попълнете следният формуляр: https://forms.gle/uvTcE9RgfGMkFf8t6 * За конкурс за мултимедиен продукт, подкаст, видео, влог, идея за компютърна игра или мобилно приложение– https://forms.gle/f5KaiYCh9hMXr3k4A * За конкурс за художествен текст – https://forms.gle/K8vkES9wdsPqemUD9 * За конкурс за музикално произведение – https://forms.gle/QwrUpP8gge8GxerY6 Допълнителна информация и въпроси на е-mail: unight.stz@gmail.com Виж още на: https://www.dipku-sz.net/A/b/121/?cMenuId=5&fbclid=IwAR3cvVTi5Wor1JBZuNXGBoEX1mLp-0ZG02yZgnABTxg5SeBNIb5YZQLyFjE

 • Дата на затваряне: 18 септември 2023
 • Как да участваме: Рисунка, художествен текст, музикално произведение, мултимедиен продукт, подкаст, видео, идея за игра
 • Ограничение за участие: детска градина, начално училище, основно, средно, висше образование, възрастни
 • Източник: https://www.dipku-sz.net/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VII Национален конкурс "Красива природа, красива наука" Лято2023 г.

Конкурсът се организира от Община Шумен и Научно-образователен център STEAM Нека споделим нашите вълнуващи преживявания от допира ни с природата през лятото! Целта е да направим снимки, видео, сбирки от растения или насекоми. Да открием обекти и явления, които са интересни и красиви и да ги споделим Едновременно с това да научим повече за тяхната природа, особености и законите, на които се подчиняват. Лятото да стане по-забавно, а наученото да ни бъде в помощ в училище. Конкурсът е за най-добра снимка или видео на природен обект или природно явление и неговото най-точно научно описание,за най-красив хербарий, богата сбирка от насекоми или пространствена композиция от камъчета и миди. Конкурсът се провежда в четири основни направления: I. Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления II. Красиви камъчета и миди (снимки, видеа). Пространствени композиции от камъчета и миди (индивидуално участие, колективно участие) III. Красиви цветя в планини и поля (снимки, видеа). Красиви хербарии (индивидуално участие, колективно участие) IV. Красиви представители на животинския свят (снимки, видеа). Красиви сбирки от насекоми. Указания за участие Конкурсът се провежда в четири основни направления: I. Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления II. Красиви камъчета и миди (снимки, видеа). Пространствени композиции от камъчета и миди (индивидуално участие, колективно участие) III. Красиви цветя в планини и поля (снимки, видеа). Красиви хербарии (индивидуално участие, колективно участие) IV. Красиви представители на животинския свят (снимки, видеа). Красиви сбирки от насекоми. Забележки: Един участник може да участва само в едно направление и с едно произведение (снимка или видео на избрания обект, включително снимка на пространствена композиция, хербарий, сбирка от насекоми ). Участието трябва да е само с една снимка. Участието може да бъде индивидуално или колективно, но не и двете, като един участник може да получи една награда. Конкурсни работи, които не отговарят на изискванията на конкурса няма да се допускат до участие. Научното описание да бъде направено творчески без копиране на готов текст от Интернет или книга. Пространствените композиции с камъчета и мидички, хербариите и сбирките от насекоми да не се изпращат по пощата, а да се представят със снимки на посочения по-долу имейл. Условието е наградените конкурсни материали задължително да се изпратят и представят в оригинал по време на награждаването. Стриктно да се спазва реда при попълване данните на автора, посочени в таблицата по-долу. Възрастови групи: I. Деца от детските градини заедно с техните родители II. Ученици 1-6 клас III. Ученици 7-12 клас Срок за изпращане на материалите за конкурса(снимки, видеа, снимки на пространствени композиции от камъчета и миди и снимки на сбирки от растения или насекоми): 5.10.2023 г. Снимките и видеата изпращайте на адрес: STEAMphotocompetition@gmail.com Всеки изпратен материал да се придружава от следната информация 1. Данни за автора (да се попълват в посочения ред ) : 1.1 Име, презиме и фамилия: 1.2.Детска градина / училище / клас: 1.3.Пощенски адрес: - име, презиме и фамилия: - улица, номер: - пощенски код: - населено място: 1.4.E-mail 1.5.Телефон 2. Заглавие на снимката, видеото, хербария или сбирката. 3. Направление на конкурса и възрастова група. 4. Научно описание на обекта или явлението: Важи само за снимки или видеоматериали. Препоръчителен обем: до 1 страница за един обект или явление. Формат на файла: DOC, DOCX или ODT. Изисквания към изпращаните материали за конкурса 1. Изисквания към снимките: 1.1. Формат на снимките: JPEG (JPG). 1.2. Минимални размери: 2048 точки (пиксела) по дългата страна на снимката. 1.3. Не се допуска използването на Фотошоп или други програми за обработка на фотографски изображения за сериозна манипулация на конкурсния материал – напр. изрязване или добавяне на обекти. 1.4. Допуска се използването на Фотошоп или други програми за обработка на фотографски изображения за неголяма промяна (в разумни граници) на яркост, контраст, изместване на цветовете, наситеност на цветовете. 1.5. Всеки участник декларира със своето участие, че притежава авторските права над конкурсния материал. Не се допуска участие с чужди снимки. 2. Заснемане 2.1. Да се използва обикновено видеозаснемане (чисто – без дрон или дуги допълнителни технически средства). 2.2. Формат: стандартния за България формат РАL. 2.3. Резолюция: до 1920х1080 (без timelapse експорти и други вторични обработки). 2.4. Времетраене на записа: до 20 сек. с до 6 дълги кадъра. 3. Изисквания при изготвянето на хербарий: 3.1. Да не се събират растения с природозащитен статут или редки растения. 3.2. При тревисти растения се събира цялото растение с цветове и/или плодове. 3.3. При дървета и храсти се събират клонки, които имат цветове и/или плодове. 3.4. Събраните растения се изсушават като се поставят върху вестник, наместват се добре, така че да се виждат всички части, без да се наслагват много едни върху други, отгоре също се поставя вестник, който се притиска с тежест, за да може влагата да се поеме от вестниците и растенията да станат възможно най-плоски. В началото растенията се проверяват всеки ден и ако вестникът се е навлажнил, трябва да се смени. 3.5. Сухите растения се поставят върху хартиен лист с формат А4. Най-добре е хартията да е по-плътна – напр. картон или кадастрон. Закрепват се към него като се зашиват с бял конец (възможно е и с тънки лентички тиксо). Закрепването трябва да бъде на възможно най-малко места – най-подходящи са долната и горната част на стъблото. Целта е растението да не се размества при разглеждане на хербария. 3.6. В долния десен ъгъл се поставя етикет по посочения образец в Приложение 1. В Приложение 2 е показан начинът на попълване на етикета. 3.7. Така приготвеният хербарен лист се поставя в прозрачен джоб за документи и в папка. В конкурса може да се участва както с едно, така и с повече от едно хербаризирано растение. Всяко растение ще се оценява отделно. Приложение 1. Примерен етикет за хербарий МОЯТ ЛИЧЕН ХЕРБАРИЙ Семейство:………………………………………. Вид:………………………………………………. Българско име:…………………………………. Находище:………………………………………. ……………………………………………. Дата:……………… Събрал:………………….. Определил:…………….……… Приложение 2. Пример за попълване на етикет МОЯТ ЛИЧЕН ХЕРБАРИЙ Семейство: Сложноцветни (Asteraceae) Вид: Achillea millefolium L. Българско име: Бял равнец Находище: ливада, източно от с. Мадара, общ. Шумен Дата: 1.05.2018 г. Събрал: Иван Иванов Определил: Иван Иванов 4.Изисквания при изготвяне на сбирка от насекоми: 4.1. .Да не се събират насекоми с природозащитен статут или редки насекоми. 4.2 При улавянето на насекомите трябва да се внимава да не се повреди някоя от частите на тялото им – особено чувствителни са краката и крилата. 4.3. Изсушаването на насекомите става върху парче стиропор като крачката и крилата трябва да бъдат наместени преди изсъхването на тялото. 4.4. В една сбирка могат да се включват само насекоми от една група – водни кончета, скакалци, ципокрили, пеперуди или бръмбари. Може да се направи и обща сбирка, но в нея насекомите се подреждат по групи. Класификация на насекомите може да се намери тук: https://bg.wikipedia.org/wiki/Класификация_на_насекомите 4.5. За сбирката се използва картонена или дървена кутия с плътно затварящ се капак. На дъното на кутията се поставя стиропор, върху който с помощта на топлийки се закрепват насекомите. Стиропорът трябва да е добре закрепен и да не се размества дори и при обръщане на кутията надолу. Височината на кутията трябва да е достатъчно голяма, за да не се притискат насекомите при затварянето на капака й. 4.6. При различните насекоми набождането с топлийка става на определено място. Напр. при пеперудите и ципокрилите това място е при гърдичките, а при бръмбарите – близо до предния край на дясната елитра. Набождането на насекомото трябва да бъде винаги перпендикулярно спрямо тялото му, а не под ъгъл. Топлийката трябва да се набожда внимателно през тялото на насекомото, за да не се повреждат останалите части. 4.67 Името на всяко насекомо латинското име, а ако е известно – и българскототрябва да бъде записано на етикет, който може да бъде общ за цялата кутия или името на всяко насекомо да бъде написано на малък етикет, който се поставя на известно разстояние под насекомото така, че да може добре да се чете. 4.8. Подробна информация как се подготвя сбирка от насекоми може да се намери тук: http://www.kak-da.com/preparirane-na-nasekomi.html 5. Списък на защитените насекоми и растения и посочени санкции е посочен в прикачения файл. Текстовете са извадка от Закона за биологичното разнообразие. Имената на видовете са посочени и на български, което е предимство. (Виж в приложения линк.) ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (със съкращения от LEX.BG – Българският правен портал Глава трета. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ И ГЪБНИ ВИДОВЕ Раздел II. Защитени растителни и животински видове https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135456926) Изисквания към научното описание на снимките и видеата по направления I. Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления Научното описание трябва да съдържа следната информация: Наименование на вида на облака (българско и латинско), външни признаци, образуване, структура, характеристика, ефект върху климата, оптични явления. Препоръчителен списък с Интернет-сайтове: Обща метеорология [Любомир Кръстанов; Стойчо Панчев; Васил Андреев]. Автор: Кръстанов, Л; С. Панчев; В. Андреев Издател: Наука и изкуство. Облаци. http://meteotv.bg/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8 3. Авиационна метеорология. http://fizika.dokumentite.com/art/aviacionna-meteorologiq/135/p13 4. International Cloud Atlas. https://cloudatlas.wmo.int/home.html 5. Manual on the Observation of Clouds and Other Meteors 6. https://www.wmocloudatlas.org/home.html 7. Descriptions of clouds. https://www.wmocloudatlas.org/descriptions-of-clouds.html II. Красиви камъчета и миди Научното описание трябва да съдържа следната информация: Вид на скалите, които са заснети - магмени, вулкански, кристалинни, седиментни. Местообитание на заснетите миди - морски, речни, океански, езерни. Цветово разнообразие и приложение на заснетите експонати! Препоръчителен списък с Интернет-сайтове: 1. Скала. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0 2. Видове скали. http://www.lithologist.bg/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8 3. Разпознаване на скални образци и минерали. https://prezi.com/ty1bovuxod6v/presentation/ III. Красиви цветя в планини и поля Научното описание трябва да съдържа следната информация: Българско наименование на растението; латинско наименование на растението; наименование на семейството, към което се отнася растението (българско и латинско); народни имена на растението (препоръчително); местообитания, в които се среща; описание на частите на растението (корен, стъбло, листа, цветове, плодове и семена); период на цъфтеж; приложение на растението (напр. лечебно, медоносно, хранително, декоративно и т.н.); любопитни факти, свързани с растението (напр. легенди, исторически факти, интересни приложения); място и дата на заснемане; списък с използвани литературни и Интернет източници при подготвяне на описанието. Освен основната снимка (напр. на цветовете на растението), да има и придружаващи, които показват стъблото и листата. Допълнителните снимки помагат за разпознаването на растението. Препоръчителен списък с литература и Интернет-сайтове за конкурса: 1. Българската флора онлайн. https://www.bgflora.net/list-bg.html 2. Велчев, В. (отг. ред.), Флора на НР България. Томове 8-9, Изд. на БАН, С., 1982-1989. 3. Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев, Определител на растенията в България, Акад. изд. на АУ – Пловдив, Пловдив, 2011. 4. Енциклопедия на билките. Всичко за билките и тяхното използване, http://www.bilkitebg.eu/azbuchnik-na-bilkite/ 5. Йорданов, Д. (гл. ред.), Флора на НР България. Томове 1-7, Изд. на БАН, С., 1963-1979. 6. Кожухаров, Ст. (отг. ред.), Флора на Република България. Том 10, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, С., 1995. 7. Пеев, Д. (отг. ред.), Флора на Република България. Том 11, Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, С., 2012. 8. Пеев, Д. и др. (ред.), Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби, ИБЕИ – БАН & МОСВ, С., 2015, с. 888. 9. Greeve, M., A Modern Herbal, http://botanical.com/botanical/mgmh/a/aloes027.html IV. Красиви представители на животинския свят Научното описание трябва да съдържа следната информация: Българско и латинско наименование на вида, българско и латинско наименование на класа и/или разреда, към който принадлежи вида. Обща характеристика на вида: включва описание на външния вид (форма, размери, окраска, придатъци, крайници и др.), местообитаниe, биология, степен на застрашеност, къде и кога е заснет обектът. Препоръчителен списък с литература и Интернет-сайтове за конкурса: Бечев Д., 2021. Морфология и систематика на насекомите. Пловдив, Унив. изд. “П. Хилендарски”, 246 с. Версия 2.2.2, март 2021 г. Налично на: http://web.uni-plovdiv.bg/bechev/nasekomi/Nasekomi.pdf Бисерков В.(ред.), П. Стоев, Н. Цанков, Б. Наумов, Д. Добрев, А. Стоянов, Б. Петров. 2007. Определител на земноводните и влечугите в България, 196 с. Налично на: http://www.nesc.bg/docs/Opredelitel_na_zemnovodnite_i_vlechugite_v_Bulgaria.pdf 3. Георгиев Д. 2014. Сладководните охлюви на България. Унив. изд. „Паисий Хилендарски”. Налично на: https://www.researchgate.net/profile/Dilian-Georgiev/publication/264234905_The_freshwater_snails_of_Bulgaria_Sladkovodnite_ohliuvi_na_Balgaria/links/55796d6e08aeacff20034de0/The-freshwater-snails-of-Bulgaria-Sladkovodnite-ohliuvi-na-Balgaria.pdf 4. Полоскин А., В. Хаитов, 2006. Полевой определитель пресноводных беспозвоночных. WWF Росии, М., 16 с. 5. Попов В., 2003. Бозайниците в България. Определител. ”Геософт”, 291 с. 6. Птиците в България, 2018 https://www.birdsinbulgaria.org/ 7. Червена книга на Република България, 2011. том 2. Животни. Съвместно издание на Българска Академия на Науките & Министерство на Околната Среда и Води. Налично на: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/ 8. http://www.butterfliesofbulgaria.com/mainmenubg.html 9. http://www.natura.bsnn.org/pdf/Vidove.pdf Критерии за оценяване 1. Критерии за оценяване снимките и видеата: 1.1. Придържане към темата на конкурса и направленията за участие. 1.2. Спазване на изискванията за участие и техническа издържаност на кадъра. 1.3. Естетически качества на снимката или видеото и уловени моменти, естетическо въздействие на творбата, оригиналност на представяне. 1.4. Изчерпателност и оригиналност на представяне на текста, който задължително трябва да придружава снимката или видеото. 1.5. Точно определяне на българското и латинско наименование на вида при растенията и животните, както и на систематичната му принадлежност. 1.6. Умение за научно вярно и пълно описание на обекта – при растенията и животните и по отношение на външни особености, местообитание, биология и степен на застрашеност. 1.7. С изпращането на свой текст и снимки участникът приема условията на конкурса и дава право за публикуването им. 2. Критерии за оценяване на хербариите и сбирките от насекоми: 2.1. Придържане към темата на конкурса и направленията за участие. 2.2. Естетичност при оформянето. 2.3. Спазване на изискванията за подготвяне на хербарий и сбирка от насекоми. Жури Председател на журито: Проф. д-р Димитър Владев – преподавател в катедра „География, регионално развитие и туризъм“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Членове на журито: Проф. д-р Росица Давидова –заместник ректор на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, преподавател в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология “, Факултет по природни науки при Университета. Проф. д-р Димчо Захариев – ръководител в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология “, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Доц. д-р Жени Димитрова – преподавател в катедра „Биология“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Гл. ас. д-р Мария Касчиева – преподавател в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Гл. ас. д-р Виктор Василев – преподавател в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“, Факултет по природни науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Награди Предметни награди, свързани с поощряване интереса на участниците към съответното направление на конкурса. Срок за участие: 5.10.2023 г.

 • Дата на затваряне: 05 октомври 2023
 • Как да участваме: снимка или видео на природен обект или природно явление и неговото най-точно научно описание,за най-красив хербарий, богата сбирка от насекоми или пространствена композиция от камъчета и миди
 • Ограничение за участие: Деца от детските градини заедно с техните родители, ученици 1-12 клас
 • Източник: https://sciencelandco.weebly.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детско творчество на тема „Защо България?

И защото децата са нашето бъдеще и смисъл, именно днес BTL Industries обявяваме старта на нашия уникален конкурс за детско творчество на тема „Защо България?“ Проектът е посветен на 25-годишнината на нашата компания и цели да насърчи децата на България да творят, вдъхновени от нашата прекрасна страна и възможностите да живеем и растем тук. Конкурсът обхваща: Категории: Музика, Литература и Визуални изкуства; Възраст: Деца от цяла България на възраст от 4 до 18 години; Срок: До 1 септември 2023 г.; Изпращане на творбите: на имейл whybg@btl.bg или чрез куриер на адрес гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 30; Жури: Доказани експерти в областта на музиката, литературата и визуалните изкуства. А ето и наградите: 3 ваучера по 2 000 лв., предназначени за сбъдване на творческите мечти на тримата победители; поощрителни награди за оригинална идея и креативен подход на творбите. Насърчете своето дете да пресъздаде в творба своята причина да обича България! Пълните условия за участие в конкурса ще намерите тук: bit.ly/3IQ1Tvm

 • Дата на затваряне: 01 септември 2023
 • Как да участваме: Музика, Литература и Визуални изкуства
 • Ограничение за участие: Деца от цяла България на възраст от 4 до 18 години
 • Източник: https://www.linkedin.com/
 • Общ награден фонд: 3 ваучера по 2 000 лв., предназначени за сбъдване на творческите мечти на тримата победители;
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС на тема „Ще бъда блажен, ако с моята саможертва възкръсне България за нов свободен живот!"

С благословението на Св. Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия, Видинска света митрополия, Съюзът на българските писатели, списание „Читалище” и дружество „Будители” в област Монтана о б я в я в а т НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС на тема „Ще бъда блажен, ако с моята саможертва възкръсне България за нов свободен живот!" Конкурсът е посветен на живота и делото на Екзарх Антим I. В конкурса могат да участват творци от 5 до 105-годишна възраст. При оценяването на творбите ще се имат предвид следните възрастови групи: 5-7, 7-11, 11-19 и над 19 години. Творческото състезание е в категориите: поезия - стихотворение, белетристика – разказ, публицистика – есе, рисунка, песен и кинофилм. Творбите следва да бъдат тематично свързани с личността, живота и делото на Екзарх Антим I. Поощряват се авторови търсения в проблематиката зададена от темата на конкурса – духовната извисеност на саможертвата по подражание на Христовата саможертва, връзката ни с Екзарх Антим днес, жертвата на личния интерес в полза на общото благо. Всеки участник може да участва с по едно авторско произведение. Творбите следва да бъдат изпратени до 31 октомври 2023 година на адреса на Видинска света митрополия: Видин 3700 ул. „Баба Вида”№ 11, или на имейла на митрополията: mitropoliavd@abv.bg. Участниците е необходимо да посочат трите си имена, точен адрес и телефон за връзка. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 1 декември 2023 г. Имената на наградените участници и Протокола на журито ще бъдат публикувани на официалния сайт на Св. Синод и на фейсбук страницата Видинска митрополия. Връчването на наградите, с Божията помощ се предвижда да бъде на 3 декември, Неделя, след светата Литургия в храм "Св. Николай Мирликийски Чудотворец", гр. Видин. За повече информация може да се обръщате към организаторите на конкурса на телефон 0898 713 342, mitropoliavd@abv.bg Призоваваме Божията помощ за вдъхновение, ползотворна творческа работа, успех и духовна полза на всички участници!

 • Дата на затваряне: 31 октомври 2023
 • Как да участваме: Стихотворение, разказ, есе, рисунка, песен и кинофилм
 • Ограничение за участие: творци от 5 до 105-годишна възраст
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса