по дата на конкурса
ХXI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „БОГ Е ЛЮБОВ” за учебната 2022/2023 година

І. Право на участие А. По възрастови групи В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас. Участниците са разделени по възрастови групи: І – ІІ клас; ІІІ – ІV клас; V – VІ клас; VІІ – VІІІ клас; ІХ – Х клас; ХІ – ХІІ клас. Б. По направления Конкурсните творби и произведения са разделени по следните направления: • проза (разказ или есе); • поезия; • рисунка; • приложни изкуства. ІІ. Етапи на провеждане Конкурсът ще се проведе на два етапа: І етап – участието е по общини, райони, области. Училищата от отделните общини и райони до 21 март 2023 г. изпращат ученическите творби до съответното регионално управление на образованието (РУО). Областната комисия, назначена със заповед на началника на съответното РУО, определя първите три произведения от отделните видове творби по възрастови групи до 4 април 2023 година. ІІ етап – в срок до 18 април 2023 г. заелите първо място ученически произведения от отделните направления и възрастови групи се изпращат от съответното РУО до учебния център към МОН на адрес: бул. „Драган Цанков” 21 А, ж.к. „Изток”, гр. София 1113, Център за подготовка на ученици за олимпиади. ІІІ. Класиране и награждаване Националната комисия класира ученическите произведения по направления и възрастови групи. Няма да бъдат разглеждани ученически работи, които не са класирани на първия етап и нямат приложен протокол от областната комисия, извършила журирането. Авторите на отличените на първо място творби ще бъдат обявени не по-късно от две седмици преди тържествената церемония по награждаването, която ще се проведе през месец юни 2023 година в гр. Видин. Класираните ученици ще бъдат своевременно информирани за организацията по провеждането на тържеството. Домакини на събитието ще бъдат Видинска епархия и РУО – Видин. Изпратените в Учебния център ученически произведения не се връщат на участниците.

 • Дата на затваряне: 21 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка, приложни изкуства, проза, поезия
 • Ограничение за участие: ученици от І до ХІІ клас
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален ученически конкурс „Зелената планета 2023“

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ на Национален ученически конкурс „Зелената планета 2023“ Националният ученически конкурс „Зелената платена 2023“ е част от Международния детски екологичен Форум „Зелената планета 2023. Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България“, Националният дворец на децата и Синдиката на българските учители. В конкурса могат да участват с творческите си работи ученици от различни възрасти в седем номинации. Мото на конкурса: „Земята - нашият общ дом.“ „Климатичните промени през погледа на децата“ Цели и задачи на конкурса: - Привличане на общественото внимание към международните въпроси на екологията посредством приобщаване на децата и младежите, чрез изкуството и науката, към проблематиката на екологичния поглед към света, който ще подпомогне за хармоничното развитие на личността, сплотяване и формиране у младите на широк поглед върху обкръжаващия ги свят и грижата за него; - Развитие при децата и младежите на умение да изразяват своето отношение към природните и културни ценности чрез резултатите от творческата, художествена, социално полезна и изследователска дейност; - Систематизиране резултатите от многогодишната екологична дейност на детските колективи; - Възпитаване на децата от различните страни на грижливо отношение към единните общочовешки ценности в съответствие с принципите за съхраняване на културното и природното разнообразие, на екологичното равновесие; с принципите на устойчивото развитие; - Формиране у младите жители на планетата на екологична култура и активна жизнена позиция в отношение към глобалните проблеми, стоящи пред човечеството; - Способства за развитие на интереса на децата и младежите към историческата памет посредством привличането им в творческа дейност чрез екология. Конкурсна програма на форума Конкурсната програма на Форума се провежда в два етапа: национален и международен. Основен критерий за подбора на работите е в съответствие с описаните по-долу номинации. Победителите от Националния конкурс ще бъдат представени за участие в конкурсната програма на Международния детски екологически форум „Зелената планета 2023”. Официални езици за комуникация на участниците в международния етап на форума са руски и английски. За участие в Националния конкурс се приемат творчески работи в следните седем номинации: 1. „Природата и съдбите на хората“ – литературен конкурс за авторски размисли /проза, поезия, есе, приказка/ Изисквания към литературните творби: - Творческите работи се представят във формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0 – не повече от 1 страница; - На реда след заглавието се посочват трите имена на автора, година на раждане; - В писмените работи да се посочват използваните източници. - Оценява се идеята на собственото съчинение, оригиналност, творческа и художествена цялостност, историческа изразителност, яркост на изложеното. 2. „Зелената планета през погледа на децата” – конкурс за рисунки. Конкурсът се провежда в четири възрастови групи: 1 група: предучилищна възраст 2 група: 1-4 клас 3 група: 5-7 клас 4 група: 8-12 клас Изисквания към рисунките: - Изпраща се оригинална рисунка формат А3; - На гърба на рисунката се изписват трите имена на автора, годината на раждане, наименование на творбата, Оценява се отразяването на тематиката, композиционното решение, нивото на изпълнение, художествената и историческа изразителност. 3. „Екообектив“ – конкурс за кинорепортажи за екологичната социално полезна дейност на детските колективи; за откриване и отразяване на красотата и проблемите на природата. Изисквания към кино-репортажите: - Изпраща се кинофилм с продължителност до 5 минути на флаш-памет (дискове не се приемат); - В субтитрите на кинофилма или в звуковия му съпровод се посочват трите имена и годината на раждане на автора; (името на филмовото студио или творческия колектив;) името на филма; наименование на мястото, където е била осъществена социално полезната дейност, названието на детския колектив, който я е осъществил. - В печатен вид се дублира следната информация: Трите имена и годината на раждане на автора; (името на филмовото студио или творческия колектив); името на филма; наименованието на мястото, където се е осъществявала социално полезна дейност; името на детския колектив, който е осъществил социално полезната дейност. Оценява се спазването на сюжетна линия, операторската и режисьорската работа, разкриването на темата. 4. „Многообразие на вековните традиции” – конкурс за отделни арт обекти и композиции свързани с човека и природата в т.ч. от природни материали Изисквания към оформяне на работите: - Изпраща се снимка на макета с добро качество с формат 18х24 см и повече; - На обратната страна на снимката се посочват трите имена и година на раждане на автора; името на творбата/композицията. Оценява се отразяването на темата на конкурса, използването на народни занаяти, оригиналност, композиционното решение, качеството на изработката, художествената изразителност и историческа ценност. 5. „Съвременност и традиция“ – конкурс за колекции костюми от естествени материали Изисквания към оформление на работите: Изпраща се кратко описание на колекцията, в което се посочва: - Име на колектива - автор на колекцията костюми, име на колекцията, кратко /с 1-2 изречения/ пояснение; - Фотоалбум с моделите на колекцията, всяка снимка с формат 18х24 и повече; - Обща фотография на всички модели на колекцията с формат 18х24 см и повече. Оценява се отразяването на темата на конкурса, композиционното решение, качеството на изработката, художествената изразителност. 6. „Природа. Култура. Екология” – конкурс за солови и колективни изпълнения на песни, театрални постановки, флашмоб и др. по теми, свързани с конкурса. Изисквания към оформянето на работите: Изпраща се програма или кратък анонс на изпълнението, където се посочва: - Наименование на песента, театралната постановка или друго изпълнение; - Трите имена и годините на раждане на изпълнителя или колектива /ако са повече от двама изпълнители/ - Трите имена на художествения ръководител; - Видеозапис на изпълнението на флаш-памет (дискове DVD или CD не се приемат); - Обща фотография на изпълнението формат 18х24 см и повече. Оценява се отразяването на темата на конкурса, нивото на изпълнение, художествена стойност. 7. „Природата – безценен дар, един за всички“ – конкурс за оригинални научни идеи, технологии, експерименти посветени на съхраняване на Планетата и хармоничната връзка между човека и природата. Социалнозначими проектни и научноизследователски работи за резултатите от социално полезна екологична дейност на детски колективи, включваща следните основни етапи: намиране и показване на екологичния проблем; кратко описание на социално полезната дейност за отстраняването на проблема; социална значимост на резултатите от екологичната дейност. За участие в конкурса се приемат: /описание на проведени или в етап на провеждане/ индивидуални авторски краткосрочни проектни работи със срок на реализация не повече от 3 месеца, с обозначение „проект“, и дългосрочни колективни (на детски организации) научни и изследователски работи със срок на реализация от 4 месеца и повече с обозначение „наука“. Изисквания към оформянето на работите: - Изпращат се тезиси в печатен вид, формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, интервал между редовете 1.0 – не повече от 2 страници; - Възможна е презентация на проекта във формат PowerPoint на флаш-памет; - На реда след заглавието се изписват трите имена и възрастта на автора и/или името на колектива /възраст на участниците в колектива/, името на учреждението с посочване на страната и населеното място; трите имена на ръководителя на проекта, адрес на електронната поща. Оценява се целесъобразността и социалната значимост на проекта, описанието на всички основни етапи. За участие в националния конкурс не се допускат работи, които са плагиат, копие или част от работата на други автори. Всички творби за участие да бъдат придружени със заявка за участие /приложение 1/ с данните: трите имена на автора, държава, възраст, адрес и телефон; училище (извънучилищно звено) с телефон и адрес; декларация-съгласие от родител на детето за предоставяне право на организаторите да ползват тези данни, както и предоставяне на авторски права за популяризиране на творбата. Име и телефон на научния ръководител и неговото съгласие за ползване на предоставените данни. Конкурсните работи - рисунки и съпровождащите ги документи се изпращат в пакет не по-късно от 30 април 2023 г. на адреса на организаторите: Руски дом в София Фондация „Устойчиво развитие за България“ За конкурса „Зелена планета” Ул. „Шипка” № 34, 1504 гр. София Останалите материали – есета, стихове, филми, проекти, снимки на костюми и приложни творби, музикални и театрални изпълнения се изпращат в електронен вариант /с по-дълъг срок на валидност/ на адрес: E-mail: zelena_planeta@mail.bg Номинираните в Националния конкурс „Зелената планета 2023” получават грамоти. Най-добрите творчески работи на национално ниво се изпращат за участие в Международния детски екологичен форум „Зелената планета 2023”. За тази цел писмените творби ще трябва да бъдат преведени на руски или английски език и изпратени на ел. адрес на орг. комитет на конкурса: E-mail: zelena_planeta@mail.bg Тържественото награждаване на победителите ще се състои в НДД, ако епидемичната обстановка позволява. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени чрез сайта на Националния дворец на децата. Моля, обърнете внимание! 1. По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите /съгласно Закона за авторското право и сродните му права/ за безвъзмездно използване за целите на конкурса. 2. По отношение на съхранението на творбите: следва да имате предвид, че с участието си се съгласявате творбите в конкурса да не бъдат връщани и да бъдат използвани за изложби, за издаване на календари, дискове, плакати, за публикации в печатни и електронни медии, за благотворителни, представителни и други нетърговски цели. 3. С явяването за получаване на награда участниците, техните родители и учители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел. 4.Изпращайки творбата си за участие в конкурса авторите и техните преподаватели се съгласяват личните им данни да бъдат използвани за организацията на конкурса /съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни/. За контакт с организаторите на Националния детски екологичен конкурс „Зелената планета 2023”: Фондация „Устойчиво развитие за България”, тел: 0893660695, E-mail: zelena_planeta@mail.bg,

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка, литературна творба, кинорепортаж, арт обекти и композиции, костюм, песен, научни идеии, технологи, експерименти
 • Ограничение за участие: Деца от предучилищна възраст до 12 клас
 • Източник: https://docs.google.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Осмо издание на Международния фестивал „Българска душа на Святата земя“ гр. Бат Ям, Израел 2023г.

Арт салон „Сели - култура на народите“ гр. Бат Ям, Израел Ви кани на осмото издание на Международния фестивал „Българска душа на Святата земя“ гр. Бат Ям, Израел 2023г. Фестивалът е под егидата на г-н Цвика Брот - кмет на гр. Бат Ям, Израел и заместник- кмета г-н Ели Ярив. Фестивалът е подкрепен от Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Целта на фестивала е съхранието на културното наследство на двете страни, България и Израел, обмен на култури между двата приятелски народа, обединяване на българите по света чрез съхраняване на българските корени, традиции и обичаи, интеграция между българските общности по света и популяризация на българската духовност и култура. Особена значимост на проекта е представянето на творци във всички области на изкуството, които живеят в различни точки на света. Президент и създател на Арт салон "Сели" е г-жа Весела (Сели) Райчинова,която е и автор на проекта " Българска душа на Святата земя". Вече 8 години той се реализира в Израел. Всички изисквания за участие във фестивала можете да научите в прикачените файлове – статут, реклама и заявка за участие. СТАТУТ Международен фестивал „Българска душа на Святата земя“ осмо издание – онлайн Гр.Бат Ям, Израел 2023г. С подкрепата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина /ИАБЧ/ Организатори на фестивала : Под егидата на г-н Цвика Брот - кмет на гр. Бат Ям, Израел Заместник- кмет на гр. Бат Ям г-н Ели Ярив Арт салон „Сели – култура на народите“ гр. Бат Ям, Израел Съорганизатори : Общество „Димчо Дебелянов“ гр. София, България Фондация „Незабравимата България“ НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1924“ гр. София, България 12starsmusic- България /Норвегия Салон за българска култура и духовност- Чикаго, САЩ Фестивал " Израел, мой възлюбен"- Пазарджик, България Арт компания „ Нови звезди“- гр. София, България Медийни партньори : Българско национално радио - БНР, SofiaPress, Sofia Ars Net , Детско онлайн списание „Щъркел“ , Разкажи ми приказка : Пространство за детско писмено творчество Цел на фестивала е съхранението на културното наследство на двете страни България и Израел , обмен на култури между двата приятелски народа , обединяване на българите по света чрез съхраняване на българските корени ,традиции и обичаи , интеграция между българските общности по света и популяризация на българската духовност и култура. Особена значимост на проекта е представяне на творци във всички области на изкуството , които живеят в различни точки на света. Участници във Фестивала: В международния фестивал „Българска душа на святата земя“ могат да участват творци в различни направления. Индивидуално или групово. Участниците са разделени в следните възрастови групи , според съответните направления: 4-6 г. ; 7-9г. ; 10-12г. ; 13-15г. ; 16-19г. и над 20г. Участниците се оценяват от Международно жури , съставено от специалисти в различни области – национални директори от различнин страни , специалисти в областта на музиката , шоу-бизнеса , изпълнители , писатели , журналисти ,продуценти и други. Решението на журито е финално и не подлежи на обсъждане! Участието в конкурсните програми е безплатно и в него могат да се включат всички деца и възрастни от различни точки на света. Клиповете могат да бъдат заснети с мобилен телефон или таблет , без изискване за стандарт или резолюция. Молим Ви клиповете, които са по-големи от 25MB да бъдат изпратени чрез Wetransfer или Filemail! Според съответната номинация , при необходимост от изпращане на запис , преди изпълнението на участника /участниците/ се изисква представяне на себе си с няколко думи. Всички участници ще получат сертификати за участие , а наградените ще получат – дипломи и предметни награди. Ще бъдат определени специални награди на фестивала и покани за участие в други фестивали, както и участие във фестивала „Българска душа на святата земя“ в Израел. Екипът на Арт салон „Сели“ ще присъди своята специална награда. Условия за участия в конкурсните програми: Международен литературен конкурс „Небесни меридиани“ , посветен на незабравимия поет Мони Папо Тема: свободна 1. В раздел „Поезия“ ще се приемат - до 5 непубликувани стихотворения 2. В раздел „Проза“ ще се приемат - до 2 непубликувани творби. Обем на произведенията - до пет стандартни страници. Номинации: разказ , есе , къс разказ Краен срок за изпращане на творбите: 15.04.2023 г. Адрес за изпращане: neshama-bulgarit@abv.bg Изпълнение на инструментална музика 1. Индивидуално изпълнение -до 3 минути 2. Колективно изпълнение -до 5 минути /дует , трио, квартет и др./ Номинациите за оценяване : клавирни инструменти , духови инструменти , ударни инструменти , струнни инструменти. Краен срок за изпращане: 15.04.2023 г. Адрес за изпращане: music-festival@abv.bg Фолклорни танци 1. Изпълнение на ръченица до - 3 минути. 2. Изпълнение на хоро до - 3:50 минути. Изпълнителите могат да участват индивидуално или групово със записи в домашни условия. Краен срок за изпращане: 15.04.2023 г. Адрес за изпращане: dance-festival@abv.bg Изпълнение на българска песен (Народна, поп, рок, джаз и песни от български филми) 1. Индивидуално изпълнение 2. Групово изпълнение / дует , трио , квартет и др./ Всеки участник може да представи една песен до 3:50 минути във всяка избрана номинация. Краен срок за изпращане: 15.04.2023 г. Адрес за изпращане: music-festival@abv.bg Изпълнение на българска патриотична песен 1.Индивидуално изпълнение 2.Групово изпълнение / дует, трио, квартет и др./ Всеки участник може да представи една песен до 3:50 минути във всяка избрана номинация. Краен срок за изпращане: 15.04.2023 г. Адрес за изпращане: music-festival@abv.bg Художествено слово за изпълнение от различни автори (Посветен на незабравимия Томи Йовчев- заслужил читалищен деятел, носител на наградата „Следовник на народните будители“) 1. Рецитация – до 5 минути: - Индивидуално участие - Групово участие 2. Възможност за изпълнение на :стихове , гатанки , предания , басни , монолог и др. Краен срок за изпращане: 15.04.2023 г. Адрес за изпращане: neshama-bulgarit@abv.bg Детско и младежко творчество до 18г. - разказ, есе, стихотворение , рисунка (Раздел рисунка е посветен на незабравимия български художник Асен Милчев) Тема : „България в моите очи“ 1. В раздел „Поезия“- до 2 творби 2. В раздел „Проза“ -до 2 творби /есе , разказ , етюд/ 3. В раздел „Рисунка“ - до 2 рисунки – моля всяка рисунка да бъде изпратена, като снимка в „JPG“ формат. Краен срок за изпращане на творбите: 15.04.2023 г. Адрес за изпращане: dimitrov-art@abv.bg Детска кинеада - конкурс за детски експериментални и късометражни филми, фотография- до две снимки Тема : „България в моите очи“ Нека видим „България в моите очи“ през вашия обектив! В рамките на 10 минути максимум , покажете колко е красива нашата родина. Очакваме вашите клипове в зависимост от интереса, който проявявате към създаването на филми, репортажи, рекламни клипове, новинарска емисия и др. Краен срок за изпращане на творбите: 15.04.2023 г. Адрес за изпращане: dimitrov-art@abv.bg Екипът на Арт салон „Сели“/ Израел е в състав: Весела Райчинова /Сели/ - Израел, Диана Анжелов- Израел, Вивиан Райчинов- Израел, Дилян Димитров- Франция, Кирил Милчев-Норвегия Резултатите ще бъдат обявени в началото на месец юни във фейсбук профила „Neshama Bulgarit“ ! На добър път и успех на всички участници!

 • Дата на затваряне: 15 април 2023
 • Как да участваме: Детско и младежко творчество до 18г. - разказ, есе, стихотворение , рисунка
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален ученически конкурс “Куба – далечна и близка” - 2023

Асоциацията за приятелство „България – Куба” съвместно със: Синдиката на българските учители, Националния дворец на децата, Фондация „Устойчиво развитие за България“, Българския антифашистки съюз, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, със съдействието на Министерството на образованието и науката и Посолството на Република Куба в Република България организира през 2022/2023 учебна година Национален ученически конкурс “Куба – далечна и близка” Участниците могат да насочат творческата си изява в следните направления: -Героите на Сиера Маестра; -Заветите на Апостола на кубинската независимост Хосе Марти; -Куба и нейните световни достижения в областта на здравеопазването, образованието, науката, културата, спорта; -Куба – география, екология, туризъм; -Интернационализмът и солидарността на Куба с народите по света; -Съзидателно сътрудничество и приятелство България – Куба. Учениците могат да участват с написани на български или на испански език писмени работи, с мултимедийни формати и с рисунки. Писмени работи:  проза (разкази, съчинения, есета)  поезия (стихове)  реферати Мултимедийни формати  презентации и видео материали Рисунки Цел: Децата в България да научат повече за приятелска Куба и за връзките между българския и кубинския народ; младите хора от двете страни да се опознаят взаимно помежду си. Регламент: В конкурса могат да участват ученици на възраст до 18 години, живеещи в България или извън територията на страната ни. Творбите ще се конкурират по-отделно на двата езика, съответно в три възрастови групи: • I – IV клас • V – VII клас • VIII – XII клас Участието в конкурса е индивидуално. Писмени работи: поезия, проза, реферати:  Писмени работи, изпратени и на двата езика, ще се разглеждат и журират в категорията - Творби на испански език, ако участникът учи испански език.  Стимулира се участието с няколко творби, но всяка ще се състезава в съответната категория. По-голямата бройка работи няма да дава предимство на участника при журирането.  В писмените работи и мултимедийните презентации задължително да бъдат посочени използваните източници. Ще бъдат журирани поотделно материалите на български и на испански език като водещи при оценяването ще са достоверността на пресъздадената информация, грамотността при написването и стилът. Творби на испански език ще се журират, ако участникът учи или има познания по испански език. Темите могат да се избират и сред географията; икономиката; природата; екологията; туризма; културата; образованието; медицината; спорта и високите постижения в тези области; герои и творци на литературата и изкуствата в борбата за независимост на Куба; семейната памет /спомени на близки, живели или посетили Куба/; връзки България – Куба в различни области, договори за сътрудничество, взаимопомощ и съвместни проекти между двете държави и между обществени организации в сферата на икономиката, културата, образованието; спорта; история и дейност на Кубинския институт за приятелство между народите /ICAP/. Мултимедийни формати: Презентациите и видео материалите могат да са на български или на испански език по темите на конкурса, да е проявено лично отношение на авторите. Рисунки: -размери на рисунките – от блок №4 до ½ кадастрон, 35/50 см -няма ограничения в техниките за рисуване. Примерни теми: по темите на конкурса, мигове от историята на Куба, кубински герои и творци, кубинското присъствие в България и българското в Куба, българо-кубинско приятелство, лични впечатления от Куба, представата за Куба днес, Куба в мечтите ни. Общи условия: Препоръчително е писмените работи, мултимедийните презентации и рисунките да минат на вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища. Моля, обърнете внимание! 1. По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите /съгласно Закона за авторското право и сродните му права/ за безвъзмездно използване за целите на конкурса. 2. По отношение на съхранението на творбите: следва да имате предвид, че с участието си се съгласявате творбите в конкурса да не бъдат връщани и да бъдат използвани за изложби, за издаване на календари, плакати, за публикации в печатни и електронни медии, за благотворителни, представителни и други нетърговски цели. 3. С явяването си за получаване на награда участниците, техните родители и учители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел. 4.Изпращайки творбата си за участие в конкурса авторите и техните преподаватели се съгласяват личните им данни да бъдат използвани за организацията на конкурса /съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни/. Срок за приемане на творбите: до 30 април 2023 г. За писмените творби и медийни формати: E-mail: cuba_konkurs@mail.bg /С молба линковете да са с по-дълъг период на валидност/ За рисунките: Синдикат на българските учители /за конкурса „Куба – далечна и близка“/ ул. „Ген. Паренсов“ № 11 пощ. код 1000, гр. София телефон 0879997306 Всички творби за участие да бъдат придружени със заявка за участие /приложение 1/ с данните: трите имена на автора, възраст, адрес и телефон; училище (извънучилищно звено) с телефон и адрес; декларация-съгласие от родител на детето за предоставяне право на организаторите да ползват тези данни, както и предоставяне на авторски права за популяризиране на творбата. Име и телефон на научния ръководител и неговото съгласие за ползване на предоставените данни. Награди: Жури от специалисти ще оцени творбите. Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса чрез РУО на МОН, вестник “Учителско дело” и чрез сайта на НДД. Победителите във всяка възрастова група ще получат своите награди на тържество в Националния дворец на децата гр. София. Разходите за пътуването до столицата за награждаването са за сметка на участниците. В случай, че епидемичната обстановка в страната не позволява присъствено награждаване, отличията ще бъдат изпратени по пощата. С отличените рисунки ще бъде експонирана изложба. Организационен комитет: -Станка Шопова – почетен председател на Асоциация за приятелство “България – Куба” – Председател -Тамара Такова – испанист, председател на Асоциацията за приятелство “България – Куба” -д.ик.н. Янка Такева – Председател на СБУ -Татяна Досева – Директор на Националния дворец на децата -Снежана Тодорова – председател на СБЖ -Боян Ангелов – председател на СБП -Весела Груева – заместник-председател на БАС -Радост Мазганова - учител по испански език в 49 ОУ с изучаване на испански език “Бенито Хуарес”, гр. София -Къдринка Къдринова – журналист, писател, председател на Асоциация на журналистите – испаноговорящи. Допълнителна информация за конкурса можете да получите на моб. тел. 0896719620, E-mail: cuba_konkurs@mail.bg В-к „Учителско дело” – 02 9813528, 0879997306 и Национален дворец на децата - 02 9202317.

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка, проза, поезия, реферат, мултимедийна презентация, видео материал
 • Ограничение за участие: ученици от I клас до XII клас
 • Източник: http://www.sbubg.info/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ПОД НАДСЛОВ „СЕЛО, СЕЛО, МОЕ НЕНАГЛЕДНО“

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПО СТЪПКИТЕ НА МИНАЛОТО – КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ДРАНГОВО“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ПОД НАДСЛОВ „СЕЛО, СЕЛО, МОЕ НЕНАГЛЕДНО“ В СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ: РИСУНКА Участници – две възрастови групи: деца от предучилищна група и ученици от І до ІV клас; ученици от V до VІІ клас. Изисквания: Рисунките да бъдат с размер А4 или с размер 30 на 40 сантиметра. ИНТЕРЕСНА ИСТОРИЯ ЗА МИНАЛОТО НА ДРАНГОВО, РАЗКАЗАНА ОТ ВЪЗРАСТНИ ХОРА Участници – ученици от V до VІІІ клас. Изисквания: Участникът посочва източника на разказаната история. ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЕТЕНИ НА СЕЛО ДРАНГОВО Участници – три възрастови групи: от 10 до 13 години; от 14 до 18 години; над 18 години. Изисквания: Творбите да бъдат до 3 стандартни машинописни страници. Крайният срок за предаването им е 15 юни 2023 година. Творбите може да предадете лично на Радостина Чилингирова – кмет, член на ИГ или на Галя Ненова – учител в местното училище, член на ИГ, както и да ги изпратите по пощата на адрес: с. Дрангово, п.к. 6860, общ. Кирково, обл. Кърджали, Кметство Дрангово, за конкурса. Произведенията по втора и трета категория може да изпращате и по електронната поща на e-mail: kova4eva_03@abv.bg. Всяка творба трябва да съдържа следната информация за участника: трите имена, възраст/клас на участника, телефон за връзка. Компетентно жури, в което ще бъдат включени външни представители, ще оценя творбите. Победителите ще бъдат обявени и наградени на Земляческия събор „Полет над родното гнездо“, който ще се проведе на 5 август 2023 година на Римския мост.

 • Дата на затваряне: 15 юни 2023
 • Как да участваме: РИСУНКА, ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЕТЕНИ НА СЕЛО ДРАНГОВО
 • Ограничение за участие: без възрастови ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Национален ученически конкурс „Ветеринарният ленар - лечител на човечеството“

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов", град Стара Загора е основана преди 73 години. От 2017 година е със статут на училище с национално значение, в което се обучават ученици от 22 области на Република България в две направления и три специалности: 1. ветеринарна медицина: специалности „Ветеринарен техник” и „Ветеринарен лаборант”; 2. хранителни технологии: специалност „Контрол на качеството и безопасността на храни и напитки”. Преподавателският състав поддържа професионалното си ниво и добрите учебни практики. Модернизирането на материалната база създава възможности за актуализиране на методите на преподаване и изграждане на професионални компетенции на обучаемите. С цел повишаване качеството на преподаване, стремежът е създаване на постоянни творчески контакти при обмяната на опит със сродни училища, партньорски и работодателски организации. В същото време училището неотменно и убедено следва една от основните си политики — да допринася за формирането и развиването у подрастващите на съвременните цивилизационни ценности, основаващи се на толерантността и хуманността. 2. Цели и задачи: 2.1. Да се даде възможност за самостоятелна изява на изследователските и творческите възможности на учениците от прогимназиален и от гимназиален етап на средното образование. 2.2. Да се създадат условия за развитие на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелното учене — чрез търсене, набавяне, анализиране и интерпретиране на актуална информация. 2.3. Да се подпомогне формирането на цепностни ориентири и личностни качества, свързани с ученето, медицината и тяхното въздействие върху обществото. 2.4. Популяризира ветеринарномедицинското дело. 5. Категории 1. Рисунка; 2. Ece; 3. Фотография; 4. Презентация; 5. Репортажна статия. 3. За реализирането на поставените цели се предвиждат следните задачи 3.1.Организиране на излонба за рисунка по темата за ученици в три възрастови групи: 1-IV клас, V-VII клас и VIII-XII клас. 3.2. Организиране на конкурс за ece по предварително зададени теми за ученици в две възрастови групи: V-VII клас и VIII-XII клас. 3.3. Фотографска изложба за ученици в две възрастови групи: V-VII клас и VIII- XII клас. 3.4. Изработка на презентация, блог или сайт ученици в две възрастови групи: V-VII клас и VIII-XII клас. 3.5. Репортажна статия в училищен вестник, изработка на късометражен или документален филм две възрастови групи: V-VII клас и VIII-XII клас. Крайният срок за изпращане на конкурсните работи е 30 май 2023 година. Разработките се изпращат, както следва: На хартиен носител (важи датата на пощенското клеймо); Я По електронен път. Информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувани на електронната страница на НПГВМ „Иван Павлов“, rp. Стара Загора (http://(pgvm-bg.com/home.html) и в регионални печатни издания. 10. Координати за комуникация Адрес: rp. Стара Загора, 6006, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 21, ПK 128; * Електронен адре : pgvmsz@abv.bg, • Телефони: 042/ 607-767 • Лице за контакти: д-р Камен Ябълкаров, директор на НПГВМ „Иван Павлов“, rp. Стара Загора.

 • Дата на затваряне: 30 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка, есе, фотография, презентация, репортажна статия
 • Ограничение за участие: от I - XII клас
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3