по дата на конкурса
ХXV Национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството"

РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на ХXV Национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" І. Цел на конкурса Конкурсът „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически трансфер. Той се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. ІІ. Основни задачи - Да популяризира успехите на световната наука и техника в изследването и усвояването на Космоса; - Да запознае децата и младите хора с постиженията на българската наука и техника за космически изследвания и наблюдения и тяхното приложение в практиката; - Да съдейства за развитието на фантазията, творческата активност и интерес към изучаването на естествените и технически науки и да развива интелектуалните способности на учениците; - Да задълбочава обществено-полезната насоченост на дейността на младите математици, физици, астрономи, химици и биолози и да формира у тях умения за самостоятелна творческа работа; - Да съдейства за създаване на условия за многостранното развитие на младите хора чрез интегриране на знания, умения и способности в областта на науката и техниката. ІІІ. Организация и провеждане на конкурса Конкурсът се организира от Фондация „ЕВРИКА" в партньорство със звената за извънкласни дейности по наука и техника сред учащите се, научни и неправителствени организации, редакции. В него могат да участват ученици от 8 до 18 години в следните направления: 1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 18 години) Идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите: физика на Космоса, астрофизика, химия, биология, медицина и др., пряко свързани с изследването и изучаването на Космоса. Техническите идеи трябва да са свързани със създаването и разработването на нови космически прибори, системи за космически връзки, за космически транспорт, за дистанционни изследвания и др. 2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години) 3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 18 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други 4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години) 5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът" (за ученици от 8 до 18 години) Рисунките са във формат А3 или А4. Конкурсът се провежда само на национално ниво. Участниците в него изпращат своите разработки до 24 май 2023 година на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий" № 1, Фондация „ЕВРИКА" - за конкурса „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството". Конкурсните работи се придружават от формуляр на участника по образец и декларация за личните данни от участник или родител на участник, приложени към настоящия регламент. Конкурсните работи не се връщат, а след приключването на конкурса се предават в специализирания фонд на Националния политехнически музей (освен ако не е постигната предварително специална договореност с организаторите). Организаторите имат право да предоставят рисунки и литературни творби за отпечатване в специализирани издания или свои информационни материали. ІV. Отчитане на резултатите от конкурса и награди Конкурсът е само задочен в направленията: графични произведения, създадени с помощта на компютър; модели и макети на космически обекти; рисунки; литературни творби. В раздела за научни и технически идеи се прави селекция от журито и до защита в заключителния етап се допускат до 5 участника във всяка група. Командировките на участниците в защитата са за сметка на организаторите. След защитата се прави окончателно класиране на конкурсните работи. Резултатите във всичките направления на конкурса ще бъдат обявени на официалния сайт на Фондация „Еврика“ ( www.evrika.org ) през месец юли 2023 г. Официалното награждаване на лауреатите от конкурса ще се проведе в Деня на народните будители – 1 ноември. Наградите в конкурса са диплом и предметни награди, както следва: а) За идеи за научни и технически експерименти: - първа награда на стойност 200 лева; - втора награда на стойност 180 лева; - трета награда на стойност 150 лева. б) За космически модели и макети: - първа награда на стойност 200 лева; - втора награда на стойност 180 лева; - трета награда на стойност 150 лева. в) За графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други: - първа награда на стойност 200 лева; - втора награда на стойност 180 лева; - трета награда на стойност 150 лева. г) За литературни творби: - първа награда на стойност 180 лева; - втора награда на стойност 160 лева; - трета награда на стойност 140 лева. д) За рисунки - в две самостоятелни групи - за български и чуждестранни участници: - първа награда на стойност 180 лева; - втора награда на стойност 160 лева; - трета награда на стойност 140 лева. Допълнително могат да бъдат учредени и специални награди на други организации и институции, от спонсори и лични награди от участници в космически полети и изследвания, учени и космонавти. На научните ръководители на класираните от първо до трето място във всичките направления на конкурса се връчват дипломи. Наградените участници могат да бъдат изпращани от организаторите за участие в международни прояви, когато конкурсните работи отговарят на изискванията за участие в тях.

 • Дата на затваряне: 24 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка, литературна творба, графични произведения, модели и макети, идеи за научни и технически експерименти
 • Ограничение за участие: за ученици от 8 до 18 години
 • Източник: http://www.prirodninauki.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“

ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“ Ученическият конкурс е посветен на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и патронен празник на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол– 24 май РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!“ Ученическият конкурс е посветен на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и патронен празник на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол– 24 май Организатор на конкурса е ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол I. Цели: 1.Да стимулира развитието на детското творчество и да се даде възможност на учениците да покажат уменията си в литературата и изобразителното изкуство по конкретната тема. 2.Предоставяне на възможност за изява и развитие на таланта на учениците. II. Участници В конкурса могат да участват ученици от I до VII клас, разпределени в две възрастови групи, от всички училища, школи и извънучилищни звена на територията на страната: • І възрастова група - I - IV клас • ІІ възрастова група - V - VII клас III.СТРУКТУРА Конкурсът се провежда в два раздела: А. Литературно творчество 1. Всеки автор може да участва с най-много две творби в това направление 2.Съдържанието да отговаря на темата на конкурса 3.Няма ограничения за произведенията в жанрово отношение.Творбите в прозаична и стихотворна форма ще бъдат оценявани и класирани отделно. 4.Всяка творба да се изпраща на отделен файл, придружен със следната информация.:  Име, презиме и фамилия на участника  Населено място  Училище, школа (извънучилищно звено)  Клас, възраст  Точен адрес и телефон за връзка  Електронна поща  Име на ръководителя и телефон за връзка с него /ако има такъв/ 5. В срок до 10.05.2023 г. конкурсните творби трябва да се изпратят по електронен път на адрес: ou_ahtopol@abv.bg, по Български пощи, чрез куриерски услуги на адрес: град Ахтопол, п.к. 8280, общ.Царево, обл. Бургас, ул. „Велека“ №16 или на място в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол, за конкурса „Обичам те, българска реч! Б. Изобразително изкуство 1.Всеки участник може да изпрати една рисунка с препоръчителни размери 35/50см., като се използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графити, флумастер, молив, колаж, без рамка и паспарту. Рисунката трябва да е оригинална и да е на автора. 2. На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:  Име, презиме и фамилия на участника  Населено място  Училище, школа (извънучилищно звено)  Клас, възраст  Точен адрес и телефон за връзка  Електронна поща.  Име на ръководителя и телефон за връзка с него /ако има такъв/ 3. В срок до 10.05.2023 г. конкурсните творби трябва да се изпратят по Български пощи, чрез куриерски услуги на адрес: град Ахтопол, п.к. 8280, общ.Царево, обл. Бургас, ул. „Велека“ №16 или на място в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол, за конкурса „Обичам те, българска реч!“ IV.СРОКОВЕ И НАГРАДИ 1.. Творбите ще бъдат оценени от комисия, а компетентно жури ще присъди І, ІІ и III място в отделните възрастови групи за всеки раздел на конкурса. 2. Резултатите ще бъдат обявени на 24.05.2023 г. на сайта на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Ахтопол 3.Отличените ученици ще получат грамоти, медали и предметни награди. 4. С наградените творби ще бъде организирана изложба в сградата на училището и във фоайето на кметство гр.Ахтопол 5. Отличените участници ще бъдат уведомени и ще получат наградите си лично или по пощата за (тяхна сметка). 6. Изпращането на творби за конкурса означава, че участникът приема всички условия за включване в него. Творбите не се връщат и организаторите си запазват правото да ги използват за популяризиране на конкурса в печатните и електронните медии. За контакт и информация: тел.0882415593 0887560565 ou_ahtopol@abv.bg

 • Дата на затваряне: 10 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка, литературно творчество
 • Ограничение за участие: ученици от I до VII клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ДЕТСКИ конкурс „Моят любим Пролетен празник“

С настъпване на Пролетта идват и едни от най-хубавите и чакани празници -„Цветница“, „Лазаровден“ и „Великден“. Във връзка с това НЧ „Христо Ботев-1927“ организаира ДЕТСКИ конкурс „Моят любим Пролетен празник“ . За да участвате е необходимо да ни изпратите Ваша ръчно изработена картичка, рисунка, украса или друго изделие по Ваш избор, свързано с изброените по-горе празници до 13 Април, на адрес: НЧ „Христо Ботев-1927“ ул. 9 Септември 3, п.к. 5842, с. Коиловци, обл. Плевен, общ. Плевен. Може да използвате всякакви материали по Ваше желание. Моля, изпращайте само по ЕДНО изделия на участник, на което е изписано имената и възрастта . Участниците се групират в три възрастови групи: Първа възрастова група-деца от детските градини Втора възрастова група- ученици от I до IV клас Трета възрастова група- ученици от V до VIII клас Най-добрите изделия ще бъдат наградени с първо, второ, трето място и предметни награди, а всички останали деца ще получат грамота за участие.

 • Дата на затваряне: 13 април 2023
 • Как да участваме: ръчно изработена картичка, рисунка, украса или друго изделие по Ваш избор
 • Ограничение за участие: деца от детските градини до VIII клас
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален младежки конкурс за есе, стихотворение, рисунка и мултимедиен проект на тема „Свободата – Екзархът или Караджата“

СТАТУТ За организирането и провеждането на Национален младежки конкурс за есе, стихотворение, рисунка и мултимедиен проект на тема „Свободата – Екзархът или Караджата“ Ⅰ. Организатори: Фондация „Българска идея“ ⅠⅠ. Цели: Стимулиране на младите хора за задълбочено изучаване на българската история и творческо осмисляне на значението на просветата, културата и революционните борби на българите в Мизия, Тракия и Македония; Формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и патриотизъм; Изграждане и утвърждаване на умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене с исторически факти и извори. ⅠⅠⅠ. Изисквания: Есе: В конкурса за есе могат да участват ученици и младежи, разпределени в 3 категории: 1. ученици в V – VII клас ; 2. ученици в гимназиална степен на обучение; 3. студенти и младежи до 25 години; Регистрирани за участие ще бъдат само есета с максимален обем до 3 печатни стандартни страници (2500 знака на страница); Не се регистрират за участие ръкописни творби; Всеки участник може да участва само с едно есе. Стихотворение: В конкурса за стихотворение могат да участват ученици и младежи, разпределени в 3 категории: 1. ученици в V - VII клас; 2. ученици в гимназиална степен на обучение; 3. студенти и младежи до 25 години; Не се регистрират за участие ръкописни творби; Всеки участник може да участва с до 3 стихотворения. Рисунка: В конкурса за рисунка могат да участват ученици и младежи, разпределени в 3 категории: 1. ученици в V - VII клас; 2. ученици в гимназиална степен на обучение; 3. студенти и младежи до 25 години; Жанров обхват на участващите творби: живопис и графика. Материалът е по избор на участниците: акварелни бои, темперни бои, акрилни бои, сухи или маслени пастели, флумастери, молив, туш, креда, въглен; Форматът на представените рисунки - 35/50 см (без паспарту); Всеки участник може да представи до две творби. Мултимедиен проект В конкурса за мултимедиен проект могат да участват ученици и младежи, разпределени в 3 категории: 1. ученици в V – VII клас ; 2. ученици в гимназиална степен на обучение; 3. студенти и младежи до 25 години; Мултимедийните проекти трябва да бъдат разработени на лицензиран и свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows; Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем; Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип; При колективното участие в разработването на един проект могат да участват до 5 участника; Всеки участник или екип от участници могат да представят за участие до 2 проекта. Общи изисквания за всички раздели на конкурса Всички участници попълват формуляр за кандидатстване, приложен към статута; Творби с непосочена пълна информация за участниците не се регистрират; След приключване на конкурса творбите не се връщат; Творбите за участие се изпращат на адрес: 1000 София Ул. „Пиротска“, №5 Фондация „Българска идея“, За конкурса „Свободата – Екзархът или Караджата“ Или когато това е възможно, като прикачен файл на електронен адрес: balgarskaidea@abv.bg Краен срок за изпращане на творби за участие: 20.03.2023 г. включително. Важи пощенското клеймо. ⅠⅤ. Критерии за оценяване: Оригиналност, креативност и творчески подход към темата; Ясно и точно формулирана теза; Изразяване на личностна позиция; Осмисляне, аргументираност и достоверност на темата; Удачно подбрани аргументи; Използване на различни източници и коректност в тяхното посочване; Езикова и стилистична култура; Естетическо изпълнение. Ⅴ. Обща информация: Творбите се оценяват от компетентни журита, които включват: преподаватели, експерти, художници; Наградените получават диплом и предметни награди; Всички участници ще получат диплом за участие; Авторите на наградените творби ще бъдат уведомени по телефон или електронна поща; Награждаването на участниците ще се извърши на национална церемония. За повече информация: Доц. д-р Милен Михов – председател на организационния комитет тел. 0878510444 e-mail: balgarskaidea@abv.bg

 • Дата на затваряне: 20 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка, есе, стихотворение, мултимедиен проект
 • Ограничение за участие: ученици и младежи до 25 години
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема „Природен парк СТРАНДЖА през моите очи“

Скъпи приятели на Природен парк „Странджа”, По повод Седмицата на гората 2023, парковата дирекция обявява конкурс на тема „Природен парк СТРАНДЖА през моите очи“ Предлагаме ви категориите да са две: -1 - 4 клас - Рисунка за гората или забележителност в Парк „Странджа” -5 – 7 клас - Кратко есе на тема „Природен парк Странджа през моите очи“ Техниката на изработка, форматът и ползваните материали нека да са по избор на желаещите да вземат участие в конкурса. Бихме искали да помолим произведенията да бъдат придружени с три имена и клас на съответния ученик и училището, в което се учи. Всички участници в конкурсите ще бъдат наградени с грамота от ДПП „Странджа“, а най-добрите и с още нещо за спомен от ПП „Странджа” Краен срок за изпращане – 20.03.2023г. на email:strandja_park@abv.bg или най-добре на адрес: гр. Малко Търново ул. "Янко Маслинков" 1 ДПП "Странджа" за конкурса Моля , потвърдете вашето участие на тел : 0885556594 / 0887364117

 • Дата на затваряне: 20 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка, есе
 • Ограничение за участие: 1 - 7 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Първи национален ученически конкурс за рисунка и есе на тема: "Щастие- що е то?"

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1932 г."- село Черноград обявява Първи национален ученически конкурс за рисунка и есе на тема: "Щастие- що е то?" по повод Международния ден на щастието- 20 март. Творбите на учениците ще бъдат оценявани в три възрастови групи- от 1-ви до 4-ти клас, от 5-ти до 8-ми клас, от 9-ти до 12-ти клас. Есетата и рисунките ще бъдат предоставени на журито без личните данни на участниците. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 1. Рисунка - всеки участник може да участва с една рисунка, в различни техники - размер- от А4 до 35/50 см - тема- рисунките да бъдат съобразени с темата на конкурса - придружаваща информация в отделен плик (или прикачен файл): три имена, клас, училище, телефон за връзка/, възрастова група, заглавие на рисунката; име на учителя, телефон за контакт и e-mail 2. Есе - за трета възрастова група- от 9-ти до 12-ти клас - всеки автор може да участва с едно есе - до 2 печатни страници, шрифт Times New Roman 12 - учениците могат да разсъждават над теми: ● Щастие- що е то? ● Щастието обича тишината! ● "Да бъдеш щастлив е един талант, който се развива чрез упражнение."- Пейо Яворов ● Тези които казват, че слънцето е щастие, никога не са танцували в дъжда! ● Щастието - винаги ни намира, когато трябва, където трябва и за колкото трябва. - придружаваща информация- в отделен плик (или прикачен файл): три имена, клас, училище, телефон за връзка/ възрастова група; избрана тема; име на учителя, телефон за контакт и e-mail: svetlina1932@abv.bg Крайният срок за получаване на творбите е до 20 март на следния адрес: 8545 село Черноград, НЧ "Светлина-1932 г.", за конкурса "Щастие- що е то?", или на e-mail svetlina1932@abv.bg Класирането ще бъде обявено на 27 март на facebook страницата на читалището. Отличените ученици получават грамоти и картички с послание. Очакваме ви!

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
УЧИЛИЩЕН КОНКУРС "НАДЕЖДА В МЕЧТИТЕ"

ОУ "Христо Ботев" с. Съдиево, община Нова загора имат удоволствието да Ви поканят за участие в училищен онлайн конкурс за детско изкуство на тема: "РИСУВАЙКИ НАДЕЖДА-ПРОМЕНЯШ СВЕТА" В следните категории: Рисунка, Приложни изкуства, Музикално артистични изпълнеония Условия за участие в конкурса: Категория рисунка: На рисунката да има изобразено нещо излъчващо любов, било то към родината, училище, приятели, населено място/или всички/ това оставяме на вашето въображение. Категория приложни изкуства: На изделието да има изобразено нещо излъчващо любов, било то към родината, училище, приятели, населено място/или всички/ това оставяме на вашето въображение. В тази категория няма възрастови групи. Музикално-артистични изпълнения: Заснети на видео-стих, песен, танц, хорово изпълнение. В тази категория няма възрастови групи. Използваните материали и композиции са според вашето творческо виждане. Участниците в категория рисунка са разделени в следните категории: 1. Категория - деца от детски градини и подготвителни групи. 2. Категория - ученици от начален етап - 1 - 4 клас. 3. Категория - ученици от 5-12 клас. Материалите за участие в конкурса ще се приемат онлайно до 20.04.2023 година на електронна поща: k.sadievo@abv.bg. Като в писномо посочете: Име на участника, населено място, учебно заведение, в коя категория участва, телено и електронна поща за контакт

 • Дата на затваряне: 20 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка, приложно изкуство, музикално артистични изпълнения
 • Ограничение за участие: ученици от детска градина до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс на тема "Мартеничка с шевичка"

НЧ Христо Ботев - 1902 - гр. Димитровград обявява конкурс на тема "Мартеничка с шевичка" Конкурсът е с насоченост да обогатява знаията и уменията на децата за изработката на матреница в категориите: пано, кукла, накит, с вмъкнат елемент на шевица. Очакваме творенията на децата в НЧ Христо Ботев - 1902, Димитровград от 2702.2023 г. до 13.03.2023 г. всеки делничен ден от 11 до 14,30 часа. За участници извън Димитровград, изпращайте творбите на адрес: гр. Димитровград ул. Ангел Кънчев 2 НЧ Христо Ботев -1902 за Конкурса "Мартеничка с шевичка". 0878443371 Валентина Тенчева. Всяка творба да бъде придружена със закрепено на нея листче с имената на детето, възраст, клас, училище, школа, група в детска градина и телефонен номер на родител или ръководител. На листчето да бъде спомената вмъкнатата шевица.

 • Дата на затваряне: 13 март 2023
 • Как да участваме: Пано, кукла, накит
 • Ограничение за участие: Деца
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ”

Национален музей на образованието в партньорство с Регионално управление на образованието – Габрово, обявява Четвърти национален ученически конкурс „Времена и будители”, посветен на: 145 години от Освобождението на България; 120 години от Илинденско-Преображенското въстание; 115 години от Независимостта на България; 110 години от Балканските войни. I. ЦЕЛИ: Да насочи вниманието на учениците към историческата памет за просветни дейци, участвали в борбите за национално освобождение и независимост. Да стимулира интерес у младите хора да изследват личности и събития от българската история, които предизвикват национална гордост. Да даде възможност за творческа изява на учениците. II. РЕГЛАМЕНТ: Участници в конкурса са ученици от V до XII клас от всички български училища в страната и чужбина. Конкурсът включва две категории: • Изработване на постер със снимки, документи, рисунки и др. на картон във формат 50/70 см за ученици от V до VII клас. • Създаване на мултимедийна презентация на Power Point с времетраене до 10 мин. за ученици от VIII до XII клас. Постерите и презентациите трябва да включват информация за просветни дейци свързани с борбите за национално освобождение и независимост. III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 1.Тематична обвързаност; 2.Пълнота на представянето; 3.Художествено оформление; 4.Творчески подход; 5.Дигитални умения за създаване на презентация. IV. НАГРАДИ: Жури определя ПЪРВО, ВТОРО и ТРЕТО място в съответната категории. Организаторите на конкурса обявяват резултатите на 1 ноември 2023 г. на сайта на музея: www.nmogabrovo.com V. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ: Краен срок за представяне - 30 юни 2023 г. Постерите и презентациите се изпращат по пощата с обратна разписка или по куриер, за сметка на изпращача, във вид, който не нарушава целостта им. Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника (трите имена, училище, клас, телефон, електронна поща и адрес). Адрес за изпращане: ЗА ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ” - 2023 г. Национален музей на образованието – Габрово ул. „Априловска” № 15, пк. 62 Габрово 5300 За допълнителна информация и въпроси: nmopr@abv.bg, тел. 066/ 806 461

 • Дата на затваряне: 30 юни 2023
 • Как да участваме: постер със снимки, документи, рисунки и др, ултимедийна презентация
 • Ограничение за участие: ученици от V до XII клас от всички български училища в страната и чужбина
 • Източник: http://www.nmogabrovo.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС „ДЪЛГИЯТ ПЪТ НА ВОДАТА”

Световният ден на водата се чества всяка година на 22 март, за да привлече публичното внимание към значението, съхраняването и устойчивото управление на питейната вода. Денят се отбелязва официално от 1993 по предложение на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED). Всяка година темата на конкурса е различна, но винаги свързана с водата, нейната сила, предназначение, ролята в бита на българина. Темата на нашият конкурс тази година е „ДЪЛГИЯТ ПЪТ НА ВОДАТА”. Вода е равно на Живот! Животът е Вода! От къде идва, на къде отива? Тиха, бурна, студена, топла, сладка, солена, но БЕЗЦЕННА! Целта на темата е да провокира интересни творчески хрумвания и оригиналното им пресъздаване в темата на конкурса. Посетете и/или направете кратко описание на извор в близост до вашето населено място и ни разкажете чрез рисунки или снимки какъв път извървява. Очакваме вашите рисунки, фотографии, стихове и есета, видеоклипове и презентации, в които описвате дългият път на водата. Няма ограничения във възраст, пол и населено място. Както всяка година може да участва всеки който пожелае. Всеки участник може да изпрати две творби в следните категории: - Изобразително изкуство - рисунка - Приложно изкуство - колаж, макет; - Фотография (файл в JPG формат); - Видеоклип (до 3 минути) ; - Презентация до 15 слайда; - Литература - стихотворения, есета, интервюта, приказки и други (до две страници) (файл на Word). Във всяка категория ще бъдат раздадени първа, втора и трета награда, както и награда за най-добра школа в категорията. Всеки участник ще получи грамота за участие. В конкурса за най-добра школа се допускат тези от тях, които имат поне 5 индивидуални участника. Конкурсът не е онлайн. Творбите трябва да бъдат изпращани на адрес 8110 гр. Българово, ул. „Първи май“ № 1, НЧ „Съгласие 1905“ до 20.03.2023 година. Презентации и видеоклипове можете да изпратите в електронен вариант на e-mail: saglasie1905konkurs@abv.bg, като посочите името и възрастта на участника, адрес, училище или школа, име и телефон на родител или ръководител. Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 25.03.2023 г. от 12:30 ч. с изложба във фоайето на читалището и награждаване на отличените от конкурса . Повече информация за конкурса: кмет Йордан Йорданов – 0887946363, Анна Тодорова –председател на НЧ „Съгласие 1905“ – 0897847602.

 • Дата на затваряне: 20 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка, колаж, мекет, фотография, видеоклип, презентация, литературна творба
 • Ограничение за участие: Няма ограничения във възраст, пол и населено място
 • Източник: www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за Световния ден на водата

Шуменската екоинспекция традиционно организира екологични инициативи по повод Световният ден на водата – 22 март. Всички те представят различни аспекти от приложението на водата и значението, което тя има за живота на Земята. През тази година от инспекцията обявяват конкурс за рисунка или фотография на воден обект. Идеята на организаторите е да провокират подрастващите да изразят своята позиция, мисли и отношение, чрез художествените похвати, в представяне на ценността на водното богатство. В конкурса могат да се включат индивидуално ученици в три възрастови групи. Първа възрастова група е за деца от I до IV клас, втора група – за участници от V до VII клас и трета група – за участници от VIII до XII клас. Творбите ще бъдат оценявани от експертно жури от направление „Опазване на водите” по критерии за тематичност, оригиналност и собственото отношение за опазване на водния ресурс. Те трябва да се изпращат до 17 март на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет. 3 или на e-mail: pr@riosv-shumen.eu – за фотографиите. Необходимо е всяко произведение да съдържа информация за автора - име, възраст, учебно заведение, адрес за контакт и телефонен номер за обратна връзка и да е придружено от декларация, която е публикувана на сайта на инспекцията. Класирането ще бъде обявено в Деня на водата – 22 март, 2023 г. на електронната страница на РИОСВ-Шумен, когато ще бъде подредена изложба от номинираните творби в информационния център на екоинспекцията. Отличените автори на първо, второ и трето място от трите категории ще получат грамоти и предметни награди.

 • Дата на затваряне: 17 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка, фотография
 • Ограничение за участие: деца от I до XII клас
 • Източник: https://riosv-shumen.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
Конкурс за Световния ден на водата

Шуменската екоинспекция традиционно организира екологични инициативи по повод Световният ден на водата – 22 март. Всички те представят различни аспекти от приложението на водата и значението, което тя има за живота на Земята. През тази година от инспекцията обявяват конкурс за рисунка или фотография на воден обект. Идеята на организаторите е да провокират подрастващите да изразят своята позиция, мисли и отношение, чрез художествените похвати, в представяне на ценността на водното богатство. В конкурса могат да се включат индивидуално ученици в три възрастови групи. Първа възрастова група е за деца от I до IV клас, втора група – за участници от V до VII клас и трета група – за участници от VIII до XII клас. Творбите ще бъдат оценявани от експертно жури от направление „Опазване на водите” по критерии за тематичност, оригиналност и собственото отношение за опазване на водния ресурс. Те трябва да се изпращат до 17 март на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет. 3 или на e-mail: pr@riosv-shumen.eu – за фотографиите. Необходимо е всяко произведение да съдържа информация за автора - име, възраст, учебно заведение, адрес за контакт и телефонен номер за обратна връзка и да е придружено от декларация, която е публикувана на сайта на инспекцията. Класирането ще бъде обявено в Деня на водата – 22 март, 2023 г. на електронната страница на РИОСВ-Шумен, когато ще бъде подредена изложба от номинираните творби в информационния център на екоинспекцията. Отличените автори на първо, второ и трето място от трите категории ще получат грамоти и предметни награди.

 • Дата на затваряне: 17 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка, фотография
 • Ограничение за участие: деца от I до XII клас
 • Източник: https://riosv-shumen.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС на тема „Ще бъда блажен, ако с моята саможертва възкръсне България за нов свободен живот!"

С благословението на Св. Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия, Видинска света митрополия, Съюзът на българските писатели, списание „Читалище” и дружество „Будители” в област Монтана о б я в я в а т НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС на тема „Ще бъда блажен, ако с моята саможертва възкръсне България за нов свободен живот!" Конкурсът е посветен на живота и делото на Екзарх Антим I. В конкурса могат да участват творци от 5 до 105-годишна възраст. При оценяването на творбите ще се имат предвид следните възрастови групи: 5-7, 7-11, 11-19 и над 19 години. Творческото състезание е в категориите: поезия - стихотворение, белетристика – разказ, публицистика – есе, рисунка, песен и кинофилм. Творбите следва да бъдат тематично свързани с личността, живота и делото на Екзарх Антим I. Поощряват се авторови търсения в проблематиката зададена от темата на конкурса – духовната извисеност на саможертвата по подражание на Христовата саможертва, връзката ни с Екзарх Антим днес, жертвата на личния интерес в полза на общото благо. Всеки участник може да участва с по едно авторско произведение. Творбите следва да бъдат изпратени до 31 октомври 2023 година на адреса на Видинска света митрополия: Видин 3700 ул. „Баба Вида”№ 11, или на имейла на митрополията: mitropoliavd@abv.bg. Участниците е необходимо да посочат трите си имена, точен адрес и телефон за връзка. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 1 декември 2023 г. Имената на наградените участници и Протокола на журито ще бъдат публикувани на официалния сайт на Св. Синод и на фейсбук страницата Видинска митрополия. Връчването на наградите, с Божията помощ се предвижда да бъде на 3 декември, Неделя, след светата Литургия в храм "Св. Николай Мирликийски Чудотворец", гр. Видин. За повече информация може да се обръщате към организаторите на конкурса на телефон 0898 713 342, mitropoliavd@abv.bg Призоваваме Божията помощ за вдъхновение, ползотворна творческа работа, успех и духовна полза на всички участници!

 • Дата на затваряне: 31 октомври 2023
 • Как да участваме: Стихотворение, разказ, есе, рисунка, песен и кинофилм
 • Ограничение за участие: творци от 5 до 105-годишна възраст
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален младежки конкурс "Свободата - Екзархът или Караджата"

Сред основните цели на конкурса е стимулирането на младите хора към задълбочено изучаване на българската история и творческо осмисляне на значението на просветата, културата и революционните борби на българите в #Мизия, #Тракия и #Македония. Направления на конкурса: #Есе; #Стихотворение; #Рисунка; #Мултимедиен проект; Всяко направление е разпределено в 3 категории: . ученици в V – VII клас ; . ученици в гимназиална степен на обучение; . студенти и младежи до 25 години; Всички условия за конкурса можете да намерите във връзката https://docs.google.com/…/1UunceVTE26JbE4TPOcNGKiCr9h…/edit… Краен срок за изпращане на творби за участие: 20.03.2023 г. включително. За контакти: balgarskaidea@abv.bg Доц. д-р Милен Михов

 • Дата на затваряне: 20 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка, есе, стихотворение, мултимедиен проект
 • Ограничение за участие: ученици в V – VII клас, ученици в гимназиална степен на обучение, студенти и младежи до 25 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
МЕЖДУНАРОДЕН КУЛТУРЕН ФОРУМ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – ИСТОРИЯ НА ЦЯЛ ЕДИН НАРОД”

Основната цел на форума е популяризиране и утвърждаване културно - историческото наследство на България и приносът ни за развитието на европейската и световна култура. Специфичните цели са: 1. Насърчаване на интерес у младото поколение към културно – историческото наследство на Велики Преслав и мястото на българската писменост и култура във формирането на европейската и световна култура. Организиране форум и конкурс за изява на ученици в областта на историята, литературата и изкуството. Включване на ученици от българските училища от Европа и света за насърчаване на интереса им към историята и културата на България и чувство за принадлежност към родината. Опазване чистотата на българския език и съхраняване на родовата памет. Включване на ученици от небългарски училища от България и чужбина с цел запознаване и популяризиране на българската история и култура. Създаване на приятелски връзки между български и чуждестранни ученици. Участници: Конкурсът е индивидуален. Могат да участват ученици от 6 до 19 год., разпределени в три възрастови групи според Регламента по-долу: Първа възрастова група – 6 - 10г. ; Втора възрастова група - 11 - 14г.; Трета възрастова група - 15 - 19 г. В конкурса имат право да вземат участие ученици от I – XII клас. Конкурсът е съобразен с възрастовата граница на всички училища на територията на страната и училищата зад граница и чуждестранните училища Тематика на международния културен форум: „Велики Преслав – история на цял един народ”. I. Литературно творчество: есе; стихотворение; научно изследване. Регламент: Всеки участник може да участва в конкурса с до две творби по избор – стихотворение – за Първа , Втора и Трета възр. гр. Есе и/или научно изследване (с есе и/или научно изследване могат да участват само учениците от Трета възрастова група) до 4 страници; формат А4, PDF, Word; шрифт Times New Roman – 12 пункта; редова разредка – 1,5; произведенията да са на български език; да се изпращат на e-mail: office@velikipreslav-international.com. За участници извън границите на България, при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител, се допуска рисунките да бъдат снимани и изпратени на адрес: e-mail: office@velikipreslav-international.com във формат *.jpg. Крайният срок за получаване на творбите – 31. Март. 2023 година. Всяка творба трябва да съдържа: трите имена на автора; клас, възраст; училище, извънкласно звено /читалище, школа/ - ръководител; точен адрес, телефон на ръководителя или родителя; опис на изпратените творби. 1.1. За есе: Моля, вижте уточненията в „Регламент“ Трета възрастова група - 15 – 19 г. Свободно разсъждение по избран от ученика исторически и/или литературен проблем/въпрос, свързан с темата на Форума Изисквания: Представяне на собствено становище, разбиране, собствена оценка и лично мнение. Текстът на есето трябва да съдържа: Основни исторически събития и факти по избраната тема Формулирана основна теза, защитена чрез конкретни аргументи Креативно мислене Висока езикова и писмена култура Творбите трябва да бъдат в обем до 4 страници, формат А4, PDF, шрифт Times New Roman, размер 12 pt., редова разредка – 1,5. Есето да бъде придружено с информация за автора - трите имена на ученика, клас, училище и населено място, адрес за кореспонденция, e-mail и телефон, Име и фамилия на учителя-консултант. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. 1.2. За стихотворение: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г.; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. 1.3. За научно изследване: Самостоятелна конструкция на исторически текст по избрана от ученика тема върху исторически събития, явления и процеси от политическото и/или културно развитие на България, конкретна историческа личност и/или паметник от епохата, свързани с темата на Форума. Изисквания: Ясно и точно формулирано заглавие на темата; Точно определен хронологичен и пространствен обхват на темата; Логически структурирано изложение на факти, събития, явления; Проучване, интерпретация, анализ и съпоставка на различни източници на информация – писмени документи и/или изображения от епохата, статии, студии, монографии по темата; Установяване на причинно-следствени връзки; Формулиране на изводи и заключения; Правилно структуриран текст – увод, изложение, заключение; Наличие на библиография и уеблиография по темата в края на научното изследване. Могат да участват ученици от трета възрастова група: Трета възрастова група - 15 – 19 г. Критерии: Разработката да има конкретна тема (заглавието да е формулирано ясно); да почива на научни факти; анализът да съдържа обобщение и заключение; до 5- 6 страници; А4, PDF, формат Word; шрифт Times New Roman – 12 пункта; редова разредка – 1,5; произведенията да са на български език; да се изпращат на e-mail: office@velikipreslav-international.com Научното изследване да бъде придружено с информация за автора - трите имена на ученика, клас, училище и населено място, адрес за кореспонденция, e-mail и телефон, Име и фамилия на учителя-консултант II. Художествени творби: Регламент: Всеки участник може да участва в конкурса с до две творби. Участието е индивидуално. Колективни творби не се приемат. Жанров обхват: живопис; графика/рисунка; скулптура/пластика; приложно-декоративни творби и проекти; дигитална илюстрация; кино и анимация/анимационна визуализация; 2.1. Живопис: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: подпомагане на талантливи млади художници в творческото им развитие; популяризиране на българско творчество, обвързано със значими моменти от българската история; Регламент: 2.1.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.1.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.1.3. Участниците са длъжни да отразяват зададената тема на конкурса в произведенията си. 2.1.4. Размерите на творбите да бъдат максимум 100 х 70 см. 2.1.5. Работите да бъдат нарисувани с различните живописни техники (акварел, акрил, темперни бои, медни бои, маслени бои, гваш бои, пастел, мастило и т.н.). 2.1.6. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби! 2.1.7. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.1.8. Творбите се изпращат в срок 31.03.2023 г. на адреса на конкурса. 2.1.9. Всяка творба да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. 2.2. Графика/рисунка: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -1 0г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; популяризиране на симбиоза между богатството на българската история и въображението на креативните будни художници и артисти; Регламент: 2.2.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.2.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.2.3. Участниците не трябва да работят по тема, различна от зададената в конкурса. 2.2.4. Размерите на творбите да бъдат максимум 100 х 70 см. 2.2.5. Работите могат да бъдат изработени с живописни техники, както и такива, предназначени за графика (молив, туш, мастило, въглен, креда и т.н.). 2.2.6. Без прибягване до компютърен софтуер и дигитално обработване. 2.2.7. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби! 2.2.8. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.2.9. Творбите се изпращат в срок от 31.03.2023 г. на адреса на конкурса. 2.2.10. Всяка творба да съдаржа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. 2.3. Скулптура: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; Регламент: 2.3.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.3.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.3.3. Участниците не трябва да работят по тема, различна от зададената в конкурса. 2.3.4. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби! 2.3.5. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.3.6. Творбите се изпращат в срок от 31.03. 2023 г. на адреса на конкурса. 2.3.7. Всяка творба да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщетения за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища./ 2.4. Приложно-декоративни творби и проекти: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; Регламент: 2.4.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.4.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.4.3. Участниците не трябва да работят по тема, различна от зададената в конкурса. 2.4.4. Творбите могат да бъдат изработени с материал по избор. Без използване на компютърни програми и дигитална обработка. 2.4.5. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби. 2.4.6. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.4.7. Творбите се изпращат в срок от 31.03. 2023 г. на адреса на конкурса. 2.4.8. Всяка творба да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщетения за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. Материали и техники: по избор. Формат: А 4 или блок № 4; 35 х 50 см – без паспарту. На гърба на всяка творба да бъдат изписани: трите имена на автора; клас и възраст; училище, извънкласно звено /читалище, школа/ - ръководител; точен адрес, телефон на ръководителя и родителя; опис на изпратените творби. 2.5. Дигитална илюстрация: Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи: Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ; Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; прилагане на съвременни технологии в представянето на значими събитие от българската история по интересен и достъпен начин; Регламент: 2.5.1. Всеки участник представя не повече от две творби. 2.5.2. На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета. 2.5.3. Участниците са задължени да спазват темата, зададена на конкурса. 2.5.4. Размерите на творбите да бъдат максимум 100 х 70 см. 2.5.5. Всички творби трябва да бъдат изработени с подходящи компютърни графични редактори по избор (Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, Krita, Clip Studio Paint и др.). 2.5.6. Произведенията се изпращат разпечатани в съответните размери, с резолюция 300 dpi. 2.5.7. Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби! 2.5.8. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 2.5.9. Творбите се изпращат в срок от 31.03.2023г. на адреса на конкурса. 2.5.10. Всяка творба да съдаржа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това. Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища. III. Кино и анимация: Могат да участват ученици от: Втора възрастова група - 11- 14 г.; Трета възрастова група - 15 – 19 г. Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; прилагане на съвременни технологии в представянето на значими събитие от българската история по интересен и достъпен начин; Регламент: 3.1.1. Всеки участник участва само с един анимационен/филмов проект. 3.1.2. Анимационните видеа могат да бъдат: анимирана случка по темата, рекламно видео за събития от българската история/забележителности, свързани с темата на конкурса/значими личности/места. 3.1.3. Продължителността на видеата и анимационните визуализации трябва да бъде между 3 и 10 минути. 3.1.4. Приемат се филми с продължителност в рамките на 8 – 10 минути с образователна насоченост, представящи събитие, процес, постижение или социално значима тема. 3.1.5. Видеоклипове с продължителност до 3 минути, отразяващи дадено събитие или постижение, отнасящо се до таргет групата на конкурса, могат да участват. 3.1.6. Всяка визуализация трябва да съдържа заглавие и име на режисьор/аниматор. 3.1.7. Участниците са слъжни да спазват темата на конкурса. 3.1.8. В категорията се приемат за участие видеоклипове във формат MP4, MOV, WMV, SWF, MPG2. 3.1.9. В готовите видеа, като финални надписи, да се добавят имената на участника, учебното заведение, в което учи, и имената на неговия учител/ръководител 3.1.10. Освен готовите видеа, участниците изпращат сценарий и сториборд към съответната визуализация, описващи и представящи идеята им. 3.1.11. В тази категория се допуска екипната работа, като за едно видео може да работи екип от 1 до 3-ма ученика. 3.1.12. Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски. 3.1.13. Видеата се изпращат в срок от 31.03.2023 г. на имейл адреса на конкурса. 3.1.14. Всеки и-мейл трябва да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка. С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това. Регламент: кратка визуализация или анимация; представяне на точни факти по темата на форума; дизайн и оформление на продукта; времетраене до 1 минута; 1920 – 1080 /резолюция/ HP; формат MP4. Адрес за изпращане на творбите: Община Велики Преслав, ул. Борис Спиров 58, тел. 0538 48215. За участници извън границите на България, при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител, се допуска рисунките да бъдат снимани и изпратени на адрес: e-mail: office@velikipreslav-international.com във формат *.jpg. Място на провеждане: гр. Велики Преслав, Община Велики Преслав - зала „Тържествена“. Ще бъдат раздадени награди по възрастови групи – грамота и статуетка, специална награда. Изпратените творби не се връщат, запазват се и ще се използват за популяризиране и организиране фонд на форума. Наградените творби ще участват в открита изложба. Разходите /пътни, храна, нощувка/ са за сметка на участниците. Информация за наградените творби ще бъде публикувана на сайта на Община Велики Преслав и на специално създадена фейсбук страница на форума. Наградените участници ще бъдат поканени да получат наградите си в определен ден от месец април 2023 г. Всички, които са изпратили творби, получават диплом за участие, изпратен за тяхна сметка. На участниците, които не са имали възможност да си получат наградите лично от журито, ги получават на адрес за тяхна сметка. Предвижда се организиране на пресконференция в гр. София, която ще бъде дадена два часа преди откриване на изложбата. Целта е чрез средствата за масова информация и Съюза на българските журналисти, обществеността да бъде запозната с подготвената изложба, на която могат да присъстват хора от различни възрастови групи, ученици, студенти и т.н.

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Литературно творчество, художествени творби, кино и анимация
 • Ограничение за участие: ученици от 6 до 19 год
 • Източник: http://velikipreslav-international.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3  ->