по дата на конкурса
Национален конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето 2023

През четири години, с начало 2023 година, Община Дряново, Исторически музей – Дряново и СБХ организират провеждането на Национален конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето. Допускат се живописни, скулптурни и графични разработки на портретната задача, размер на дългата страна не по-голям от 130 см., рамкирани, във вид за експониране, етикирани – имена, размери, техника и година на създаване, актуални телефон и е-поща на автора. Майстор Колю Фичето не е обичал да се снима и единствен документ е профилната му снимка от погребението му във Велико Търново. Моля всеки, който желае този, или друг визуален изходен материал за работа, да се обади на тел.: 0676/72097, 0878281568 – Антон Антонов или на e-mail: office@museumdryanovo.com; museum_dryanovo@gmail.com Постъпилите творби ще бъдат показани в изложба в залите на Икономова къща, град Дряново. Наградената творба, по преценка на жури, определено от СБХ и Община Дряново, остава собственост на Исторически музей – Дряново, като неизменна част от колекцията портрети на Майстора. Обявяването на наградата ще става по време на изложбата, като церемонията ще се проведе на 5 юли в Икономова къща. Събитието ще се съвмести с изложбата от ежегодния Национален пленер по живопис. При достатъчно представени творби за Националния конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето, те ще бъдат представени като самостоятелна изложба след тази от пленера. Срокът за изпращане на творбите е 15 юни, на адрес: гр. Дряново, 5370, ул. „Шипка“ № 82, Исторически музей – Дряново. Транспортните разходи до Икономова къща и обратно, след изложбата, са за сметка на автора.

 • Дата на затваряне: 15 юни 2023
 • Как да участваме: живописни, скулптурни и графични разработки на портретната задача, размер на дългата страна не по-голям от 130 см., рамкирани
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://museumdryanovo.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за дипломна работа на Българска фондация Биоразнообразие

Българската фондация “Биоразнообразие” (БФБ), с подкрепата на The Body Shop България, организира конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и обществото ни. Той е отворен за всички специалности от сферата на биологичните науки, през комуникация, социални дейности, политически науки и икономика. Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева. Кандидатите трябва да представят своите предложения до 31 януари, на e-mail gb.ytisrevidoib@noemag. Дипломните работи следва да имат ясен фокус към изследване и намаляване на климатичните промени в едно от трите направления: климатични промени и въздействие върху биоразнообразието и природните ресурси, вкл. изследване на ефектите върху конкретни видове, организмови групи, екосистеми или местообитания на видове и върху екосистемните услуги; възможности за намаляване на ефектите от климатичните промени или приспособяването към тях, чрез решения, базирани на природата (nature based solutions), зелени иновации, въвеждане и/или прилагане на политики за опазване на биоразнообразието и природните ресурси или повишаване на обществената информираност; взаимовръзката между климатичните промени и социалната справедливост, или как промяната в природните ресурси и в богатството на биоразнообразие се отразява върху живота на хората и икономиката, Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България. Конкурсът за Дипломни работи се осъществява в рамките на Проект “Game On | Do not let the climate change end the game”, чрез съфинансиране от програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската комисия.

 • Дата на затваряне: 31 януари 2023
 • Как да участваме: Дипломна работа
 • Ограничение за участие: дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.
 • Източник: https://dfbulgaria.org/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс „Чиста околна среда - 2023 г.”

Започва ежегодният конкурс за 2023 г. в рамките на Националната кампания на МОСВ „Чиста околна среда“, който се финансира от ПУДООС и се провежда успешно вече 19 години при широка обществена популярност. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПРЛ) и Обединени детски комплекси (ОДК). На свое заседание Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. за провеждане на тазгодишния Национален конкурс „Чиста околна среда - 2023 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”. Средствата по предстоящата кампания ще бъдат разпределени по следния начин: За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност 2 000 000 лв.; За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7500 лв. с ДДС, на обща стойност 1 500 000 лв. Крайният срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти е до края на ноември 2023 г. за общини и кметства, а за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до края на октомври 2023 г. В класирането няма да бъдат включвани проекти на заявители (кметства, кметски наместничества, райони на общини, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси), които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2021 и 2022 г. С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда” се постига пряко позитивно въздействие върху околната среда и се формира положителна нагласа у хората за действия, свързани със съхраняването на природните ресурси. С доброволния труд на гражданите се залесяват и засаждат почистени площи, създават се и се възстановяват зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения, подобрява се екологичната и естетичната среда. Кампанията ефективно допринася за по-отговорно и дълготрайно отношение на младите хора към опазването на околната среда, като ги ангажира с дейности за повишаване на екологичното съзнание и култура. В резултат на провеждането й през годините са осъществени хиляди проекти на територията на цялата страна. Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани по-долу и на електронната страница на ПУДООС: Обява за конкурс за общини и кметства – Приложение 1 Обява за конкурс за училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини – Приложение 2 Декларация за липса на двойно финансиране Декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2023@pudoos.bg Проектът и приложенията задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл. Крайният срок за подаване на проектните предложения е: За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/ Обединени детски комплекси – 10.02.2023 г. За общини и кметства – 24.02.2023 г. Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 03.03.2023 г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2023 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“. Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 07.04.2023 г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията.

 • Дата на затваряне: 10 февруари 2023
 • Как да участваме: най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”
 • Ограничение за участие: Общини и кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини
 • Източник: https://www.moew.government.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
IV Международна изложба - конкурс за историческа живопис

а четвърта поредна година Исторически парк организира международна изложба - конкурс за историческа живопис. Над 500 художници от 20 различни страни взеха участие в конкурса. 15 000 от посетителите на Исторически парк видяха изложбата, а 125 от творбите бяха продадени на нашия арт базар. Темата на тазгодишното издание на изложбата е „Селските въcтания по света“. Историята на селските въстания обхваща период от над две хиляди години. Различни причини подхранват появата на този феномен, при който хората са показвали, че силата да променят и живеят живота, който искат е в техните ръце. На Вас даваме възможността да изберете някои от тези исторически моменти и да го представите пред широката публика. Целите на конкурса • Откриване на талантливи художници и подпомагането им в процеса на творческото развитие. • Насърчаване на интереса към историята и културата. • Подпомагане на творците в представянето на творбите им пред широката публика. • Подпомагането на творците в продажбите на творбите им. В конкурса могат да участват творци от България и чужбина навършили 18 години. Авторите трябва да се регистрират предварително в сайта на Исторически парк. Снимката на картина с резолюция 300 dpi, описание на сюжета, контакти на автора трябва да бъдат изпратени на ел. поща: event@ipark.bg до 15.04.2023 г. Конкурсът се провежда от 01 май до 31 май 2023 г. Изложбата се провежда от 01 май до 04 септември 2023 г. Творбата може да бъде оставена до края на изложбата по желание на автора. В периода на изложбата ще се правят покупко-продажби на картините. Творбите за конкурса се приемат до 25 април 2023 г. на адрес: България, област Варна, община Ветрино, с. Неофит Рилски 9223, „Исторически парк“. Картините на участниците в конкурса се оценяват от жури, от посетителите на парка, както и в сайта от 10:00 часа на 01 май до 00:00 ч. 31 май 2023 г. чрез гласуване. Награден фонд: - 1 място - 10 000 лв; - 2-място – 3 000 лв; - 3 място – 2 000 лв. Моля, запознайте се обстойно с Регламента на конкурса. За допълнителни въпроси +359899516677 Юлия Соколова - координатор на събитието Лин към регламента - https://ipark.bg/bg-BG/GeneralTerms/Details/964

 • Дата на затваряне: 25 март 2023
 • Как да участваме: историческа живопис
 • Ограничение за участие: творци от България и чужбина навършили 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 15000 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националния конкурс за българска драматургия "Иван Радоев"

Националният конкурс за българска драматургия „Иван Радоев” – Плевен се организира от МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ИВАН РАДОЕВ” – ПЛЕВЕН Дванадесето издание на конкурса започва да тече от 03.01.2023 година. Конкурсът е явен и в него се състезават текстове за драматичен и куклен театър, които не са поставяни до провеждането му и не са участвали в други конкурси за драматургия. Текстовете да се изпращат на e-mail: info@ theatre-pleven.bg Краен срок за изпращане: 28 февруари 2023 г. Голямата награда в размер на 2000 лева и две поощрения по 500 лева /едното от които за куклена пиеса/ ще бъдат връчени на 1 април 2023 г. в Драматично-куклен театър „Иван Радоев” – Плевен Справки на тел. 064/ 822 087, 088/ 789 36 18

 • Дата на затваряне: 28 февруари 2023
 • Как да участваме: текстове за драматичен и куклен театър
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.theatre-pleven.bg
 • Общ награден фонд: Голямата награда в размер на 2000 лева и две поощрения по 500 лева /едното от които за куклена пиеса/
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Четвърти годишен международен конкурс за абстрактно нефигуративно изкуство "21х21" 2022

Целта на конкурса е да направи обзор върху различни авторски търсения и да събере на едно място артисти от цял свят Правила на конкурса: 1. Всеки артист може да участва само с една творба с точни размери 21х21 см върху картон/бирен картон - дебелина между 2 и 3 мм, без ограничение в техниката на рисуване или живопис. Няма да бъдат приемани творби с размери, по-малки или по-големи от тези 21x21 cm. Действителното изображение може да бъде по-малко от 21x21cm, но не и размерът на картона. Произведението не трябва да бъде рамкирано. Приемат се и произведения на изкуството създадени в дигитална среда и фотографии. Моля, подпишете творбата си на гърба, конкурсът е анонимен! Тази година конкурсът ще се проведе на два етапа 1. Моля, изпратете снимка на творбата си, до 21 януари 2023 г. на електронната поща на галерията: office@a-cube.gallery с тема: 21x21 и вашето име. В имейла опишете техниката и името на картината, цената в евро, ако се продава, както и пълното си име и пощенски адрес, на който да изпратим обратно творбата Ви. За улеснение на контакта, моля, напишете телефонен номер за връзка. Ние не споделяме лична информация с трети страни. След междинно оценяване, ако работата Ви бъде одобрена, ще Ви изпратим имейл, за да потвърдим приемането ѝ за участие в конкурса, както и начините по които може да платите таксата за участие. Ще трябва да изпратите работата си до: Енил Николов Енчев, пощенска кутия 812, София 1000, България. Ако използвате куриерска услуга ЕКОНТ, моля получател да бъде Енил Николов Енчев - тел. 0888802367, София 1680 офис Бели Брези ул. Лерин №41. 2. Журирането на приетите творби ще бъде от 14 до 18 февруари 2023 година 3. Таксата за участие е 40 лева и покрива разходите за организиране на изложбата, издаване на каталог от изложбата (по два екземпляра за всеки участник), в който е представена всяка творба, плакати и рекламата за изложбата, както и разходите за опаковане на обратната поща. Ще бъдат върнати с ЕКОНТ за сметка на получателя. Таксата за участие трябва да бъде платена със съобщението "Конкурс за абстрактно изкуство 21x21 2022". 5. Ще обявим наградите по време на откриването на изложбата. Първата награда е 280 EUR и самостоятелна изложба в [a] cube contemporary. Втората награда е 140 EUR и самостоятелна изложба в [a] cube contemporary. 6. Изложбата на конкурсните творби ще бъде открита на 21 февруари 2023 г. и ще продължи до 21 март 2023 г. 7. Непродадените творби ще бъдат върнати на изпращача в рамките на три месеца след края на изложбата. Всеки участващ артист ще получи два каталога от изложбата. 8. Творбите ще се приемат по пощата, или с куриер в периода от 14 януари 2023 г. до 14 февруари. 9. Галерията не взима комисионна от продажби на участвалите в конкурса произведения.

 • Дата на затваряне: 21 януари 2023
 • Как да участваме: абстрактно нефигуративно изкуство, произведения на изкуството създадени в дигитална среда и фотографии
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.a-cube.gallery/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса