по дата на конкурса
II. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРЕМИНАЛ МАЙСТОР ПРЕЗ ЗЕМЯТА“- 2023

Конкурсът е посветен на майстор Никола Фичев – талантливия творец, който започнал своя път от Дряново. Чрез съзидателния си гений сътворил множество сгради, къщи и мостове, които и днес будят удивление. Никола Фичев е бил и обществено ангажирана личност, милееща за свободата и благоденствието на българите и е една от най- ярките фигури на българското Възраждане. І. ЦЕЛИ: Да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното и литературното изкуство. Да утвърди любовта на подрастващите към един от най-ярките представители на Българското възраждане – майстор Колю Фичето, роден в гр. Дряново. Да разшири познанията на учениците за живота, творчеството и завета на прочутия майстор и да и да им даде широко поле творчески да пресъздадат образа на Майстора и атмосферата в която е живял. Да включитази тема по-активно при възпитанието и образованието на деца в съвременното общество. Да активизира деца и учащи, техните родители, учители и преподаватели за годишна духовна среща на малките творци от цялата страна, споделящи своите впечатления и почит към големия архитект и строител. ІІ. УЧАСТНИЦИ: Деца от детски градини в 3-та и 4-та група и ученици от 1-ви до 12-ти клас за всички детски градини, училища, школи и извънучилищни звена в България. ІІІ. РАЗДЕЛИ: Конкурсът се реализира в три раздела: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО; МАКЕТ; ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО; Раздел 1: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Условия за участие: Няма ограничения в техниките и материалите; Участниците изпращат до две творби; Рисунката трябва да е с размери 35/50 cm; Рисунката не трябва да е с паспарту или с рамка; Всички получени рисунки остават във фонда на Исторически музей Дряново и не се връщат. Върху гърба на всяка творба е необходимо да бъдат четливо написани: Име на творбата; трите имена на автора, възраст (навършени години), точен адрес, e-mail, телефон за контакт; име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно); Конкурсът се провежда в четири възрастови групи: І-ва възрастова група – 3 и 4 група от ОДЗ/ЦДГ; ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас; ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас; IV-та възрастова група – 9.-12. клас. Раздел 2: МАКЕТ Макетите трябва да пресъздават знакови сгради и обекти построени от Никола Фичев. Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 35 х 50 см в основата и 50 см на височина. Те могат да бъдат изработени индивидуално или колективно. Всеки участник или колектив може да представи само една творба. Макетите трябва да бъдат придружени с информация за обекта и данни за участниците. Име на творбата; трите имена на автора /колектива/, възраст, точен адрес, e-mail, телефон за контакт; име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно); Възрастови групи: ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас; ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас; IV-та възрастова група – 9.-12. клас. Раздел 3: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО ПОЕЗИЯ; ПРОЗА/ есе или разказ/; Условия за участие: В конкурса могат да участват всички ученици от 1 до 12 клас; Всеки участник представя до 2 /две/ стихотворения или 1 /едно/ произведение в проза; Възможно е участие и в двата раздела; Възрастови групи: ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас; ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас; IV-та възрастова група – 9.-12. клас. Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: Заглавието на творбата; Трите имена на автора; Възраст, клас; Град/село, област, училище /ОДК / клуб, др.; Адрес и телефон за контакт; Името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка. ВАЖНО: Творбите да са до 2 страници – формат А4, шрифт: Times New Roman – 14; Творбите да се изпратят на e – mail : office@museumdryanovo.com до 05.05. 2023 г. IV. НАГРАДИ Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и Специална награда на Исторически музей – Дряново и Община Дряново, както и поощрителни награди. V. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: КРАЕН СРОК: 05.05.2022 г. – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО. Адрес за изпращане на конкурсните творби в раздел Изобразително изкуство и Макет: Гр. Дряново, 5370 Ул. „Шипка“ № 82 ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „Преминал майстор през земята” Тел. 0898542992 Гергана Симеонова VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Оценяването ще се осъществи от комисии от експерти в съответните раздели („Изобразително изкуство“, „Макети“ и „Литературно творчество“ ). Ако роднина на член от комисията участва в Конкурса, този член няма да има право да оценява творбата/творбите на съответния роднина, за да бъдат избегнати всякакви съмнения за конфликт на интереси. Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат качени до 27. 05. 2023г. на Официалния сайт на Исторически музей Дряново : http:// museumdryanovo.com Награждаването ще се състои на 1.06.2022 г. в Икономовата къща в Дряново, където победителите в конкурса от раздел Рисунка ще бъдат представени в изложба, а победителите в раздел Литературно творчество ще участват в кратък рецитал. За контакт: Исторически музей – Дряново Тел. за връзка: 0898542991 – Гергана Симеонова e-mail: office@museumdryanovo.com

 • Дата на затваряне: 05 май 2023
 • Как да участваме: Изобразително изкуство, макет, литературно творчество
 • Ограничение за участие: Деца от детски градини в 3-та и 4-та група и ученици от 1-ви до 12-ти клас
 • Източник: https://museumdryanovo.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
IV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА “ АКВАРЕЛИ oпус 37 “ БУРГАС 2023

РЕГЛАМЕНТ Чл. 1. Този регламент урежда правилата за провеждане на Национален конкурс за рисунка “АКВАРЕЛИ опус 37", условията за приемане, класиране и журиране на изпратените произведения, както и всички други дейности необходими за успешното провеждане на конкурса, включително и съпътстващи прояви и събития, които допринасят за постигането на неговите цели. Чл. 2. Националният конкурс за рисунка “АКВАРЕЛИ опус 37" е създаден през 2019 г. по повод 120 години от рождението на големия български композитор Панчо Владигеров. Чл. 3. Инициатор и организатор на конкурса е Национално училище за музикално и сценично изкуство “Проф.Панчо Владигеров" – Бургас със съдействието на НХА – София, Дружеството на художниците в Бургас, УН „Родни звуци“ и медийното партньорство на БНР Бургас. Чл. 4. Целите на Национален конкурс за рисунка „АКВАРЕЛИ опус 37” са: (1) да насърчава развитието на вече открити таланти и да подпомага тяхното усъвършенстване; (2) да подпомага цялостното развитие на деца и юноши като предоставя форум за изява на творчески идеи и умения; (3) да популяризира творчеството на българските композитори; Чл. 5. (1) Конкурсът се провежда в две възрастови групи : • I възрастова група – V – VII клас • II възрастова група – VIII – XI клас Чл. 6. Задачата на конкурса е рисунка по музика от български композитори, изпълнена в техниката на акварела. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - V - VII клас 1. Конкурсна задача: Рисунка по творба на Васил Казанджиев „Малък етюд“ https://youtube.com/shorts/-fn4P-_NQnk „Пеперуди“ https://youtube.com/shorts/r-369fG5EWU „Облаците се гонят в небето“ https://youtu.be/HES6oqM5-BI 2. Изисквания към конкурсните творби: • Размер на рисунката – 35/50 см; • Техника на изпълнение – акварел; • Творбите не трябва да се паспартират и рамкират; • На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: - трите имена на участника; - заглавие на творбата (по клавирните пиеси); - e-mail, телефон за контакт; 3. Всеки участник може да изпрати само 1 (една ) рисунка. 4. Към конкурсната творба трябва да е приложена служебна бележка, удостоверяваща класа и училището, в което учи ученикът. 5. Творбите за конкурса се приемат на следния адрес: 2 Бургас 8000 ул. „Кавала“ № 39 НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров" /за конкурса / 6. Краен срок за изпращане на рисунките: 31.03.2023 г. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - VIII - XI клас I кръг - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР 1. За селекционния кръг участниците представят 1 (една) рисунка на тема по избор, изпълнена в техниката на акварела. 2. Изисквания към конкурсната творба: • Размер на рисунката – 35/50 см; • Материали – бял картон, акварели; • Творбата не трябва да се паспартира и рамкира; • На гърба на рисунката е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: - трите имена на участника; - заглавие на творбата; - e-mail, телефон за контакт; 3. Към творбата трябва да са приложени: - Декларация за авторство /по образец/; - Служебна бележка, удостоверяваща класа и училището, в което учи ученикът; 4. Краен срок за изпращане на материалите: 20.03.2023 г. на адрес: Бургас 8000 ул. „Кавала“ № 39 НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров" (за конкурса) 5. Селекционна комисия, определена от организаторите, разглежда всички представени рисунки, които отговарят на посочените условия. Въз основа на установените критерии за оценяване в конкурса, извършва подбор и определя участниците във втори кръг. II кръг – КОНКУРС 1. Конкурсна задача: От предложени от организаторите три музикални творби, чрез жребий на място се определя конкретното музикално произведение - тема за конкурсната задача. 2. Формат на листа: 35/50 см. 3. Материали: бял картон, акварели. 4. Време на изпълнение: 12 учебни часа - 2 дни по 6 учебни часа. 5. Конкурсит се провежда на 11 и 12. 04. 2023 г. в учебните зали на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" Бургас 6. Участниците сами осигуряват необходимите материали, подложка и други пособия за работа. 7. Пътните и престоят в Бургас са за сметка на участниците в конкурса. 8. Организаторите не поемат ангажимент по настаняването. Чл. 7. Компетентно жури ще определи Първа, Втора и Трета награда във всяка възрастова група – предметна награда и диплом. Чл. 8. Критерии за оценяване: - оригиналност на рисунката; - съответствие с темата на конкурсната задача; 3 - композиция; - цветово решение; - технически похвати при работа с акварел; Чл. 9. Най-добрите рисунки ще бъдат включени в изложба, която ще се открие в рамките на Дни на музиката на Европа – Бургас, април 2023. Чл. 10. Произведенията, изпратени за Национален конкурс за рисунка „АКВАРЕЛИ опус 37” не се връщат след приключване на конкурса и всички права върху тях остават за организаторите. Чл. 11. Конкурсът е предложен за включване в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г. Програмата се приема с постановление на Министерски съвет. Чл. 12. Организационният комитет си запазва правото на промени в регламента, като се задължава своевременно да уведоми участниците и да поиска тяхното съгласие за участие в конкурса, съобразно новите условия. www.numsiburgas.com

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка по музика от български композитори, изпълнена в техниката на акварела
 • Ограничение за участие: V – XI клас
 • Източник: http://www.numsiburgas.com/
 • Общ награден фонд: Моля, обърнете внивамие относно промяната в регламента.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за рисунка" Българските народните приказки - извор на мъдрост и доброта" 2023

НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ МАЛКИТЕ ХУДОЖНИЦИ Сдружение "Дай,баб,огънче" ОРГАНИЗИРА Национален конкурс за рисунка" Българските народните приказки - извор на мъдрост и доброта" 2023 Поканени да участват са всички до 14 г Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи • Първа - 7 - 10 г. • Втора - от 10 до 14 г две категории: І категория – училища по изкуствата; паралелки с разширено и профилирано изучаване на изобразително изкуство; школи към Детски комплекси, Центровете за работа с деца и читалища II категория – от НУ, ОУ, СУ Технически параметри: Участниците могат да използват пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна техника или други материали на хартия или картон . Големината на листа е блок номер 4 или 35/50 На гърба на всяка рисунка авторите да попълнят АПЛИКАЦИОННА ФОРМА в която посочат трите имена и възраст, e-mail и телефон за връзка, името на училището и класа. • Крайният срок за изпращане на рисунките е 20.04.2023 г, на адрес: гр Перник, офис СПИДИ ул "Кирил и Методий" за Образователен център ”Дай,бабо,огънче!” тел 0893314115 или офис на ЕКОНТ ,кв. Проучване за Образователен център ”Дай,бабо,огънче!” тел 0893314115 Специализирано жури ще излъчи победителите в конкурса. Рисунки с некоректно попълнени апликационни форми няма да участват в класирането!!! АПЛИКАЦИОННА ФОРМА: За участие в конкурса “Българските народните приказки – извор на мъдрост и доброта” Име на приказката:....................................... Име, презиме, фамилия ............................ Възраст ....................... Представител на ...............................................(училище, клуб, школа, институция) Адрес на институцията: ............................... Телефон: ........................ e-mail: ............................ *Моля попълнете e-mail за обратна връзка и залепете внимателно апликационната форма на гърба на детската рисунка

 • Дата на затваряне: 20 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: до 14 г.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка на тема "Детска градина от цветни мечти"

По повод 75 - годишен юбилей на ДГ "Пламъче" град Ямбол, организира международен конкурс за детска рисунка на тема "Детска градина от цветни мечти". Статут Конкурсът за рисунка на тема "Детска градина от цветни мечти" е инициатива на Детска градина "Пламъче", гр. Ямбол по повод 75-годишен юбилей на детската градина. В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 3 до 7 години. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ФОРМАТ И ТЕХНИКА Формат на рисунките - по избор. Няма ограничения за използваната техника и материали. Конкурсните творби не подлежат на връщане и ще бъдат използвани за юбилейната изложба в празничната седмица. На гърба на рисунката следва да се посочи: трите имена на детето, възраст, детска градина или детска група, email за връзка. За всеки участник е необходимо да има попълнена декларация за съгласие от родител. Декларацията може да бъде изтеглена от сайта на детската градина. Върху лицевата страна на рисунките не се изписва нищо! Конкурсните творби могат да се изпращат на адрес: Град Ямбол 8600, община Ямбол, ул. Янко Сакъзов 28 за конкурса. Лице за контакт - Р.Басяку зам.- директор ДГ. e-mail:plama4e_cdg2006@abv.bg Краен срок за представяне на творбите - 31 март 2023

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от 3 до 7 години
 • Източник: http://www.odzplamache.net/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XIV Международен конкурс за детска рисунка "Слънчевите руни в българските носии и история" - Силистра 2023.

I. Целта на конкурса е младите хора: – да открият красотата в слънчевите багри, руни, знаци, форми, орнаменти, втъкани в народната носия от родното място, като ги извадят от раклата на баба или потърсят в Етнографския музей и сбирки; – да повишат интереса си към изкуството на самобитните майстори при везане и тъкане на българската национална носия и тъкани (възглавници, ковьори, пешкири, колани и др.) от родния край; – да придобият знания за особеностите и стилистиката на орнаментите в българския фолклор; – да съхранят самобитната българска традиция и култура за бъдещите поколения, като ценен принос в общоевропейското културно наследство; – да открият корените на своя род и да си направят родословно дърво; – да се запознаят и гордеят със историческите събития и личности, въздигнали авторитета на Българската държава от Авитохол, Кубрат и Аспарух и до днес, древнобългарските руни и писменост, достигнали до наши дни. II. Жанрове: живопис и графика; приложно изкуство и колажи; компютърна графика и презентация; снимка на детето в народна носия; българска азбука и текстове на Глаголица и Кирилица; български традиции, обичаи, празници и символи; родословно дърво на автора. III. Условия за участие: – в конкурса участват само снимки на изработените творби в посочените жанрове и оригинали на компютърни графики и презентации; – всяка творба трябва да бъде снимана с дигитален фотоапарат и снимката да се изпрати във формат *.jpg в прикачен файл на e-Mail: konkursruni@gmail.com За участие се приемат само снимки с високо качество; – всяка снимка трябва да бъде изпратена с информация за автора: – трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон/ – заглавие на рисунката – име на учителя – всяка творба да е придружена с текст, който да съдържа кратко описание на творбата (от коя историко-географска област е шевицата, на кого е принадлежала носията, какво знаете за цветовете, орнаментите и значението на шевицата). – продължителността на компютърните презентации да е от 2 до 5 минути, със текст на български език; – размерът на творбата живопис, графика, приложно изкуство, колажи, снимка на детето в народна носия, родословно дърво на автора да е А3 или А4; – наградените рисунки имат запазени авторски права и организаторите имат право да ги публикуват и представят в изложби. Краен срок за получаване на творбите : 30 април 2023 г. Facebook: Слънчеви руни / Slanchevi runi ДАЙТЕ ВОЛЯ НА ФАНТАЗИЯТА СИ ! ПОТЪРСЕТЕ КОРЕНИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РОД !

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: живопис, графиа, приложно изкуство, колажи, снимка, родословно дърво, компютърна графика и презентация, българска азбука и текстове
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Онлайн конкурс за рисунка и снимка “По стъпките на Иван Вазов”

НЧ „Иван Вазов – 1893”, село Първомайци Статут Конкурсът е създаден с идея популяризиране на изобразителното и фотографското изкуство, както и да стимулира изследователското четене сред децата и подрастващите. Цел на конкурса е да развива детското въображение, да насърчава децата да откриват своя талант, да стимулира развитието на вече открити таланти, да подпомага цялостното развитие на деца и юноши, като предоставя форум да изразят творчески своите представи за света, и да изгражда осъзнати личности. Провежда се онлайн, като възможност за включване на участници от цяла България. Регламент за участие и провеждане: Онлайн конкурс за рисунка и снимка “По стъпките на Иван Вазов” се организира от Библиотеката при НЧ „Иван Вазов – 1893”, с. Първомайци. Конкурсът е изцяло с любителски характер, участието в него е индивидуално и се провежда в два раздела. Конкурсът ще протече съгласно настоящия регламент, който е задължителен за всички участници в него. Регламентът е съобразен с политиката на Facebook, приложима за всички създатели и администратори на страници, групи и събития във Facebook. Условия за участие: Право на участие в онлайн конкурса имат всички деца, младежи и девойки от първи до дванадесети клас включително, разпределени в 4 възрастови групи, в два раздела. За участие в онлайн конкурса е необходимо да бъдат попълнени Заявка за участие и Декларация за информирано съгласие и споделена отговорност, по приложени на страницата на конкурса формуляри. Всички данни в заявката и декларацията трябва да бъдат попълнени коректно и да отговарят на изпратените материали. Участниците в онлайн конкурса разрешават правото на ползване на техните материали, както и на снимки, направени от Организатора, което включва публикуване с цел популяризиране на конкурса. Всички предоставени материали трябва да бъдат съобразени с изискванията на регламента. В раздел „Изобразително изкуство” творбите се изпращат на адреса на НЧ „Иван Вазов – 1893” с текст съдържащ трите имена на участника, клас, населено място и институция, която представлява и име на творбата. В раздел „Фотография” снимките могат да бъдат направени с фотоапарат, телефон или друго устройство във фомрат jpg. Изпращат се като прикрепен файл на email: konkurs_biblioteka@abv.bg с текст съдържащ трите имена на участника, клас, населено място и институция, която представлява и име на творбат. Творбите, участващи в онлайн конкурса ще бъдат използвани единствено и само за целите на този конкурс и няма да бъдат предоставяни на трети лица. Възрастово разпределение: Раздел „Изобразително изкуство”: Първа група – от I до III клас Втора група – от IV до VI клас Трета група – от VII до IX клас Четвърта група – от X до XII клас Раздел „Фотографско творчество”: Първа група – от I до III клас Втора група – от IV до VI клас Трета група – от VII до IX клас Четвърта група – от X до XII клас Механизъм на онлайн конкурса и изисквания към творбите в двата раздела: За целта на конкурса е създадена публична отворена онлайн група: https://www.facebook.com/groups/1662087807527266 към профила на НЧ „Иван Вазов-1893”, с. Първомайци във Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002284961133 Раздел I – Всеки участник има право да се включисамо с една рисунка (илюстрация) свързана с темата на конкурса. Рисунките трябва да са авторски с размер – 35/50 см. Материалите са по избор – цветни/графитни моливи, акварел, темпера, акрил, пастели и други. Раздел II – Всеки участник има право да се включи само с една дигитална снимка във формат jpg. Фотографиите трябва да са авторски. Препоръчителни изисквания към снимките за големина на изображението са: Нe по-малко от 1850 пиксела по дългата страна. Файловете трябва да са не по-големи от 10 MB. Снимките могат да бъдат черно-бели или цветни, смесена техника и с не много голяма обработка, без вкарване на текст по изображенията. Творбите и в двата раздела трябва да отговарят на по-горе посочените категории. Участниците се съгласяват и приемат предварително настоящия регламент. Организаторът има право да променя регламента на конкурса, като това бива обявено на страницата на конкурса. Жури: Журито е съставено от Председателя, секретаря и библиотекаря на читалището и професионалисти в съответните области. Оценяването на участниците ще бъде по точкова система, като част от критериите за оценка ще са въображение, креативност, цветови решения, лична гледна точка, актуална интерпретация на темата. Решенията на Журито не подлежат на обжалване! Награди: Грамоти за участие за всички участници в Конкурса; Диплом и предметна награда за 1, 2, и 3-то място във всички възрастови групи за всеки радел; Поощрителни награди по преценка на журито; По преценка на журито ще бъде връчена и награда: „Откритие на конкурса” във всеки раздел. СРОКОВЕ: Заявка за участие и Декларации за информирано съгласие се подават на електронна поща - konkurs_biblioteka@abv.bg в срок от 23.01.2023г. до 23.04.2023г. Изпращане на творбите на адрес на читалището и на електронната поща на конкурса в срок от 23.01.2023г. до 30.04.2023г. Срокът за оценяване на творбите е от 01.05.2023г. до 16.05.2023г. Срок за обявяване на наградите: 17.05.2023г. Откриванена изложба и официално награждаване: 29.05.2023г. Желаем ви успешна подготовка! Адрес за контакти: Народно читалище „Иван Вазов-1893”, село Първомайци, община Горна Оряховица, ул. „Княз Александър Батенберг” 66, тел.: 0878 777 631 – библиотекар Детелина Ненова 0889 543 319 - секретар Теодора Миновска e-mail: konkurs_biblioteka@abv.bg

 • Дата на затваряне: 23 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка, фотография
 • Ограничение за участие: деца, младежи и девойки от първи до дванадесети клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „РИЦАРЯТ В МЕН“ 2022 – 2023

Организатор на конкурса: ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ – ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ Регионално управление на образованието – София-град Национален дворец на децата – гр. София I. Принципи и цели: o Целогодишно осмисляне на свободното време на децата и учениците; o Подпомагане на процеса по усвояване на интелектуални, социални и професионални умения; o Осигуряване на условия за откриване, стимулиране и развитие на способностите на деца с изявени дарби, повишаване на социалните умения на децата и учениците, формиране на нагласа за творческо развитие през целия живот. II. Условия за участие: Рицарството е ковачницата, в която горещото сърце се оформя като меч, след като e подложено на много удари. След това то се закалява в хладната вода на реалността. Подобно на стоманата това закалено сърце е способно не само да мечтае за по-добър свят, но и притежава силата да изкоренява злото. Призванието на рицаря е да оформя света от груба скала в изящна скулптура – такъв, какъвто го е замислил Творецът при неговото създаване. Да служиш на обществото, да помагаш на възрастни, слаби и беззащитни хора, да проявяваш смелост и себеотрицание, да спасяваш и да помагаш на хората в нужда – това е неподвластният на времето рицарски идеал, който не е продукт на природата, а е лична потребност и необходимост. Идеята на конкурса е да провокира ученици от V до VІІІ клас (включително) чрез рисунките си да пресъздадат рицарството – като изграждане на личности и характери, като школа за израстване и развитие. Конкурсът се провежда в 3 (три) етапа: o УЧИЛИЩЕН; o РЕГИОНАЛЕН; o НАЦИОНАЛЕН. УЧИЛИЩЕН ЕТАП  Училищният етап се провежда в периода октомври 2022 г. – 28 февруари 2023 г.  В него могат да вземат участие всички ученици от всички видове училища (V – VІІІ клас).  Брой рисунки: Не повече от 1 (една) рисунка на участник.  Всеки учител по изобразително изкуство от всяко училище на територията на Република България оценява рисунките и определя за награждаване със специална грамота 10 (десет) от тях. Първите 5 (пет) от тези рисунки се класират за Регионалния етап.  Грамоти получават също директорът на училището и учителят по изобразително изкуство.  След приключване на училищния етап се организира тържество във всяко училище, участвало в конкурса, за връчване на изброените по-горе грамоти. РЕГИОНАЛЕН ЕТАП  Творбите от този етап се оценяват от жури, съставено от учители по изобразително изкуство, предложени от регионалните инспекторати по образованието в страната.  Класираните за Регионалния етап 5 рисунки от всяко училище задължително са придружени от попълнен типов „Формуляр за участие“!  Регионалният етап се провежда от 04.03.2023 г. до 10.04.2023 г.  Журито на Регионалния етап оценява и подбира:  ШЕСТТЕ НАЙ ДОБРИ РИСУНКИ, КОИТО УЧАСТВАТ В НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП! (Това условие важи за области, в които има не повече от 3 (три) училища, взели участие в конкурса.)  При участие на повече от 3 (три) училища от дадена област максималният брой на рисунките за Националния етап е 15 (петнадесет).  При участие на повече от 20 (двадесет) училища от дадена област максималният брой на рисунките е 60 (шестдесет).  ПЪРВИТЕ ТРИМА НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ НА РЕГИОНАЛНО НИВО ПОЛУЧАВАТ ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ.  Рисунките трябва да бъдат изпратени в Канцеларията на Велик Приорат България най-късно до 15.04 (април) 2022 г. на адрес: гр. София, ул. „Богатица” № 10. НАЦИОНАЛЕН ЕТАП  Националният кръг на конкурса се провежда в периода от 15.04.2023 г. до 30.04.2023 г.  Победителите се обявяват на 01.06.2023 г. – Деня на детето, ЗА УЧИЛИЩАТА, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:  формат – 30/40 см  Рисунките, които ще се изпращат за участие в Националния етап задължително трябва да бъдат в паспарту!!! В плик, закрепен с телбод на гърба на рисунката се поставят задължително: o Декларацията от родителите!!! o Лист, в който е написано: името на ученика, училището, класа, от кое населено място е, името на директора на училището, името на учителя по рисуване и номер, който да съответства на номера от класирането на регионалния етап. o Пликът се залепва. o Върху пликовете се изписва само името на училището и от кой град е. o Върху самите рисунки не се изписва нищо и не се поставят опознавателни знаци. o Командерите на командерии изпращат в таблица, по имейл и на хартиен носител списък с всички класирали се участници в националния етап (от съответните училища, за които отговарят) до канцеларията на ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ – ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ. o В таблицата трябва да се нанесат: името на ученика, училището, класа, от кое населено място е, името на директора на училището и името на учителя по рисуване. o Материалът за работа е по избор, според предпочитанието от участниците: акварели, темперни бои, пастели, туш, смесена техника, и др. o КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО, ВТОРО, ТРЕТО, ЧЕТВЪРТО И ПЕТО МЯСТО В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ ПОЛУЧАВАТ ЗЛАТНИ МЕДАЛИ И ГРАМОТИ, А НА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВИЛИТЕ СЕ ВРЪЧВАТ МЕДАЛИ ЗА УЧАСТИЕ И ГРАМОТИ. ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ ПО ТРАДИЦИЯ СЕ ПРОВЕЖДА НА 01.06 – ДЕНЯ НА ДЕТЕТО, В НДД към МОН. o Рисунките, достигнали до Националния кръг, участват в изложба, организирана от ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ на ЙЕРУСАЛИМ, ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ. Предвидени са и други награди за учениците и учителите, участници в инициативата. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! 1. По отношение на авторските права следва да имате предвид, че, участвайки в конкурса, Вие предоставяте авторските права на Вашата рисунка на организаторите. 2. По отношение на съхранението на рисунките: следва да имате предвид, че рисунките в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, публикации. 3. С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора. 4. Условия за участие на творбите в конкурса: 1) Рисунките трябва да бъдат подадени според регламента, като рисунки на участници, неотговарящи на регламента, няма да бъдат допуснати в конкурса. 2) Задължително условие е всяка една рисунка да бъде придружена от попълнен „Формуляр за участие“, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт. ВАЖНО!!! Лицевата страна и гърбът на рисунката не трябва да съдържат никакви идентификационни маркери за участника – име, адрес, възраст, училище, и др. В противен случай няма да бъдат допуснати за участие. На гърба на рисунката да бъде прикрепен бял лист, на който е изписан градът и идентификационният номер на участника, който трябва да отговаря на номера на класацията, определена от учителя по рисуване в съответното училище. Учителите трябва да предадат списък с имената на класираните деца, като под номер 1 е детето, класирано на първо място и т.н. до десето. В плика да бъде поставен формулярът за участие. Номерът на формуляра не се изписва върху белия плик!!! 3) В случай, че при подаването на рисунката кандидатът в конкурса не използва типовата бланка на „Формуляр за участие“, а друг подходящ придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да посочи: 3.1.) Информация за автора на рисунката – трите имена, възраст, телефон, e-mail; 3.2.) както и да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото декларираме своето съгласие предадената рисунка да бъде сканирана, снимана, публикувана и използвана в различни издания за целите на конкурса. ВАЖНО!!! Рисунки, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора (кандидата), няма да бъдат подложени на селекция и оценяване!!! 4) Рисунки, изобразяващи определена личност, организация или име на търговска марка, няма да бъдат допуснати в конкурса. 5) Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил. 6) Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне до участие предложения с неприлично съдържание. 7) Организаторът на конкурса не носи отговорност, ако въпреки надлежната проверка не установи, че участник/ци в конкурса са изпратили рисунки, които са отпечатвани/публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и/или, с които са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи отговорността за нарушаването на правилата на конкурса е изцяло за участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник Организаторът има право да откаже да подкрепи идеята на участника, нарушил правилата, и да изиска връщане на връчената награда. 8) При използване на сюжет или композиция от популярни или публикувани художествени произведения участникът е задължен да отрази това обстоятелство във формуляра за участие в Раздел „Забележки“. 9) Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни и/или рисунки. 10) Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни.

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от V до VІІІ клас
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Пети национален конкурс за детска рисунка „Вяра и упование”

Основна тема на петото издание на конкурса е "Цветовете на душата". Избрахме тази тема въз основа на думите на известен лекар хируг и светец на 20-ти век - свети Лука/Войно-Ясенецки/. Завършва гимназия с профил изобразително изкуство, а през 1903 г. медицински университет. Ето каква казва той: "Ние свикнахме да усещаме аромата на цвете, да вдишваме мириса на земята след дъжд или мириса на морето, оставащ върху кожата след къпане. жалко, че никой не ни е говорил, че душата също има свой аромат. Тя също мирише и на какво-зависи от това как живее и с какво изпълва всеки ден. С карсота, доброта, приветливост, милосърдие вие можете да светите в този свят." Фортатът на тази теза е 35/50 см. без паспарту с материали по избор. Предлагаме вариант за работа и на свободна тема, която ще се журира отделно по възрастови групи/всичко, което вълнува децата/. Материалите отново са по избор, а форматът е 35/50 см. без паспарту. Третата тема, по която може да работите и ще се журира отделно е икони. Тук няма изисквания както за формата, така и за материалите, с които да направите иконите, може и икони с приложно-декоративни техники. Всяко дете може да участва с по 1 твора и в трите раздела на конкурса. Конкурсът е предназначен за децо то 7 до 18 годишна възраст. На гърба на рисунките да са написани четливо трите имена на детето, години, населено място, школа или училище, адрес, телефон, както и имената на преподавателя, телефон и ел. поща. Срок за получаване на творбите: 30.04.2023 години по пощата или по куриер с платена такса. Адрес за получаване на творбите: гр. Русе, п.к. 7005, ул. Байкал 2, ОУ Тома Кърджиев / за конкурса "Вяра и упование/ или по куриер чрез Спиди офис Буров в гр. Русе За контакти: Юлия Пенчева Пенкова - 0886319787

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и младежи от 7 до 18 годишна възраст
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XI Национален конкурс за детска рисунка "Приказките" Варна 2023

Регламент: Право на участие имат всички деца от предучилищна възраст и ученици от 1-ви до 12 клас от училищата, извъучилищните звена, читалища, клубове, школи и др., както и българските деца, живеещи в чужбина. Условия за участие: 1. Всеки участник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се регистрина в електронна форма, която може да намерите на сайта на ЦПЛР - Общински детски комплекс, гр. Варна http://odk-varna.com. Слад регистращията ще получи автоматично обратна информация/която може да попадне и папка Спам/. Нерегистрирани творби няма да бъдат оценявани от журито! 2. Всеки участник може да участва с една творба. 3. Рисунките да бъдат нарисувани на картон 35х50 см. без паспарту, с материали по избор. 4. На гърба на всяка рисунка да бъде изписана информация: -Три имена -Възраст, учебно заведение, населено място -Точен адрес -Телефон за контакт учител/родител -Заглавие на литературното произведение, по която е нарисувана рисунката. За участници извън границите на България, при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител, се допускат рисунките да бъдат снимани и изпатени на е-mail:odLuicture@odk-varna.com , във формат * jpg. Краен срок за предаване на творбите до 13.05.2023 г на адрес: гр. Варна, ул. Петко Каравелов 3А за конкурс "ПРИКАЗКИТЕ"

 • Дата на затваряне: 13 май 2023
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от предучилищна възраст и ученици от 1-ви до 12 клас
 • Източник: http://odk-varna.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ *ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ*

Община Хасково ​Фондация Еврика Образцово Народно Читалище „Заря-1858” Компютърна школа "Вале" Хасково Организират ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ *ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ* ПОСВЕТЕН НА ​165 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОНЧ "ЗАРЯ 1858' И 25 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНА ШКОЛА "ВАЛЕ" ​с подкрепата на Еврокомисаря по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел СТАТУТ на ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ *ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ* ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА Целта на конкурса е децата и младите хора: да открият магията на дигиталната графика и живопис; да нарисуват света през своите очи; да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания; да ни накарат да усетим силата на детското въображение. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година. Медиен партньор - Национално издание „Аз-буки” ​ І. Изисквания към рисунките: 1. Да са изработени на графична програма по избор ( например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic и др.) 2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки; 3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори ІІ. Изисквания към колажите: 1. Да са изработени с програма по избор; 2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи. ІІІ. Всяка рисунка и колаж участващи в конкурса трябва да е представена: 1. На хартиен носител с размер на листа формат А4 - паспартирана с размери 25х35 см. или на размер на листа формат А3 – паспартирана с размери 35х50см. 2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация залепена в задната част на творбата: * Заглавие на творбата; * Рисунка или колаж е творбата ​​ * Трите имена на автора; * Възраст; * Дата на раждане; * Точен адрес за получаване на наградите; * Учебно заведение (школа); * Преподавател; * Адрес за кореспонденция ( e-mail); * Телефон за връзка на родител или участник; * Име на програмния продукт с който е създадена. Отпред в долния десен ъгъл трябва да има поставен етикет със следната информация: Име на творбата; Трите имена на автора и годините; Учебно заведение (школа) Всеки участник може да участва с 1 своя творба във всяка категория Творбите, които не са представени в посоченият вид няма да бъдат журирани! ІV. Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 4 до 27 години, в осем групи: І група - 4 - 5 години; ІІ група - 6 - 7 години; ІІІ група - 8 - 10 години; ІV група - 11-12 години; V група - 13 - 14 години; VІ група - 15 - 17 години; VІІ група - 18 - 27 години VIII група - Деца със специални образователни потребности; VI. Краен срок за получаване на творбите Дата на последно пощенско клеймо: ​31 Март 2023 година; · Не се допускат до участие творби, публикувани на хартиен носител или в Интернет до обявяване резултатите от конкурса. Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране ! Творбите участвали в конкурса не се връщат ! Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и разпространявани от ОНЧ „ЗАРЯ-1858”. Конкурсните материали остават във фонда на ОНЧ „ЗАРЯ-1858” Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 07.04.2023г. 

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Рисунка, колаж
 • Ограничение за участие: VI. Краен срок за получаване на творбите Дата на последно пощенско клеймо: ​31 Март 2023 година; · Не се допускат до участие творби, публикувани на хартиен носител или в Интернет до обявяване резултатите от конкурса. Рисунки,
 • Източник: https://kshvalecompetition.weebly.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за детска рисунка „Детско цветно вълшебство"

Детска градина „Ален мак, гр. Харманли Ви отправя покана да се включите в: Национален конкурс за детска рисунка „ Детско цветно вълшебство“ Цел: Целта на конкурса е стимулиране на развитието на детското творчество и въображение, и насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Участници: деца на възраст от 4 до 7 години, разделени в 2 възрастови групи: 1-ва възрастова група : от 4 до 5 години; 2-ра възрастова група : от 6 до 7 години. Изисквания към творбите: Рисунките могат да бъдат индивидуални или резултат от групова работа. Всеки участник има право на участие в конкурса само с една рисунка на тема „Детско цветно вълшебство“ в размер 50/32 см Техниките и материалите за рисуване са по избор от участниците Материали и техники за рисуване – по избор. Самостоятелност в творческата дейност – при наличие на съмнения за намеса на възрастен при оформлението на творбата по преценка на журито, може да бъде изключена от оценяването. Изпращане на творбите : на адрес: Харманли 6450 област Хасково ул.“Александър Стамболийски“№81 Детска градина „Ален мак“ Или онлайн на страницата във фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089726097110 Придружени от следните данни на гърба на рисунката : Име и фамилия на родител и данни за контакт – адрес, телефон В долния десен ъгъл: Име, презиме и фамилия на детето–участник / 3-те имена на децата, участващи с колективна работа/; Навършени години на участника /участниците/; Име на организацията / детска градина,училище / Изпращането на рисунка, придружена с необходимите данни, се приема като доказателство за съгласие на родител /настойник/ имената на детето му и изображение на рисунката да бъдат публикувани с цел популяризиране на конкурса. Срок : Творби за конкурса ще се приемат от 01.03.2023 г до 30.04.2023 г. Получените след определения срок няма да бъдат включени в оценяването. Критерии за оценка: съответствие по темата, композиция, оригиналност, техническо изпълнение Резултати: Класирането ще бъде обявено на 22.05 в сайта на детското заведение на адрес : https://dg-alenmak-harmanli.eu/ в раздел „Галерия ”, както и във фейсбук групата Рисунките ще бъдат изложени във фоайето на Читалище „Дружба“ и ще бъдат част от празничния концерт на детската градина във връзка с 50 годишния юбилей „Детско цветно вълшебство“ С всички участващи творби ще бъде оформена изложбена стена в сайта на детското заведение, както и във фейсбук-страницата ни . Всички участници ще получат грамоти, а участниците, отличени с I, II или III място във всяка възрастова група, ще получат грамота и предметни награди. Ако отличената рисунка е групова работа, грамотата ще бъде обща, както и предметната награда. Правилата на конкурса и класирането се огласяват чрез сайта на детската градина и фейсбук-групата на детската градина. Жури: Детските творби ще бъдат оценявани от компетентно жури с представители на педагогическия екип на детското заведение и художници Маргарита Тървалиева и Дорян Христов. Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурс „Детско цветно вълщебство” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Екипът на ДГ „Ален мак” пожелава на всички малки творци приятно рисуване!

 • Дата на затваряне: 30 април 2023
 • Как да участваме: С рисунка
 • Ограничение за участие: деца от 4 до 7 г.
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: Грамота за участие, предметна награда
 • Брой на победителите: 6
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4