по дата на конкурса
Национален конкурс за рисунка на тема "КЕСТЕНОВИТЕ ГОРИ И ТЕХНИТЕ ОБИТАТЕЛИ"

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА „КЕСТЕНОВИТЕ ГОРИ И ТЕХНИТЕ ОБИТАТЕЛИ“ Във връзка с честване „Седмица на гората – 2024 г.“ ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЕЛАСИЦА“ КЪМ ИАГ И ФОНДАЦИЯ „ПРОЕКТ БРАНИЩЕ“ Ви канят да се включите в национален конкурс за рисунка на тема „Кестеновите гори и техните обитатели“ Описание на конкурса Що е то кестенова гора? Кои са най-характерните нейни обитатели? Къде в България се намират най-обширните кестенови гори? Дирекция на Природен Парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите и Фондация „Проект Бранище“ ви канят да потърсите отговор на тези въпроси и да ни ги представите чрез вашето творчество Ако още не познавате този толкова причудлив вид гори – кестеновите, какво ли бихте казали, ако ви споделим, че най-вкусния мед е точно кестеновия мед? Изненадахме ви, нали? Ваш ред е да проучвате, творите и да ни изненадате също толкова приятно! Очакваме рисунките до 29.03.2024 г. на адрес: 2880 село Коларово, община Петрич, област Благоевград, ул. „Беласица“ № 14 Дирекция на Природен парк „Беласица“ към ИАГ Лице за контакт: Маргарита Георгиева Горите са белите дробове на нашата планета. Съхранението и опазването им е наш дълг, а ползите и удоволствията, които те ни носят са неизмерими. По случай „Седмица на гората – 2024 г“, Дирекция на Природен парк „Беласица“ към ИАГ и Фондация „Проект Бранище“ канят деца и младежи от 3 до 18 г. годишна възраст да се включат със своя рисунка на тема „Кестеновите гори и техните обитатели“. Цели на конкурса 1. да се стимулира творческото мислене на децата 2. да се провокира изследователска дейност в участниците 3. да се укрепи връзката на участниците с природата и в частност гората 4. да се придобият нови знания Условия Изисквания към конкурсните творби: 1. Творбите да са авторски, изпълнени с графични или цветни материали. 2. Да отразяват темата „Кестеновите гори и техните обитатели“ 3. Информация на гърба на творбата: • заглавие • трите имена на автора и възраст • адрес и учебно заведение или школа • телефон и имейл за връзка • Приемат се до 2 /две/ творби от участник Срок за представяне на творбите: 29 март 2024 г. Творби, които не отговарят на условията не се допускат до журиране. Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани в дейността на дирекцията. Конкурсните творби остават във фонда на Дирекция на Природен парк „Беласица“ към ИАГ. Творбите ще бъдат експонирани в сградата на Дирекция на Природен парк „Беласица“ към ИАГ, село Коларово, община Петрич. Комисия, преподаватели по изобразително изкуство от училища в община Петрич, ще обяви І-во, ІІ-ро, и ІІІ-то място за трите възрастови категории 3-6 г., 7-12 г., 13-18 г. Всички участници ще получат грамоти. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на фейсбук страниците на Дирекцията на Природен парк „Беласица“ към ИАГ и на Фондация „Проект Бранище“ на 05.04.2024 г. В срок от 3 дни след обявяването ще бъдете информирани за резултатите по имейл и ще получите съответните грамоти. За информация: 0887 06 16 16, 0877345933 е-mail: dppbelasitsa@abv.bg

 • Дата на затваряне: 29 март 2024
 • Как да участваме: С рисунка
 • Ограничение за участие: деца и младежи от 3 до 18 г. годишна възраст
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС „ПРОЛЕТНА ПАЛИТРА”

НЧ „ИЗГРЕВ – 1921”, С. ВОЛУЯК ОБЯВЯВА ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС „ПРОЛЕТНА ПАЛИТРА” РЕГЛАМЕНТ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: • Популяризиране и подпомагане развитието на детски таланти в областта на изобразителното изкуство; • Предоставяне на възможност за изява и развитие таланта на участниците; • Насърчаване на творческите способности и фантазия на младите хора. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: • Няма ограничения в техниката на рисуване; • Всеки автор може да участва само с една рисунка с размери 35/50 см; • На гърба на всяка рисунка да бъдат отбелязани: - трите имена и възраст на участника; - читалище, училище, извънучилищно звено – ЦПЛР, школа, клуб и пр.; - адрес, телефон и e-mail за връзка; - име на ръководителя, ако има такъв. • Представените творби не подлежат на връщане. Те стават собственост на НЧ „Изгрев – 1921” и могат да се използват за благотворителни цели. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Най-добрите от тях ще бъдат включени в изложба. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – I – IV клас /7-10 години/ Втора възрастова група – V – VIII клас /11-14 години/ Трета възрастова група – IX - XII клас /15-18 години/ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: - идея на рисунката; - композиция; - оригиналност; - съчетаване на цветовете; - цялостен дизайн; - самостоятелност. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 29.03.2024 г. АДРЕС: С. ВОЛУЯК, ПК 1346, УЛ.”ЗОРНИЦА” № 59, НЧ „ИЗГРЕВ – 1921” За контакт и информация: тел. 0884718744, e-mail: konkurs_izgrevvoluqk@abv.bg

 • Дата на затваряне: 29 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: От 7 г. до 18 г.
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Първи Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство "Да претворим красотата на традициите"

Цели: Да стимулира развитието на творчеството и въображението на участниците, и да даде възможност, на деца и възрастни, да споделят своите идеи, знания и умения. Да се провокира творческият потенциал и прояви. Да възпитава в родолюбие, чрез изучаване културните традиции на българския народ – обичаи и празници. Да стимулира участниците към изследователска и краеведческа дейност. Регламент: В конкурса могат да участват деца, младежи и възрастни, разделени в следните раздели: Раздел Рисунка Всеки участник може да представи до три творби, в размер 35/50 см на тема: „Еньовден“. Разрешава се използването на всякаква техника и средства. Раздел Приложно изкуство Участниците могат да участват колективно или индивидуално с изработени от тях пластики, пана, керамика, дърворезба, обемни форми, традиционни везбени техники и други, без ограничение на размери. Творбите очакваме на адрес: НЧ „Просвета-1925“, село Лозен, общ. Любимец, обл. Хасково, пощ. код 6552 Или с куриер до Офис на Еконт в гр. Любимец, за Христо Митков Янъков, тел. 0878916901, за сметка на подателя. Краен срок за подаване на творбите: до 15 юни 2024 г. Данни, придружаващи рисунката и/или творбата: - име и фамилия на участника, възраст, домашен адрес, телефон; - име и фамилия на ръководителя, телефон; -име, адрес и телефон на училището или школата (ако е приложимо). За рисунките, данните да бъдат изписани на гърба им, а за творбите от раздел Приложно изкуство, да бъдат отбелязани по усмотворение на участниците. Творбите не се връщат на автора. Конкурсът е без такса за участие. Конкурсът е насочен към деца, младежи, възрастни – представители на училища, школи по изкуствата и индивидуални уастници. Всички участници попълват декларация за участие в конкурса. С изпращането на творбите, участниците или родителите (настойниците) и техните преподаватели, се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса, информирани са за условията за набиране и обработка на личните им данни, както и дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия. Съгласието си предоставят в изрична писмена декларация, неизменна част от изпратените документи. Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса, ще бъдат обработвани и използвани единствено за целите и задачите на осъществяването на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с прилагането на Регламент на ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила за защита на личните данни на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, обл. Хасково. Изисквания на журито: -изразителност на рисунката и креативност; -култура на цвета- цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония -желателно е творбата да бъде свързана с местната традиция и памет за празника Еньовден. Журито класира участниците с най-добрите рисунки до 20 юни 2024 г. Класирането ще се извърши по групи, както следва: Първа група – от 6 до 10 г. Втора група – от 11 до 14 г. Трета група - от 15 до 19 г. Четвърта група – от 19 до 30 г. Пета група – 31 г. + Всеки участник ще получи грамота за участие, която ще бъде изпратена по обикновената поща или с куриер, след приключването на конкурса. Ще бъдат отличени най-добрите три творби от различните възрастови групи. Ще бъдат отличи преподаватели и ръководители за високи постижения на техните ученици. Организаторът си запазва правото да раздаде специални и поощрителни награди. Обявяване на резултатите – до 20 юни 2024 г. на официалната интернет страница на читалището: www.prosvetalozen.com Програма на изложбата с участващите творби: 23 юни 2024 г. 13:00 часа – откриване на изложбата 13:30 часа – награждаване на участниците Неприсъстващите наградени ще получат отличията си по пощата или по куриер за сметка на организатора. Информация и контакти: Елена Паскова – 0896 111 542 Христо Янъков – 0878 916 901 E-mail: lozen_ch@abv.bg

 • Дата на затваряне: 15 юни 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: за деца от 6 г., младежи и възрастни
 • Източник: https://prosvetalozen.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: Цялата страна
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА “МОЯТ ВЕЛИКДЕН” 2024

СТАТУТ НА КОНКУРСА Национален конкурс “Моят Великден” се организира за четвърта година от ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование “София”. Той е част от Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024г. на Министерство на образованието и науката и е без такса за участие. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование “София” предоставя възможност за изява на деца от цяла България чрез провеждането на национален конкурс за рисунка на тема „Моят Великден”. Конкурсът е насочен към деца от 1 до 12 клас от училища, ЦПЛР и школи по изкуствата. Конкурсът има за цел чрез средствата на изобразителното изкуство да поощри децата да изразят отношението си и да съпреживеят чудото Възкресение и Великденския тридневен пъстър празник на вярата, прераждането, събуждането на природата за нов живот. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ I. Възрастови групи В конкурса могат да вземат участие ученици от трите образователни етапа, разпределени в 4 възрастови групи, както следва: - І-ва възрастова група – 1 – 2 клас - ІІ-ва възрастова група – 3 – 4 клас - ІІІ-та възрастова група – 5 – 7 клас - IV-та възрстова група – 8 – 12 клас 2 II. Състезателни категории Във всяка една от възрастовите групи участниците ще се състезават в двe категории: 1) ученици от общообразователни училища (държавни, общински и частни училища, неспециализирани в областта на изящните изкуства) 2) ученици, посещаващи школи по изкуствата (частни, към ЦПЛР, към общински домове и други) или професионални училища по изкуствата. III. Техники В двете направления ще се приема рисунки, изпълнени в различни живописни и графични техники на картон, както следва: 1) категория (общообразователни училища) в размер от А4 до 35/50 см. 2) категория (школи и специализирани училища) само в размер 35/50 см. IV. Тема: Сюжетите на художествените творби да бъдат съобразени с темата на конкурса и с традиционните обичаи и обреди, където тясно са преплетени християнство и езичество. В християнската религия на Великден се чества Възкресението на Сина Божи Иисус Христос. В народната традиция Великден се празнува три дни. В събота, в полунощ се отбелязва Възкресение Христово. Хората се поздравяват с възгласите “Христос Воскресе!” и отговор: “Воистина Воскресе!”. А в народната традиция, сутринта в неделя с цветя се ходи на тържествена литургия в църквата, след което семейството се събира на празнична трапеза. Най-възрастният в дома разчупва обреден хляб и раздава на всеки. Първото парче се оставя пред иконата за Бога. След обяд, облечени с нови дрехи всички отиват да играят първото хоро след дългия пост. Връзват се люлки, на които се люлеят и здраве. В понеделник, наречен „разметан понеделник”, момичета и момчета на групи търкалят червени яйца на пъстрата цветна поляна. IV. Условия за участие в конкурса: 1. Всеки участник има право да се представи с една творба. На гърба на всяка рисунка трябва четливо да е написана или напечатана следната информация: 3 ○ трите имена на автора ○ клас ○ училище, школа или извънучилищна институция, в т.число и град ○ преподавател ○ имейл или телефон за връзка 2. Рисунките трябва да се изпратят до 12 април 2024г. 1 на следния адрес: София 1220, ж.к. Надежда II, ул. “Св.Никола Нови” No22 ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София” За Национален конкурс „Моят Великден“ 2024г. 3. С изпращането на творбите, родителите /настойниците/ на децата и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса, информирани са за условията за набиране и обработка на личните им данни, както и дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия. Съгласието си предоставят в изрична писмена декларация, неизменна част от изпратените документи. Образец на декларацията е приложен към Статута на конкурса. Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса “Моят Великден” 2024 ще бъдат обработвани и използвани единствено за целите и задачите на осъществяването на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с прилагането на Регламент на ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива дани и в съответствие с Вътрешните правила за защита на личните данни на ЦПЛР ЦИКО “София”. Всички права на участници относно обработката на личните им данни могат да се осъществяват писмено на адреса на ЦПЛР ЦИКО “София”, ул. “Свети Никола Нови” 22 и на имейл info-2214709@edu.mon.bg 4. Награди Всеки участник ще получи грамота за участие, която ще бъде изпратена на имейла за контакти след приключването на конкурса. Най-добрите три творби от всяка възрастова група ще бъдат отличени съответно с първа, втора и трета 1 *Важи датата на пощенското клеймо или датата на куриерския пакет. 4 награда. ЦПЛР – ЦИКО „София” запазва правото си да раздаде повече от една награда по съответните категории, както и поощрителни награди и да отличи институции, школи и преподаватели за високи постижения на техните ученици. За оценка на творбите, Центърът ще покани специализирано жури на доказали своите професионални качества педагози и специалисти в областта на изобразителното изкуство. Организаторите на конкурса не носят отговорност за решенията на журито. Решенията на Журито не подлежат на обжалване! 5. Критерии за оценка на детските творби: ● Творческо пресъздаване на празника Великден ● Оригиналност ● Автентичност 6. Резултати Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 19 април 2024г. на уебсайта на ЦИКО “София” www.artcentersofia.bg, Фейсбук страницата на Центъра, както и всички участници ще бъдат уведомени по имейл. Най-добрите творби ще бъдат представени на специална изложба във Общинския културен институт „Надежда”, която ще се открие на 26 април 2024г. от 18:30 ч. Отличените творби остават в архива на ЦПЛР - ЦИКО „София” с цел популяризиране на конкурса „Моят Великден”. Центърът запазва правото си да ги използва за създаване на изложби с учебни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании. 7. Виртуална изложба ще бъде поместена във социалните мрежи във Фейсбук и Instagram в каналите на ЦПЛР ЦИКО София. Виртуалната изложба на конкурса ще протече съгласно настоящия регламент за публикуване в различните социални мрежи, който е задължителен за спазване от всички участници. Регламентът е съобразен с политиката на Facebook и Instagram, приложима за всички създатели и администратори на страници, групи и събития във Facebook. 8. Допълнителна информация може да получите на тел. 02/ 936 04 02. Връзка с организаторите: 0894 62 11 22 - Магдалена Ангелова 0894 62 11 23 – Диляна Вучкова

 • Дата на затваряне: 12 април 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1-ви до 12 клас
 • Източник: ЦПЛР ЦИКО “София”
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС НА ТЕМА "ЦВЕТНО ЛЯТО"

Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе съвместно с : Antoan Vill fashion for life, Нова линия Русе, Bader ОБЯВЯВАТ КОНКУРС НА ТЕМА "ЦВЕТНО ЛЯТО" I. Цел на конкурса: Осигуряване на въможност за творческа изява на талантливи ученици в областта на модата; Изява на творческия потенциал и на оригиналното ученическо мислене в областта на изобразителното изкуство; Подпомагане развитието на детското творчество и въображение; Възможност на учениците да развихрят фантазията си, да създадат и реализират лични проекти в областта на изобр. изкуство, декоративно-приложните изкуства и модата. II. Условия за участие: В конкурса могат да участва ученици от 6 и 7 клас и ще бъдат оценяване в две възрастови групи. III. Тематичен обхат - изработване на цветна скица на модел с оригинална интерпретация на тема "Цветно лято" - младежка мода, олицетворяваща личните възприятия на участника. IV. Изисквания към конкурсните творби: Всеки участник може да учства с максимум 2 твори/А4, без рамка и паспарту/; Рисунките трябва да са оригинални и да са на автора; Техники - по избор; На гърба на всяка творба трябва да има попълнени с печатни букви текст: Трите имена на участника, учебно завадение и клас, телефон и ел. поща за контакт, ръководител и неговия телефон и ел. поща. Декларация за информирано съгласие V. Срокове и условия за изпращане на конкурсните творби: Краният срок за изпращане на творбите е 31 март 2024 години. Разработките се приемат както следва: -На хартиен носител на адрес: ПГ по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе, ул. Велико Търново № 21, гр. Русе Координати за комуникация: Адрес: гр. Русе 700, ул. Велико Търново № 21 Телефон: +359 82 834 946 - канцелария Лице за контакти: инж. Ивелина Апостолова - ЗДУПД, тел: +359 82 834 957 -

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
15 Международен конкурс за детска рисунка "Слънчевите руни в българските носии и история" - Силистра 2024.

I. Целта на конкурса е младите хора: - да открият красотата в слънчевите багри, руни, знаци, форми, орнаменти, втъкани в народната носия от родното място, като ги извадят от раклата на баба или потърсят в Етнографския музей и сбирки; - да повишат интереса си към изкуството на самобитните майстори при везане и тъкане на българската национална носия и тъкани (възглавници, ковьори, пешкири, колани и др.) от родния край; - да придобият знания за особеностите и стилистиката на орнаментите в българския фолклор; - да съхранят самобитната българска традиция и култура за бъдещите поколения, като ценен принос в общоевропейското културно наследство; - да открият корените на своя род и да си направят родословно дърво; - да се запознаят и гордеят със историческите събития и личности, въздигнали авторитета на Българската държава от Авитохол, Кубрат и Аспарух и до днес, древнобългарските руни и писменост, достигнали до наши дни. II. Жанрове: • живопис и графика; • приложно изкуство и колажи; • компютърна графика и презентация; • снимка на детето в народна носия; Теми на рисуване: • български традиции, обичаи, празници и символи; • родословно дърво на автора. • български пословици, гатанки и поговорки. • българска азбука и текстове на Глаголица и Кирилица. III. Условия за участие: - в конкурса участват само снимки на изработените творби в посочените жанрове и оригинали на компютърни графики и презентации; - всяка творба трябва да бъде снимана в дигитален формат *.jpg и да се изпрати в прикачен файл на e-Mail: konkursruni@gmail.com Размерът на снимката трябва да е дo 10MB. За участие се приемат само снимки с високо качество; - всяка снимка трябва да бъде изпратена с информация за автора: - трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон/ - заглавие на рисунката - име на учителя - всяка творба да е придружена с текст, който да съдържа кратко описание на творбата (от коя историко-географска област е шевицата, на кого е принадлежала носията, какво знаете за цветовете, орнаментите и значението на шевицата). - продължителността на компютърните презентации да е от 2 до 5 минути, със текст на български език; - размерът на творбата живопис, графика, приложно изкуство, колажи, снимка на детето в народна носия, родословно дърво на автора да е А3 или А4; - наградените рисунки имат запазени авторски права и организаторите имат право да ги публикуват и представят в изложби. Рисунките ще бъдат оценявани в две възрастови групи: - I група - от 6 до 12 год. - II група - от 13 до 18 год. Краен срок за получаване на творбите : 20 май 2023 г. на e-Mail: konkursruni@gmail.com За връзка: konkursruni@gmail.com Facebook: Слънчеви руни / Slanchevi runi Oрганизатори: Фондация „Азгард” и Клуб „Приятели на Слънчеви руни” - Силистра ДАЙТЕ ВОЛЯ НА ФАНТАЗИЯТА СИ ! ПОТЪРСЕТЕ КОРЕНИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РОД !

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Ученически конкурс за рисунка “Дъга на толерантността”.

ОБЩИНА СИЛИСТРА ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТДЕЛ „КУЛТУРА“ ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА “ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА” – СИЛИСТРА През 2024 година конкурсът се посвещава на традициите – културно богатство, извор на ценности, мъдрост и добруване. Теми: „Пролетни празници и обичаи в България“ „Български народни носии и носии на етносите в родния край“ І. Цел на конкурса е: - Неповторимо и необятно е културното богатство на България. Традициите ни са цветни, завладяващи и неповторими. Съхранението и предаването им от поколение на поколение е израз на идентичност, съприкосновение с красивото в живота, урок по човечност и добродетели. Целта на конкурса е да се повиши интересът на младите хора към изкуството, към българските традиции, наравно с тези на етносите – културно мноогообразие и пъстрота на багри, обредност и празници. Пролетта е в обредите на всички етноси, живеещи в Крайдунавска Добруджа и техните обичаи са тясно вплетени в народното творчество. Българските народни носии и носиите на етносите са символ на здраве, плодородие, памет и ценности. Чрез изкуство младите хора ще открият общите елементи в традициите и културата на различните етноси в България, ще изразят своите познания и виждания за разбирателство, търпимост и уважение и ще укрепи у тях чувството за принадлежност към българската нация. ІІ. Жанр: рисунка ІІІ. Условия за участие: Всяко дете може да представи до два броя рисунки, като се позволява да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3; - Използваните материали са без ограничение; - На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:  трите имена на автора /кой клас е, адрес, училище, телефон за връзка/;  заглавие на рисунката;  име на учителя, телефон за контакт и e-mail;  всяка рисунка да е придружена с текст, който да съдържа кратко описание на творбата и послание /прикрепени на гърба на рисунката/. Възрастови групи: - Първа група – от 1 - 4 клас; - Втора група – 5 - 8 клас; - Трета група – 9 - 12 клас. Краен срок за получаване на творбите: 29 март 2024 г. Информация за отчитането на конкурса ще бъде публикувана допълнително на сайта на Община Силистра. Творбите изпращайте или предавайте на адрес: гр. Силистра – 7500 Община Силистра ул. Симеон Велики 33, ІІІ етаж, стая 321А или 321 За ученическия конкурс за рисунка „Дъга на толерантността” Телефони за информация: 086/816 258, nu22@abv.bg Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 рисунки. Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи първа, втора и трета награда. Авторите на отличените рисунки получават грамоти и предметни награди. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса. КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ Е БОГАТСТВО! ТОЛЕРАНТНОСТТА Е ВДЪХНОВЕНИЕ!

 • Дата на затваряне: 29 март 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1-ви до 12 клас
 • Източник: Община Силистра
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ФОТОГРАФИЯ “ШАРЕНО ПЕТЛЕ“

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГР. БУРГАС ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – СРЕДЕЦ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ФОТОГРАФИЯ “ШАРЕНО ПЕТЛЕ“ Конкурсът се осъществява под патронажа на инж. Иван Кичев - кмет на Община Средец Целта на конкурса е откриването и насърчаването на млади таланти от детските градини, училищата, ЦПЛР, школи и други извънкласни форми на обучение в областта на изобразителното изкуство и фотография. ПЪРВИ МОДУЛ: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА: „5 -ТЕ ЕЛЕМЕНТА НА СТРАНДЖА- ПРОСТРАНСТВО, МАГИЯ, ЕНЕРГИЯ, ЖИВОТ И МУЗИКА“ СТАТУТ ЦЕЛ : Да стимулира развитието на детското художествено творчество и въображение по зададената тема и възможност за изява на творческата им индивидуалност. Най-голямата отличителна награда в конкурса ще бъде ПРИЗ „Шарено петле“, който се връчва в модул „Детска рисунка“. РЕГЛАМЕНТ : В конкурса могат да участват деца и ученици от цялата страна, разпределени в пет възрастови групи: I-ва възрастова група – деца до 7 годишна възраст /от детските градини/; II-ра възрастова група – ученици от начален курс на обучение /I – IV клас/; III-та възрастова група – ученици от прогимназиален клас /V- VII клас/; IV- та възрастова група – ученици от гимназиален клас / VIII-XII клас / V- та група – ученици от професионални гимназии, арт ателиета, ЦПЛР и школи по изобразително изкуство. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: В конкурса могат да участват живописни творби. При оценяване ще се взема предвид: СПАЗВАНЕ НА ТЕМАТА НА КОНКУРСА, детска изразителност; композиционно изграждане; умение за предаване на идеи чрез използването на подходящи техники, намеса на ръководител в творбата. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ : По избор; ФОРМАТ НА ЛИСТА : А4 35 х 50 см – без паспарту; ВСЯКА ТВОРБА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ: Информацията трябва да бъде написана/четливо/ или залепена на гърба на творбата. трите имена на автора; клас, възраст; учебно заведение, школа и организация, която представлява; ръководител; точен адрес; телефон и e-mail за контакт; Декларация за участие в конкурса и информирано съгласие от родител /по образец/; Електронно заявление за участие в конкурса: линк към електронното заявление. За отваряне на хипер линк натиснете Ctrl + клик върху линка https://form.jotform.com/240296200599055 ЖУРИРАНЕ : Творбите ще се оценяват от жури, съставено от художници и представители на РУО гр. Бургас, ОДК гр. Средец и Община Средец. Журито присъжда І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място, поощрителни награди във всяка възрастова група и специални награди. Отличените ученици получават диплом и предметни награди. Всеки участник ще може да изтегли празна дигитална грамота за участие от линк. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Всеки участник може да участва в конкурса с 1 творба. Участниците изпращат само авторски творби. Произведенията не се връщат! Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват, излагат в изложби и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обещетения за това. Изпратените творби остават собственост на Общински детски комплекс гр. Средец и ще се използват за популяризиране на дейността на ОДК и презентирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели на ОДК. Наградените творби ще бъдат подредени в изложба в сградата на Община Средец. Част от ненаградените творби ще бъдат показани в изложба в сградата на ОДК. ВТОРИ МОДУЛ: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА: „5-ТЕ ЕЛЕМЕНТА НА СТРАНДЖА- ПРОСТРАНСТВО, МАГИЯ, ЕНЕРГИЯ, ЖИВОТ И МУЗИКА“ РЕГЛАМЕНТ В конкурса могат да участват ученици от цялата страна, селекционирани в три възрастови групи: I-ва възрастова група – ученици от начален курс на обучение /I – IV клас/; II-ра възрастова група – ученици от прогимназиален клас /V- VII клас/; III-та възрастова група – ученици от гимназиален клас /VIII - XII клас/; IV-та възрастова група – Школи по фотография, ЦПЛР, специализирани клубове. ИЗИСКВАНИЯ И ФОРМАТ НА СНИМКАТА : JPEG формат; размер на файла до 7 МВ, дългата страна на снимката да е до 3000 пиксела; приемат се както цветни, така и черно-бели фотографии; допустима обработка на фотографиите: контраст; корекция на яркост; рязкост и прекадриране; не се допускат добавяне на водни знаци, подписи и рамкиране на фотографиите; Всеки участник може да участва до 2 фотографии; Всяка снимка трябва да бъде със специфично име определящо творбата; ВСЯКА ФОТОГРАФИЯ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ: трите имена на автора; клас, възраст; учебно заведение, школа и организация, която представлява; ръководител; точен адрес телефон и e-mail за контакт; Декларация за участие в конкурса и информирано съгласие от родител /по образец/; Електронно заявление за участие в конкурса: линк към електронното заявление. За отваряне на хипер линк натиснете Ctrl + клик върху линка https://form.jotform.com/240296200599055 ЖУРИРАНЕ : Фотографиите ще се оценяват от жури, съставено от представители на РУО гр. Бургас, ОДК гр. Средец и Община Средец. Журито присъжда І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място, поощрителни награди и специални награди във всяка възрастова група. Отличените ученици получават диплом и предметни награди. Всеки участник ще може да изтегли празна дигитална грамота за участие от линк. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ : Всеки участник има право да участва в конкурса с до 2 фотографии. Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обещетения за това. Изпратените фотографии остават собственост на Общински детски комплекс гр. Средец и ще се използват за популяризиране на дейността на ОДК и презентирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели на ОДК. Наградените фотографии ще бъдат включени в изложба в сградата на ОДК. ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ФОТОГРАФИИ НЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ТЕМАТА ИЛИ ПО СТАРИ ТЕМИ, С ЛИПСВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА, НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ. Крайният срок за получаване на творбите от двата модула на конкурса е 30 април 2024 г., на следния адрес: 8300 Средец ул. “Перущица“ № 2 б Общински детски комплекс гр. Средец За конкурса „Шарено петле“ За фотографии: Ел. поща на конкурса - shareno_petle@abv.bg 10.05.2024г. – журиране и публикуване на протокол; 15.05.2024г.- разпращане на награди и дипломи на наградените; за контакти: Радина Маринчева - 0883443334 Надежда Николова – 0884349347 Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 10 май 2024 г. на сайта на ОДК – Средец, на адрес www.odk-sredets.com и във Фейсбук-страницата: Общински детски комплекс – Средец.

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: Рисунка, фотография
 • Ограничение за участие: деца до 7 годишна възраст /от детските градини, ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – СРЕДЕЦ
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за дигитална рисунка под наслов „Стих за обич“

За деня на „Свети Валентин – Ден на влюбените“, Регионална здравна инспекция – Шумен обявява конкурс за дигитална рисунка под наслов „Стих за обич“. Целта е чрез картина и стих/цитат от стихотворение от български поет и с помощта на техниките на дигиталното изкуство, младите хора да изразят чувства на обич, любов, привързаност, нежност. Инициативата е част от регионалната кампания по повод 14 февруари – „Свети Валентин – Ден на влюбените“ и от втория етап на Националната АНТИСПИН кампания. Конкурсът стартира на 14 февруари 2024 г., а крайният срок е 31 март 2024 г. В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас на училищата в област Шумен, които ще са разпределени в две възрастови групи: І група – от V до VIII клас и ІІ група – от IX до XII клас. Всеки участник може да изпрати до две творби. Дигиталните рисунки за участие в конкурса очакваме до 31 март 2023 г. на електронен адрес: doz@rzi-shumen.net. Творбите следва да са придружени със следната информация: име и фамилия на участника, училище, възраст, телефон за връзка и попълнена декларация от родител/настойник. Изисквания за дигиталната рисунка: · темата да отговаря на зададената · да съдържа цитат на стихотворение от български поет · резолюция минимум 1200х800 пиксела · оформлението на листа да е в пейзажна ориентация · без ограничение в използването на графични редактори и AI инструменти Победителите в конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на РЗИ – Шумен на 15 април 2024 г. Предвидени са по три отличия и предметни награди за отличилите се участници във всяка възрастова група. РЗИ – Шумен ще създаде електронна книжка с отличените творби от конкурса, която ще изпрати на институции от област Шумен по повод 19 май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Шумен
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за изобразително изкуство „Моето АЗ”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

„МОЕТО АЗ”

 

ОРГАНИЗАТОРИ: ОБЩИНА „ТУНДЖА”, ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1929”

с. РОЗА

 

КОНКУРСЪТ Е НА ИМЕТО НА МЛАДАТА ХУДОЖНИЧКА МИМИ ГЪРБАЧЕВА

 

ЦЕЛ: ДА СЕ ПОПУЛЯРИЗИРА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО И УЧАСТНИЦИТЕ В НЕГО ДА СА НАМЕРИЛИ СВОЕТО АЗ.

І. Условия за участие:

Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 7 до 26 години от цялата страна, разпределени в четири възрастови групи:

                        І група -     7-11 години;

ІІ. група - 12-15 години;

III група – 16-19 години

IV група – 20-26 години

ІІ. Техника: по избор

ІІІ. Всяка рисунка, участваща в конкурса, трябва да е представена:

            1. На хартиен носител

            2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

* Заглавие на творбата;

* Трите имена на автора

* Дата на раждане;

* Точен адрес;

* Учебно заведение (школа);

*  Преподавател

* Адрес за кореспонденция ( e-mail);

ІV. Награден фонд – Грамота и Плакет – ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Компетентно жури ще определи наградените участници в Националния конкурс.

V. Краен срок за получаване на творбите в читалище „Светлина 1929”, с. Роза –

08.04. 2024 година

VI. Наградите на победителите в конкурса ще бъдат връчени на 17.04.2024 г. в сградата на читалище „Светлина 1929“ с. Роза

I. Резултатите ще бъдат обявени най-късно до  12.04.2024 г. на сайта на Община „Тунджа“ – www.tundzha.bg

С отличените творби ще бъде открита изложба във фоайето на читалището.

Кандидатите приемат условието техните творби да останат във фонда и бъдат използвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и разпространявани от читалището.

Адрес за кореспонденция и справки :

8630 с. Роза, община „Тунджа”, област Ямбол

ул. „Петър Момчилов” № 52 

Читалище „Светлина 1929”

GSM 0895506965 ; 0897232970 ; Минка Петрова

 

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за детска рисунка "С БОТЕВ В СЪРЦЕТО"

По повод 150 - годишнината от създаването си ОУ "Христо Ботев", с. Левка, общ. Свиленград организира конкурс за детска рисунка на тема „С Ботев в сърцето“. Конкурсът ще стартира от 12 февруари 2024 г. и в него могат да участват ученици, разпределени в три възрастови групи: - I група - I - II клас, - II група - III - IV клас, - III група - V- VII клас. Всички участници в конкурса могат да участват с една своя творба в предпочитана от тях живописна, графична или приложна техника, като творбата трябва да е с размер 35/50 см, без паспарту. Целта на конкурса е да се провокира у учениците желанието да потърсят информация за Христо Ботев и творчеството му и използвайки своето вдъхновение, мислене, въображение и творчески умения, да изразят на лист хартия как си го представят днес, в миналото или в бъдещето. На гърба на всяко произведение е необходима следната информация: име на творбата, трите имена на автора, възраст, клас, училище, ръководител, телефон, имейл. Творбите за конкурса се приемат на следния адрес: с. Левка, община Свиленград, обл. Хасково, ул. „Ж. Кюри“ № 2, ОУ „Христо Ботев“. Награди: Ще бъдат връчени грамоти и награди за първо, второ и трето място във всяка възрастова група. Крайният срок за участие в конкурса е 30.04.2024 г. При допълнителни въпроси може да се свържете с нас на имейл: info-2605005@edu.mon.bg

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: 1 рисунка
 • Ограничение за участие: Ученици от 1. до 7. клас
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: цялата страна
Приоритет на конкурса 
Международен конкурс за детска рисунка на тема „Животът на един щъркел“

ОУ „Гео Милев“ в село Белозем, Община Раковски, кметство Белозем, читалище „Просвета – 1909“, Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“ и Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“ организират международен конкурс за детска рисунка на тема „Животът на един щъркел“. РЕГЛАМЕНТ Цел Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство. Изисквания Условия за участие: Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др. Рисунките да бъдат по един брой за автор. Формат 35/50. Техники – ограничения няма. На гърба на всяка рисунка да има следната информация: Трите имена на детето/ученика; Възраст; Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика; Име на преподавателя; Телефон за кореспонденция Класирането ще се извърши в три възрастови групи Първа възрастова група – от 5 до 9 години Втора възрастова група – от 10 до 14 години Трета възрастова група – от 15 до 18 години Рисунките НЕ се връщат. Краен срок за изпращане на творбите: 26 април 2024 г. НАГРАДИ: Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на класираните на първо място в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година. Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала. Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев”, с. Белозем, Община Раковски и Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“. Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2024 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, в сайта на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем и на Фейсбук страницата на училището. Всеки участник трябва да попълни и изпрати: Декларация за съгласие на родителите – да се разпечата и подпише; Декларацията за съгласие на родителите се изпраща по пощата, заедно с рисунката в един общ плик на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив, ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”. За контакт и повече информация: Мария Благоева - координатор, тел.: 0897478220

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „РИЦАРЯТ В МЕН”

Организатор на конкурса: ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ - ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ Регионално управление на образованието - София - град Национален дворец на децата - гр. София I. Принципи и цели: o Целогодишно осмисляне на свободното време на децата и учениците; o Подпомагане на процеса по усвояване на интелектуални, социални и професионални умения; o Осигуряване на условия за откриване, стимулиране и развитие на способностите на деца с изявени дарби, повишаване на социалните умения на децата и учениците, формиране на нагласа за творческо развитие през целия живот. II. Условия за участие: Рицарството е ковачницата, в която горещото сърце се оформя като меч, след като e подложено на много удари. След това то се закалява в хладната вода на реалността. Подобно на стоманата това закалено сърце е способно не само да мечтае за по-добър свят, но и притежава силата да изкоренява злото. Призванието на рицаря е да оформя света от груба скала в изящна скулптура – такъв, какъвто го е замислил Творецът при неговото създаване. Да служиш на обществото, да помагаш на възрастни, слаби и беззащитни хора, да проявяваш смелост и себеотрицание, да спасяваш и да помагаш на хората в нужда – това е неподвластният на времето рицарски идеал, който не е продукт на природата, а е лична потребност и необходимост. Идеята на конкурса е да провокира ученици от V до VІІІ клас (включително) чрез рисунките си да пресъздадат рицарството – като изграждане на личности и характери, като школа за израстване и развитие. Конкурсът се провежда в 3 (три) етапа: o УЧИЛИЩЕН; o РЕГИОНАЛЕН; o НАЦИОНАЛЕН. УЧИЛИЩЕН ЕТАП Училищният етап се провежда в периода октомври 2023 г. – 28 февруари 2024 г. В него могат да вземат участие всички ученици от всички видове училища (V – VІІІ клас). Брой рисунки: Не повече от 1 (една) рисунка на участник. Всеки учител по изобразително изкуство от всяко училище на територията на Република България оценява рисунките и определя за награждаване със специална грамота 10 (десет) от тях. Първите 5 (пет) от тези рисунки се класират за Регионалния етап. Грамоти получават също директорът на училището и учителят по изобразително изкуство. След приключване на училищния етап се организира тържество във всяко училище, участвало в конкурса, за връчване на изброените по-горе грамоти. РЕГИОНАЛЕН ЕТАП Творбите от този етап се оценяват от жури, съставено от учители по изобразително изкуство, предложени от регионалните инспекторати по образованието в страната. Класираните за Регионалния етап 5 рисунки от всяко училище задължително са придружени от попълнен типов „Формуляр за участие“! Регионалният етап се провежда от 04.03.2024 г. до 10.04.2024 г. Журито на Регионалния етап оценява и подбира: ШЕСТТЕ НАЙ ДОБРИ РИСУНКИ, КОИТО УЧАСТВАТ В НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП! (Това условие важи за области, в които има не повече от 3 (три) училища, взели участие в конкурса.)  При участие на повече от 3 (три) училища от дадена област максималният брой на рисунките за Националния етап е 15 (петнадесет). При участие на повече от 20 (двадесет) училища от дадена област максималният брой на рисунките е 60 (шестдесет). ПЪРВИТЕ ТРИМА НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ НА РЕГИОНАЛНО НИВО ПОЛУЧАВАТ ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ. Рисунките трябва да бъдат изпратени в Канцеларията на Велик Приорат България най-късно до 15.04 (април) 2024 г. на адрес: гр. София, ул. „Богатица” № 10. НАЦИОНАЛЕН ЕТАП Националният кръг на конкурса се провежда в периода от 15.04.2024 г. до 30.04.2024 г. Победителите се обявяват на 01.06.2024 г. – Деня на детето, ЗА УЧИЛИЩАТА, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ: формат – 30/40 см Рисунките, които ще се изпращат за участие в Националния етап задължително трябва да бъдат в паспарту!!! В плик, закрепен с телбод на гърба на рисунката се поставят задължително: o Декларацията от родителите!!! o Лист, в който е написано: името на ученика, училището, класа, от кое населено място е, името на директора на училището, името на учителя по рисуване и номер, който да съответства на номера от класирането на регионалния етап. o Пликът се залепва. o Върху пликовете се изписва само името на училището и от кой град е. o Върху самите рисунки не се изписва нищо и не се поставят опознавателни знаци. o Командерите на командерии изпращат в таблица, по имейл и на хартиен носител списък с всички класирали се участници в националния етап (от съответните училища, за които отговарят) до канцеларията на ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ – ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ. o В таблицата трябва да се нанесат: името на ученика, училището, класа, от кое населено място е, името на директора на училището и името на учителя по рисуване. o Материалът за работа е по избор, според предпочитанието от участниците: акварели, темперни бои, пастели, туш, смесена техника, и др. o КЛАСИРАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО, ВТОРО, ТРЕТО, ЧЕТВЪРТО И ПЕТО МЯСТО В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ ПОЛУЧАВАТ ЗЛАТНИ МЕДАЛИ И ГРАМОТИ, А НА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВИЛИТЕ СЕ ВРЪЧВАТ МЕДАЛИ ЗА УЧАСТИЕ И ГРАМОТИ. ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ ПО ТРАДИЦИЯ СЕ ПРОВЕЖДА НА 01.06 – ДЕНЯ НА ДЕТЕТО, В НДД към МОН. o Рисунките, достигнали до Националния кръг, участват в изложба, организирана от ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ на ЙЕРУСАЛИМ, ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ Предвидени са и други награди за учениците и учителите, участници в инициативата. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! 1. По отношение на авторските права следва да имате предвид, че, участвайки в конкурса, Вие предоставяте авторските права на Вашата рисунка на организаторите. 2. По отношение на съхранението на рисунките: следва да имате предвид, че рисунките в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, публикации. 3. С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора. 4. Условия за участие на творбите в конкурса: 1) Рисунките трябва да бъдат подадени според регламента, като рисунки на участници, неотговарящи на регламента, няма да бъдат допуснати в конкурса. 2) Задължително условие е всяка една рисунка да бъде придружена от попълнен „Формуляр за участие“, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА „МОЕТО РОДОСЛОВНО ДЪРВО” 2024 (Завръщане към корените)

ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ“ И „ПО ОБРАТНИЯ ПЪТ НА ДЕДИТЕ НИ“ обявява КОНКУРС за РИСУНКА на тема “МОЕТО РОДОСЛОВНО ДЪРВО“ 2024 (Завръщане към корените) РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА „МОЕТО РОДОСЛОВНО ДЪРВО“ 2024 (Завръщане към корените) Посвещава се на ДЕДИТЕ НИ и на тракийци и малоазийци, на тракийските и малоазийските бежанци от Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия Време: 01.01.2024 г. - 15.04.2024 г. ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: 1.Да засили интереса на учениците към родовите им корени, да държи жива родовата памет и чувството на гордост и достойнство, че са наследници на ДЕДИТЕ СИ и на тракийци и на малоазийци,на тракийските и малоазийските бежанци от Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия 2. Да се активизират младите хора в изследването и запазването на родовите корени; 3. Представяне на „детската” гледна точка, авторски идеи и интерпретации, въз основа на разкази и преразкази от членовете на изследвания род; 4. Насърчаване и популяризиране на детското въображение. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1 до 12 клас, които проявяват интерес към родовата памет. Участието е индивидуално. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Размерът на рисунките (минимум формат А4) и материалите за изпълнение са по избор на ученика. На гърба на рисунката задължително да бъдат изписани имената на ученика, училището и класа, както и имената и координатите за връзка (e-mail и телефонен номер) на родителя или консултанта, подпомогнал автора при разработването на проекта. Класирането ще става по-отделно в три възрастови групи: 1-ва група: от първи до четвърти клас; 2-ра група: от пети до седми клас; 3-та група: от осми до дванадесети клас. Рисунките трябва да се изпратят на електронен и на хартиен носител до 15.04.2024 г.на посочените по долу адреси: гр. София - пощ. код 1527 ул. “Кешан“ 3, ап. 18 Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ Божана Богданова, председател е-maiil: bojana.bogdanova@gmail.com ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ: Оценяването на проектите ще се извърши от комисия за трите възрастови групи. При оценката ще се имат предвид следните критерии: • Умение за изобразяване на фактите, елементи на изследователската дейност; • Творчески подход; • Оригиналност и емоционално и естетическо изпълнение. НАГРАДИ: Всички участници ще получат грамоти и подаръци. На авторите на отличените рисунки ще бъде връчена „Голямата награда“ С УВАЖЕНИЕ, Божана Богданова Председател на Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените” и „По обратния път на дедите ни”

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ЩЪРКО ШАРЕН, ДОБРЕ СИ НИ ДОШЪЛ!" 2024 г.

Нека да дадем начало на година 12 на пъстрия ни конкурс „Щърко шарен, добре си ни дошъл!“. В юбилейната за училището ни година – 150 г. ОУ „Христо Ботев“ с. Самуилово, приемете нашето предложение за едно неповторимо преживяване, изпълнено с детски творби, уникални емоции, нови прекрасни приятелства и грейнали усмивки. Очакваме Ви! Бъдете част от това вълшебство и магия! Линк към Декларация за съгласие: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1dWgDlVdKOq9ju2rgDn9WAiri62JHx_PV%2Fview%3Fusp%3Ddrive_link%26fbclid%3DIwAR1EVTxawFbYAT4DrOls4dYMunGcrCaZtLM_4LmhvnbiM4kHpxm92TpheYw&h=AT2A2RzSqGlnPD1SB6UhS_iM4cffyz9p8_OMrpKSxIJWApan5v9CmDF932gyANLQTH9qpDjjN9SIHoVATJN2m2q5DDvAYI13N4nhCnHOlb9yudi0pC_B3uQyWozvUP6rbfBm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT22uS2Tu3UjqWDjQXXCqLwYY33O_2VqUoWZ5wzIKRgHI0bPww_QjkVK3u51dM3ahtFycwxX-kyvhKalClfU5OA6qNS8oz746ZcrryCCGozbDJK7v5O-Uxs5UH_OhC9g-raaGkGHnJs6ZiIccW4p-jteLcySW86vtXj9RLLz5TPgMpgFmw РАЗДЕЛИ I. Изящно изкуство Техники без ограничения Формат 35/50 първа група - до 6 год. втора група - I - II клас трета група - III - IV клас четвърта група - V - VII клас II. Приложно изкуство Техника и формат без ограничения. пръва група - I - IV клас втора група - V - VII клас Изпратените творби за конкурса са идвивидуални и трябва да носят следната информация: заглавие, трите имена, години и клас на участника, детска градина, училище, читалище, клуб, точен адрес, телефон и имейл за връзка. Име, фамилия и телефон на ръководителя. Срок за изпращане на творбите до 08.04.2024 г. на адрес: с. Самуилово № 64 ОУ Христо Ботев, тел: 04519/2311 или ДПП Сините камъни, гр. Сливен 8800, ул. Цар Симеон № 1 Б

 • Дата на затваряне: 08 април 2024
 • Как да участваме: Изящно и приложно изкуство
 • Ограничение за участие: деца и ученици до 7 клас
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4  ->