по дата на конкурса
КОНКУРС МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАЛИСМАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

РЕГЛАМЕНТ Конкурсът е иницииран и организиран от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ в партньорство с Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за закрила на детето. Конкурсът е отворен за участие на всички желаещи училища от системата на предучилищното и училищното образование в Република България. Настоящият регламент урежда правилата и организацията за провеждането на конкурса. ЗА КОНКУРСА Образованието, самосъзнанието и информираността на децата са в основата за изграждането на правилни навици за поведение на пътя още от ранна възраст. Насочването на усилията към децата относно мерките за безопасност на пътя е от решаващо значение за гарантиране на безопасността по пътищата на бъдещото поколение. От друга страна, децата са коректив на своите родители и близки. Те имат силата и мъдростта да коригират и напътстват по-големите, особено когато имат необходимите знания да го направят. Затова е важно децата да знаят, разбират и помнят правилата за поведение на пътя. Провеждането на конкурс за ученици за създаване на талисман на тема „Безопасност на движението по пътищата“ има за цел да насърчи децата да приложат своите знания за безопасното движение по пътищата в създаването на талисман по БДП, да бъде повишен интереса на учениците към безопасността на движението по пътищата, да бъдат променени нагласите у децата към нарушителите на пътя, да развие творческите умения на децата и използва техния съзидателен заряд за повишаване на обществената чувствителност по темата. ТЕМА НА КОНКУРСА Конкурсът за създаване на талисман по „Безопасност на движението по пътищата“ е под мотото: „Талисман, който ни пази на пътя“. УЧАСТИЕ В КОНКУРСА В конкурса могат да се включат всички училища от системата на предучилищното и училищното образование в Република България, които желаят да се състезават спрямо критериите за участие в конкурса. Всяко училище участва в конкурса като предаде по имейл press@sars.gov.bg и/или на адреса на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“: гр. София, пл. „Света Неделя“ №16, ет. 5: 1. Създадения проект за талисман по „Безопасност на движението по пътищата“. 2. Презентация. 3. Декларация от директора на училището за авторство и за получено писмено съгласие от родителите, което се съхранява в образователната институция. Крайният срок за предаване е 7 юни 2024 година. Организаторите запазват правото си да ползват всички разработки за целите на конкурса, както и в информационни кампании или други публични активности, насочени към повишаване на пътната безопасност в страната. ИЗИСКВАНИЯ 1. Всяко училище следва да създаде отбор/екип от ученици, в който участват ученици от минимум 2 от следните възрастови групи: I възрастова група – ученици от 1-ви до 4-ти клас; II възрастова група – ученици от 5-ти до 7-ми клас; III възрастова група – ученици от 8-ми до 10-ти клас; IV възрастова група – ученици от 11-ти до 12-ти клас. Изключение се прави за началните училища, които могат да участват с ученици само от една възрастова група. 2. Талисманът по „Безопасност на движението по пътищата“ трябва да бъде създаден с участието на всички ученици от създадения отбор/екип. Всички участници от отделните възрастови групи представят един финален вариант на талисман. 3. Талисманът по „Безопасност на движението по пътищата“ трябва предава посланието „Талисман, който ни пази на пътя“, като не се изисква изписване на текста върху проекта на талисман. 4. Ще бъде оценено въображението, артистизма, творческия и авторския подход при създаването на талисмана. 5. Няма ограничения за формата, материала или метода за създаване на талисмана. . 6. Неразделна част от проекта за талисман е презентация, която трябва да съдържа следната информация: • Името на училището. • Адрес за кореспонденция, електронен адрес (имейл) и телефон. • Как са мотивирани за участие учениците и каква информация им е предоставена за вдъхновение от техните ръководители. • Как е протекъл процесът по създаване и изработване на талисмана от учениците. • Представяне на създадения от учениците талисман. • Колко деца са участвали в отбора/екипа, като е необходимо да бъде приложена декларация от директора. • Възрастовата група на участниците. • Предложение за разходване на наградата. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИ Междуинституционално жури в състав: • Представител на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ • Представител на Министерството на образованието и науката • Представител от Държавна агенция закрила на детето • Двама представители от Съвета на децата към Държавна агенция закрила на детето • Представител от Асоциацията на българските анимационни продуценти ще оценява и определи предоставените от училищата изработени талисмани по десетобална система. Победител в конкурса е събралият най-висок брой точки. Критериите, по които ще бъде поставена оценката са следните: • Въображение, артистизъм, творчески и авторски подход. • Степен на предаване на посланието за по-голяма безопасност на движението по пътищата чрез талисмана. • Брой ученици, взели участие в кампанията. • Участие на ръководителите за мотивация и вдъхновение на учениците. • Идея за разходване на награда. Училището победител в конкурса и талисманът по „Безопасност на движението по пътищата“ ще бъдат обявени на 29 юни 2024 г. НАГРАДА На училището победител ще бъде предоставена финансова подкрепа в размер на 5 000 лева за изпълнение на дейности по безопасност на движението по пътищата. Информация за реализирането на дейностите следва да бъде предоставена на ДАБДП. За допълнителна информация и контакт: Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ тел.: +359 88 2648917 имейл: press@sars.gov.bg; rvasileva@sars.gov.bg Адрес: София 1000, площад “Света Неделя”№ 16

  • Дата на затваряне: 00 0000
  • Как да участваме: Проект за талисман, презентация,
  • Ограничение за участие: РЕГЛАМЕНТ Конкурсът е иницииран и организиран от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ в партньорство с Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за закрила на детето. Конкурсът е отворен за участие на всички желае
  • Източник: Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса