по дата на конкурса
Национална изложба-конкурс „Чара на русенската архитектура и изкуството на автомобилните инженери“

Регламент на Национална изложба-конкурс „Чара на русенската архитектура и изкуството на автомобилните инженери“ 1. Общи условия 1.1. Настоящият регламент на конкурса определя процедурата за организиране и провеждане на националната изложба-конкурс, критерии за подбор на участниците и художествените произведения, процедурата за награждаване на победителите. 1.2. Конкурсът се организира от Авто – мото клуб „РусчукЪ“ и преминава под егитана на Община Русе. 2. Цели на Националната изложба - конкурс 2.1.Провокиране на творческият потенциал у младите хора; 2.2.Предоставянето на нови възможности за младите българскитворци да покажат пред публика свои творби; 2.3.Идентифициране на талантливи млади творци, поощряване и подпомагането им в процеса на творческото им развитие. 2.4. Развитие на алтернативно пространства за култура; 2.5. Формиране на интерес към визуалното художествено изкуство. 3. Участници в Конкурса 3.1. Поканени са да участват творци – професионалисти и любители, които приемат условията на този регламент. 3.2.Участниците са ще бъдат разделени в две възрастови групи: - деца – от 15 до 18 години; - млади творци – от 18 до 35 години. 3.3. Личното участие на творците в изложбата не е задължително. 4. Изисквания към художествените произведения 4.1.Тема: „Чара на русенската архитектура и изкуството на автомобилните инженери“ – творбите следва да съдържат интерпретация на автора по темата, като могат да бъдат включени типични сгради и пейзажи от русенската архитектура, включително паметници на културата, изобразени в цялост или елементи от тях, съчетани с исторически превозни средства изобразени в цялост или части от тях. 4.2.Всеки участник може да представи не повече от две творби. 4.3.Художествените произведения да бъдатнерамкиранивърху каширана с платно плоскост или платно с подрамка. 4.4.Творбата да бъде подписана от автора. 4.5. Размер на творбата - минимум 20х30 см. 4.6.Не се поставят ограничения по отношение на стилови и жанрови предпочитания и изразни средства. Художествените произведенияможе да са нарисувани чрез една или комбинация от следните техники: акварел, акрил, маслени бои, темперни бои, пастели,молив, флумастер, туш или графика (без компютърна графика). 4.7. Да се постави заглавие на творбата. 4.8. Да отразяват в своите произведения темата на конкурса. 4.9.Представяне на триптих ще се счита като участие с една творба. 4.10.Колективни творби не се приемат. 4.11.Участникът гарантира, че: - лично е създал представената творба и е единственият й автор, - при създаването на творбата той не е нарушил авторски права или други права на трети страни, - има всички права върху творбата, че това е неговото оригинално произведение, че нито самата творба, нито част от нея е имитация или копирана или заимствана от друг автор, - няма да нарушава нечии права и законни интереси. 4.12.Авторите, приели този статут, се съгласяват изображения на техните творби да бъдат използвани от организаторите в своята дейност, за промоционални, рекламни и други маркетингови дейности, популяризиращи дейността на Авто – мото клуб „РусчукЪ“ и медийни публикации, включително в социалните мрежи. В това число да бъдат включвани, репродуцирани и модифициранина интернет страницата, в печатни и други рекламни материали на Авто – мото клуб „РусчукЪ“, като албуми, календари, брошури, плакати, картички и др. 5. Процедура и график за конкурса 5.1.Приемане на художествените произведения– в срок до 07.05.2024 г.трябва да бъде изпратена на адрес гр. Русе, ул. Витоша №1, до Десислава Василева, тел 886002940 или до офис на Еконт Западна зона – гр. Русе или до офис на Спиди – гр. Русе, Технополис. 5.2.Журираненатворните – в срок от 9 май 2024 г. до 19 май 2024 г.Художествените произведения на участниците в конкурса ще се оценяват от жури. Оценяването от публиката се извършва чрез фейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“ www.facebook.com/AUTOMOTOCLUBRUSCHUK от 10:00 часа на 9 май 2024 г. до 23:59 ч. 19 май 2024 г. чрез гласуване – поставяне на лайк. 5.3.Откриване на изложбата - 8 юни 2024 година в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024 и публично обявяване на резултатите от конкурса. 5.4.Победителят, на когото се предоставя възможност за участие в изложбата с други свои творби (от 10 до 15) по негов избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, ще бъде уведомен на 20 май 2024. 5.5.Победителите ще бъдат наградени с почетни дипломи за участие и парични награди, както следва: Деца от 15 до 18 години: • 1 място - 150 лв. и участие с други негови творби (от 10 до 15) по свои избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, който ще се проведе на 8 юни 2024 година; • 2-място – 100 лв; • 3 място – 50 лв. Млади автори от 18 до 35 години: • 1 място - 250 лв. и участие с други негови творби (от 10 до 15) по свои избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, който ще се проведе на 8 юни 2024 година; • 2-място – 150 лв; • 3 място – 100 лв. Награда на публиката –150 лв. 5.6.Художествените произведения спечелили 1-во, 2-ро, 3-то място и награда на публиката стават собственост на Авто – мото клуб „РусчукЪ“, срещу заплащане на паричните награди по т.5.3, чрез авторски договор за прехвърляне собствеността на картините, а останалите произведения ще бъдат върнати на техните автори. 5.7.Церемонията по награждаването ще се състои на 8 юни 2024 в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024 5.8. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят на условията на конкурса. 5.9.Всички наградени с парични премии автори ще получат своите награди по банков път по техни лични сметки, след като бъдат удържани дължимите данъци съгласно българското законодателство ако се дължат такива. 6.Критерии за оценка 6.1. Съответствие на съдържанието на произведението с темата на конкурса. 6.2. Художествено умение: техника и качество на творбата. 6.3. Оригиналността на изображението, специален творчески стил. 7. Жури 7.1. Творбите ще бъдат включени в изложба в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, а техни изображения във фейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“ 7.2. Тяхното оценяване ще става от компетентно жури от специалисти, като в състава му ще влязат творци и изкуствоведи, определени от Авто – мото клуб „РусчукЪ“. Наградата на Публиката се определя чрез лайковете напубликата въффейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“. 7.3. Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя. 7.4. Резултатите от журирането ще бъдат публично обявени на 8 юни 2024 на Парад на ретро автомобили. 7.5. Победителят, на когото се предоставя възможност за участие с други свои творби (от 10 до 15) по негов избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, ще бъде уведомен на 20 май 2024. 8. Изпращане на художествените творби 8.1. Разходите по транспортирането на творбите до гр. Русе и обратно са за сметка на участниците. 8.2. Всяка творба трябва да бъде придружена от следната информация: • Името на автора, точен адрес и телефон за връзка; • Заглавие, техника, година; • Декларация за приемане на условията на регламента ; Всеки участник трябва да попълни и подпише Формуляра за участие и да го изпрати заедно с творбите за участие в конкурса. Творби, непридружени от попълнен и подписан Формуляр за участие, няма да бъдат допуснати до селекция и журиране. 8.3. Творбите следва да бъдат опаковани в съответствие с изискванията на куриерската служба. Да бъде включена опция „преглед при получаване“. Авто – мото клуб „РусчукЪ“ не носи отговорност за щети настъпили по време и вследствие на транспортирането. 9. Закупуване на творбите по времето на изложба 9.1. Всеки автор може да подаде информация за стойността на творбата си. 9.2. Процесът на резервация на картините може да се осъществи по времето на изложбата или през фейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“. 9.3. Процедурата на продажбата на творбите ще бъде направена след 8юни 2024 г. директно с автора на творбата. 10. Приеманенаправилатанаконкурса Сизпращаненатворбизаучастиевконкурса, участницитеавтоматичнодекларират, чесазапознатисрегламентаиусловиятанаконкурсаичегиприемат. 11.Непредвидени обстоятелства Организаторите си запазват правото да промени в зависимост от броя на постъпилите творби за участие и други непредвидени обстоятелства.Всичкивъпросииказуси, коитонесапредвиденивнастоящиярегламент, подлежатнаконкретнорешениеотстранана организаторите ижурито.

  • Дата на затваряне: 07 май 2024
  • Как да участваме: Художествените произведения
  • Ограничение за участие: деца – от 15 до 18 години; лади творци – от 18 до 35 години
  • Източник: Авто-мото клуб Русчукъ
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса