по дата на конкурса
IV-ти Национален литературен конкурс за млади таланти „ТОДОР ВЛАЙКОВ“

ОБЩИНА ПИРДОП ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА IV-ти Национален литературен конкурс за млади таланти „ТОДОР ВЛАЙКОВ“ Конкурсът за написване на разказ е предназначен за ученици от V до XII клас от цялата страна и има за цел да привлече вниманието на младите хора към творчеството на Тодор Влайков. Тема на конкурса: Свободна, но свързана с моралните ценности на съвременното българско общество в съпоставка с ценностната система на Влайковите герои. Условия за участие: - в конкурса могат да участват деца и младежи от цялата страна; - текстовете не трябва да са публикувани до момента. Възрастови категории: - от V до VII клас; - от VIII до XII клас. Регламент на конкурса: - обем на творбите: до 3 стандартни машинописни страници (1800 знака, вкл. и интервалите), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14 пункта; - официален език на конкурса: български език; - всеки автор може да представи до три творби; - творби не се връщат; - творбите се изпращат в запечатан плик, с надпис: „За IV-ти Национален литературен конкурс за млади таланти „Тодор Влайков“, с посочени три имена на ученика, учебно заведение, клас, населено място, адрес, телефон за връзка и e-mail на адрес: Община Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ № 2; - всички разходи за участието в конкурса, включително дневни и пътни по престоя им в Пирдоп по време на обявяване на наградените, са за сметка на авторите. Оценяване: - творбите ще бъдат оценявани от петчленно жури; - журито се определя със Заповед на кмета на община Пирдоп; - решенията си журито взема с тайно гласуване и обикновено мнозинство; - решението на журито е окончателно и неоспоримо. Критерии за оценка: - оригиналност и творчески подход; - езикова и стилистична култура; - графическо оформяне на текста и спазен обем. Срок за изпращане на творбите: - до 30 април 2024 г. (важи датата на пощенското клеймо). Награден фонд: - Първа награда – 200 лв. и грамота - Втора награда – 150 лв. и грамота - Трета награда – 100 лв. и грамота Обявяване на резултатите и връчване на наградите: Наградите ще бъдат обявени и връчени от кмета на община Пирдоп на 24 май, по време на тържеството по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и закриването на „Влайкови дни ‘2024“. Най-добрите разкази ще бъдат публикувани на сайта на община Пирдоп. С изпращането на творбата си, участникът дава изричното си съгласие тя да бъде публикувана в сайта на община Пирдоп. За допълнителна информация: Милена Мачканова – зам.-кмет на община Пирдоп, тел. 07181 / 5242.

  • Дата на затваряне: 30 април 2024
  • Как да участваме: Разказ
  • Ограничение за участие: от V до XII клас
  • Източник: Община Пирдоп
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса