по дата на конкурса
XIII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

Община Мездра, Туристически комплекс "Дядо Йоцо гледа" и Съюзът на българските писатели обявяват XIII Национален литературен конкурс за разказ "Дядо Йоцо гледа" на тема "Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина". Регламент на конкурса: • Конкурсът е анонимен. • Право на участие в конкурса има всеки български гражданин, навършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за анонимност - неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра. • Всеки автор може да участва с един разказ (формат - до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14). • Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа личните данни на автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора. • Разказите се изпращат в срок до 31 май 2024 г. на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за Националния литературен конкурс „Дядо Йоцо гледа”. • Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането. • Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани. • Отчитането на конкурса ще стане на 22 юни 2024 г. в Туристически комплекс "Дядо Йоцо гледа" - с. Очиндол. • В конкурса ще бъдат връчени следните награди, осигурени от Община Мездра: І награда - 800 лв., ІІ награда - 600 лв., III награда - 400 лв., поощрение - 200 лв.

  • Общ награден фонд: 2000 лева
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса