по дата на конкурса
Моята клетва 2023

Фондация ВИА обявява национален конкурс Моята клетва 2023 Целта на конкурса е съставянето на текст на клетви по различни теми, което да послужи за укрепването на моралните устои на човешкия живот. В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице, което приема условията на конкурса и представи на български език един или повече проекти за клетва. Участниците, физически лица, трябва да са навършили 13 години. Организаторите очакват особено проекти за клетва на родители, будители, учители, учени, народни трибуни, хора на изкуството, приятели на народите, приятели на природата, журналисти, програмисти, притежатели на оръжие, водачи на превозни средства. Очакваме проекти за клетва за различни професии (напр. актьори, режисьори, музиканти), за различни длъжности, случаи и инициативи (директори, ръководители, членове на журита, дружества, екипи и т. н.) Организаторите поощряват всякакви други разумни идеи. Не е задължително, но е препоръчително проектите, освен текста на клетвата, да съдържат обосновка, предложения за ритуал при полагане на клетвата, ден (празник) на клетвата. Един участник може да предложи най-много 12 проекта. Проектите трябва да се изпращат в имейл на адрес: kletva2023@apeva.art Целият текст на проектите, както и кратко представяне на участника, трябва да се съдържат в писмото (не се приемат писма с прикачен файл). Крайният срок за изпращане на проектите е 30 септември 2023. За успеха на конкурса участниците превеждат на банковата сметка на Фондация ВИА 25 лева за участие и по 5 лева за всеки проект. Данните за превода и допълнителни информации се съдържат в отговора, изпратен на участниците. (Ако до 5 работни дни няма отговор, материалът би трябвало да бъде изпратен отново.) Всеки участник получава без отделно заплащане един печатен екземпляр от сборника „Моята клетва“, съдържащ одобрените проекти. Организаторите разчитат на активната доброволческа работа на участниците в реализирането и популяризирането на приетите техни предложения. За тази цел организаторите осигуряват дългосрочно организационна, медийна и финансова помощ. Организаторите ще приветстват включването в работа на физически и юридически лица, които не са преки участници в конкурса. За един по-добър и по-морален свят! Варна - Будапеща, 14 май 2023

  • Дата на затваряне: 30 септември 2023
  • Как да участваме: С имейл - проекти за клетва
  • Ограничение за участие: 13 годишна възраст
  • Източник: Фондация ВИА
  • Общ награден фонд: 1000 лв
  • Брой на победителите: Няма ограничение
  • Оценка на разходите: 30 лв
  • Отворен за територията на: Без ограничения
Приоритет на конкурса