по дата на конкурса
Конкурс за рисунка на тема „Аз обичам българската гора“

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОВЕЧ (териториално поделение на СЗДП ДП Враца) обявява конкурс за рисунка на тема „Аз обичам българската гора“. Проявата е по повод честването на „Седмицата на гората 2023г.“ (от 3-ти до 9-ти Април 2023г.). Конкурсът има за цел да даде възможност на учениците от началните и основни училища да представят своята визия за красотата на българската гора, грижата за нея и нейните обитатели. Регламент на конкурса: В конкурса могат да участват ученици от 1 до 8 клас на началните и основни училища, които попадат в териториалния обхват на Държавно горско стопанство - Ловеч - общините Ловеч и Летница. Конкурсът се провежда в четири категории, по възрастови групи, както следва: -I група - ученици от 1 до 2 клас -II група - ученици от 3 до 4 клас -III група - ученици от 5 до 6 клас -IV група - ученици от 7 до 8 клас. Критирии: -рисунките да отговарят на конкурс. -креативност и оригинална идея. -формат на рисунките -А4. -всеки участник има право да участва с една творба. Техника: В конкурса няма ограничение за използваните материали и техника. Участниците могат да изпратят рисунките по пощата или да ги представят лично в СЗДП ДП ТП"ДГС Ловеч", на адрес: гр. Ловеч, п.к. 5000, ул. Търговска № 56, ет. 4. Всяка творба трябва да бъде придружена с трите имена на автора, класа и училището, както и телефон за връзка. Крайният срок за получаване на риуснките е 27 март 2023 г.

  • Дата на затваряне: 27 март 2023
  • Как да участваме: Рисунка
  • Ограничение за участие: Ученици от 1 до 8 клас от Община Ловеч и Летница
  • Източник: https://www.facebook.com/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: Община Ловеч и Летница
Приоритет на конкурса