по дата на конкурса
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И СНИМКА на тема „МОЯТА ДЕТСКА ГРАДИНА – ДОМ НА МЕЧТИТЕ“

бщина Свищов, Отдел „Образование“, С любезното съдействие на Регионално управление на образованието – Велико Търново и във връзка с отбелязването на 140 години от създаването на предучилищното образование в България ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И СНИМКА на тема „МОЯТА ДЕТСКА ГРАДИНА – ДОМ НА МЕЧТИТЕ“ Регламент: I. Изисквания за възраст – участниците в конкурса трябва да са на възраст от 4 до 7 години вкл.; II. Изисквания към творбите: Категория „Рисунка“ Максимален размер 29.7*42 см. (формат А3); Техника на рисуване – по избор; Идентификационни данни, които трябва да бъдат нанесени на гърба на рисунката (в долния ляв ъгъл), изписани с печатни букви или напечатани върху залепен лист с формат A6, както следва: име на рисунката; трите имена на детето, пол, възраст и дата на раждане; пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент); трите имена на родител/настойник, телефон и e-mail; пълното име на детската градина/училище на детето, група/клас. Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Декларацията да е приложена към рисунката. Рисунки с непълни данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие в конкурса. Категория „Снимка“ Технически изисквания – допустимо е представянето на снимки както разпечатани на фотографска хартия така и в дигитален формат. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението; прекадриране на снимката. Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Идентификационни данни, които трябва да по-удачен начин да придружават снимката, както следва: име на снимката; трите имена на детето, пол, възраст и дата на раждане; пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент); трите имена на родител/настойник, телефон и e-mail; пълното име на детската градина/училище на детето, група/клас. Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Декларацията да е приложена към снимката (за творби, които се предават на разпечатани на фотографска хартия и се предават на място или се изпращат по пощата) или да се приложи като прикачен файл към писмо, с което се изпраща снимката (за творби, които се представят по електронна поща). Снимки с непълни данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие в конкурса. III. Представяне на творбите: Срокът за приемане на предложенията е до 17:00 часа на 10 юни 2022 г. Творби, донесени на място, получени по имейл или по пощата с клеймо след крайната дата, не участват в конкурса. Предложенията се приемат: По Електронна поща – при участие със снимка в дигитален формат; В Отдел „Образование“, сградата на Финансов отдел (зад Районен съд – Свищов), на адрес: 5250 гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ №2а, стая: Ст. експерт училищно образование и Технически организатор – при участие с творба, която е на хартиен носител. IV. Резултати и награди: Ще бъдат присъдени следните награди: За рисунка – за първо,за второ и за трето място; За снимка – за първо,за второ и за трето място. Резултатите ще бъдат обявени на 16.06.2022 година на интернет страниците на Община Свищов (svishtov.bg) и на отдел „Образование“ ( www.obrazovanie-sv.bg) Организаторите си запазват правото да публикуват публично предложенията и да ги използват в подреждането на тематични изложби. Повече информация може да получите на e-mail: obrazovanie@svishtov.bg или на тел.: 0882303509; 0889251516

  • Дата на затваряне: 10 юни 2022
  • Как да участваме: Рисунка, снимка
  • Ограничение за участие: възраст от 4 до 7 години
  • Източник: https://obrazovanie-sv.bg/
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса