по дата на конкурса
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за литературно творчество и изобразително изкуство „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”- 2022

I. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО - написване на есе, приказка, стихотворение по мотиви от творчеството на Ангел Каралийчев ЦЕЛИ: • Децата на България да научат повече за сладкодумния разказвач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия вълшебен творчески свят; • Да формира у подрастващите определени нравствени и етични нагласи: вяра в победата на доброто и справедливото; стремеж към красивото и духовното; човеколюбие и състрадание към по-слабите и страдащите, към социално онеправданите; уважение към достойнството на човека; • Да развива умения за творческо писане в различните литературни жанрове; да стимулира детското въображение, да даде възможност за изява на самостоятелно мислене, на творческа индивидуалност. УЧАСТНИЦИ: Участниците са разпределени в три възрастови групи: • Първа възрастова група: І – ІV клас; • Втора възрастова група: V – VІІ клас; • Трета възрастова група: VIII – ХІІ клас. Конкурсът се провежда задочно. Участниците развиват тематична литературна разработка под формата на есе, приказка, разказ, стихотворение, която представят в три екземпляра на хартиен носител, а не изпращат файл на e-mail. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: • Последователност и логичност на изложението; • Литературна и правописна грамотност; • Представяне на лична позиция; • Умения за аргументиране; • Оригиналност. ПРИМЕРНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: • Животът като основна ценност в творчеството на Ангел Каралийчев; • Красотата на българската природа – извор на душевната енергия на селския народ; • Романтика и фолклор в приказното творчество на Ангел Каралийчев; • Нравствената красота на обикновения човек в приказките и разказите на Ангел Каралийчев. Конкурсните работи се придружават със следната информация: • Трите имена на участника; • Възраст, клас; • Училище, ЦПЛР, школа; • Точен адрес с пощенски код и телефон за контакти, е-mail. • Име, адрес и телефон за контакт на учителя-консултант, активно подпомогнал участника. II. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – детски творби на изобразителното изкуство по мотиви от творчеството на Ангел Каралийчев ЦЕЛИ: • Да стимулира и развива детското творчество в областта на изобразителното изкуство; да помогне на децата да открият своите художествени заложби; да формира творчески индивидуалности; • Да стимулира детското въображение и образно мислене; да даде възможност на децата да изразят своите чувства, настроения и вътрешните си преживявания чрез художествените средства на изобразителните и пластичните изкуства; • Децата на България да научат повече за сладкодумния разказвач на приказки Ангел Каралийчев и да навлязат в неговия вълшебен творчески свят; УЧАСТНИЦИ: Класирането ще бъде извършено в три възрастови групи от всички видове училища, извънучилищни звена и школи: • Първа възрастова група: І – ІV клас; • Втора възрастова група: V – VІІ клас; • Трета възрастова група: VІІІ – ХІІ клас. Конкурсът се провежда задочно. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Раздел „Рисунка“ • Всеки участник има право да изпрати не повече от две рисунки (илюстрации) по тематиката на конкурса с размери 35/50 см., без паспарту. Разрешено е използването на всякакви техники и средства – акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж. • Рисунките не трябва да са гледани (копирани) от списания, картички или илюстровани книги. На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат отбелязани четливо: • Трите имена на автора; • Клас и възраст; • Училище, ЦПЛР, школа; • Точен адрес с пощенски код, телефон, е-mail • Име, адрес и телефон за контакти на учителя-консултант, активно подпомогнал участника. 2. Раздел „Приложно изкуство“ Учениците могат да участват индивидуално или колективно с изработени от тях произведения на приложното изкуство – пластики, пана, керамика, дърворезба и др. пластични форми. Творбите трябва да бъдат придружени със следната информация: • Трите имена на автора; • Клас и възраст; • Училище, ЦПЛР, школа, клуб; • Точен адрес с пощенски код, телефон, е-mail • Име, адрес и телефон за контакт на учителя-консултант, активно подпомогнал участника. Информираме Ви, че личните данни на участниците в Националния конкурс „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и в съответствие с Вътрешните правила на Национален дворец на децата. Всички права на участниците, относно обработката на личните им данни, могат да се осъществяват писмено на адреса на Национален дворец на децата – София 1309, бул. Александър Стамболийски 191 или на електронен адрес: npc.bg@abv.bg Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на Националния дворец на децата, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии. Всички творби трябва да бъдат изпратени най-късно до 10.05.2022 г. на адрес: София - 1309, бул. Александър Стамболийски 191 Национален дворец на децата, ст. 404 За конкурса „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев” За допълнителна информация: тел.: 02/ 929 28 95; 02/920 23 17 в. 404; е-mail: npc.bg@abv.bg

  • Дата на затваряне: 10 май 2022
  • Как да участваме: Есе, приказка, стихотворение, рисунка, приложно изкуство
  • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас
  • Източник: http://www.npc-bg.org
  • Общ награден фонд:
  • Брой на победителите:
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса