по дата на конкурса
КОНКУРС ЗА ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ на тема МЕЧТАТЕЛИ с подтема ФАНТАСТИЧНАТА СОФИЯ

Организаторите на националната среща на любителите на фантастиката „Булгакон 2024“ обявяват КОНКУРС ЗА ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ на тема МЕЧТАТЕЛИ с подтема ФАНТАСТИЧНАТА СОФИЯ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА 1. Изпращайте своите разкази на адрес: bulgaconkonkurs @ gmail . com 2. Срок за получаване на разказите: 30 юни 2024 г., 23:59 ч. българско време. 3. Тема и подтема на конкурса: Мечтатели / Фантастичната София. Приоритет при оценяването ще получат разказите, в които темата и/или подтемата имат важно значение за повествованието, но до участие ще бъдат допускани всички фантастични разкази, изпълняващи останалите условия на конкурса. 4. Език: български; азбука: кирилица (до 1/3 от текста може да бъде на други езици под формата на цитати или диалог). 5. Обем на разказите: между 1500 и 3000 думи (според брояча на Microsoft Word или Libre Office). 6. Формат на файла: doc, docx, odt или rtf. Препоръчително е шрифтът да е Times New Roman или Courier, размер 12. 7. Брой творби: Допуска се по един разказ от автор. Разказ, написан в съавторство, се смята за едно участие на всички съавтори. 8. Допълнителни изисквания: Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (нито като текст на хартия или в Интернет, нито като аудио/видео). Не се допускат разкази, спечелили други конкурси, дори да не са публикувани. 9. В конкурса нямат право да участват със свои творби членовете на журито, както и всички участващи в организирането и координирането на конкурса. 10. Приемливи са всички поджанрове на фантастичното литературно изкуство. 11. Съдържание на имейла, изпратен за участие в конкурса: а) заглавие на имейла: „За конкурса“; б) тяло на имейла (на отделни редове): – заглавие на разказа; – трите имена на автора/ите; – имейл за контакт; – град или населено място; – точен адрес; – телефон. в) прикачен файл: той трябва да е в един от разрешените формати (doc, docx, odt или rtf) и трябва да съдържа единствено заглавието и текста на разказа. Включването на личните данни в прикачения файл води до дисквалификация. 12. Посочените изисквания (вкл. по отношение на анонимността на разказите) следва да бъдат спазвани от участниците до оповестяването на резултатите. Разкази и участници, неизпълняващи гореизброените задължителни условия, не се допускат до участие в крайното класиране. Оценяване на творбите: Конкурсът е анонимен; четенето и оценяването се извършват от жури. Членовете на журито ще разполагат само със заглавията и текстовете на разказите, изпращани им от администратор, който единствен ще има достъп до личните данни на участниците. Оценяват се литературните и идейните качества на творбите. Класирането се извършва по общи оценки, получени чрез отчитането на индивидуалните оценки от всички членове на журито. По общо съгласие на членовете на журито се допуска отличаване на разкази и извън наградния фонд на конкурса. Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своите разкази. С изпращането на разказа авторите се съгласяват да предоставят на организаторите на „Булгакон 2024“ правата за еднократна публикация на разказа в сборник (електронен и/или хартиен) или в сп. „Тера фантастика“. Други публикации на творбите, например като аудиоподкаст, ще се правят само с разрешение на авторите. Резултати от конкурса: Заглавията на наградените и отличените творби ще бъдат обявени по време на „Булгакон 2024“ (21–23.09.2024, София). Награден фонд: Ще бъдат присъдени три парични награди за отличените от журито разкази, както следва: – Първа награда – 150 лв. – Втора награда – 100 лв. – Трета награда – 50 лв. Допуска се неприсъждане на съответна/и награда/и, в случай че по преценка на журито никой от допуснатите до участие в конкурса разкази не е получил достатъчно висока оценка. Желаем успех на всички участници и с нетърпение очакваме да прочетем вашите разкази! „Булгакон 2024“ се реализира с подкрепата на „Столична община“.

 • Дата на затваряне: 30 юни 2024
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие:
 • Източник: Булгакон
 • Общ награден фонд: 300.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Х Национален конкурс за разказ "Атанас Липчев"

Х Национален конкурс за разказ "Атанас Липчев" Мото: "... сънуваше, че тази нощ му е последната. Че утре вече няма да го има на Божия свят" Х Национален конкурс за разказ "Атанас Липчев" ◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ Сдружение на писателите – Варна обявява Х Национален литературен конкурс за разказ "Атанас Липчев" Условия: 1. Конкурсът е отворен за автори над 18-годишна възраст. 2. Творбите се приемат само в електронен вариант на literaturenkonkurs@abv.bg 3. Приема се един разказ до 4 (четири) страници, шрифт Times New Roman, размер 12. 4. Конкурсът е анонимен; разказите не трябва да са публикувани никъде преди това, включително в интернет, респ. в социалните мрежи. 5. Творбите трябва да се изпратят в два файла: в единия - само творбата; във втория - при творбата да са вписани трите имена на участника и данни за кореспонденция: домашен адрес, телефон, адрес на електронна поща и кратки биографични данни на автора. 6. С участието си в настоящия конкурс авторите се съгласяват творбите им да бъдат публикувани в медия или сборник. 7. Награди: първа награда - 500 лв.; втора награда - 300 лв.; трета награда - 200 лв., поощрителни и юбилейни награди. 8. Краен срок за участие: 30 юни 2024 г. Творбите ще се оценяват от компетентно жури на анонимен принцип. Тържественото награждаване на лауреатите ще се състои на 28.09.2024 г. в Арт салона на Радио Варна. Наградени участници, които не могат да присъстват на събитието, ще получат отличията си по избрана от тях куриерска фирма за тяхна сметка.

 • Общ награден фонд: 1000 (хиляда) лева
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НЕСТАНДАРТНО, ПРИНЦ ПАРАДОКС”

 Организатор е Градска библиотека – Севлиево.
 Конкурсът се обявява еднократно по повод 135 години от рождението и 70 години от смъртта на Чавдар Мутафов, роден на 19 септември 1889 година в гр. Севлиево.
 Целта, която си поставя, е да представи на съвременните поколения един забравен и недооценен писател, есеист, художествен критик и архитект. Да срещне един от най-значимите представители на българския литературен авангард от първата половина на XX век с млади хора днес.
УСЛОВИЯ и ИЗИСКВАНИЯ за УЧАСТИЕ:
1. Конкурсът е анонимен.
2. В конкурса могат да участват автори, навършили шестнадесет /16/ и не по-възрастни от двадесет и шест /26/ години към датата на отчитане на конкурса /1 октомври 2024 г./ с един разказ.
( Обем на разказа до 7 стандартни страници, шрифт Таймс Ню Роман, 12 пункта, без разредка).

3. В конкурса участват произведения, които не са публикувани на хартиен носител.

4. Всеки разказ да е в отделен файл, придружени от файл, съдържащ следните данни:
 трите имена на автора
 дата и година на раждане
 адрес за кореспонденция
 телефон за връзка, електронна поща
5. Творбите да се изпращат на email: mutafov.chavdar@abv.bg
6. Краен срок за изпращане – 10 август 2024 година.
7. Постъпилите творби се оценяват от жури в състав:

• Ива Спиридонова – поетеса, съосновател на издателство „Библиотека България”, съосновател на движението „Нова асоциална поезия“, член на СБП, филолог - председател на журито

• Тео Буковски – писател, член на СБП и УС на СБП,
на Съюза на писателите-лекари „Димитър Димов”, на Клуба на писателите-криминалисти „Саламандър” и инициативата за фантастика „Истории от някога”.

• Ива Коркинова – библиотекар в отдел „Краезнание“ в Градска библиотека

8. Обявяване на резултатите – 1 октомври 2024 г. на страницата на библиотеката.

9. Наградените ще получат грамота /по куриер/ и парична премия /по банкова сметка/.


10. Награди:
Първо място – 200 лева
Второ място – 150 лева
Трето място – 100 лева

11. Наградените разкази ще бъдат публикувани във в-к „Росица” и във ФБ страницата на Градска библиотека

ЗА КАКВО СТАВА ДУМА:
Градска библиотека ви предоставя възможност за изява в условия на творческа надпревара и цели да ви насочи към личността и творчеството на един от най-значимите представители на българския литературен авангард преди 1944 година, забранен и забравен след това.

КАКВО МОЖЕ ДА ВИ Е ОТ ПОЛЗА:

За ваше улеснение и за да разберете по-добре темата на конкурса и неговият патрон, можете да се запознаете със следната информация за Чавдар Мутафов:
1. „Избрано”, издателство „ГАЛ-ИКО”, София 1993
2. „Дилетант”, издателство „Хемус”, София 1992 или
издателство „Аб”, София 2004
3. https://mutafov.litclub.bg/
4. https://chitanka.info/person/chavdar-mutafov
5. https://liternet.bg/publish4/chmutafov/index.html
6. „Възкресението на Дилетанта” от Катя Кузмова-Зографова, издателство „Ваньо Недков”, София 2001


КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ СА:
• Да са в стила на Чавдар Мутафов - “декоративна” проза - стилизиран, условен и експресионистичен.
• Добра идея –общочовешка, съвременна или футуристична.
• Добър език – образен, богат и красив.
• Добра структура – единство на формата и съдържанието.
• Добри правопис и пунктуация

 • Дата на затваряне: 10 август 2024
 • Как да участваме: С един разказ
 • Ограничение за участие: Младежи от 16 до 26 години
 • Източник: Градска библиотека - Севлиево
 • Общ награден фонд: 550 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Трети поетичен конкурс за хора в неравностойно положение на тема: "С любов за Земята и живота"

e-Lit.info Сайт за литература ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, ОБЛАСТ РАЗГРАД обявява ТРЕТИ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ на тема: С любов за Земята и живота Целта на конкурса е авторите да изразят своето отношение към опазването на природата, нашата планета и Вселената. В конкурса могат да участват всички, пишещи на български език от всяка точка на света. Изпращайте на имейл: dachogospodinov@gmail.com до 3/три/ поетични творби по темата, придружени от справка за автора, включваща: трите имена, № и дата на ТЕЛК-овото решение(участници в досегашните конкурси не е необходимо да го правят), имейл, телефон и пощенски адрес. Краен срок за изпращане на творбите: 15.11.2024 г. Награди: · Първо място: 200 лв. · Второ място: 120 лв. · Трето място: 80 лв. Специална награда на Областен управител, гр. Разград. Ще има и поощрения, чийто брой ще зависи от участвалите в конкурса. Творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури. Резултатите очаквайте на 3 декември 2024 г. За справки на моб. тел.: 0878896375 - Дачо Господинов.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ШУМЕН – 2024

Четиридесет и шесто издание 17-18-19 май 2024 година Организатори: Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Студентски съвет Община Шумен Разгледайте програмата на конкурса УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА В конкурса могат да участват само студенти и докторанти от български висши училища Личното присъствие (или присъствието на упълномощен представител) в Шумен е задължително. Участниците четат текстовете си пред публиката и журито. Конкурсната програма включва три направления – поезия, белетристика и критика (публицистика и журналистика). В направление ПОЕЗИЯ се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници). В направление БЕЛЕТРИСТИКА – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака). В направление КРИТИКА – с един или повече текстове с общ обем до 13 стандартни страници. В раздела Публицистика и журналистика – до 3 текста с общ обем до 2 стандартни страници Допуска се участие в различни жанрове. Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове през 2023 г./2024 г. Авторите следва да попълнят регистрационната форма за участие в електронния сайт на конкурса: litkonkurs.shu.bg Текстовете се приемат само в електронен вариант (прикачват се в регистрационната форма на сайта на конкурса) Краен срок за регистрация на участниците – 5 май 2024 г. Наградите ще бъдат обявени на 19 май – след приключване на литературните четения и съпътстващата програма на конкурса Голямата награда на Конкурса е ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”. Организаторите осигуряват безплатни нощувки за участниците. НАГРАДИ За ПОЕЗИЯ – първа награда 550 лв., втора награда 300 лева За БЕЛЕТРИСТИКА – първа награда 550 лв., втора награда 300 лева За КРИТИКА – Наградата “Боян Пенев” на Шуменския университет в размер на 550 лв., втора награда – 300 лева За ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент – Голямата награда на Конкурса се осигурява от Община Шумен и е в размер на 1000 лв. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”. Награда на публиката – 300 лева

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗ „МОСТОВЕ“ – издание 7 ПОДТЕМА 2024: „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗ „МОСТОВЕ“ – издание 7 ПОДТЕМА 2024: „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“ Срок за изпращане на творбите: 15 юни 2024 г. Обявяване на ТОП 10: 1 септември 2024 г. (официалните канали на организаторите и на лични –e-mail адреси, посочени от участниците) ГЛАСУВАНЕ ЗА НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА на официалната FACEBOOK страница на Национален конкурс за къс разказ „Мостове“: 1 септември – 15 септември 2024 г. Обявяване на Бонус разкази: 30 септември 2024 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Текст – ограничение до 1500 думи за МОСТОВЕ 7 Шрифт - 12pt times new roman Заглавие – не бива да повтаря заглавието на темата Профилна снимка на автора – близък кадър формат jpg 800X800 Кратка биография до 1 стр А4 шрифт times new roman 12pt Организаторите си запазват правото да дисквалифицират участници, които не са спазили условията без да ги оведомяват писмено. Уточнения: Изпращайте своите разкази на следния имейл адрес mostove.konkurs@gmail.com ТЕМА ЗА 2024 година „ЗАВЕТЪТ НА ПРЕДЦИТЕ“ Право на участие: всички желаещи, с изключение на членове на журито. Възрастово ограничение – лица над 18 години. Всеки автор може да участва в конкурса само с един разказ. Технически параметри: разказът да не е публикуван на хартиен или електронен носител, да е до 1500 думи, шрифт Times new roman 12, допустимо разширение на файл: doc или docx Разказите да се изпращат САМО на посочения имейл адрес на конкурса! Не се приемат разкази, изпратени (копирани) в писмото (body text)!!! mostove.konkurs@gmail.com Файлът трябва да е озаглавен САМО с името на разказа на български език. Съдържание на файла: заглавие и текст на разказа. Във файла да НЕ СЕ вписват името на автора и данни за контакт – това е основание за декласиране поради нарушаване на анонимността. В придружаващия текст в имейла трябва да се посочват трите имена на автора по лична карта, възраст, населено място, телефон за връзка и e-mail за обратна връзка, снимка в близък план 800x800, кратка биография до 200 думи. Ако авторите имат изискване да публикуваме разказа им под псевдоним, да ни уведомят в имейла. С участието си в конкурса авторите се съгласяват техните творби да бъдат публикувани на страницата във фейсбук и блога на конкурса, както и на хартиен носител в сборника. Десетте най-добри разказа, определени от журито при анонимно журиране, ще бъдат включени в сборник. Всеки отличèн автор ще получи екземпляр. Подготовката на сборника и авторският екземпляр не се заплащат от авторите! По преценка на организаторите извън класирането в сборника могат да бъдат включени и други разкази. Връчването на наградите и представянето на сборника ще се състои на специална церемония на 1 ноември Ден на будителите в гр. Русе през 2024 г. С изпращането на творбата си авторът се съгласява: – творбата му да бъде качена за срок от една календарна година от обявяване на резултатите на уебсайта Национален конкурс за къс разказ „МОСТОВЕ“ и прилежащите социални мрежи. В случай, че след изтичане на този срок, авторът желае творбата му да бъде свалена, трябва да изяви желанието си чрез имейл; – да не оттегля от участие вече подадени творби; – че носи пълна отговорност за авторството на изпратените текстове; – да не публикува творбата си до приключване на конкурса. В случай, че не спази изискването, той ще бъде дисквалифициран; Творби, които не отговарят на горепосочените условия, няма да бъдат допуснати за участие. Награждаване: Всички участници, получили първите призови десет места ще получат грамота и сборник. Награди: Награда на журито – статуетка + сборник Плакет и сборник получават още: Награда на публиката Награда на ДПК „Фортуна“ Награда на Клуб „Мечтание“ Награда на Дарик Радио Награда на Държавен Архив Сборник и грамота получават още: Бонус разкази посочени от „Фортуна“ Бонус разкази посочени от „Мечтание“ Бонус разкази посочени от Дари Радио Бонус разкази посочени от Държавен Архив ТОП 10 ще бъде поместен на официалните канали на организаторите! Всички отличени ще бъдат публикуване на официалния сайт на МОСТОВЕ! От авторите, заели първите места, с тяхно съгласие, ще бъде взето интервю, което ще бъде публикувано в сайта и социалните мрежи на организаторите.

 • Дата на затваряне: 15 юни 2024
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: лица над 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ”

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВЯВА НАЧАЛОТО НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ“ По повод 14 февруари – Ден на Ивайловград, и в чест на родения в село Хухла български писател и поет Ивайло Балабанов, Община Ивайловград съвместно с НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград, обявява началото на II-ро издание на Национален конкурс за поезия „Ивайло Балабанов“. В конкурса участие могат да вземат автори, изявяващи се в областта на поезията. Основните цели са да бъдат откроени творческите постижения в областта на поезията, стимулиране авторите за създаване на високохудожествени, осмислени и философски творби, утвърждаващи нравствени и естетически ценности, в духа и идеите на писателя Ивайло Балабанов. За участие в конкурса е необходимо в срок до 24 май 2024 г., да бъдат представени: Авторски поетични творби – 3 бр. /на хартиен носител в 5 екземпляра – съдържащи трите имена на участника, адрес и телефон за връзка; Попълнен формуляр за участие /Приложение №1/ ; Декларация за участие в НКП „Ивайло Балабанов” /Приложение №2/ Кратка анотация за творчеството на кандидата; Пълен комплект от документи, участниците изпращат препоръчано на адрес: Община Ивайловград, ул. „България“ № 49, П.К. 6570, за участие в НКП „Ивайло Балабанов”. Обявяването и награждаването на победителите в конкурса ще се извърши на тържествена церемония на 28 август 2024 г., в чест на рождението на поета Ивайло Балабанов.

 • Дата на затваряне: 24 май 2024
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие:
 • Източник: Община Ивайловград
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НЕПУБЛИКУВАНА ПОЕЗИЯ ЗА ДЕЦА “Стоян Дринов”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НЕПУБЛИКУВАНА ПОЕЗИЯ ЗА ДЕЦА “Стоян Дринов” Община Панагюрище и Общинска библиотека „Стоян Дринов”, организират Национален конкурс за непубликувана поезия за деца „Стоян Дринов” през 2024 г. Условия за участие: стихотворенията да са с детска тематика да не са публикувани до 2 (две) творби – в три екземпляра конкурсът е анонимен - в отделен по-малък плик се изпраща име, адрес и телефонен номер на участника за обратна връзка участниците в конкурса да са над 18 години Награди: Първа награда – 350 лв. Втора награда – 250 лв. Трета награда – 100 лв. Наградите ще бъдат връчени на 7 юни 2024 г. в Общинска библиотека “Стоян Дринов”. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на сайта на Общинска библиотека „Стоян Дринов” - http://libpanagyurishte.com, във вестниците „Оборище”, „Време”, „Словото днес”, сайта oshtepan.com и други специализирани литературни сайтове. От 12 февруари до 17 май 2024 г. всички, които желаят да участват в конкурса, могат да изпратят своите творби на адреса на библиотеката – гр. Панагюрище 4500, Общински пазар до Общинска библиотека „Стоян Дринов”. За повече информация: Тел.: 0886231112 – Стефан Рапонджиев от 9.00 до 18.00 часа (от понеделник до петък)

 • Общ награден фонд: 700.00 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XIII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

Община Мездра, Туристически комплекс "Дядо Йоцо гледа" и Съюзът на българските писатели обявяват XIII Национален литературен конкурс за разказ "Дядо Йоцо гледа" на тема "Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина". Регламент на конкурса: • Конкурсът е анонимен. • Право на участие в конкурса има всеки български гражданин, навършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за анонимност - неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра. • Всеки автор може да участва с един разказ (формат - до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14). • Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа личните данни на автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора. • Разказите се изпращат в срок до 31 май 2024 г. на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за Националния литературен конкурс „Дядо Йоцо гледа”. • Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането. • Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани. • Отчитането на конкурса ще стане на 22 юни 2024 г. в Туристически комплекс "Дядо Йоцо гледа" - с. Очиндол. • В конкурса ще бъдат връчени следните награди, осигурени от Община Мездра: І награда - 800 лв., ІІ награда - 600 лв., III награда - 400 лв., поощрение - 200 лв.

 • Общ награден фонд: 2000 лева
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта...” Асен Разцветников Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище...“

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА Литературен клуб „Асен Разцветников” при НЧ ”Напредък - 1869” О Б Я В Я В АТ: ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта...” Асен Разцветников Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище...“ Конкурсът е без такса участие. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: - поезия – ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ – максимално до 28 стиха - проза – ЕДНА ТВОРБА /разказ, пътепис по преживяно или есе/ - до 4 печатни страници А4 Творбите да са на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и да не са награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите. Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – от 11 до 14 години /5-8 клас/ Втора възрастова група – от 15 до 19 години /9-12 клас/ Трета възрастова група – над 19 години НАГРАДИ Първа, втора и трета награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора. Изпратените творби не се връщат. Изпратени творби на хартия по поща или чрез куриер не се допускат за участие в конкурса. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. Срок за приемане на творбите: до 30.06.2024 г. включително Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на страницата на читалището във facebook: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА до 31октомври 2024 г. Победителите ще получат отличията си по куриерска фирма, избрана от тях, за тяхна сметка. Участниците в конкурса се оценяват на анонимен принцип от компетентно жури, което ще бъде оповестено в ПРОТОКОЛА след приключване и обявяване на резултатите от конкурса през октомври 2024г. 0878 514 178 – Ваня Недева – читалищен секретар 0889 515 828 – Галина Москова – председател на ЛК „Асен Разцветников”

 • Дата на затваряне: 30 юни 2024
 • Как да участваме: Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.
 • Ограничение за участие: Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани
 • Източник: НЧ "Напредък - 1869" Горна Оряховица
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 18
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта...” Асен Разцветников Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище...“

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА Литературен клуб „Асен Разцветников” при НЧ ”Напредък - 1869” О Б Я В Я В АТ: ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта...” Асен Разцветников Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище...“ Конкурсът е без такса участие. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: - поезия – ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ – максимално до 28 стиха - проза – ЕДНА ТВОРБА /разказ, пътепис по преживяно или есе/ - до 4 печатни страници А4 Творбите да са на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и да не са награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите. Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – от 11 до 14 години /5-8 клас/ Втора възрастова група – от 15 до 19 години /9-12 клас/ Трета възрастова група – над 19 години НАГРАДИ Първа, втора и трета награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора. Изпратените творби не се връщат. Изпратени творби на хартия по поща или чрез куриер не се допускат за участие в конкурса. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. Срок за приемане на творбите: до 30.06.2024 г. включително Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на страницата на читалището във facebook: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА до 31октомври 2024 г. Победителите ще получат отличията си по куриерска фирма, избрана от тях, за тяхна сметка. Участниците в конкурса се оценяват на анонимен принцип от компетентно жури, което ще бъде оповестено в ПРОТОКОЛА след приключване и обявяване на резултатите от конкурса през октомври 2024г. 0878 514 178 – Ваня Недева – читалищен секретар 0889 515 828 – Галина Москова – председател на ЛК „Асен Разцветников”

 • Дата на затваряне: 30 юни 2024
 • Как да участваме: Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.
 • Ограничение за участие: Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани
 • Източник: НЧ "Напредък - 1869" Горна Оряховица
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 18
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Международен литературен конкурс „Алеко“ 2024

„Алеко” е международен конкурс за кратък хумористичен разказ, който се провежда от 1966 година до днес (с кратко прекъсване в началото на 1990-те години). Организатори са Община Свищов, Международната фондация „Алеко Константинов” и вестник „Стършел”. Негови лауреати са били Фалил Хаджич (Хърватия), Владимир Орлов (Беларус), Ефтим Проевски (Македония), Александър Чотрич (Сърбия), Марсел Салимов (Башкирия), Георги Данаилов (България), Славко Прегъл (Словения) и др. Конкурсът е целогодишен – разкази се приемат от януари до края на ноември. Единственото условие за участие е разказът да не бъде по-дълъг от четири стандартни машинописни страници (1100 думи или 7000 знака). Разказите си изпращайте на електронната поща на в. „Стършел” – starshel@mail.bg В началото на декември жури, съставено от литературни критици, писатели хумористи и представители на Международната фондация „Алеко Константинов” присъжда наградата. Връчването й традиционно е на 13 януари (рождената дата на Алеко) на тържествена церемония в Свищов. Лауреатът е гост на организаторите, които поемат разноските по пътуването и престоя му в България.

 • Дата на затваряне: 30 ноември 2024
 • Как да участваме: Кратък хумористичен разказ
 • Ограничение за участие:
 • Източник: вестник „Стършел”
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за камерна комедия в Сатиричен театър "Алеко Константинов"

Конкурс за камерна комедия в Сатиричен театър "Алеко Константинов" Уважаеми кандидати, С удоволствие ви съобщаваме, че тазгодишният конкурс за сатирично-комедийна пиеса е официално отворен от 13 януари 2024 година и нашият екип очаква вашите камерни комедии с не повече от 5 действащи лица. Напомняме, че конкурсът е явен. Допускат се непубликувани, непоставяни, неучаствали в други конкурси нови камерни комедии, като всеки автор може да участва с една пиеса. Сатиричен театър "Алеко Константинов" си запазва правото да постави отличената пиеса до една година след обявяването на наградите. Наградата „Алеко Константинов“ е в размер на 3 000 лв. Кандидатстващите за конкурса пиеси се изпращат на адрес: konkursaleko@gmail.com с посочен автор, телефон и имейл за контакт. Краен срок за получаване на пиесите: 15.09.2024 г. На 13 януари 2025 г. на сайта на Сатиричен театър "Алеко Константинов" ще бъдат обявени резултатите от конкурса. Пожелаваме успех на участниците!

 • Дата на затваряне: 15 септември 2024
 • Как да участваме: камерни комедии с не повече от 5 действащи лица
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://satirata.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЧИСТОТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"

Община Карлово обявява конкурс за носител на Националната награда за чистота на българския език на името на д-р Иван Богоров. С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от д-р Иван Богоров. Присъжда се всяка година, на живи автори, за цялостен принос или отделни творби в следните направления: литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания. Община Карлово очаква мотивирани предложения до 31 юли 2024 г. на адрес: Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово. Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров“, адресирани до Кмета на Община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане. Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност и в електронен вариант. Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография. Наградата се връчва в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, на основание на експертно решение на комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Карлово.

 • Дата на затваряне: 31 юли 2024
 • Как да участваме: Аргументираните предложения
 • Ограничение за участие: български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния ези
 • Източник: Община Карлово
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса