по дата на конкурса
Конкурс за къс разказ и стихотворение “Гората е живот и споделена отговорност”

Южноцентрално държавно предприятие - гр. Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев” - гр.Смолян обявяват конкурс за къс разказ и стихотворение “Гората е живот и споделена отговорност” Конкурсът е по повод Седмицата на гората 2024 г., а целта е да бъде представена красотата на Родопа планина, мястото й в живота на родопчани и отговорното опазване на биоразнообразието в нея. Регламент Конкурсът се провежда в две категории - „Къс разказ” и „Стихотворение”, като участниците могат да кандидатстват с ЕДНА непубликувана творба. Допуска се участие и в двете категории. Заглавието на творбите е по избор на участниците, a съдържанието трябва да отговаря на целта на конкурса. Участници могат да бъдат жители на област Смолян в следните възрастови групи:12-14 години;15-19 години; над 20 години Изпратените творби в категория „Къс разказ” да не надвишават 5 печатни страници и бъдат напечатани с шрифт Times New Roman/12, Arial/12. Изпратените творби в категория „Стихотворение” да не надвишават 3 печатни страници и бъдат напечатани с шрифт Times New Roman/12, Arial/12. Всички участници в конкурса, лично или чрез представляващо ги лице (родител), дават съгласие чрез попълване на Декларация 1 или 2, че предоставят правото творбите им или част от тях да се съхраняват и публикуват от организаторите. В същите декларации се дава съгласие за публикуване на снимки от събитието по награждаване на победителите. Във всяка една от категориите ще се присъждат по три награди – първо, второ, трето място. Адрес за получаване на творбите: 4700 – гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” 7, Регионална библиотека „Николай Вранчев”, отдел „Културна дейност”. Всяка творба да бъде придружена с подписана Декларация 1 или 2 (свалени от интернет страницата на библиотеката www.librarysm.com) и пълни данни включващи: три имена, населено място, точен адрес, телефон, име на родител (ако е приложимо). Срок за изпращане на творбите: 23 март 2024 г. Победителите и датата на награждаването ще бъдат обявени първата седмица на м.април 2024 г. на интернет страниците на ЮЦДП - гр. Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев”. За информация: тел: 0301/62524

 • Дата на затваряне: 23 март 2024
 • Как да участваме: Разказ, стихотворение
 • Ограничение за участие: жители на област Смолян в следните възрастови групи:12-14 години;15-19 години; над 20 години
 • Източник: https://ucdp-smolian.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: Област Смолян
Приоритет на конкурса 
Литературен конкурс за ЕСЕ „Майчице свята” по случай БЛАГОВЕЩЕНИЕ

ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ 1862” гр. ЯМБОЛ ИНЪР УИЛ КЛУБ гр. ЯМБОЛ ОБЯВЯВАТ Литературен конкурс за ЕСЕ „Майчице свята” по случай БЛАГОВЕЩЕНИЕ Тема - свободна Условия за участие: * В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас от цялата страна. *Участниците ще бъдат разделени в 3 възрастови групи: от I до IV клас от V до VIII клас от IX до XII клас Размерът на есето трябва да бъде до две машинописни страници, придружени с имената, класа и училището на участника, телефон за връзка. Ще бъдат раздадени предметни награди на първите три отличени творби във всяка възрастова група. Конкурсните творби се приемат до 18.03.2024г. от 9 до 17 часа в канцеларията на читалището на адрес: гр.Ямбол,ул.“Г.С.Раковски“ № 20, НЧ“Съгласие 1862“ и на ел.поща на читалището: saglasie_jambol@abv.bg Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25.03.2024 г. от 17,30 часа в Синия салон на читалището на концерта „БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ и на фейсбук страницата на читалище „Съгласие - 1862”.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Общински конкурс за есе на тема: „Към звездите“ посветен на 45 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов

ОБЩИНА ЛОВЕЧ обявява Общински конкурс за есе на тема: „Към звездите“ посветен на 45 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов I. Цел Конкурсът се посвещава на 45-годишнината от първия орбитален полет на български космонавт – Георги Иванов, състоял се от 10 до 12 април 1979 г. Конкурсът има за цел да разкрие историческото значение на полета за теорията и практиката на космическите полети, както и мястото и ролята на космонавтиката и космическите технологии в живота на съвременния българин. Използвайки средствата на литературата можете да изразите своите мисли и чувства, свързани с историческия полет на Георги Иванов, Космоса и космонавтиката като цяло. II. Условия за участие 1. Право на участие в конкурса имат ученици, обхванати във всички провеждани занимания по интереси в училищата на територията на Община Ловеч, включени в Програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2024 година. III. Изисквания - ясно и точно формулирана теза; - удачно подбрани аргументи; - личностна позиция; - оригиналност и творчески подход към темата; - езикова и стилистична култура; - шрифт Times New Roman 12; - обемът да не е повече от 2 страници формат А4; - текстът да бъде придружен със следната информация: лично и фамилно име на автора, възраст, училище, телефон за контакт. ІV. Критерии за оценка Тематична свързаност на есето Логическа структура на изложението Наличие на тези, подкрепени с аргументация Езиков речник и умение да бъде използван Правопис и пунктуация V. Класиране и награждаване 1. Класирането ще се извърши в две възрастови групи: - I възрастова група – от 10 до 14 години - II възрастова група – от 15 до 19 години 2. Срок за представяне на есетата: 22.03.2024 г. Предават се в запечатан плик за Общински конкурс за есе на тема: „Към звездите“ в Община Ловеч, Отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, стая № 302, Албена Дунчева – мл. експерт „Култура“. 3. Награждаването ще се извърши на тържествена церемония по повод 45 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов. 4. Класираните есета ще бъдат отличени с грамоти и награди за всяка възрастова група. За контакти и допълнителна информация тел.: 068/688292, Албена Дунчева – мл. експерт „Култура“.

 • Дата на затваряне: 22 март 2024
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици, обхванати във всички провеждани занимания по интереси в училищата на територията на Община Ловеч, включени в Програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2024 година
 • Източник: Община Ловеч
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Ловеч
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ПОСВЕТЕН НА 20-ГОДИШНИНАТА ОТ ТРАГЕДИЯТА В РЕКА ЛИМ

Фондация "Ангели от Лим" и Община Свищов обявяват ученически конкурс за разработване на есе, който се организира в памет на дванадесетте деца от община Свищов, загубили живота си във водите на река Лим преди 20 години. Предложените есета ще бъдат оценявани от компетентна комисия. Проверката на творбите ще е анонимна, т.е. след оценяване и класиране ще се разкрива информацията за авторите. Оценката ще се формира от посочените критерии. Ще бъдат отличени класираните участници от първо до трето място. По преценка на организаторите могат да бъдат връчени допълнителни награди. Резултатите ще бъдат оповестени на интернет страниците на Община Свищов- https://www.svishtov.bg/ и отдел „Образование и младежки политики“- https://obrazovanie-sv.bg/, а авторите на наградените есета ще бъдат поканени да представят своите творби на специално събитие, което ще се проведе на 09.04.2024 година. Текстовете на отличените есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на отдел „Образование и младежки политики“- https://obrazovanie-sv.bg/. Условия за участие: - Допустими за участие в състезанието са ученици от 8 до 12 клас вкл.; - Творбите задължително следва да са авторски труд; - Есетата следва да са разработени конкретно за настоящия ученически конкурс, т. е да не са подавани за участие в други конкурси и състезания; - Ученикът избира една от двете предложени теми и развива есе върху различните аспекти на проблема. Теми: * Безопасността на пътя – отговорност на малки и големи * „Няма нищо по-опасно от пълната безопасност“ (Уилям Бъроуз) Изисквания към есето: - Изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем; - Използване на подходящи стилно-езикови средства; - Теза, съответстваща на формулирания проблем; - Подходяща аргументация; - Логически последователни и смислово обвързани композиционни части; - Прилагане на лексикална, граматична, правописна и пунктуационната норма. Технически изисквания: - Обем: до 2 стандартни печатни страници в текстови файл, шрифт Times New Roman 14, междуредие 1,5, Margins: Normal Есета, които не отговарят на техническите изисквания няма да бъдат разглеждани. Изпращане: Есетата да бъдат изпращани на e-mail: konkursi@svishtov.bg под формата на прикачен файл. Всеки участник има право да участва само с една творба. Всяко изпратено писмо да съдържа освен прикаченото есе и допълнителен файл със следната информация за участника: Информация за участника: Ученик……………………………………………………………………………………… (име, презиме, фамилия) Клас ………………, училище………………………………………………………………... адрес на училището………………………………………………………………………….. телефон за контакт………………………………………………………………………….. Срок за изпращане на есетата: до 22.03.2024

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА ТЕМА: „Зелени приказки“

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА РЕГЛАМЕНТ ТЕМА: „Зелени приказки“ Темата цели да провокира учениците да разкажат приказка с главен герой част от природата – планина, река, гора и др., която страда от замърсяване, или главен герой-отпадък – опаковка, торбичка, стъклена бутилка и др., който може да бъде рециклиран. Как виждате света през очите на природата и отпадъците? Как те съжителстват с хората и какво биха им казали, ако можеха да говорят? Какво биха променили, ако имаха тази сила – как и защо? Разгърнете своята фантазия смело и създайте неповторима ЗЕЛЕНА приказка! ВЪЗРАСТОВА КАТЕГОРИЯ: 1-7 клас КРИТЕРИИ ОЦЕНЯВАНЕ: а) Придържане към темата, информативност – до 30% б) Увлекателност, разказваческо майсторство – до 30% в) Структура (начало, среда, край) – до 20 % г) Език (правопис, изказ, езикова употреба, оригиналност, поетичност, богатство и т.н…) – до 20% Творбите се изпращат на електронен адрес: contest@varnalit.com КРАЕН СРОК: 10 май 2024 г. Творби, постъпили след обявения краен срок, няма да бъдат разглеждани от журито. ЖУРИ: Милена Ташева, редактор в издателство „Сиела“, Росица Димитрова, преподавател по БЕЛ в ПГТМД-Варна и Магдалена Маркова, ръководител на ЛК „Касталия“ към ОДК-Варнa Настоящият проект се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за нашето утре“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛНЕН ЕТАП НА 53-ТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ЕПИСТОЛАРЕН КОНКУРС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНИЯТ ЕТАП НА 53-ТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ЕПИСТОЛАРЕН КОНКУРС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ „Български пощи“ ЕАД обявява началото на националния етап на 53-тия Международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз (ВПС). Темата за тази година е: „На своите 150 години ВПС служи на хората по света повече от осем поколения. Оттогава светът се промени изключително много. Напишете писмо на бъдещите поколения за света, който се надявате да наследят". До РУ на „Български пощи” ЕАД, За 53-тия Международен епистоларен конкурс Право на участие в конкурса ще имат писмата, отговарящи на следните условия: Участникът да предостави попълнена Декларация-съгласие; Съдържанието на писмото да отговаря на поставената тема; Авторът на писмото да бъде на възраст от 9 до 15 години; Писмото да съдържа не повече от 800 думи; Писмото да бъде изпратено не по-късно от 29 март 2024 година. С изпращането на писмата за включване в националния етап от Международния епистоларен конкурс, участниците се съгласяват да бъдат обвързани изцяло с въведените от ВПС специфични условия. Писмото, което е класирано на първо място на национално ниво, ще бъде преведено и изпратено до ВПС за участие в 53-тия Международен епистоларен конкурс, за надпревара с останалите национални победители. Първите три класирали се писма ще бъдат наградени с предметни награди: за първо място – електрически скутер; за второ място – четец за книги; за трето място – смарт часовник. Всички отличени творби ще получат грамоти. Имената на наградените участници ще бъдат обявени на сайта на „Български пощи“ ЕАД, след приключване на националния етап на конкурса.

 • Дата на затваряне: 29 март 2024
 • Как да участваме: Писмо
 • Ограничение за участие: на възраст от 9 до 15 години
 • Източник: „Български пощи“ ЕАД
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
II ЛИТЕРАТУРЕН ОНЛАЙН КОНКУРС „ПИСМО ДО БЪДЕЩЕТО“

II ЛИТЕРАТУРЕН ОНЛАЙН КОНКУРС „ПИСМО ДО БЪДЕЩЕТО“ за ученици от 1. до 12. клас за стихотворение, приказка, разказ, есе – 2024 г. ОРГАНИЗАТОР Литературният конкурсът „Писмо до бъдещето“ се организира от ЦПЛР-ЦЛТРДБ с подкрепата на Община Благоевград. ЦЕЛ Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на децата и младежите в областта на литературата. РЕГЛАМЕНТ Литературният конкурс „Писмо до бъдещето“ се провежда в следните направления: Поезия – стихотворение /до три броя/ Проза – кратък разказ, приказка или есе /до три броя и до 5 стандартни страници А 4/. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ Първа възрастова група 1.- 4. клас – Категория „Стихотворение“ Категория „Приказка“ или „Разказ“ Втора възрастова група 5. – 7. клас- Категория „Стихотворение“ Категория „Приказка“ или „Разказ“ Трета възрастова група 8. - 12. клас- Категория „Стихотворение“ Категория „Есе“ или „Разказ“ Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани в други конкурси. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ Материалите за участие се изпращат до 15 май на съответната календарна година на имейл: konkurs.pismo@abv.bg Под всеки текст да бъдат написани собствено и фамилно име на автора, години, точен адрес, телефон за връзка и имейл. Конкурсните произведения ще бъдат оценени от компетентно жури. Членовете на журито ще работят независимо един от друг по следните критерии: Оригиналност и творчески подход; Езикова и стилистична култура. НАГРАДИ Ще бъдат присъдени по три награди (I, II и III) за всяка от категориите в съответната възрастова група- грамоти и предметни отличия, като отличените творби ще бъдат публикувани на официалния сайт на ЦПЛР- ЦЛТРДБ. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на фейсбук страницата и официалния сайт на ЦЛТРДБ на 1 юни 2024 г. Организаторите си запазват правото за промени, относно обявяването на резултатите, за което всички участници ще бъдат уведомени своевременно. Телефон за справки: 0878 418 280

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс „Писма до себе си”

Осмото издание на Национален литературен конкурс „Писма до себе си“, организиран от Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора и Община Стара Загора, очаква ученици от 10 до 19 години, имащи афинитет към прозата и поезията. Крайният срок за изпращане на произведенията е 19 април, а отчитането на конкурса, както и награждаването на победителите е предвидено за 7 юни. Темата, по която ще пишат участниците, е „Писма до себе си“, а разделите са два – поезия (стихотворения) и проза (разказ, есе, приказка). Творбите трябва да отразяват начина, по който децата и младежите възприемат себе си и своето място в обкръжаващия ги свят. Заданието позволява използването на цялата свобода и широта на въображението на твореца. Епистоларната форма не е задължителна. Възрастовите групи са две – от 10 до 13 години и от 14 до 19 години. Изискванията към творбите са: Текстовете трябват да бъдат напечатани, формат А4, шрифт Times New Roman, 12 pt Творбите в раздел проза са с ограничение в размера до 3 страници Текстовете трябва да бъдат подписани с три имена на участника и данни за контакт – адрес, години, училище, ЦПЛР, литературен клуб, ръководител/ учител, телефон Всеки участник може да участва и в двата раздела с до 2 стихотворения и един разказ. Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се донесат на място в ЦПЛР – Стара Загора или да се изпратят на адрес: гр. Стара Загора, ПК 6000, ул. „Захарий Княжески” №71, ет. 3, ЦПЛР - за литературен конкурс „Писма до себе си“. Разходите по изпращането са за сметка на участниците. Във всяка възрастова група и раздел ще има отличени победители – първо, второ и трето място, както и поощрителни награди. Организаторите ще удостоят със специален приз участника от община Стара Загора, представил се най-добре. ЦПЛР – Стара Загора също ще излъчи свой фаворит. Наградите се осигуряват от Община Стара Загора, ЦПЛР – Стара Загора и спонсори. Наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание „Литературен лист”, който ще бъде оповестен на сайта на ЦПЛР – Стара Загора, сайта на Община Стара Загора и официалната страницата на ЦПЛР в социалната мрежа Facebook. Всички изпратени произведения за участие в конкурса трябва да бъдат придружени от декларации за информирано съгласие. Изпратени текстове, към които липсва приложена Декларация, няма да бъдат разглеждани от журито. Декларация:https://www.starazagora.bg/uploads/posts/deklaratsiya-za-informirano-saglasie.pdf

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурса за авторка приказка „Имало едно време“

Февруари минава под знака на приказния четатон, организиран от подкаста „Златните приказки“ и платформата Bookfan.tasy. Читателският маратон се провежда за трети пореден път, продължава две седмици – от 12. до 25. февруари – и предлага седем читателски задачи. Тази година е предвидена и специална изненада за пишещите младежи – конкурса за авторка приказка „Имало едно време“. Инициаторите събират приказки в две възрастови категории: 10 – 14 г. и 15 – 19 г. Творбите ще бъдат приемани до 20. февруари и оценени от жури в състав: Весела Фламбурари, автор на фентъзито „Мина, магиите и бялата стъкленица“; Терез Никол, автор на книгите с приказки „Белите цветя“; Диляна Атанасова, създател на подкаста „Златните приказки“; Анна-Мария Попова, създател на Bookfan.tasy. Условия за участие: 1. Представените творби могат да стъпват на познати истории/персонажи от класическите приказки, но е важно да ги надградят със собствени оригинални елементи. 2. Един участник има право да се включи с до 2 приказки, като всяка не бива да надвишава 3 страници (прибл. 1200 думи). 3. Приказките трябва да бъдат изпратени в PDF формат, придружени от две имена, навършени години и контакт за връзка на адрес zlatniteprikazki@gmail.com. Във всяка от възрастовите категории ще бъде излъчен победител, който ще получи сертификат и книги-изненади. Един от всички разказвачи ще има възможност да чуе как приказката му оживява в аудиовариант в подкаста „Златните приказки“.

 • Дата на затваряне: 20 февруари 2024
 • Как да участваме: Приказка
 • Ограничение за участие: две възрастови категории: 10 – 14 г. и 15 – 19 г.
 • Източник: https://www.detskiknigi.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЖУРНАЛИСТИКА „ГЕО МИЛЕВ” – 2024 г.

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЖУРНАЛИСТИКА „ГЕО МИЛЕВ” – 2024 г. РЕГЛАМЕНТ Организатор: Център за подкрепа за личностно развитие, с подкрепата на Къща-музей „Гео Милев”, гр. Стара Загора, Община Стара Загора, Фондация „Постижения“ и Национална бизнес поща Тема на конкурса: „Нашият свят“ Цели на конкурса: - Развиване таланта и творческото въображение на учениците. - Утвърждаване на общочовешките ценности - родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. - Представяне и споделяне на журналистически творби и създаване на творчески контакти. - Популяризиране на добрите новини, стимулиране на гражданска ангажираност, отстояване на позиция. - Провокиране на участниците да отразяват теми и проблеми, които ги вълнуват. - Развитие на интереса на учениците към творческа и изследователска дейност. Възрастови групи: В националния конкурс могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи във всеки раздел и категория: 1. Първа възрастова група - 5 - 7 клас 2. Втора възрастова група - 8 - 12 клас ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ И ЖАНРОВЕ РАЗДЕЛ ПЪРВИ: Журналистически жанрове: 1. Информационни: Категории: 1.1 Репортаж 1.2 Новина, бележка, съобщение 1.3 Интервю 2. Художествено - публицистични: Есе, скица, очерк, история 3. Аналитични: Коментар, рецензия, обзор, мемоар Участието в раздела е индивидуално. Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздела. Изискването към творбите е да са с обем до 2 страници, напечатани, шрифт Times New Roman, 12 pt. РАЗДЕЛ ВТОРИ: Ученически издания: 1. Вестници на хартиен носител Редакционните екипи участват с по 1 брой вестници на хартиен носител за учебната 2022/2023 година . Участието е колективно. 2. Електронни издания - участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител. Редакционните екипи участват с линкове към електронни издания от учебната 2022/2022 година Участието в раздела е колективно. Критерии за оценка: - Умение на участниците да откриват новината и да я отразяват - Умение за подбор на събитията при създаване на журналистически текстове - Умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр - Единство между композиционно оформление и съдържание на изданието, свързано със спецификата на избрания жанр - Графичен и предпечатен дизайн Награди: 1. Три награди (първо, второ и трето място) за всяка възрастова група, за всеки раздел и категория. 2. Поощрителни награди за всяка възрастова група в двата раздела. 3. Специална награда „Добрата новина”- за индивидуална публикация. 4. Специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора. 5. Специална награда на къща –музей „Гео Милев”. Условия за участие: 1. Текстовете трябва да бъдат подписани с три имена на участника / за индивидуално участие/, училище/ извънучилищно звено/, клас, телефон, e-mail; ръководител/ име и телефон за контакт/. Разходите по изпращането са за сметка на участниците. 2. Творбите трябва да бъдат изпратени и електронно и на хартиен носител.  Електронно: на ел. адрес: konkurs.stz@ mail.bg  На хартиен носител: Принтирани в три екземпляра да се изпратят на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс или да се донесат на място в сградата на ЦПЛР – Стара Загора СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: до 31.03.2024 година ОТЧИТАНЕ НА КОНКУРСА И НАГРАЖДАВАНЕ: на 17.05.2024 година от 18:00 ч. в къща – музей „Гео Милев“, гр. Стара Загора Наградените творби ще бъдат публикувани в тематичен раздел www.nbp.bg Списък с наградените участници ще бъде оповестен на сайта на ЦПЛР – Стара Загора. Всички изпратени произведения за участие в конкурса трябва да бъдат придружени от декларации за информирано съгласие. uploads/posts/deklaratsii-za-informirano-saglasie.pdf

 • Дата на затваряне: 31 март 2024
 • Как да участваме: Журналистически жанрове, ученически издания
 • Ограничение за участие: ученици от 5 до 12 клас
 • Източник: ЦПЛР Стара Загора
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА НА ТЕМА „АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ - 50 ГОДИНИ ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА"

Народно читалище храм-паметник “Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй Литературен клуб "Нашето слово" - гр. Козлодуй АЕЦ Козлодуй ЕАД обявяват ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА НА ТЕМА „АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ - 50 ГОДИНИ ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА" РЕГЛАМЕНТ Литературният конкурс за поезия и проза е посветен на 50-годишнината от влизане в експлоатация на атомната електроцентрала, която е знакова за енергетиката на България и един от водещите символи на град Козлодуй. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: 1. Отдаване на заслужена почит, уважение и празание на първостроителите на АЕЦ Козлудуй и на хидялите специалисти и работници, които влагат своите знания, умения, опит и сили за развитието на българската ядрена енергетика. 2.Стимулиране на авторите за създаване на високохудожествени твори, подпомагащи развитието на нравствени и естетически ценности в духа на българските традиции. 3. Открояване на творчески постижения в областта на поезията и прозата. 4.Утвърждаване на престижа на АЕЦ Козлодуй и обогатяване на духовната култура на град Козлодуй. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: -В конкурса могат да участват автори със собствени творби, които отговарят на темата, целите и изскванията, разпределени във възрастови групи, както следва: ПЪРВА ГРУПА - ученици 1-4 клас ВТОРА ГРУПА - ученици 5-7 клас ТРЕТА ГРУПА - ученици 8-12 клас ЧЕТВЪРТА ГРУПА - автори над 19 години -В категория ПОЕЗИЯ се допускат участие с до 3 поетични творби. В категория ПРОЗА/есе, разказ, приказка, очерк, пътепис/ се допускат 1 творба с обем до 3 стандартни страници А4. -Текстовете с шрифт Times New Roman, размер 12 пункта, приблизително 1800 знака на страница, изпращайте на e-mail:konkurs_nashetoslovo@abv.bg с два отделни прикачени файла, като в първия е конкурсната творба, а втория да съдържа данните на автора: три имена, възраст, клас, населено място, телефон, имейл. Крайният срок за приемане на произведения е 30 април 2024 г За повече информация Силвия Мариянова Народно читалище храм-паметник “Христо Ботев-1879”, тел: 0887077882 и Роси Савова-председател на ЛК Нашето слово, тел: 0879269274

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК „ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ”

С Т А Т У Т НА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК „ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ” посветен на Красимира Попова и Йордан Йорданов, дългогодишни преподаватели в Първа езикова гимназия – Варна 1. Организатори и съорганизатори 2. Право на участие 3. Категории 4. Цели 5. Тема 6. Жанрове 7. Срокове 8. Условия за участие 9. Организационен комитет 10. Класиране 11. Награди ОРГАНИЗАТОР: Първа езикова гимназия – Варна СЪОРГАНИЗАТОРИ: МОН, Oбщина Варна и Фондация „Българска памет” ПРАВО НА УЧАСТИЕ: В конкурса имат право на участие ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен (от VIII до ХІІ клас), а също и ученици на възраст от 14 до 19 години с български корени от Украйна, Молдова, Северна Македония и Сърбия. КАТЕГОРИИ: Първа категория: Авторски текст на английски език Втора категория: Авторски текст на немски език ЦЕЛИ:  Откриване и стимулиране на таланта на учениците от посочените училищни степени и възрастови групи.  Активно овладяване и използване на надкомуникативно ниво на конкурсните езици.  Създаване на усещане у младите българи от диаспората за единение с българското общество и за съпричастност към интеграционните процеси в Европа. ТЕМА: С решение на Организационния комитет се определя тема на конкурса за съответната година или за друг конкретен период. ЖАНРОВЕ: кратък разказ и поезия СРОКОВЕ: Конкурсът е ежегоден. Обявява се НЕ ПО-КЪСНО от края на втората седмица на м. януари, а срокът за представяне на конкурсните материали е 10 май на съответната година УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:  Конкурсът е индивидуален и има задочен характер.  Кандидатите могат да участват и на двата езика със свои авторски произведения. Една и съща творба може да участва само на един език. Няма да бъдат журирани творби, които са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.  Максимален обем на представените конкурсни текстове – ½ печатна кола /8 страници/, формат А4 едностранно, шрифт и размер Times New Roman 14. Всеки ученик може да участва с един или няколко текста, като общият обем на представените материали не може да надвишава посочените страници.  Конкурсните материали не се редактират от друг, освен от автора им.  При създаването на конкурсните материали не са използвани инструменти за писане и генериране на съдържание с изкуствен интелект.  Националният литературен конкурс „Този безкраен свят“ се провежда дистанционно. Творбите и формулярът-декларация се изпращат на електронния адрес на конкурса literaturen_konkurs@abv.bg.  Конкурсът е анонимен. Върху конкурсните материали не се отбелязва името на автора.  Материали, върху които е отбелязано име или друг идентификационен знак, както и представени на езици, различни от обявените, НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ И НЕ СЕ ВРЪЩАТ.  Статутът и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите http://1eg.eu/.  Обявените от журито резултати са окончателни и не подлежат на промяна. При възникване на спорни въпроси от какъвто и да е характер се изключва тяхното решаване по съдебен път.  С изпращането на конкурсните материали участниците изразяват съгласието си творбите или части от тях да бъдат публикувани в сайта на Първа езикова гимназия - Варна, в сайта на конкурса или в специален сборник.  Наградените творби нямат право да участват в други национални и международни конкурси. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: Конкурсът се администрира от Организационен комитет в състав от 5 души, състоящ се от Председател и членове. КЛАСИРАНЕ: Представените разработки се журират от специалисти в областта на немския и английския език и литература, определяни ежегодно с консенсус от членовете на Организационния комитет. Журито във всяка категория е 3-членно – по двама проверители и арбитър. Засекретяването и разсекретяването на конкурсните материали става от независима комисия. НАГРАДИ:  Наградите са по 3 за всяка от категориите /немски и английски/: първа, втора и трета награда.  Наградите са Диплом и парична сума.  Могат да бъдат присъждани и поощрения.  При недостатъчно качество на представените материали наградите могат да са и по-малко на брой.  Журито и Организационният комитет на конкурса си запазват правото да присъждат и специални награди. Тези отличия са извън посочения брой награди.  Фондация „Българска памет” присъжда своя специална награда.  Връчването на наградите се извършва ежегодно до средата на м. юни на съответната година на специална церемония, на която присъстват авторите на отличените творби. Датата, мястото, протоколите с решенията на журито и имената на участниците се обявяват минимум 7 календарни дни преди награждаването на сайта на Първа езикова гимназия – Варна.  Наградените участници пътуват за церемонията по награждаване за собствена сметка. *Размерът на паричните суми за наградите се определя за всяко издание на конкурса от Организационния комитет. *Настоящият статут e отворена система и би могъл да бъде коригиран не по-късно от датата на обявяване на конкурса за съответната календарна година. Промените в Статутa са приети на заседание на Организационния комитет на 22 май 2023 г. Te са одобрени от съорганизаторите на конкурса – община Варна и Фондация „Българска памет”.

 • Дата на затваряне: 10 май 2024
 • Как да участваме: Авторски текст на английски, немски език
 • Ограничение за участие: ученици от цялата страна от VIII до ХІІ клас), а също и ученици на възраст от 14 до 19 години с български корени от Украйна, Молдова, Северна Македония и Сърбия.
 • Източник: Първа езикова гимназия - Варна
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за есе на френски език по случай Деня на франкофонията – 20 март 2024 г.

Русенският университет обявява конкурс за есе на френски език по случай Деня на франкофонията – 20 март 2024 г. По случай Деня на франкофонията – 20 март Русенският университет „Ангел Кънчев” и Представителството на Университетската Агенция на Франкофонията в София обявяват конкурс за есе на френски език на тема “Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait” (“Да би младо знаело, да би старо можело”). В конкурса могат да се включат студенти от България и чужбина и ученици от средните училища. Есетата ще се оценяват по няколко критерия – съответствие със зададената тема, обем, структура, правопис, стил, език. Най-добрите автори ще получат награди, които ще им бъдат връчени от ректора на Русенския университет, проф. Пламен Кангалов, на тържествено събитие по случай Деня на Франкофонията. Правила за участие: Обем на есето – 200 думи. Писмен текст под 100 думи, текст, който не е свързан с темата, както и текст, заимстван от интернет, получава 0 точки. В края на писмения текст да бъде отбелязан броят на думите. Краен срок за изпращане на есетата: 17.03.2024 г., 24:00 ч. Есетата ще се приемат по електронна поща на адрес: ruivanova@uni-ruse.bg или на адрес: 7004, Гр. Русе, ул. „Студентска" 8, корпус 7, каб. 216., Русенски университет „Ангел Кънчев“ – за Румяна Иванова. Участниците задължително трябва да посочат трите си имена, институцията, в която учат, курс/клас, електронна поща / пощенски адрес и телефон за връзка. Очакваме вашите интересни творби. BONNE CHANCE!

 • Дата на затваряне: 17 март 2024
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: студенти от България и чужбина и ученици от средните училища
 • Източник: Русенски университет "Ангел Кънчев"
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Пети национален Конкурс БЪЛГАРСКА АПЕВА 2024

Фондация ВИА и издателство Светът в Промяна (VVMA-Будапещя) обявяват Пети Национален Литературен Конкурс БЪЛГАРСКА АПЕВА 2024 Целта на конкурса е двойна: да продължи популяризирането на поетичния жанр апева и да зарадва любителите на поезия с Петата антология на българската апева. В конкурса може да участва всеки от България или чужбина със свои собствени апеви на български език. Непълнолетни могат да участват със съгласие на родителите си. Участниците могат да представят най-много 40 апеви или поеми, използващи формата апева, с общо не повече от 200 реда. Явяването става онлайн на адрес bit.ly/ApevaBG2024. Срокът за участие е 31 март 2024. Участието е без такса до 4 апеви, за всяка следваща се заплаща 2 лева редакционна такса. Такава се дължи за поправката или смяната на всяка апева с грешка в броя на сричките. Участниците със стойностни творби ще бъдат отличени с диплома и право за участие в антологията. За лично поименно издаването на дипломата се заплаща 6 лева такса, а участието в антологията изисква поръчването на антологията на специална преференциална цена. Евентуалните задължения на участниците се финализират след обявата на резултати на конкурса на,5 април. Други подробности могат да се очакват в отговора на всяко явяване, както и в в блоговете на организаторите. Особено предлагаме на вниманието на всички интересуващи се статията Защо и как да участваме в конкурсите на ВИА. 11 февруари 2024

 • Дата на затваряне: 31 март 2024
 • Как да участваме: Онлайн https://bit.ly/ApevaBG2024
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: Фондация ВИА
 • Общ награден фонд: 500 лв
 • Брой на победителите: 100
 • Оценка на разходите: Няма такса за участие
 • Отворен за територията на: От цял сват
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за студенти и ученици „Словото и диалогът“ 2024

Националният конкурс е посветен на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, празник на Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Участниците могат да представят стихотворение, разказ или есе по една от следните теми: „ПОЕЗИЯТА НЕ Е ОБЩУВАНЕ, А ПРИОБЩАВАНЕ“ (Атанас Далчев) „КАКВОТО ОПИТВАХ ДА КАЖА, ИЗЛИЗАШЕ СТИХ“ (Овидий) „МУЗИКАТА ЗАПОЧВА ТАМ, КЪДЕТО СВЪРШВА СЛОВОТО“ (Хайнрих Хайне) Конкурсното жури се състои от преподаватели на Филологическия факултет на Великотърновския университет В конкурса могат да вземат участие студенти и ученици (VIII – XII клас) от България и от чужбина Конкурсните творби ще бъдат журирани в две възрастови категории: 1. Ученици (VIII – XII клас); 2. Студенти Заявки за участие в конкурса се приемат чрез попълване на формуляр „Словото и диалогът 2024“: https://forms.office.com/e/08tXMGgb7k Конкурсните творби се изпращат на следния имейл: slovo_dialog@ts.uni-vt.bg Задължително е: Файлът да бъде подаден от имейл адреса, посочен за контакт при попълването на заявката за участие; Наменованието на файла да съдържа името и фамилията на автора, изписано на латиница; Текстовете да са офомени според следните изисквания: Тема (Times New Roman 12, bold, centered, all caps); Допълнително заглавие (Times New Roman 12, regular, centered); Основен текст (Times New Roman 12, line space 1,15); Формат *.doc /*.docx или *.pdf; Срок за изпращане на конкурсните творби – 20.04.2024 г. Обявяване на резултатите – 11.05.2024 г. в сайта на Филологическия факултет, в рубриката „Словото и диалогът 2024“. Имейл за контакт: slovo_dialog@ts.uni-vt.bg

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
1 2 3 4  ->