по дата на конкурса
Четвърти Национален Конкурс БЪЛГАРСКА АПЕВА 2023

Фондация ВИА и издателство Светът в Промяна (VVMA-Будяпещя) обявяват Четвърти Национален Литературен Конкурс БЪЛГАРСКА АПЕВА 2023 Целта на конкурса е да събере и предложи на любителите на поезията в Четвъртата антология на българската апева най-хубавите още непубликувани апеви. В конкурса може да участва всеки от България или чужбина със свои собствени апеви на български език. Непълнолетни могат да участват със съгласие на родителите си. Участниците могат да представят най-много 40 апеви или поеми, използващи формата апева, с общо не повече от 200 реда. Срокът за представянето на произведенията е 31 март 2023, на адрес apeva2023@apeva.art. Те трябва да бъдат включени в самото писмо, прикачени файлове не се приемат. Участието е без такса до 4 апеви, за всяка следваща се заплаща 2 лева редакционна такса. Подробности за начина и сроковете за плащане ще има в отговора на организаторите. Наградата за успешно участие в конкурса е включването в антологията и диплома. Всеки участник получава антологията на PDF и отпечатана срещу печатната ѝ себестойност. 5 януари 2023 г.

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: С имейл
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: Фондация ВИА
 • Общ награден фонд: 500 лв
 • Брой на победителите: 100
 • Оценка на разходите: До 4 творби няма разходи
 • Отворен за територията на: От цял свят
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „ЧТО Я ЗНАЮ О РОССИИ?”

ЦЕНТЪРЪТ ПО РУСИСТИКА НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И РЕГИОНАЛНИЯТ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ШУМЕН ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „ЧТО Я ЗНАЮ О РОССИИ?” Конкурсът има за цел да обедини всички ученици от средните общообразователни училища и професионалните гимназии, които проявяват интерес към руския език и руската култура, и да обогати знанията им в тази област. Конкурсът се провежда за десети път. Това издание ще премине под надслов „Учитель! Он в нашей жизни и свет и основа!“. Участието в конкурса предполага разработването на текстов материал по обявената тема. Разработката трябва да съдържа и личните данни на ученика – трите имена, училище, клас и телефон за връзка. Материалите с размер от 3 до 10 стандартни страници (Times New Roman 14, интервал 1,5) следва да се изпратят на хартиен или електронен носител не по-късно от 20 април 2023 г. на адрес: 9700 г. Шумен Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Ул. Университетска 115 Катедра по руски език (за материалите на хартиен носител) и на е-mail: rusistika_shu@shu.bg (за материалите на електронен носител) Представянето на презентация или друг илюстративен материал към основния текст носи на автора допълнителен бонус. Оценяването на материалите ще се осъществи от компетентно жури от вузовски преподаватели и представител на РИО-Шумен по утвърдени критерии. Максималният брой точки, който може да получи даден участник е 80. Всички участници, събрали 60 и повече точки, ще получат грамота за участие в три степени. Участниците от 12. клас освен това ще получат сертификат на Шуменския университет, който удостоверява, че притежателят на сертификата може да бъде записан за студент в специалностите с руски език на университета.

 • Дата на затваряне: 20 април 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: ученици от средните общообразователни училища и професионалните гимназии
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА „РИЦАРСКА ПОСТЪПКА“ 2022 – 2023

Организатор на конкурса: ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ – ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ Регионално управление на образованието – София-град Национален дворец на децата – гр. София Рицарят като пазител на доброто. Рицарят като воин в името на справедливостта и светлината. Рицарят като личност, съчетаваща в себе си чистите и непреходни във времето морални ценности. Сила и смелост, достойнство и чест, любов и милосърдие. Героизъм и мечтателност, благородство и преклонение пред дамите, милосърдие към онеправданите и защита на слабите, щедрост и човечност – това са качествата, които притежава всеки рицар, и те го отличават от останалите. Но също са и стожерите, на които се крепи светът. Те го правят по-добър! Всички тези идеали са намерили израз в литературните творби, участващи в Националния конкурс под наслов „Рицарска постъпка“, организиран от ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ – ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ. През учебната 2022/2023 година се провежда неговото седмо издание. Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година под № 77. По установена вече традиция ученици от цялата страна участват в конкурса и пресъздават в творбите си своето виждане и усещане за рицарството, за непреходните ценности в днешния свят, дошли от миналото и свързващи ни с бъдещето. Идеята на конкурса е да провокира ученици от V до VIII клас и от IX до XІI клас (включително) чрез творбите си да пресъздадат рицарството – като изграждане на личности и характери, като школа за израстване и развитие. Те трябва да опишат в творбите си своя или наблюдавана (разказана) им постъпка, която отговаря на идеалите на рицарството в съвременния свят. I. Общи условия 1. Конкурсът се провежда в две категории литературни творби – проза и поезия. 2. Настоящият регламент се отнася и за двете категории. 3. В категория проза могат да участват есе и разказ. 4. Конкурсът се провежда в един кръг, като творбите се изпращат до Канцеларията на ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ – ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ, съгласно условията на този регламент. Адрес за изпращане на творбите: гр. София 1421, ул. „Богатица“ № 10 – Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България. 5. Конкурсът се провежда в периода октомври 2022 г. – 05 април 2023 г. В него могат да вземат участие всички ученици от всички видове училища (V – XІI клас). 6. Брой творби – не повече от 1 (една) във всяка категория. Един участник може да участва и в двете категории. 7. Участието на всеки от учениците е индивидуално, групови творби няма да бъдат приемани. 8. Оценяване на творбите – извършва се за всяка от двете категории поотделно от жури в състав – учител по литература и двама литератори. 9. Класиралите се на първо място в двете категории се обявяват на 01.06.2022 г. – Деня на детето. 10. Класиралите се на първо място в двете категории получават медал и грамота, връчвани на специалната Церемония по награждаването на 01.06.2023 г. Предвидени са и други награди за учениците и учителите, участници в конкурса. II. Други условия 1. Участието в конкурса автоматично предоставя авторските права върху всяка творба на организаторите. 2. Творбите в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани за интернет страници, плакати и други публикации. 3. С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора. 4. Условия за участие на творбите в конкурса: – Творбите трябва да бъдат подадени според регламента – по брой и срок за получаване; – Всяка творба трябва да е придружена от попълнен формуляр за участие, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт. Формулярът е приложен като отделна страница в настоящия регламент; – Творбите не трябва да съдържат никакви идентификационни маркери за участника – име, адрес, възраст, училище, и др. Всяка творба трябва да е придружена от бял плик, в който да е поставен попълненият формуляр за участие. 5. В случай, че при предаването на творбата кандидатът в конкурса не използва типовата бланка на „Формуляр за участие“, а друг подходящ придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да посочи: – Информация за автора на творбата – трите имена, възраст, телефон, e-mail; – Да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото декларираме своето съгласие предадената творба да бъде публикувана и използвана в различни издания за целите на конкурса.“ 6. Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора. 7. Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил. 8. Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне до участие творби с неприлично съдържание. 9. Организаторът на конкурса не носи отговорност, ако въпреки надлежната проверка не установи, че участник/ци в конкурса са изпратили творби, които са отпечатвани (публикувани) в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и/или с които са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи отговорността за нарушаването на регламента на конкурса е изцяло за участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник Организаторът има право да откаже да подкрепи идеята на участника, нарушил правилата, и да изиска връщане на връчената награда. 10. Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни. 11. Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в конкурса. 12. Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в класирането.

 • Дата на затваряне: 05 април 2023
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: V – XІI клас
 • Източник: https://ruo-sofia-grad.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Първи Национален Конкурс за Млади Автори на Книги-Игри

Конкурсът е отворен за млади автори, които са готови да напишат своята първа книга-игра. Сюжетът може да се развива в собственоръчно измислен свят или пък в такъв, който вече е описан в друга книга-игра. Задължително е текстът да е минал корекции по правопис и граматика преди да бъде изпратен. Творбите ще бъдат разглеждани и разделени на две категории: Автори до 18 години включително - Дължината на текста трябва да е най-малко 8000 думи. Автори над 18 години - Дължината на текста трябва да е най-малко 20000 думи. Във всяка категория ще бъде избран по един победител. Как да участвам? Изпрати ни творбата си на следния имейл konkurs@gamebook.bg, като писмото трябва задължително да съдържа следната информация: Твоето ИМЕ и ФАМИЛИЯ, както и на колко години си Кратко резюме на книгата-игра Начин на провеждане ЕТАП 1 - Получаване на творбите Крайната дата за получаване на творбите е 30ти Април 2023. ЕТАП 2 – Пресяване и Оценка на творбите Крайната дата за оценяване е 31ви Май 2023г. ЕТАП 3 – Награждаване Избирането на победителите ще се случи на 1ви Юни 2023г. Награден фонд Победителят от всяка категория ще получи премия от 100лв. Ще има и четири (4) поощрителни награди по 25лв. Освен това всеки участник допуснат до етапа 2 ще получи и по една хартиена книга-игра като подарък.

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: С авторска книга-игра
 • Ограничение за участие: Конкурсът е отворен за деца и младежи до 21-годишна възраст
 • Източник: https://gamebook.bg/parvi-nacionalen-konkurs-za-kniga-igra
 • Общ награден фонд: 100лв.
 • Брой на победителите: 2
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурсът „Един ден сред природата на България“

От 1 ноември стартира детският конкурс за къс разказ на тема „Един ден сред природата на България“. Това е третото издание и се организира от НЛРС-СЛРБ. Конкурсът ще се проведе в две категории. Първа категория: Участници – деца до 10 годишна възраст. Награди: Първа място – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер на 300 лева Второ място – грамота и парична награда в размер на 200 лева Трето място – грамота и парична награда в размер на 100 лева Втора категория: Участници – деца от 11 до 15 годишна възраст. Награди: Първа място – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер на 300 лева Второ място – грамота и парична награда в размер на 200 лева Трето място – грамота и парична награда в размер на 100 лева Тричленно жури ще оценява късите разкази с обем до 3 машинописни страници със сюжет от общуването на човека с природата – растения , животни, птици, риби и др. Конкурсът се провежда от 1 ноември 2022 г. до 31 март 2023 г.

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: къс разказ
 • Ограничение за участие: Участници – деца до 15 годишна възраст.
 • Източник: https://www.slrb.bg/
 • Общ награден фонд: 1200.00 лв.
 • Брой на победителите: 6
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ЕСЕ, АНАЛИЗИРАЩО ОГРАНИЧЕНИЯТА НА НАШЕТО НАЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Тема: Кой е драконът, който ни спира, и как да го победим?

Това е открита покана към гимназистите да разсъждават върху темата - кои аспекти от нашата култура и възприятия за света пречат на развитието ни като нация и като личности. Драконът е метафора от общ мит, който съществува в повечето европейски страни. Представлява злонамерено създание, което държи в плен група хора и им пречи да увеличат богатството си. Този списък включва митовете за Златната ябълка в България, Беоулф в Англия, Куелебре в Испания, Свети Георги в християнството и много други. Една по-задълбочена интерпретация на мита за дракона обаче показва, че драконът не е непременно някакъв външен обект, а по-скоро нашите представи за света и нашето място в него. Убиването на дракона също е символичен акт на трансформация и растеж, при който хората изоставят стар начин на мислене и приветстват нов. Кой е драконът, който ни спира, и как да го победим? Обосновете логично своята теза и предложете практично решение. Моля, изпратете своето есе и попълнена декларация (https://c4bg.org/declare), във Word или PDF формат, на admin@c4bg.org до крайния срок - 09.03.2023 г. Независима комисия ще определи носителите на първо (8,000лв), второ (4,000лв) и трето (3,000лв) място. Крайните резултати, и най-добрите есета, ще се публикуват на нашия уебсайт https://c4bg.org/civics на 5 май 2023 г.

 • Дата на затваряне: 09 април 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: Ученици от гимназиалните класове (8-12 клас)
 • Източник: https://c4bg.org/civics
 • Общ награден фонд: 15,000лв (осигурени от Борда на директорите на C4BG)
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България, Европа, света
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4