по дата на конкурса
II ЛИТЕРАТУРЕН ОНЛАЙН КОНКУРС „ПИСМО ДО БЪДЕЩЕТО“

II ЛИТЕРАТУРЕН ОНЛАЙН КОНКУРС „ПИСМО ДО БЪДЕЩЕТО“ за ученици от 1. до 12. клас за стихотворение, приказка, разказ, есе – 2024 г. ОРГАНИЗАТОР Литературният конкурсът „Писмо до бъдещето“ се организира от ЦПЛР-ЦЛТРДБ с подкрепата на Община Благоевград. ЦЕЛ Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на децата и младежите в областта на литературата. РЕГЛАМЕНТ Литературният конкурс „Писмо до бъдещето“ се провежда в следните направления: Поезия – стихотворение /до три броя/ Проза – кратък разказ, приказка или есе /до три броя и до 5 стандартни страници А 4/. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ Първа възрастова група 1.- 4. клас – Категория „Стихотворение“ Категория „Приказка“ или „Разказ“ Втора възрастова група 5. – 7. клас- Категория „Стихотворение“ Категория „Приказка“ или „Разказ“ Трета възрастова група 8. - 12. клас- Категория „Стихотворение“ Категория „Есе“ или „Разказ“ Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани в други конкурси. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ Материалите за участие се изпращат до 15 май на съответната календарна година на имейл: konkurs.pismo@abv.bg Под всеки текст да бъдат написани собствено и фамилно име на автора, години, точен адрес, телефон за връзка и имейл. Конкурсните произведения ще бъдат оценени от компетентно жури. Членовете на журито ще работят независимо един от друг по следните критерии: Оригиналност и творчески подход; Езикова и стилистична култура. НАГРАДИ Ще бъдат присъдени по три награди (I, II и III) за всяка от категориите в съответната възрастова група- грамоти и предметни отличия, като отличените творби ще бъдат публикувани на официалния сайт на ЦПЛР- ЦЛТРДБ. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на фейсбук страницата и официалния сайт на ЦЛТРДБ на 1 юни 2024 г. Организаторите си запазват правото за промени, относно обявяването на резултатите, за което всички участници ще бъдат уведомени своевременно. Телефон за справки: 0878 418 280

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК „ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ”

С Т А Т У Т НА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК „ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ” посветен на Красимира Попова и Йордан Йорданов, дългогодишни преподаватели в Първа езикова гимназия – Варна 1. Организатори и съорганизатори 2. Право на участие 3. Категории 4. Цели 5. Тема 6. Жанрове 7. Срокове 8. Условия за участие 9. Организационен комитет 10. Класиране 11. Награди ОРГАНИЗАТОР: Първа езикова гимназия – Варна СЪОРГАНИЗАТОРИ: МОН, Oбщина Варна и Фондация „Българска памет” ПРАВО НА УЧАСТИЕ: В конкурса имат право на участие ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен (от VIII до ХІІ клас), а също и ученици на възраст от 14 до 19 години с български корени от Украйна, Молдова, Северна Македония и Сърбия. КАТЕГОРИИ: Първа категория: Авторски текст на английски език Втора категория: Авторски текст на немски език ЦЕЛИ:  Откриване и стимулиране на таланта на учениците от посочените училищни степени и възрастови групи.  Активно овладяване и използване на надкомуникативно ниво на конкурсните езици.  Създаване на усещане у младите българи от диаспората за единение с българското общество и за съпричастност към интеграционните процеси в Европа. ТЕМА: С решение на Организационния комитет се определя тема на конкурса за съответната година или за друг конкретен период. ЖАНРОВЕ: кратък разказ и поезия СРОКОВЕ: Конкурсът е ежегоден. Обявява се НЕ ПО-КЪСНО от края на втората седмица на м. януари, а срокът за представяне на конкурсните материали е 10 май на съответната година УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:  Конкурсът е индивидуален и има задочен характер.  Кандидатите могат да участват и на двата езика със свои авторски произведения. Една и съща творба може да участва само на един език. Няма да бъдат журирани творби, които са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.  Максимален обем на представените конкурсни текстове – ½ печатна кола /8 страници/, формат А4 едностранно, шрифт и размер Times New Roman 14. Всеки ученик може да участва с един или няколко текста, като общият обем на представените материали не може да надвишава посочените страници.  Конкурсните материали не се редактират от друг, освен от автора им.  При създаването на конкурсните материали не са използвани инструменти за писане и генериране на съдържание с изкуствен интелект.  Националният литературен конкурс „Този безкраен свят“ се провежда дистанционно. Творбите и формулярът-декларация се изпращат на електронния адрес на конкурса literaturen_konkurs@abv.bg.  Конкурсът е анонимен. Върху конкурсните материали не се отбелязва името на автора.  Материали, върху които е отбелязано име или друг идентификационен знак, както и представени на езици, различни от обявените, НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ И НЕ СЕ ВРЪЩАТ.  Статутът и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите http://1eg.eu/.  Обявените от журито резултати са окончателни и не подлежат на промяна. При възникване на спорни въпроси от какъвто и да е характер се изключва тяхното решаване по съдебен път.  С изпращането на конкурсните материали участниците изразяват съгласието си творбите или части от тях да бъдат публикувани в сайта на Първа езикова гимназия - Варна, в сайта на конкурса или в специален сборник.  Наградените творби нямат право да участват в други национални и международни конкурси. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: Конкурсът се администрира от Организационен комитет в състав от 5 души, състоящ се от Председател и членове. КЛАСИРАНЕ: Представените разработки се журират от специалисти в областта на немския и английския език и литература, определяни ежегодно с консенсус от членовете на Организационния комитет. Журито във всяка категория е 3-членно – по двама проверители и арбитър. Засекретяването и разсекретяването на конкурсните материали става от независима комисия. НАГРАДИ:  Наградите са по 3 за всяка от категориите /немски и английски/: първа, втора и трета награда.  Наградите са Диплом и парична сума.  Могат да бъдат присъждани и поощрения.  При недостатъчно качество на представените материали наградите могат да са и по-малко на брой.  Журито и Организационният комитет на конкурса си запазват правото да присъждат и специални награди. Тези отличия са извън посочения брой награди.  Фондация „Българска памет” присъжда своя специална награда.  Връчването на наградите се извършва ежегодно до средата на м. юни на съответната година на специална церемония, на която присъстват авторите на отличените творби. Датата, мястото, протоколите с решенията на журито и имената на участниците се обявяват минимум 7 календарни дни преди награждаването на сайта на Първа езикова гимназия – Варна.  Наградените участници пътуват за церемонията по награждаване за собствена сметка. *Размерът на паричните суми за наградите се определя за всяко издание на конкурса от Организационния комитет. *Настоящият статут e отворена система и би могъл да бъде коригиран не по-късно от датата на обявяване на конкурса за съответната календарна година. Промените в Статутa са приети на заседание на Организационния комитет на 22 май 2023 г. Te са одобрени от съорганизаторите на конкурса – община Варна и Фондация „Българска памет”.

 • Дата на затваряне: 10 май 2024
 • Как да участваме: Авторски текст на английски, немски език
 • Ограничение за участие: ученици от цялата страна от VIII до ХІІ клас), а също и ученици на възраст от 14 до 19 години с български корени от Украйна, Молдова, Северна Македония и Сърбия.
 • Източник: Първа езикова гимназия - Варна
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта...” Асен Разцветников Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище...“

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК - 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА Литературен клуб „Асен Разцветников” при НЧ ”Напредък - 1869” О Б Я В Я В АТ: ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ” за поезия и проза Тема на конкурса: „При тебе спря тогава любовта...” Асен Разцветников Подтема на конкурса: „Възможна ли си или просто си съкровище...“ Конкурсът е без такса участие. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: - поезия – ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ – максимално до 28 стиха - проза – ЕДНА ТВОРБА /разказ, пътепис по преживяно или есе/ - до 4 печатни страници А4 Творбите да са на български език, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани на хартиен или електронен носител и да не са награждавани в други литературни конкурси до обявяване на резултатите. Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Първа възрастова група – от 11 до 14 години /5-8 клас/ Втора възрастова група – от 15 до 19 години /9-12 клас/ Трета възрастова група – над 19 години НАГРАДИ Първа, втора и трета награда и диплом във всяка възрастова група на двете категории Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора. Изпратените творби не се връщат. Изпратени творби на хартия по поща или чрез куриер не се допускат за участие в конкурса. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. Срок за приемане на творбите: до 30.06.2024 г. включително Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на страницата на читалището във facebook: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГОРНА ОРЯХОВИЦА до 31октомври 2024 г. Победителите ще получат отличията си по куриерска фирма, избрана от тях, за тяхна сметка. Участниците в конкурса се оценяват на анонимен принцип от компетентно жури, което ще бъде оповестено в ПРОТОКОЛА след приключване и обявяване на резултатите от конкурса през октомври 2024г. 0878 514 178 – Ваня Недева – читалищен секретар 0889 515 828 – Галина Москова – председател на ЛК „Асен Разцветников”

 • Дата на затваряне: 30 юни 2024
 • Как да участваме: Заявки за участие на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg под наименованието – конкурс „Разцветников” – в два файла – единият с творбите, а другият – жанр, имена, възраст, телефон, адрес и имейл на автора.
 • Ограничение за участие: Молим всички участници да спазват стриктно условието за анонимност и регламента на конкурса! Участниците, неспазили регламента на конкурса, ще бъдат декласирани
 • Източник: НЧ "Напредък - 1869" Горна Оряховица
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 18
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс за хумор и сатира “Георги Парцалев – българският рицар на смеха”

Община Левски организира Национален литературен конкурс за хумор и сатира “Георги Парцалев – българският рицар на смеха”. Събитието е под патронажа на кмета Любка Александрова и ще е част от празниците на изкуствата в град Левски – родното място на легендарния български актьор Георги Парцалев. Голямата награда „Рицар на смеха“ ще се присъжда на български автори за високо художествени хумористични произведения. Целта на конкурса е да стимулира творческите заложби и таланта на автори със здравословно чувство за хумор в духа на неповторимия Парцалев, за да създадат произведения в кратка хумористична форма (къс разказ, фейлетон, басня, епиграми и др.), утвърждаващи нравствени, естетически и духовни ценности. Конкурсът ще се провежда веднъж на две години за учасници в две категории: Първа – до 18 години, и Втора – над 18 години. Във всяка категория ще се присъжда Националната награда „Рицар на смеха“, като тя е индивидуална и за нея не могат да се борят творци, на които вече е била присъждана. Регламентът предвижда и други отличия: плакет „Рицар на смеха“, грамота и парична сума в размер на 500 лв. за 1-во място, 250 лв. за 2-ро място и 150 лв. за 3-то място. Финансовите средства ще се осигуряват от бюджета на Община Левски, дарения и други източници, а наградите ще се връчват от кмета на Община Левски на тържествена церемония по време на Празниците на хумора и сатирата, посветени на Георги Парцалев. Произведенията за участие в конкурса се изпращат на адрес: гр. Левски, п.к. 5900, бул. „България“ № 58 или на e-mail: P.Cholakova@oblevski.egov.bg – като се отбелязва с текст НЛК “РИЦАРЯТ НА СМЕХА” Ежегодно Общината ще обявява сроковете за изпращане на произведенията и възрастовата категория на участниците. Кандидатите ще попълват формуляр за участие и ще предоставят произведенията си, придружени от кратка творческа биография и други материали, които ги представят. Творбите ще се оценяват от жури. Община Левски оповестява конкурса до месец март на текущата година, а кметът на Община Луевски назначава журито от изявени творци. Оценяващите ще заседават в град Левски, като решенията ще се вземат с обикновено мнозинство. Срокът за определяне на номинираните за награда в НЛК „Георги Парцалев – българският рицар на смеха“ e до началото на месец юни в годината на връчването й. През 2024 г. конкурсът ще се проведе за участници до 18-годишна възраст.

 • Дата на затваряне: 15 май 2024
 • Как да участваме: кратка хумористична форма (къс разказ, фейлетон, басня, епиграми и др.)
 • Ограничение за участие: Първа – до 18 години, и Втора – над 18 години
 • Източник: Община Левски
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XXI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ НИКОЛА ВАПЦАРОВ "ВЯРА"

Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров-1922" обявява XXI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ НИКОЛА ВАПЦАРОВ Основна тема на конкурса "Вяра" "...моята вяра, че утре ще бъде живота по-хубав, живота по-мъдър..." Творбите ще се оценяват от жури в състав: ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ АНИТА ТАРАСЕВИЧ-ДОЙНОВА КИРИЛКА СПАСОВА Регламент за участие: -до 3 стихотворения, всяко едно на отделна страница/файл; -име, презиме и фамилия; -навършени години; -адрес и телефон за контакти; -имейл адрес. Журито ще оцея в следните категории: -деца; -младежи от 5 го 25 години; -възрастни без ограничения. Изпратените стихотворения не трбява да са участвали в конкурса до момента! Задължително е посочването на пълни и коректни данни! Краен срок за изпращане на творбите:30 юни 2024 г. НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1922" - за конкурса Адрес: гр. София, п.к. 1618, бул. "Цар Борис III" № 132 e-mail:vaptzarov_n@abv.bg тел:02/8552048

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ И ЕСЕ НА ТЕМА: „ДА ОСТАВИШ СЛЕДИ ВЪВ ВРЕМЕТО“

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ И ТРАКИЙСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ И ЕСЕ НА ТЕМА: „ДА ОСТАВИШ СЛЕДИ ВЪВ ВРЕМЕТО“ През 2024 г. се навършват 180 години от рождението на Капитан Петко войвода, 100 години от създаването на Тракийския младежки съюз и 90 години от основаването на Тракийския научен институт. На тези годишнини е посветен обявения конкурс. ЦЕЛИ: 1.Да насърчи младите хора да направят проучвания, посветени на живота и делото на Капитан Петко войвода, както и на видни личности, учени и интелектуалци, работили за Тракийската организация, Тракийския младежки съюз и Тракийския научен институт като: Христо Караманджуков, Иван Орманджиев, акад. Димитър Михалчев, Димитър Попниколов, Стою Шишков, Стоян Мавродиев, Георги Попаянов, проф. Стайко Трифонов, Иван Попвасилев, Никола Спиров и др. 2. Да стимулира интереса на учениците за съхраняване на паметта за историята на тракийските българи и техните водачи. УЧАСТНИЦИ: • Ученици на възраст от 14 до 19 години от всички видове образователни институции в страната и в чужбина. РЕГЛАМЕНТ: • Всеки кандидат може да участва с до 2 творби – по една за двата жанра. • Творбите не трябва да са участвали в други конкурси. • Текстовете трябва да са написани, съобразно нормите на книжовния български език. • Обем - до 15 стандартни страници (1800 знака на страница) или до 27 000 знака (с интервалите). • Шрифт - Times New Roman • Размер на шрифта – 12 • Разредка на редовете и абзаци 1.5 • Подравняване – двустранно • Краен срок за изпращане на разработките: 30 септември 2024 година. КРИТЕРИИ за оценяване на разработките: • Исторически познания • Езикова култура и стил • Авторски подход и интерпретация • Оригиналност и творческо мислене НАГРАДИ: • Голяма награда на името на журналиста Тодор Коруев - грамота, парична награда и публикуване на творбата на наградения автор. • Три награди - І, ІІ и ІІІ • Наградените творби се отпечатват във в. „Тракия“ ОБЩИ УСЛОВИЯ: Препоръчително е писмените работи да минат на вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища. Участниците да бъдат информирани, че материалите не се връщат. Моля, обърнете внимание на следното: • По отношение на авторските права следва да се има предвид, че участвайки в конкурса, предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите. • По отношение на съхранението на творбите следва да имате предвид, че те могат да бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, публикации. • С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на съорганизаторите. • Творбите трябва да бъдат подадени според регламента, като неотговарящите на изискванията му няма да бъдат допуснати в конкурса. • Задължително условие е всяка творба да бъде придружена от попълнен формуляр за участие, съдържащ: - трите имена на участника, адрес и координати (телефон, електронна поща) за контакт, възраст, клас, училище или извънучилищно звено, населено място с пощенски адрес; - трите имена на учителя-консултант и координати (телефон, електронна поща) за контакт, името на училището и населеното място; - декларация от родителите. Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора. Организаторите на Конкурса не носят отговорност: - за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни. - за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в Конкурса. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ) и във вестник „Тракия“ до 15 ноември 2024 г. Носителите на награди ще бъдат определени от компетентно жури, с участие на представители от ТНИ. Текстовете на електронен носител, да се изпращат на e-mail: stdb_sofia@abv.bg Пощенски адрес: Съюз на тракийските дружества в България ул. Стефан Караджа № 7А гр. София -1000

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Шести национален конкурс "Да върнем книгите в ръцете на децата"

Шести национален конкурс за книги за деца Община Гоце Делчев и Народно Читалище „ Просвета -1865” организират конкурс под надслов: ,, Да върнем книгите в ръцете на децата”. Регламент : В конкурса могат да участват поети и писатели издали книги за деца на български език през 2022, 2023 и 2024години. Авторите трябва да изпратят по 3 екземпляра от книгите, с които участват в конкурса до 01.09.2024г. на адрес: Гр. Гоце Делчев - 2900, бул.” Гоце Делчев” № 1 Народно Читалище „ Просвета -1865, Секретар на читалището. Книгите не се връщат на авторите, а ще бъдат дарявани на детският отдел на библиотеката към читалището. Участниците в конкурса е необходимо да изпратят трите си имена, телефон или E-mail за връзка. За допълнителна информация: Организатор – Иван Мишев, писател, член на СБП. e-mail: igmishev@abv.bg Отличените автори ще получат парични награди: -Първо място 400 лв, Плакет на община Гоце Делчев и грамота. -Второ място 300 лв, Плакет на община Гоце Делчев и грамота. -Трето място 200 лв, Плакет на община Гоце Делчев и грамота. Всички участници в конкурса ще получат грамоти за участие. Наградите ще бъдат връчени през втората половина на месец октомври, в дните – празници на град Гоце Делчев. Наградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 01.10.2024г.

 • Дата на затваряне: 31 август 2024
 • Как да участваме: Книги
 • Ограничение за участие: Лица над 18 г., поети и писатели издали книги за деца на български език през 2022, 2023 и 2024години
 • Източник:
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален литературен конкурс “Дивото”

РЕГЛАМЕНТ на Национален ежегоден литературен конкурс за разказ “Дивото” за наградата “ДОНЧО ЦОНЧЕВ” 2023-2024 година Тринадесето издание Организатори: Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” и Съюз на българските писатели. Под почетното председателство на Васил Василев – председател на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ. Жури: Тричленно жури с представител от НЛРС-СЛРБ и представител от СБП Литературен жанр: Разказ с обем до 3 машинописни страници /1800 знака на страница/ със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и др. В конкурса участват произведения, които до момента не са публикувани. Времетраене: Конкурсът се провежда в периода от 1 октомври 2023 г. до 30 юни 2024 г. Обявяване: В печатните и електронни средства за информация, информационни агенции, както и постоянно във вестник “Наслука” и сп. “Лов и риболов”, електронния портал на НЛРС-СЛРБ и фейсбук страицита на НЛРС-СЛРБ. Награди: – Първа награда – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер на 500 /петстотин/ лева. – Втора награда – грамота и парична награда в размер на 300 /триста/ лева. – Трета награда – грамота и парична награда в размер на 200 /двеста/ лева. В категория „Млади таланти“ – автори до 18 годишна възраст: -Първа награда – плакет, грамота и парична награда в размер на 300 /триста/ лв. Две поощрителни награди – грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лв. Поради големият интерес към конкурса участват автори, които вече са печелили голямата награда и в тази връзка е утвърдена морална награда – грамота „Майстори на Дивото“ . Награждаване: Награждаването се извършва, съобразено с програмата на УС на НЛРС-СЛРБ. Публикации: Най-добрите разкази се публикуват по преценка на журито в печатните изданията на НЛРС-СЛРБ. Реклама: Реклама се набира от традиционните рекламодатели и може да придружава всяка публикация. Предлага се функцията на ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР на конкурса, която може да определи и своя награда, както и да предостави допълнителни награди. Предлага се и функцията на МЕДИЕН ПАРТНЬОР на конкурса, който трябва да се търси сред най-популярните ежедневници, престижни списания и електронни медии. Изработва се специална рекламна тарифа от отдел “Реклама”. Всички желаещи да вземат участие в конкурса за разказ “Дивото” за наградата “Дончо Цончев”, могат да изпращат своите произведения на е-mail: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова, в срок до 30 юни 2024 г.

 • Дата на затваряне: 30 юни 2024
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://www.slrb.bg/
 • Общ награден фонд: 1400 лв.
 • Брой на победителите: 5
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XX Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX OLYMPIIS"

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ ТEMА: EX LIBRIS – EX OLYMPIIS УСЛОВИЯ Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без ограничения. Участниците са разделени в три възрастови категории: деца до 14 години; младежи от 14 до 26-годишна възраст; автори над 26 години. Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕКСЛИБРИС. Авторите могат да участват с максимум 3 (три) EKСЛИБРИСА, като изпратят по 4 (четири) отпечатъка от всеки: 1 бр. за депо на Графичния Кабинет, 2 бр. за изложби, 1 бр. за обменен фонд на Библиотеката. За участие в конкурса не се заплаща такса участие. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Попълнен и подписан Апликационен формуляр, (достъпен на www.libruse.bg) с което авторите декларират, че приемат настоящия регламент. На гърба на всеки отпечатък се попълва и залепва етикет, приложен към Апликационния формуляр. Името на автора и заглавието на творбата трябва да бъдат изписани на английски език. В случай на промяна на данните от апликационната форма авторите се задължават да уведомят за това Библиотеката. В екслибриса трябва да присъства текстът EX LIBRIS – EX OLYMPIIS. Могат да бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове. Всеки екземпляр трябва да бъде подписан съгласно международния стандарт и датиран от автора. Максималният размер на изображението е 130/130 мм, на графичния лист – 150/210 мм. Пратките, които не отговарят на тези изисквания, ще бъдат отстранени от класацията на Конкурса от Техническа комисия, предхождаща журирането. АДРЕС И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ Екслибрисите се изпращат по пощата до 31.05.2024 г. вкл. (датата на пощенското клеймо) Адрес за получаване: Регионална библиотека „Любен Каравелов“ ул. „Дондуков-Корсаков“ № 1 7000 Русе, България СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе става собственик и придобива правото да използва безсрочно изпратените творби или части от тях за възпроизвеждане и разпространяване или да се използват по всякакъв начин, с всякакви средства, включително за изложби, публикации и реклама, без за това да е необходимо изрично съгласие на авторите и без да им се дължи възнаграждение. С подписа си върху Апликационния формуляр авторът декларира приемането на настоящия Регламент на конкурса и съгласието си организаторът да извършва всички гореизброени действия по отношение на изпратените творби, които иначе биха могли да представляват нарушение на неимуществените права на участника. Получените творби не се връщат на техните автори и влизат в колекцията на Графичния Кабинет и фонда на Библиотеката. НАГРАДИ: Голяма награда на стойност 500 евро Специална награда от екипа на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и спонсорски награди. Получените екслибриси се публикуват в електронен каталог на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg. След предварителна селекция, допуснатите за участие в Конкурса автори ще бъдат представени с по една своя творба в печатен каталог. Всеки участник има право да получи екземпляр от него по предварителна заявка в Апликационния формуляр срещу заплащане на 70 % от коричната цена и пощенските разходи. Допуснатите от техническата комисия до конкурсната селекция творци от трите възрастови групи, получават електронен сертификат за участие. В периода ноември – декември 2024 г. се организира представителна изложба от включените в Конкурсната селекция екслибриси. При нейното откриване се обявяват Наградите, определени от специално поканените в международното жури експерти.

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: Екслибрис
 • Ограничение за участие: Участниците са разделени в три възрастови категории: деца до 14 години; младежи от 14 до 26-годишна възраст; автори над 26 години
 • Източник: https://www.libruse.bg/
 • Общ награден фонд: Голяма награда на стойност 500 евро
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VII НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ“

Народно читалище „Пробуда-1926“ Горна Баня Ви кани да участвате в VII Национален литературен конкурс „Николай Хрелков“ Посветен на 130-годишнината от рождението на поета Николай Хрелков, живял и творил в нашия квартал Горна баня. Конкурсът е предназначен за деца и младежи от 6 до 19 години и има за цел да популяризира ученическото литературно творчество. ◊ РЕГЛАМЕНТ Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват авторски творби от жанровете поезия и проза на свободна тема или на тема „Моят роден край“. Тези по темата „Моят роден край“ се оценяват отделно според регламента. Творбите трябва да са напечатани. Ръкописи няма да се разглеждат. Участници и литературни творби, които не отговарят на условията на конкурса, не се допускат до журиране. Всяка творба трябва да бъде придружена с личните данни на участника – трите имена, адрес, телефон, електронна поща, възраст, училище или извънучилищно звено и изпратена на хартиен носител на адреса на читалището или на електронната му поща до 31.05.2024 г. ◊ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ I група – от 6 до 10 години II група – от 11 до 14 години III група – от 15 до 19 години Журито е в състав: Генади Генадиев, Елена Найденова и Георги Костов. Журито присъжда I, II и III награда във всяка възрастова група отделно за поезия и за проза. То има право и да не присъди награда в някоя от групите, както и да присъди и поощрителни награди по своя преценка. Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на читалището в периода от 25 до 30 юни 2024 г. Датата, часът и мястото на връчването на наградите ще бъдат уточнени допълнително на фейсбук страницата на читалището. На тези, които не могат да присъстват на събитието наградите ще бъдат изпратени по пощата. ◊ ОБЩИ УСЛОВИЯ Всеки има право да участва само с една собствена творба в конкурса. Конкурсните творби не се връщат. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. АДРЕС: Народно читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня гр. София, 1614 ул. „Планиница“ № 17 телефон: 02 957 64 79 email: probudagb@abv.bg facebook: Читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня Лице за контакт: Георги Костов GSM: 0886 988 779 в работно време.

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: деца и младежи от 6 до 19 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРЕН РАЗКАЗ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ФИЛМОВА АДАПТАЦИЯ 2024

Съюз на българските филмови дейци и списание КИНО обявяват годишен литературен конкурс за написване на разказ с потенциал за филмова адаптация. Условия за участие: Конкурсът ще се проведе в десет кръга (десет месеца) като всеки месец комисия ще номинира по един разказ, който ще бъде публикуван на страниците на месечното издание на списание КИНО. В края на конкурса, от всички номинирани от комисията десет разказа, ще бъде избран един, на чийто автор ще бъде дадена възможност да развие художествения си текст в сценарий за пълнометражен игрален филм с помощта на професионален сценарист. СБФД и екипът на списание КИНО се ангажират с предоставянето на сценария на своите членове и на членовете на Българската асоциация на кинорежисьорите с предложение за реализиране на пълнометражен филм. Възрастова граница – от 16 до 35 години. Всеки автор има право да изпрати един свой разказ. Разказите трябва да бъдат в размер до 10 стандартни машинописни страници, шрифт Times New Roman, големина – 12. Без ограничения за жанр и тема. С изпращането на разказите си авторите носят отговорност за тяхната автентичност. С изпращането на разказите си авторите предоставят авторските права за тяхното публикуване на сайта на списание КИНО. С изпращането на разказите си авторите се съгласяват с условията на конкурса. Участието в конкурса е безплатно и онлайн. Моля, изпращайте своите разкази, както и кратка автобиография в свободен текст, на имейл: litkonkurs.spisaniekino@gmail.com Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

 • Дата на затваряне: 31 октомври 2024
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: Възрастова граница – от 16 до 35 години
 • Източник: https://spisaniekino.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО, РИСУНКА И МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА: „ЕДИН ЗАВЕТ НИ ОСТАВИ-СЕБЕ СИ!“

С Т А Т У ТНА II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРСЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО, РИСУНКА И МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯНА ТЕМА:„ЕДИН ЗАВЕТ НИ ОСТАВИ-СЕБЕ СИ!“            I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ            Конкурсът е посветен на личността и делото на Васил Левски – патрон на Средно училище „Васил Левски“, град Гълъбово. Образователната институция е сред елитните училища в община Гълъбово, която продължава възрожденските традиции на своите предшественици и смело внедрява иновативни подходи в обучението и в общокултурното развитие на учениците. След първото си издание конкурсът, проведен по повод 35 г. от създаването на Средно училище „Васил Левски“, град Гълъбово, утвърди своето място сред обществеността на регионално, национално и международно равнище. Личността на Апостола продължава да вдъхновява младите хора и да провокира творческото им мислене. Конкурсът многоаспектно обхваща темата за родолюбието и ценностите на българския дух и култура.            II. ЦЕЛИ
 • Провокиране на творческия потенциал, заниманията по интереси, положителното мислене и родолюбивите нагласи у младите хора;

 • Предоставяне на възможност за изява и развитие таланта на учениците;

 • Стимулиране и насърчаване създаването на литературни и художествени произведения от подрастващите, чрез които да изразяват своето отношение към исторически личности;

 • Създаване на творби, споделящи лични ценности, спомени от преживяно, събития от миналото и съвремието на България;

 • Насърчаване на родолюбиви и хуманни идеи, насочени към съхраняване на българската култура в условията световната глобализация.

                  III. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ         Право на участие в конкурса имат всички ученици от I до ХІІ клас от училища, школи, центрове за подкрепа за личностно развитие, частни, държавни образователни и културни институции и др. от страната и чужбина, разделени в три възрастови групи:
 • I-IV клас;

 • V-VII клас;

 • VIII-XІІ клас.IV. КАТЕГОРИИ
 • Стихотворение;

 • Есе;

 • Рисунка;

 • Мултимедийна презентация.V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯЗа участие се допускат само творчески разработки, които отговарят на изброенитепо-долу изисквания:
 • да предлагат свободно интерпретиране на конкретната тема „Един завет ни остави-себе си!“;

 • да утвърждават българските национални добродетели и да изразяват гражданска позиция;

 • да не са плагиат, копие или част от работата на други автори;

 • да са създадени само от един участник;

 • творбите не трябва да са участвали в други конкурси;

 • официален език на конкурсните разработки и език за комуникация на участниците e българският.VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ ПО КАТЕГОРИИ1. СтихотворениеТехнически изисквания:
 • Обем: 1-2 стр.;

 • Шрифт: Times New Roman;

 • Размер на буквите:12 pt;

 • Разредка на редове и абзаци: 1,5;

 • Подравняване: едностранно (ляво).Изисквания към съдържанието:
 • Заглавието да насочва към темата „Един завет ни остави-себе си!“ като коментираконкретни проблеми;
 • Да утвърждава българските национални добродетели и/или да изразява гражданска позиция.2. Есе:Технически изисквания:
 • Обем: 2-4 стр.;

 • Шрифт: Times New Roman;

 • Размер на буквите:12 pt;

 • Разредка на редове и абзаци: 1,5;

 • Подравняване: двустранно.Изисквания към изложението:
 • Заглавието да насочва към темата „Един завет ни остави-себе си!“ като коментираконкретни проблеми;
 • Ясно и цялостно формулирана теза;

 • Последователна формулировка на тематичните проблеми: (назоваване, анализиране,

 • сравняване, логически съждения и изводи);

 • Обобщаваща заключителна част;

 • Самостоятелност и оригиналност;

 • Показана собствена гледна точка и защитено лично мнение.                 В долния ляв ъгъл на файла, съдържащ текста на есето/стихотворението, да се запише име, презиме, фамилия на участника, клас, училище, населено място, име на ръководителя.3. Рисунка:
 • Всеки участник може да изпрати максимум 2 рисунки, създадени през последните 2 години.

 • Размерът на творбите трябва да бъде 35/50 см, без рамка и паспарту. Рисунките трябва да са оригинали и да са на автора. Техники – на хартия – живописни техники, графични техники, колаж.

 • На гърба на всяка рисунка трябва да има попълнен с печатни букви на български език етикет. /Приложение 3/

 • Рисунките на наградените участници се включват в изложба.4. Мултимедийна презентация:Технически изисквания:
 • Творбите да са изработени на MS PowerPoint и да са изпратени в слайдшоу;

 • формат (.pps или .ppsx);

 • Файлът с презентацията да е именуван: име и фамилия на участника, заглавие натворбата. Примерно: IvanaIvanova_Zavet.ppsx
 • Няма ограничения в сложността и изпълнението;

 • Без самоцелни ефекти;

 • Да е с продължителност до 10 минути.Изисквания към съдържанието:
 • Езикова и стилистична култура;

 • Естетическо изпълнение;

 • Фактологическа достоверност.            VII. ФОРМИ НА УЧАСТИЕ            Творбите на участниците трябва  да бъдат изпратени чрез куриерска фирма или Български пощи, като кореспонденция/писмо или на e-mail: sugalabovo_konkurs@abv.bg.Допълнително за категория „Рисунка“ творбите задължително се изпращат на адрес:Средно училище „Васил Левски“, кв. „Строител“, гр. Гълъбово 6280, тел: 0886611268, надписани „За конкурса“.            Задължителните документи за попълване са:         1. Декларация за информирано съгласие, в съответствие с изискванията на Общрегламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Приложение 1 – Декларация-съгласие на родител– за ученик, ненавършил 18 години;


  • Приложение 2 – Декларация-съгласие на участник– за ученик, навършил 18 години.

         2. Единствено за категория „Рисунка“ – етикет по образец /Приложение 3/
 • Приложение 3 – Етикет за рисунка       VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ                 Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработени и използваниединствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласноизискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата иприлагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването налични данни и относно свободното движение на такива данни, и в съответствие сВътрешни правила за защита на личните данни на Средно училище „Васил Левски“,              гр. Гълъбово.                 Във връзка с това, всеки участник задължително попълва:• Декларация-съгласие на родител – за ученик, ненавършил 18 години;• Декларация-съгласие на участник – за ученик, навършил 18 години.                 IX. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ                 Крайният срок за изпращане на конкурсните работи е 15 септември 2024 година.Разработките се изпращат, както следва:
 • на хартиен носител –рисунка /със залепен на гърба попълнен етикет/ на адрес:Средно училище „Васил Левски“, кв. „Строител“, гр. Гълъбово 6280, тел: 0886611268, надписани „За конкурса“;
 • на e-mail: sugalabovo_konkurs@abv.bg като прикачен файл.                 Конкурсни материали, пристигнали след определения срок, няма да бъдат разгледани и журирани. Творбите, участвали в конкурса, в т.ч. и наградените, не се връщат.                 X. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ                 Компетентно жури за всяка категория присъжда за всяка категория и за всяка възрастова група грамоти и предметни награди за І, II, ІІІ място и поощрения. Присъждат се и специални награди. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване. Наградите на наградените ученици ще бъдат изпратени чрез куриерски фирми или Български пощи.                 XI. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИРезултатите се обявяват – до 30 септември 2024 г. на сайта на училището https://sou-vasil-levski.bg.                 XII. КООРДИНАТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ                 Средно училище „Васил Левски“, кв. „Строител“, гр. Гълъбово 6280;                 Лице за контакти: Кремена Колева, старши учител по БЕЛ в Средно училище „Васил Левски“, тел. 0886152422.


 • Дата на затваряне: 15 септември 2024
 • Как да участваме: Литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация
 • Ограничение за участие: ученици от I до ХІІ клас
 • Източник: https://sou-vasil-levski.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3