по дата на конкурса
„Евроинс- школа за таланти“ Конкурс по случай 25 годишнината от основаването на „ЗД Евроинс“ АД

1. Организатор Конкурсът „Евроинс – школа за таланти” (Конкусът), се организира от „Застрахователно дружество Еворинс” АД („ЗД Евроинс“ АД/Дружеството/Компанията) със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ЕИК: 121265113, идентификационен номер: BG121265113, представлявано от Йоанна Цонева, Председател на Съвета на директорите (СД) на Дружеството и Евгени Игнатов, изпълнителен директор. 2. Календар за провеждане на конкурса „Евроинс- школа за таланти”  28.02.2023 г.– обявяване на Конкурса;  04.03.2023 г. – 28.04.2023 г.– срок за получаване на есета на имейл: contact@euroins.bg;  24.05.2023 г.– обявяване на резултатите от Конкурса;  Юни 2023 г.– награждаване на победителите и изпращане на сертификатите за участниците. 3. Право на участие в конкурса имат:  Всички студенти от III и IV курс, степен „бакалавър” – редовна, задочна или дистанционна форма на обучение;  Всички студенти, степен „магистър” – редовна, задочна или дистанционна форма на обучение;  Студентите да бъдат от следните специалности или производни на тях:  Застраховане и социално дело;  Икономика;  Финанси и счетоводство;  Вътрешен одит и контрол;  Маркетинг;  Статистика и анализ на данни;  Информатика, информационни технологии и дигитализация;  Приложна математика. 4. Цели на конкурса „ЗД Евроинс” АД е компания с богата история, традиции и визия за бъдещето. От самото си създаване „ЗД Евроинс”АД е инвестирало в изграждането на кадри. Като част от стратегията за развитие на Дружеството и политиката за осигуряване и гарантиране на постоянно добро управление, Компанията разтваря врати и протяга ръка към студентите, които желаят успоредно със следването, да изграждат умения и опит в реална бизнес среда. Конкурсът „Евроинс – школа за таланти” е част от кампанията по случай „25 години Евроинс” и цели да:  Провокира участниците да представят и защитят своята позиция по една от поставените теми за есе;  Амбицира студентите да се учат и развиват в модерна компания, част от голяма международна група;  Имат желание да работят и да дадат най-доброто от себе си в това, което правят. 5. Теми за есе  Тема1: Дъската за гладене е била сърф, който се е отказал от мечтите си, за да си намери „сигурна работа”;  Тема2: Иновации срещу традиции: технологична революция в застраховането;  Тема3 : Гласът на младите в корпоративния свят.  Всеки автор има право, да участва само с едно есе по една от изброените теми;  Оценяването се извършва от тричленно жури, съставено от мениджъри на „ЗД Евроинс” АД. 6. Критерии за оценяване  Точно формулирана, непротиворечива и единна теза, последователно и убедително излагане на аргументите;  Ясно обособени композиционни елементи – увод, теза, аргументи, заключение при спазване на изискуемия обем на текста от 2000 думи;  Баланс между общи идеи и конкретизирането им чрез примери, илюстрации, статистики;  Графично оформление – формално разделяне на текста с абзаци с изнесен назад първи ред;  Спазване на граматични, правописни и пунктоационни норми на книжовния български език;  Изразителност и богатство на речника. *Графики, илюстрации и други не се включват в общата дължина на текста от 2000 думи. 7. Заедно с есето, участниците следва да изпратят файл с придружаваща информация:  Трите имена на автора;  Град, университет, специалност, курс и форма на обучение;  Личен телефон и имейл за връзка;  Съгласие за обработка на личните данни приложено към настояюия регламент. Участниците в конкурса следва да изпратят своята разработка по една от обявените теми в обем от 2000 думи (Arial, 11 pt., двустранно подравняване, междуредие 1) на имейл: contact@euroins.bg в срока посочен в календара от т. 2 на Регламента. 8. Съвети към участниците в конкурса  Представете вашата лична позиция по темата, която сте избрали и я защитете;  Няма вярна и грешна позиция. Бъдете откровени и дайте свойто собствено мнение, но бъдете убедителни в обосновката. В случай че използвате сравнение на тезата си с друго мнение или общоприети твърдения в обществото, е много важно да защитите безкомпромисно твърдяното от вас;  Избягвайте елементарни, повърхностни разсъждения. Бъдете убедителни и бъдете себе си;  Пазете се от клишетата. Не е важно да сте добър писател, важно е да структурирате правилно тезата си и да се обосновете. Талантът е в самия човек, особено ако го прояви в ежедневието и в работата си;  Преди да формулирате тезата си, проверете дали тя наистина отразява вашето мнение и можете ли да я защитите;  При използването на чужди разработки, трудове и цитати, следва да посочите изрично автора/източника в края на есето. 9. Награди  Класираните на първите 5 (пет) места студенти получават покрити разходи за семестриални такси до завършване на обучението си;  Класираните на първите 10 (десет) места студенти получават възможност за платен стаж в Дружеството, съобразно с изучаваната специалност;  Всички участници, изпратили есета в срок на посочения имейл, ще получат сертификати за участие в конкурса. 10. Обявяване на резултатите  Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 24.05.2023 г. на сайта на „ЗД Евроинс “АД – www.euroins.bg;  Класирането на участниците ще бъде публикувано на сайта на университетите, чийто студенти са победители;  Наградите на победителите ще бъдат връчени по време на официално събитие по повод честването на 25 годишнината на Дружеството. 11. Публикуване на есетата Наградените есета ще бъдат публикувани на сайта на „ЗД Евроинс“ АД, като се посочат имената на авторите, специалността и университетът, в който следват. За допълнителна информация и въпроси, моля изпращайте запитвания на: contact@euroins.bg. Ние ще отговорим в най-кратки срокове.

 • Дата на затваряне: 28 април 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: Всички студенти от III и IV курс, степен „бакалавър”, студенти, степен „магистър”– редовна, задочна или дистанционна форма на обучение
 • Източник: https://www.euroins.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за написване на есе на тема „Защо избрах да бъда акушерка“

АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ обявява конкурс за написване на есе на тема „Защо избрах да бъда акушерка“. Целта на конкурса е насърчаване на младите студенти обучаващи се в специалност "Акушерка" в изграждане на мотивация и професионални качества, чрез съхраняване на паметта за личността и делото на първата дипломирана акушерка в България Райна Попгеоргиева Футекова-Дипчева. Условия за участие: В конкурса могат да участват редовно обучаващи се студенти в ОКС „Бакалавър“ по специалност „Акушерка“ на територията на страната. Няма ограничения относно възрастта, пола и курса на обучение. Темата не обвързва кандидатите с анализ на живота и делото на Райна Княгиня но участниците биха могли да реализират в текста подходящи препратки към исторически факти или да формулират собствена гледна точка към съвремието. Есето трябва да отразява лични виждания, преживявания и опит. Изисквания: Есето трябва да е написано в електронен формат със следните изисквания: Шрифт: Time New Romans Размер: 12 Междуредия: 1.15 Подравняване: Justify Обем: до 2 печатни страници Есето трябва да съдържа информация за имената на автора, града, обучаващата институция, курса на обучение и данни за контакт (email и телефон). Срокът за изпращане на есето (само по електронна поща) е 16 април 2023 г. Електронен адрес: midwivesbulgaria@abv.bg Награди за участниците в конкурса: • Първа награда: Почетен плакет „Райна Княгиня“ и парична награда 300 лв.. • Втора награда: Поета такса за участие в XI Академия за акушерки 2023 г. в Русе. • Специална награда: Наръчник на патронажната акушерка. Творбите ще бъдат оценявани от 3-членно жури в състав: Доц. Диана Димитрова – председател на журито, Здравчо Здравчев - председател на Родов комитет „Райна Княгиня“ и Илиана Фончева – член на АБА, член на Конфедерация на българските писатели. Носителите на наградите ще бъдат обявени публично в печатните и електронни медии. Тържествената церемония по връчване на наградите на конкурса за есе "Защо избрах да бъда акушерка" ще се състои по време на Първи студентски форум на АЛИАНС НАБЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ на 05 май 2023 г. в гр. София. За въпроси: midwivesbulgaria@abv.bg

 • Дата на затваряне: 16 април 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: редовно обучаващи се студенти в ОКС „Бакалавър“ по специалност „Акушерка“ на територията на страната
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за есе за студенти на тема "Задължителност, доброволност и информираност в медиацията"

Националната асоциация на медиаторите /НАМ/ винаги се е стремяла да поддържа диалог със своите членове и да привлича нови хора за каузата на медиацията. Във връзка с това Управителният съвет на НАМ обявява конкурс за есе за студенти. Темата на есето е: "Задължителност, доброволност и информираност в медиацията" Есето следва да е в обем до 2000 думи, да представя личното отношение, познания и визия на автора за медиацията, да не е публикувано или предложено за публикуване в печатно или електронно издание и в срок до 15 април 2023г. да бъде изпратено на адрес: info@nam-bg.org Есетата трябва да са написани на български език във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5; На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка; Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за подобен вид разработка, да има ясна структура, теза и аргументи. Участниците следва да представят кратко био до 150 думи, в което обективно да се представят, включително учебното заведение, специалност и курс на обучение. Препоръчително е заглавното поле на придружаващия имейл да съдържа текст “konkurs za ese“ Жури от НАМ ще оцени есетата и до 15.05.2023 г. резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страницата и Фейсбук страницата на НАМ. Предвидени са следните награди: Първа награда - безплатен сертифициращ курс за медиатор в организация-член на НАМ Втора награда - освобождаване от 2/3 от таксата за сертифициращ курс за медиатор в организация-член на НАМ Трета награда - освобождаване от 1/3 от таксата за сертифициращ курс за медиатор в организация-член на НАМ Най-добрите есета ще бъдат публикувани на интернет-страницата на НАМ.

 • Дата на затваряне: 15 април 2023
 • Как да участваме: Есе
 • Ограничение за участие: Студенти
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Седемнадесети национален литературен конкурс за стихотворение и разказ

Фондация “Св. Климент Охридски” обявява седемнадесети национален литературен конкурс за стихотворение и разказ За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. Участието в конкурса е с непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури. Материалите за участие в конкурса се приемат от 20 февруари до 25 април 2023 г. по електронната поща на адрес deti@admin.uni-sofia.bg -Секретар на Фондация “Св. Климент Охридски” Детелина Илиева. Необходимо е участниците в конкурса да посочат информация за висшето училище и специалността в която се обучават, точен адрес, е-mail и телефон за връзка. Наградите ще бъдат връчени на академичното тържество по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

 • Дата на затваряне: 25 април 2023
 • Как да участваме: разказ или стихотворение
 • Ограничение за участие: студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина
 • Източник: https://iccd.unwe.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националния литературен конкурс „Георги Давидов“ – август 2023 г.

ЦЕЛ: Стимулиране творческите изяви на младите поетични дарования, които пишат на морска тематика за живота и вълненията на хората, живеещи край морето. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 1. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се обявява от община Шабла, с решение на Общински съвет № VII.I, 2.1; № VII.1.2,2; № VII.I, 2, 3 от 27.08.2004 г., изм. с решение № 452 от 29.01.2014 г. 2. Конкурсът се провежда на три години, като първият е през 2005 година по повод 50-годишнината от рождението на Георги Давидов. 3. Националният литературен конкурс „Георги Давидов“ се организира и провежда от Община Шабла. 4. Конкурсните произведения се журират от утвърдени литературни творци и критици. Журито е с 5-членен състав, единият от които е представител на Община Шабла /кмет или заместник кмет по култура/. 5. Наградният фонд за наградата на името на Георги Давидов се осигурява от Община Шабла. Наградата включва малка пластика „Пегас“, специално изработен диплом/грамота/ и парична премия /2000 лв/. РЕГЛАМЕНТ: • В конкурса могат да участват всички млади поети, на възраст до 40 години, които пишат на морска тематика за живота и вълненията на хората, живеещи край морето. • Всеки участник в конкурса може да представи до 5 стихотворения, цикъл от стихове или подготвен за книга ръкопис по посочената тематика. • Конкурсът е явен. Материалите, придружени от следната информация: име, адрес и телефон, да се изпращат с препоръчана кореспонденция на адрес: гр. Шабла – 9680, ул. „Равно поле“ № 35, Общинска администрация за Националния литературен конкурс „Георги Давидов“, e-mail: obshtina@ob-shabla.org или culture@ob-shabla.org Краен срок за изпращане на материалите, придружени от изискваната информация за авторите им: 10 юли 2023 година.

 • Дата на затваряне: 10 юли 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: млади поети, на възраст до 40 години
 • Източник: https://shabla.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
48-ма Национална изложба на карикатурата / 2023

Националната изложба на карикатурата е ежегоден преглед на най-високите постижения на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата. +++ Цели да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България да допринася за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина +++ Изисквания за участие В изложбата могат да участват всички български автори, работещи в областта на карикатурата. Приемат се творби, създадени през последната година Минимален формат на представените карикатури – А5 Работите се предават задължително монтирани на не повече от 5 броя бели или сиви картонени табла / паспарту с размер 50 х 70 см По желание на автора може да ги предаде рамкирани в подходящи рамки. +++ Срокове Приемане – 30 март (четвъртък) 2023 в секция „Карикатура”, 4 ет., СБХ, „Шипка“ 6, от 10:00 до 18:00 часа Откриване – 4 април (вторник) 2023, 18.00 часа, СБХ, „Шипка” 6, зала 2А +++ Издания За изложбата се издават плакати и покани. Участието на всеки художник в изложбата се приема като негово съгласие карикатурите да бъдат репродуцирани и публикувани за популяризиране на събитието и дейността на секция „Карикатура“. +++ Журиране Селекционна комисия, съставена по предложение на секция „Карикатура“ и преглежда всички представени творби и определя колекцията на изложбата. Жури, назначено от УС на СБХ по предложение на секция „Карикатура“ определя наградите на изложбата (при наредена експозиция, непосредствено преди откриване на събитието). Към състава на журито се включват и представителите на организациите партньори. +++ Награди Награда на Съюза на българските художници Награда на секция „Карикатура“ за цялостно творчество Награда на Столична община „Доньо Донев“ Награди на различни медии и партньори

 • Дата на затваряне: 30 март 2023
 • Как да участваме: Карикатура
 • Ограничение за участие: български автори, работещи в областта на карикатурата
 • Източник: https://sbh.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Шестнадесети национален конкурс за хумор и сатира „Кубрат - 2023”

Регламент за участие ЗНАЯ ГО ОТ ТВЪРДЕ МЛАД, ЗА КОЕТО НОСЯ ГРЯХ: „ВМЕСТО ДА УМРЕМ ОТ ГЛАД, НЕКА ДА УМРЕМ ОТ СМЯХ” Конкурсът възниква през 2007 г. по идея на Клуб „Жарава”. Същият предизвика голям интерес в страната и до днес в него са участвали над 1500 творци. В журито се открояват имена като Борис Арнаудов, Доньо Донев, Георги Василски, Николай Пекарев, Румен Леонидов, Митко Новков, Данаил Константинов, Весел Цанков и др. Община Кубрат, БНР – програма „Христо Ботев”, СБХ, Конфедерация на българските писатели, НЧ „Св. св. Кирил и Методий -1891” и Клуб на хумориста „Жарава” обявяват шестнадесети национален конкурс за хумор и сатира „Кубрат - 2023” на 29 април 2023 г. Условия за участие: • карикатура А4 /свободна техника/ - до 10 творби • кратки сатирични форми /епиграма, афоризъм и др./ - до 25 творби • стихотворение или кратък хумористичен разказ - до 3 творби Творбите трябва да бъдат придружени от кратка творческа биография, снимка или шарж. Посочвайте и вашите телефони за връзка. Краен срок за получаване на материалите – 31.03.2023 год. Резултатите ще бъдат обявени на 29.04.2023 г. от 17.00 ч. - в Ритуалната зала на НЧ ”Св. св. Кирил и Методий - 1891”. Писмата Ви очакваме на адрес: 7300 гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" № 1 E-mail: chitalishte.kubrat@abv.bg; z.vutov@kubrat.org За справка: GSM: 0889 113 593 – Димитър Атанасов GSM: 0898 954 090 – Здравко Вутов За присъстващите в дните на конкурса – такса 25.00 лв. Организаторите осигуряват вечеря, нощувка и закуска.

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Карикатура, кратки сатирични форми, стихотворение, хумористичен разказ
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://kubrat.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: За присъстващите в дните на конкурса – такса 25.00 лв.
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ФОТОКОНКУРС „ВИТОША“

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ организира фотоконкурс „Витоша“. Всички, които обичат фотографията и планината, могат да се включат в една от следните категории: „животни“, „хора“, „планински спортове“, „панорами“ и „отвисоко“. Изпратете своите фотографии до 31 март 2023 г. на e-mail: fotokonkurs-vitosha@abv.bg В периода от 1 до 7 април 2023 г. избрани снимки ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на Природен парк „Витоша“. Участниците ще се борят за ценни награди, осигурени от богатата витошка библиотека. Четирите най-добри кадъра ще бъдат публикувани в списанията „Гора“ и „360 ֯“. Какво знаем за категориите, включени в конкурса? Животни. Те са важна част от заобикалящата ни среда, а фотографията има силата да показва не само огромното им разнообразие, но и да насочва вниманието на хората към опазването на различните видове. В конкурса ще се допускат фотографии само на диви животни от Витоша. Снимки на домашни любимци и селскостопански животни няма да бъдат допускани. Хора. Витоша е най-посещаваната защитена територия в България с над 3,5 милиона туристи годишно. Добрият фотограф улавя поглед, жест, или емоция, понякога по-красноречиви от думите. Планински спортове. Витоша предлага над 14 вида спортни дейности през всички годишни сезони. Дали ще успеете да заснемете някои от тях? ???? Панорами. В Природен парк „Витоша“ има спиращи дъха природни гледки. Можем да ги открием при всяка разходка в планината. Отвисоко. В тази категория ще се приемат снимки с дрон, а фотографите ще имат пълната свобода да намерят най-добрата гледна точка. За участие ще се допускат само авторски снимки, нередактирани, в оригинална резолюция и формат JPG, с размер над 2000 пиксела на дългата страна. Снимките трябва да са описани с имената на авторите, мястото на заснемане, както и с имената на хората в кадър (когато има такива, заснети в близък план - лице). Най-добрите снимки ще послужат като илюстрации в новия сайт на Природен парк „Витоша“ (в етап на разработка) и в други публикации на ДПП „Витоша“, които винаги ще включват и имената на фотографите.

 • Дата на затваряне: 31 март 2023
 • Как да участваме: Снимка
 • Ограничение за участие:
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „СЛАВИ ШКАРОВ“ 2023 Г.

Националният конкурс за млад режисьор „Слави Шкаров“ се завръща тази година в нов формат. Настоящото издание на конкурса кани млади режисьори на възраст до 35 години да кандидатстват с концепции за бъдещ спектакъл върху темата за „ДРУГИТЕ“. На трима селекционирани режисьори ще бъде предоставена възможност да разработят ателиета с актьори от трупата на Драматичен театър „Сава Огнянов“ Русе в продължение на шест дена. По време на работата, режисьорите ще бъдат съвместно с драматург, който ще ги подпомага в ролята на артистичен партньор, наблюдаващ творческия процес. В края на ателиетата всеки от режисьорите ще представи своята „работа в процес“ в откъс до 30 минути. Жури ще определи победителя в конкурса, който ще получи възможност да доразвие показа и да го превърне в спектакъл в Драматичен театър „Сава Огнянов“ през сезон 2023/2024 година. Нашата мисия е да подкрепим млади режисьори в намирането на техния автентичен естетически език и да насърчим диалога между различни подходи и форми в съвременния български театър. Нашите цели са: да предоставим възможност за изграждане на спектакъл от разработването на концепцията до реализацията му на сцената на голям професионален театър; да дадем видимост и глас на млади театрали; да подпомогнем изграждането на критически поглед към един сложен екзистенциален и политически проблем; да създадем среда за обмен и търсене. Предложенията за участие в Националния конкурс могат да се основават върху чужди или авторски текстове, пиеси или проза, както и да се представят като концепции за авторски спектакли. Изискването е кандидатите за участие в конкурса да изпратят до 15.04.2023 г идеите си за бъдещ спектакъл в рамките на две стандартни страници, заедно с портфолио и CV на info@rusetheatre.com или на адрес Драматичен театър „Сава Огнянов“, Площад „Свобода“ 4, 7000 Русе. Тримата селекционирани режисьори ще бъдат обявени на 10.05.2023г Конкурсът ще се проведе от 13-ти до 18-ти юни в Драматичен театър „Сава Огнянов“ Русе.

 • Дата на затваряне: 15 април 2023
 • Как да участваме: концепции за бъдещ спектакъл върху темата за „ДРУГИТЕ“
 • Ограничение за участие: млади режисьори на възраст до 35 години
 • Източник: https://www.rusetheatre.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "МЪГЛИЖ БЕШЕ ПРЪВ..."

Под патронажа на д-р Душо Гавазов, кмет на Община Мъглиж, се организира националният поетичен конкурс „Мъглиж беше пръв“, като крайният срок за изпращане на творбите е 15 май 2023 г. Всички класирани в конкурса поети ще получат грамоти на официална церемония, която ще се състои на 9 юни в Мъглиж по време на Третите поетични празници. Цел на конкурса: Популяризиране на съвременната българска поезия. Условия за участие: -Конкурсът е отворен за всички желаещи автори, навършили 18 и повече години, без горна граница за възрастта им; -Всеки авто може да участва е ЕДНО НЕПУБЛИКУВАНО стихотворение и кратка творческа биография/по желание/; -Авторите да са действителни носители на авторските права; -Всяко произведение трябва да бъде придружено с информация за трите имена на автора, дата и година на раждане, местоживеене и адрес за кореспонденция, телефонен номер; -Творбите за участие в конкурса се изпращат на електронен адрес:obshtina@maglizh.bg до 15 май 2023 г. Награди Първа награда - 300 лв. Втора награда - 200 лв. Трета награда - 150 лв.

 • Дата на затваряне: 15 май 2023
 • Как да участваме: Стихотворение
 • Ограничение за участие: над 18 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд: 650 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Националната награда за чистота на българския език на името на д-р Иван Богоров

С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан от д-р Иван Богоров. Присъжда се всяка година, на живи автори, за цялостен принос или отделни творби в следните направления: литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания. Община Карлово очаква мотивирани предложения до 28 юли 2023 г. на адрес: Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово. Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров“, адресирани до Кмета на Община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане. Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност и в електронен вариант. Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография. Наградата се връчва в Деня на народните будители – 1 ноември, на основание на експертно решение на комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Карлово.

 • Дата на затваряне: 28 юли 2023
 • Как да участваме: Мотивирано предложение
 • Ограничение за участие: български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература
 • Източник: https://www.karlovopress.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

Регламент на конкурса: • Конкурсът е анонимен. • Право на участие в него има всеки български гражданин, навършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за анонимност – неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра. • Всеки автор може да участва с един разказ (формат – до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14). • Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа данните за автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора. • Разказите се изпращат до 31 май 2023 г. на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за Националния литературен конкурс „Дядо Йоцо гледа”. • Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането. • Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани. • Отчитането на конкурса ще стане на 24 юни 2023 г. • Ще бъдат връчени следните награди, осигурени от Община Мездра: І награда – 800 лв., ІІ награда – 600 лв., III награда – 400 лв., поощрение – 200 лв.

 • Дата на затваряне: 31 май 2023
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: български гражданин, навършил 18 години,
 • Източник: https://www.mezdra.bg/
 • Общ награден фонд: 2000.00 лв.
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НЕПУБЛИКУВАНА ПОЕЗИЯ ЗА ДЕЦА “Стоян Дринов”

Община Панагюрище и Общинска библиотека „Стоян Дринов”, организират Национален конкурс за непубликувана поезия за деца „Стоян Дринов” през 2023 г. Условия за участие: стихотворенията да са с детска тематика да не са публикувани до 2 (две) творби – в три екземпляра конкурсът е анонимен участниците в конкурса са над 18 години Награди: Първа награда – 350 лв. Втора награда – 250 лв. Трета награда – 100 лв. Наградите ще бъдат връчени на 9 юни 2023 г. в Общинска библиотека “Стоян Дринов”. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на сайта на Общинска библиотека „Стоян Дринов”, във вестниците „Оборище”, „Време”, „Словото днес”, списание „ЧИТАЛИЩЕ-1870” и др. специализирани литературни сайтове. От 10 февруари до 19 май 2023 г. всички, които желаят да участват в конкурса, могат да изпратят своите творби на адрес на библиотеката – гр. Панагюрище 4500, Общински пазар до Общинска библиотека „Стоян Дринов”. За повече информация: Тел.: 0886231112 – Стефан Рапонджиев от 9.00 до 18.00 часа (от понеделник до петък)

 • Дата на затваряне: 19 май 2023
 • Как да участваме: стихотворения на детска тематика
 • Ограничение за участие: участниците в конкурса са над 18 години
 • Източник: http://libpanagyurishte.com/
 • Общ награден фонд: 700 лв.
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за разказ и есе на историческа тема „Изпитаниe“

Национален конкурс за разказ и есе на историческа тема „Изпитаниe“ В ПАМЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ ЦОНЧО РОДЕВ И НЕГОВАТА СЪПРУГА НАДЕЖДА РОДЕВА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ 1884” ПРОВАДИЯ О Б Я В Я В А Т ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЦОНЧО РОДЕВ” ЗА РАЗКАЗ НА ИСТОРИЧЕСКА ТЕМА „ИЗПИТАНИЕ“ ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Участието е индивидуално. ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Ученици от цялата страна от 7-ми до 12-ти клас (за учебната 2022- 2023 г.). ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Млади хора на възраст от 19 до 35 години. РЕГЛАМЕНТ: ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА участва с ЕСЕ. Обемът на текста да бъде не повече от 2 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА участва с РАЗКАЗ. Обемът на текста да бъде не повече от 4 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5. Произведението да съдържа послание към читателите по проблемите, свързани с темата. Заглавието на разказа или есето не е необходимо да съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да се съотнася с нея. Подходяща е всяка една случка или събитие, в които родолюбието и духът на един или повече герои, или на целия българския народ, са подложени на изпитание. Допустимо е учениците (от първата възрастова група) също да участват с разказ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: Конкурсът е анонимен. Всеки текст да бъде прикрепен към писмото в отделен файл, несъдържащ информация за автора. Заглавието на файла да съвпада със заглавието на творбата. Всяка творба трябва да е придружена от попълнен, подписан и сканиран Формуляр за участие, съдържащ информация за контакт. Формулярът е приложен като отделна страница на страницата на НК „Цончо Родев“ в сайта на читалището: https://chitalishte-provadia.eu/%d0%bd%d0%ba-%d1%86%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b2/ Всеки участник има право да участва с едно или две произведения. Ако са вече публикувани или наградени, нека в имейла (не във файла, в който е текстът на творбата), декларира този факт. Това се прави, за да се избегне плагиатството или разкриването на анонимността, които са изключително нежелани за организаторите; Не се допуска участие на текстове, изпращани в предишно издание на този конкурс; Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в класирането; Творбите за участие в конкурса се приемат до 30 юни 2023 г. само по електронен път на е-mail: nk_rodev@abv.bg; НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ: ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Първа награда – 250 лева Втора награда – 150 лева Трета награда – 100 лева ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Първа награда –300 лева Втора награда – 200 лева Трета награда – 150 лева Ще бъде присъдена и една СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ДАРИК РАДИО в размер на 300 лева на името на родената в Провадия, отишла си без време, талантлива журналистка ЙОВКА ЙОВЧЕВА, приятел и съмишленик на конкурса.

 • Дата на затваряне: 30 юни 2023
 • Как да участваме: Разказ (за участници от 19 до 35 години); Есе (за участници от 14 до 19 години)
 • Ограничение за участие: От 14 до 35-годишна възраст
 • Източник: https://chitalishte-provadia.eu
 • Общ награден фонд: 1450 лева
 • Брой на победителите: 7
 • Оценка на разходите: 1500
 • Отворен за територията на: Цяла България и млади българи, които живеят извън страната
Приоритет на конкурса 
Конкурс за съвременна християнска творба

Конкурс за съвременна християнска творба Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово “Емпирей” обявява литературен конкурс за написване на съвременна християнска творба в две категории: стихотворение и разказ. Конкурсът е анонимен и предназначен за участници над осемнадесет години. Всички изпратени творби трябва да не са публикувани в книга или в литературни издания. Всеки участник може да изпрати до три стихотворения (не поеми!) и/или един разказ с максимален обем 4 стандартни страници, т.е. 8 500 знака (with spaces, Times New Roman, 12 пункта) по електронна поща на следния адрес: empirey@abv.bg В отделен файл да приложат кратки биографични данни, включващи име, местоживеене, актуален имейл адрес, телефон и кратки автобиографични данни, които да са свързани с творческата му дейност (издадени книги, творческа ангажираност и пр.). Наградените творби ще се номинират от жури, членовете на което няма да имат достъп до биографичните данни на участниците, включително и до техните имейл адреси. С изпращането на личните си данни, участникът в конкурса изразява съгласието си да ги предостави за ползване от страна на Асоциация ,,Емпирей”. Те са необходими за кореспонденция, във връзка с конкурса и за уведомяване за други подобни литературни прояви. Участникът има право по всяко време да изрази несъгласие за ползване на тези данни от Асоциацията чрез нарочен имейл, адресиран до: empirey@abv.bg След получаване на писмата на участниците, организаторите на конкурса ще изпратят уведомително писмо с условния номер, под който ще бъдат разглеждани творбите им. Краен срок за получаване на прозведенията: 20.03.2023 г. Журито ще обяви резултатите от конкурса в навечерието на Възкресение Христово 2023 г. Предвиждат се следните награди: - За стихотворение: първа награда – 300 лв. и плакет; втора награда: 100 лв. и плакет; трета – 80 лв. и грамота. - За разказ – първа награда – 300 лв. и плакет; втора награда: 100 лв и плакет; трета награда – 80 лв. и грамота.

 • Дата на затваряне: 20 март 2023
 • Как да участваме: стихотворение и разказ
 • Ограничение за участие: участници над осемнадесет години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3  ->