по дата на конкурса
ТОМБОЛА НА КАМПАНИЯТА „ПАЗИ ДЕТЕТО В ИНТЕРНЕТ“

БЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА „Пази детето в Интернет“ ТОМБОЛАТА Томболата „Пази детето в Интернет” представлява провеждане на томбола за всички регистрирани участници в сайта www.detetovinternet.bg . I. НАЧАЛО НА ТОМБОЛАТА Играта продължава от 20.12.2021 г. до 20.12.2022 г., 14:00 ч. Играта ще бъде проведена съгласно настоящите Обши условия и правила за участие. II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА „Cyber 360” ЕООД, ЕИК 201811997, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1715, ж.к. Надежда 4, бл. 440, вх. А, ет. 1, ап. 1, Е-mail за контакт: office@cyber360.bg III. УЧАСТНИЦИ Участник в играта „Пази детето в Интернет” може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 г., което се е регистрирало и е заявило желание за участие в Играта на адрес www.detetovinternet.bg . Лица, които не са навършили 18 (осемнадесет) годишна възраст, недееспособни лица или лица с ограничена дееспособност, регистрирали се заедно със своите законни представители: родители/близки/настойници/попечители имат правото да участват в Играта чрез последните. IV. НАГРАДИ Наградите са определени от Cyber 360 ЕООД и представляват 30 бр. таблети, маркa, модел Prestigio Q mini. V. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ Играта се организира и провежда само за територията на Република България. VI. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА Платформата, на която се реализира играта е www.detetovinternet.bg . Чл. 13. Обявяване на спечелилите: Томболата ще бъде изтеглена на: За 10 награди: 08.02.2022 г. от 14:00 ч. като печелившите ще бъдат изтеглени от комисия от представителите на организаторите; За 10 награди: 15.04.2022 г. от 14:00 ч. като печелившите ще бъдат изтеглени от комисия от представителите на организаторите; За 10 награди: 01.06.2022 г. от 14:00 ч. като печелившите ще бъдат изтеглени от комисия от представителите на организаторите. Всички участници, спечелили награда от някое от тегленията, прекратяват участието си за следващи тегления автоматично. Всички участници, които не са изтеглени в първото и/или второто теглене, продължават автоматично участието си за следващо теглене. Спечелилите НАГРАДИ от играта, ще бъдат обявявани в интернет сайта detetovinternet.bg .

  • Общ награден фонд: 30 броя таблети, марка Prestigio, модел Q Mini.
  • Брой на победителите: 30
  • Оценка на разходите: Безплатен
  • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса