по дата на конкурса
XX ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "МАГИЯТА НА СЛОВОТО"

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В XX ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "МАГИЯТА НА СЛОВОТО" ТЕМА: "С ПАЛИТРАТА НА СЛОВОТО РИСУВАМ..." РЕГЛАМЕНТ Конкурсът се провежда ежегодно и се отчита в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Участниците се разпределят в две възрастови категории: 15 25 години и 25 50 години. Всеки от участниците участва с една непубликуване творба - поезия или проза/до 4 стандартни печатни страници/. Творбите се изпращат на e-mail:chitalishte_az@abv.bg до 30 април 2024 г., с посочени данни на учанстника - трите имена, години, учебно заведение и телефон за връзка. Изпратените творби се оценяват от компенетно жури. В журирането участват активно и читателите на библиотеката към читалището, които също ще предложат своя класация и Награда на читателите. Резултатите ще бъдат обявени в навечерието на 24 май 2024 г. Награден фонд: 1000 лв.

 • Общ награден фонд: 1000 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Осми Националн конкурс за рисунка и литературно творчество и фотография "Сторих го за Отечеството"

ТЕМА: "МЕЧТИ ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ" ПОСВЕЩАВА СЕ НА 155 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО ЦЕЛ НА КОНКУРСА: откриване и популяризиране на творческия талант на участниците в областта на:изобразителното изкуство, литературното творчество и фотографията. РАЗДЕЛИ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Няма ограничение в техниките и материалите за рисуване. Рисунките да са с размер 35/50 см, без паспарту и рамка; Вкяка творба задължително да е придружена със следната информация: трите имена на участника, телефон и адрес за връзка, години, ръководител, школа или училище. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО Напишете есе, стихитворение или разказ по дадената тема; Обем до 2 страници. Всяка творба да е придружена със следната информация:трите имена на участника, телефон и адрес за връзка, години, ръководител, школа или училище. РАЗДЕЛ ФОТОГРАФИЯ Снимки на хартиен носител 18/20 см., онлайн снимки се приемат само на участници от чужбина. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ/за трите раздела/ -от 6 до 10 години; -от 11 до 15 години; -от 16 до 20 години; -над 20 години. НАГРАДИ Професионално жури ще оцени творбите и в трите раздела ще присъди първа, втора и трета награда/грамота и индивидуална предметна награда/ в четирите възрастови групи на трите раздела. КРАЕН СРОК за представяне на творбите до 15 май 2024 г. Отчитане на конкурса, изложба и награждаване на отличените на 31 май 2024 г. в 11 ч. в читалището. Адрес за изпращане на творбите: НЧ-Напредък - 1869, ул. Панайот Волов № 2, гр. Шумен - 9700 За информация и въпроси: тел: 0886 32 47 07 - Анета Колчакова e-mail: napredaksh@abv.bg

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НЕСТАНДАРТНО, ПРИНЦ ПАРАДОКС”

Организатор е Градска библиотека – Севлиево.  Конкурсът се обявява еднократно по повод 135 години от рождението и 70 години от смъртта на Чавдар Мутафов, роден на 19 септември 1889 година в гр. Севлиево.  Целта, която си поставя, е да представи на съвременните поколения един забравен и недооценен писател, есеист, художествен критик и архитект. Да срещне един от най-значимите представители на българския литературен авангард от първата половина на XX век с млади хора днес. УСЛОВИЯ и ИЗИСКВАНИЯ за УЧАСТИЕ: 1. Конкурсът е анонимен. 2. В конкурса могат да участват автори, навършили шестнадесет/16/ и не по-възрастни от двадесет и шест/26/годиникъмдатата на отчитане на конкурса /1 октомври 2024 г./ с един разказ. ( Обем на разказа до 7стандартни страници, шрифт Таймс Ню Роман, 12 пункта, без разредка). 3. В конкурса участват произведения, които не са публикувани на хартиен носител. 4. Всеки разказ да е в отделен файл, придружени от файл, съдържащ следните данни:  трите имена на автора  дата и година на раждане  адрес за кореспонденция  телефон за връзка, електронна поща 5. Творбите да се изпращат на email: mutafov.chavdar@abv.bg 6. Краен срок за изпращане – 10 август 2024 година. 7. Постъпилите творби се оценяват от жури в състав: • Ива Спиридонова –поетеса, съосновател на издателство „Библиотека България”, съосновател на движението „Нова Асоциална поезия“, член на „Асоциация на младите български писатели“, член на СБП, филолог - председател на журито • Тео Буковски – писател, член на СБП и УС на СБП, на Съюза на писателите-лекари „Димитър Димов”, на Клуба на писателите-криминалисти „Саламандър” и инициативата за фантастика „Истории от някога”. • Ива Коркинова – библиотекар в отдел „Краезнание“ в Градска библиотека 8. Обявяване на резултатите – 1 октомври 2024 г. - на страницата на библиотеката. 9. Наградените ще получат грамота /по куриер/ и парична премия /по банкова сметка/. 10. Награди: Първо място – 200 лева Второ място – 150 лева Трето място – 100 лева 11. Наградените разкази ще бъдат публикувани във в-к „Росица” и във ФБ страницата на Градска библиотека ЗА КАКВО СТАВА ДУМА: Градска библиотека ви предоставя възможност за изява в условия на творческа надпревара и цели да ви насочи към личността и творчеството на един от най-значимите представители на българския литературен авангард преди 1944 година, забранен и забравен след това. КАКВО МОЖЕ ДА ВИ Е ОТ ПОЛЗА: За ваше улеснение и за да разберете по-добре темата на конкурса и неговият патрон, можете да се запознаете със следната информация за Чавдар Мутафов: 1. „Избрано”, издателство „ГАЛ-ИКО”, София 1993 2. „Дилетант”, издателство „Хемус”, София 1992 или издателство „Аб”, София 2004 3. https://mutafov.litclub.bg/ 4. https://chitanka.info/person/chavdar-mutafov 5. https://liternet.bg/publish4/chmutafov/index.html 6. „Възкресението на Дилетанта” от Катя Кузмова-Зографова, издателство „Ваньо Недков”, София 2001 КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ СА: • Да са в стила на Чавдар Мутафов - “декоративна” проза - стилизиран, условен и експресионистичен. • Добра идея –общочовешка, съвременна или футуристична. • Добър език – образен, богат и красив. • Добра структура – единство на формата и съдържанието. • Добри правопис и пунктуация

 • Дата на затваряне: 10 август 2024
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: автори, навършили шестнадесет/16/ и не по-възрастни от двадесет и шест/26/години
 • Източник: Градска библиотека – Севлиево
 • Общ награден фонд: 450 лв.
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКО ТВОРЧЕСТВО „ЗЛАТНО СЪРЦЕ“, 2024 Г.

СТАТУТ НА ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКО ТВОРЧЕСТВО „ЗЛАТНО СЪРЦЕ“, 2024 Г. ЦЕЛИ: - децата и юношите да се запознаят с богатото и разнообразно творчество на Калина Малина (1898-1979 г.), значима детска писателка, преводачка, член на ръководството и деятелка на Народно читалище „П. К. Яворов-1920“, град София; - на участниците в конкурса да се даде възможност за творческа изява след запознаване с произведенията на Калина Малина и да създадат свои собствени творби по елементи на творбите на авторката в категориите, посочени в регламента по-долу; РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да вземат участие деца и младежи, които са ученици от I до VIII клас. Една институция може да участва с двама /2/ свои представители в категория. Участниците са разделени в следните възрастови групи: • I група: от I до IV клас; • II група: от V до VIII клас КАТЕГОРИЯ „РИСУНКА“ Изисквания към рисунката – формат А4, на твърд лист или картон. Рисунката може да бъде създадена с моливи, флумастери, графика или акварелни и темперни бои. Задължително да се посочи коя творба на Калина Малина е вдъхновила участника да създаде рисунката. Към рисунката да бъдат написани задължително следните данни: три имена на участника, училище (институция), име на педагога, електронна поща и пълен пощенски адрес на училището (институцията), а именно: пощенски код, населено място, община и област, улица, номер на улицата и телефон и лице за контакт. Важно уточнение: всички лични данни се събират единствено за провеждането и осъществяването на конкурса. Тяхната обработка ще се извършва според Закона за защита на личните данни. В протокола на журито ще бъдат посочени следните данни за класирания участник: две имена, възраст, училище (институция) и населено място. Същите данни се посочват в онлайн изложбата с наградените рисунки във Фейсбук групата на читалището. Краен срок за получаване на рисунките: 31.05.2024 г. Адрес за получаване на рисунките: Народно читалище „П. К. Яворов-1920“, София, 1111, ул. „Гео Милев“ № 24, за конкурса „Златно сърце“. Важно уточнение: получените рисунки не се връщат на авторите, както и няма да бъдат изплащани авторски права върху тях. Те стават част от фонд „Детско-юношеско творчество“ в читалището. Организаторът на конкурса може да публикува в печатни, електронни и други средства за масова информация и медии и в социалните мрежи наградените рисунки, като се посочва техният автор. КАТЕГОРИЯ „МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ ДИГИТАЛНА ТВОРБА“ Изисквания към мултимедийните презентации и дигиталните творби – презентациите да са създадени с програмата „Power Point“. Дигиталните творби да бъдат във формат jpeg. Задължително да се посочи коя творба на Калина Малина е вдъхновила участника да създаде презентацията или дигиталната творба. Към мултимедийните презентации и дигиталните творби да бъдат написани задължително следните данни: три имена на участника, училище (институция), име на педагога, електронна поща и пълен пощенски адрес на училището (институцията), а именно: пощенски код, населено място, община и област, улица, номер на улицата и телефон и лице за контакт. Важно уточнение: всички лични данни се събират единствено за провеждането и осъществяването на конкурса. Тяхната обработка ще се извършва според Закона за защита на личните данни. В протокола на журито ще бъдат посочени следните данни за класирания участник: две имена, възраст, училище (институция) и населено място. Същите данни се посочват в онлайн изложбата с наградените дигитални творби във Фейсбук групата на читалището. Краен срок за получаване на презентациите и дигиталните творби: 31.05.2024 г. Получаването се осъществява единствено и само по електронен път на следната електронна поща: yavorov.konkursi@abv.bg. КАТЕГОРИЯ „ВИДЕОФАЙЛ С ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО И РЕЦИТАЦИЯ“ Изисквания – всеки участник изпраща видеофайл с продължителност до 3:00 минути. Задължително в писмото по електронен път се посочва коя творба на Калина Малина се рецитира. Всеки видеофайл да е заснет вертикално. В писмото към видеофайла задължително се посочват следните данни: три имена на участника, училище (институция), име на педагога, електронна поща и пълен пощенски адрес на училището (институцията), а именно: пощенски код, населено място, община и област, улица, номер на улицата и телефон и лице за контакт. Важно уточнение: всички лични данни се събират единствено за провеждането и осъществяването на конкурса. Тяхната обработка ще се извършва според Закона за защита на личните данни. В протокола на журито ще бъдат посочени следните данни за класирания участник: две имена, възраст, училище (институция) и населено място. Същите данни се посочват в онлайн публикацията с наградените видеофайлове във Фейсбук групата на читалището. Краен срок за получаване на видеофайловете: 31.05.2024 г. Получаването се осъществява единствено и само по електронен път на следната електронна поща: yavorov.konkursi@abv.bg. Конкурсни материали, които не отговарят на условията няма да бъдат приемани! Компетентно жури ще класира във всяка категория и възрастова група отличените участници от първо до трето място. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на оспорване. Журито ще заседава през месец юни или юли, 2024 г. Резултатите ще бъдат обявени през месец юли, 2024 г. във фейсбук групата: Народно читалище „П. К. Яворов-1920“. Наградите ще бъдат изпращани по пощата след месец септември, 2024 г. Ако представителят на участник или самият участник изявят желание изпращането да се осъществи с куриерска фирма, разходите ще са за тяхна сметка. Всички участници получават грамота за участие по електронен път. Всеки отличен участник получава грамота и медал. Контакти, адрес, телефон и електронна поща с организатора на конкурса: Народно читалище „П. К. Яворов-1920“, София, 1111, ул. „Гео Милев“ № 24, 0889 35 89 91 – секретар Стилиян Стоименов, yavorov.konkursi@abv.bg.

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка, мултимедийна презентация, дигитална творба, видеофайл с художествено слово и рецитация
 • Ограничение за участие: деца и младежи, които са ученици от I до VIII клас
 • Източник: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „П. К. ЯВОРОВ-1920“, СОФИЯ
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ОСМИ РАЙОНЕН ФОТОКОНКУРС „СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН” С НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 2024 ГОДИНА

ОСМИ РАЙОНЕН ФОТОКОНКУРС „СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН” С НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 2024 ГОДИНА Р Е Г Л А М Е Н Т Организатор на Осмия районен фотоконкурс „Светът около мен” е Народно читалище „П. К. Яворов-1920”, квартал „Гео Милев”, град София. През 2024 г. конкурсът ще се проведе по дистанционен път в социалната мрежа „Фейсбук”. Снимките на участниците ще бъдат публикувани във виртуална изложба. Конкурсът е с креативна насоченост и има за цел да провокира въображението на участниците, които да се потопят в магията на фотографията. В конкурса могат да участват деца и младежи (ученици) от I до XII клас и участници над 18 години, живеещи или учещи на територията на район „Слатина” на Столична община, разпределени в следните възрастови групи: - Първа възрастова група – I – IV клас; - Втора възрастова група – V-VIII клас; - Трета възрастова група – IX – XII клас; - Четвърта възрастова група – участници над 18 г. Всеки участник в конкурса може да изпрати за участие 1 снимка (творба). Творбите на желаещите да участват се изпращат до 30 април, 2024 г. на електронната поща: yavorov.konkursi@abv.bg, като се посочат следните данни: три имена, дата на раждане, клас, институция /училище, читалище или друго звено/, ръководител, телефон и електронна поща за контакт с участника или негов родител. Творбите не се връщат! Всички снимки стават собственост на организатора и се съхраняват във фонд „Детско-юношеско творчество”. С тях ще се организира изложба на участниците в конкурса. Снимките ще бъдат използвани за популяризиране на конкурса. Авторски права няма да бъдат заплащани. Всички участници получават грамота за участие по електронната поща или награди осигурени от организатора или спонсори! Компетентно жури ще разгледа и оцени постъпилите творби! Телефон за контакт: 0889358991 , e-mail: yavorov1920@abv.bg , лице за контакт: Стилиян Стоименов – секретар на читалището.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
Приоритет на конкурса 
ДЕВЕТИ РАЙОНЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА „СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН” С НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 2024 ГОДИНА

ДЕВЕТИ РАЙОНЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА „СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН” С НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, 2024 ГОДИНА Р Е Г Л А М Е Н Т Организатор на Деветия районен конкурс за рисунка „Светът около мен” е Народно читалище „П. К. Яворов – 1920”, квартал „Гео Милев”, град София. Първите две издания на конкурса през 2016 г. и 2017 г. са с териториален обхват за квартал „Гео Милев”, а от 2018 г. е с районен характер за район „Слатина” на Столична община. От 2021 г. в конкурса участват представители от България и българските общности в чужбина. През 2024 г. конкурсът ще се проведе по дистанционен път в социалната мрежа „Фейсбук” с национално и международно участие. Рисунките на участниците от България и чужбина ще бъдат публикувани във виртуална изложба. По изключение рисунките на участниците от район „Слатина” ще бъдат подредени в изложба на живо. Конкурсът е с креативна насоченост, а темата е свободна. Участниците имат възможност да провокират творческото си въображение и да покажат своите заложби и способности. В конкурса могат да участват деца и младежи (ученици) от I до XII клас и участници над 18 години, живеещи или учещи на територията на район „Слатина” на Столична община, разпределени в следните възрастови групи: - Първа възрастова група – I – IV клас; - Втора възрастова група – V-VIII клас; - Трета възрастова група – IX – XII клас; - Четвърта възрастова група – участници над 18 г. Училище, школа или читалище може да участва с 3 творби (рисунки) на своите възпитаници. Един участник участва в конкурса с една творба (рисунка). Допуска се участие на рисунка, която е създадена от няколко ученика от един клас. Ще се приемат рисунки във формат A4 (210 x 297 мм) на твърд лист или картон. Няма ограничения по отношение на материалите, инструментите или техниката на изпълнение и създаване на рисунката. Не се приемат рисунки с неясно и размазано съдържание! Творбите на желаещите да участват се изпращат до 30 април, 2024 г. на електронната поща: yavorov.konkursi@abv.bg или по пощата на адрес: София, 1111, ул. „Гео Милев” № 24, НЧ „П. К. Яворов-1920” /за конкурса/, като се посочат следните данни: три имена, дата на раждане, клас, институция /училище, читалище или друго звено/, ръководител, телефон и електронна поща за контакт с участника или негов родител. Творбите не се връщат! Всички рисунки стават собственост на организатора и се съхраняват във фонд „Детско-юношеско творчество”. С тях ще се организира изложба на участниците в конкурса. Рисунките ще бъдат използвани за популяризиране на конкурса. Авторски права няма да бъдат заплащани. Всички участници получават грамота за участие по електронната поща или награди осигурени от организатора или спонсори! Компетентно жури ще разгледа и оцени постъпилите творби! Телефон за контакт: 0889358991 , e-mail: yavorov1920@abv.bg , лице за контакт: Стилиян Стоименов – секретар на читалището.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Международен
Приоритет на конкурса 
XIV - ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПРИКАЗКА В КАРТИНА” - ШУМЕН, 2024 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА – 1958” - ШУМЕН С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА XIV - ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПРИКАЗКА В КАРТИНА” - ШУМЕН, 2024 г. за деца и младежи от школи по изкуствата, специализирани училища, детски градини, училища, читалища, потребители на социални услуги и др. СТАТУТ: ►Конкурсът за рисунка „Българската народна приказка в картина” е събитие, наложило се в културния календар на гр. Шумен. Организира се от НЧ „Пробуда – 1958” с подкрепата на Община Шумен. Замислен в началото като общински, конкурсът придоби популярност в страната и сред децата от българските неделни училища в чужбина. ► Конкурсът има за цел да провокира децата да четат българките народни приказки, да търсят поуката, да разграничат доброто от злото и да пресъздадат в картина своите мисли и усещания. Връщайки се назад във времето, столетия приказката е забавлявала и приспивала вечер децата. Пропътувала пътя на вечността, поколения след поколения са черпили мъдрост, опит и знание от нея. Рожба на човешкия ум, тя ни води към тайните на заобикалящия предците ни свят, към техните вярвания, традиции и разбирания за добро и зло. ►Организаторите на конкурса канят децата и младежите да се върнат към една от най-големите богатство на българския фолклор, да го пресъздадат чрез своите рисувателни умения, търсейки поуката, отразявайки народната мъдрост. РЕГЛАМЕНТ: Четиринадесетият национален конкурс за рисунка с международно участие „Българската народна приказка в картина” – Шумен, 2024 ще протече съобразно настоящия регламент, с който е необходимо да се съобразят всички участници. Условия за участие: ► В конкурса могат да участват деца и младежи, разделени в две Категории: -Категория 1: Школи по изобразително изкуство и специализирани училища -Категория 2: Детски градини, училища, читалища и др. в следните възрастови групи: -Първа възрастова група – детски градини; -Втора възрастова група – начална степен на образование; -Трета възрастова група – прогимназиална степен на образование; -Четвърта възрастова група – гимназиална степен на образование. ► Рисунките да бъдат в минимален формат на творбата А 3, без ограничения за техники и рисувателни пособия. ►За Категория 2: група: детски градини е допустим формат А 4. ►Задължително е да разказват българска народна приказка. ►Предлаганите творби да не са представяни на други конкурси. ►Един участник може да участва само с една конкурсна творба. ►На гърба на всяка рисунка да са написани: - трите имена на автора; - наименование на приказката; - категорията, в която участва по настоящия регламент; - възрастова група; - учебен клас или група в детската градина; - учебно заведение, друга институция, която представляват или индивидуално участие; - телефон за контакт - точен адрес. Срокове: ► Срок за предаване на конкурсните материали: 10 май 2024 г. включително. ►сградата на НЧ „Пробуда – 1958” от 9:00 до 14:00 ч. или по спедиторска фирма. ►Адрес: гр. Шумен, НЧ „Пробуда – 1958”, ул. „Ген. Скобелев” № 33, ПК: 9705 ► За българските участници от чужбина рисунките ще се приемат онлайн на e-mail: konkurs_probudash@abv.bg ►Обявяване на резултатите: на 01 юни 2024 г. на фейсбук страницата на читалището: Читалище Пробуда Шумен и в сайта: НЧ „Пробуда-1958“. ► Лауреатите от конкурса ще бъдат уведомени при наличие на телефон за връзка. ► Наградените творби ще бъдат представени чрез мултимедиен продукт на фейсбук страницата на читалището: Читалище Пробуда Шумен. ►За участниците от страната и чужбина, наградите ще бъдат изпращани на посочен адрес в България. Жури: ►Тричленно жури от изтъкнати специалисти по изобразително изкуство ще оцени конкурсните материали. ►Решенията на журито не подлежат на обжалване! ►Организаторите на настоящия конкурс не носят отговорност за решенията на журито. ►Организаторите уведомяват участниците, че конкурсни материали /рисунки/, които не отговарят на настоящия регламент, няма да бъдат допуснати за оценяване от журиращата комисия. Награди: По решение на журито: ► 1 – во, 2 – ро, 3- то място и поощрителни награди в категориите - Диплом и книга от български автор; ► Ще бъдат присъдени колективни награди: диплом и книга на български автор за най-добре представили се: детска градина, учебен клас, читалище, училище, школа и други участващи институции; ►По преценка на журито ще бъде връчена наградата: Откритие на конкурса; ► Награди на организаторите; ►При наличие на спонсори, същите си запазват правото да излъчат свои лауреати. Такса участие: ►Такса - участие не се изисква. Други условия: ►Чрез своето участие, участниците приемат предварително настоящия Регламент. ►Организаторите си запазват правото, при необходимост да променят настоящия Регламент, като обявят промяната в профила: Читалище Пробуда Шумен. ►Организаторите имат право да дисквалифицира конкурсни материали, които не отговарят на регламента. ► С участие в настоящия конкурс, участниците дават своето съгласие, конкурсните материали да остават при организаторите и да се използват по преценка на същите. ► Организаторите декларират, че във всички случаи, когато се популяризират рисунките или се използват по друго предназначение, ще бъдат съобщавани имената на участниците и техните награди. Екипът на НЧ „Пробуда – 1958”, гр. Шумен пожелава на всички участници успех! Бъдете здрави и четете българските народни приказки, защото те съхраняват нашите традиции – българските, пазят вярата на древните българи в доброто! За контакти: НЧ „Пробуда – 1958”, гр. Шумен ул.”Ген. Скобелев” № 33 e-mail: konkurs_probudash@abv.bg за контакти: 089 747 72 43 – Любка Страхилова 089 789 05 16 – Мария Христова

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ИРЕЛЕВАНТ 2024

Театър "Via Verde" и НЧ „Добри Чинтулов-1935” обявяват осемнадесети конкурс за най-оригинален герой на разказ или стихотворение от съвременен български автор - ИРЕЛЕВАНТ-2024. На победителите ще бъдат връчени статуетки - златен, сребърен и бронзов "Ирелевант", грамоти и книги от съвременни български автори Регламентът на конкурса включва следните изисквания: 1. Произведенията да бъдат на български език. 2. Максимален обем на разказите - до 10 машинописни страници; за обема на стихотворенията няма ограничение, с изключение на формата "бял стих"- до 150 реда. (шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12) 3. Всеки автор може да изпрати до две свои творби (2 разказа и 2 стихотворения от един автор). 4. В e-mail-a си авторът трябва допълнително да посочи името на героя, с който кандидатства. 5. Конкурсът не е анонимен. 6. Приемат се и публикувани произведения, но не и такива, които вече са взели участие в предишните конкурси за наградата "Ирелевант". 7. Незавършени произведения не се приемат. 8. Краен срок за получаване на творбите за конкурса - 05. 05.2024г. 9. Наградите ще бъдат обявени в началото на на месец юни 2021г.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на:
Приоритет на конкурса 
Трети национален литературен конкурс "Истински неща"

Тази година ИК „Многоточие“ стартираме по-рано Творческата ни работилница чрез новия ни проект, а именно Трети национален литературен конкурс „Истински неща“, за написване на стихотворение или приказка за деца. Този път ще се потопим в българския фолклор, който неведнъж е доказал своята истинност под формата на поговорки и пословици. Кои са поуките за вашите герои, които да останат дълго в съзнанието на едно дете? Нека всички заедно да направим Творческа работилница и да съживим българския фолклор. Регламентът на конкурса включва следните изисквания: – стихотворенията и приказките да са с детска тематика – всеки участник може да изпрати до 2 (две) творби, които трябва да започват с поговорка или пословица от българския фолклор, след което да последва вашето авторско стихотворение или приказка с поука – без ограничение за възраст на участниците – творбите се изпращат в електронен вид, с обем на брой стихотворение или приказка до две страници, формат А4, шрифт Times New Roman, размер 12 – всяка творба да е придружена с трите имена на участника, възраст, както и адрес и телефонен номер за връзка, изписани след произведението ви Важно! Текстът трябва да започва с поговорката или пословицата, под самото заглавие на творбата, следва самото стихотворение или приказка с поука, свързани с поговорката, след което и вашите данни. А те са ни нужни за обратна връзка с вас, както и за класирането по възрастови групи. При липса на горепосочените, вие няма да бъдете приет за участие в конкурса. Всички, които желаят да участват в конкурса „Истински неща“, могат да изпращат своите стихотворения или приказки на: konkurs.in@abv.bg Ще бъдат връчени награди грамоти за първо, второ и трето място и книги на ИК „Многоточие“, като си запазваме правото и за допълнителни награди. Но това не е всичко! Най-добрите творби ще участват в сборник за деца на ИК „Многоточие“. Всеки участник в конкурса, с изпращането на своите творби, се съгласява автоматично те да бъдат публикувани в сборник и в медийното пространство с цел популяризиране на автори и конкурса. Какъв по-хубав старт от месец март! Затова стартираме своя нов проект от 07.03.2024 г., а крайният срок за изпращане на творбите е 30.04.2024 г. Отличените участници ще бъдат обявени през месец май на фейсбук страницата на ИК „Многоточие“. Жури на конкурса: ИК „Многоточие“ и разказвачът на детски истории Георги Костодинов. С усмивка: Нов ден – нов късмет! Успех! Важно! Изпращайки творбите си за участие в конкурса, авторите се съгласяват личните им данни да бъдат ползвани за организацията на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). С изпращане на творбите за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат, както и че са съгласни техни стихотворения да бъдат отпечатани в бъдещ сборник, приемайки мисията ни, която е от създаването на издателството и клуба, за подпомагане на млади автори в издаването на тяхната мечтана книга. ИК „Многоточие“ не задължава никой от участниците в проекта да си закупи сборник. С желанието си за закупуване, вие участвате в доброто на една мисия. Не сте участник в разходите по предпечат, редакция, корекция, оформление, корица, отпечатване и всички разходи по сборника. Сборникът е и с цел популяризиране на автори и конкурса, който е ежегоден. Той ще съдържа избрани стихотворения и приказки от конкурса. *ИК „Многоточие“ е специализирана в издаването на книги на български автори. Собственици са Ивелина Цветкова и Даниел Меразчиев – писатели, организатори на редица национални и международни литературни конкурси, журиращи, както и с много реализирани проекти за малки и големи. Издателство „Многоточие“ и Литературен клуб „Многоточие“ са тясно свързани и общата им кауза е да помагат на млади автори в целия процес по издаване на тяхната мечтана книга.

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: Стихотворение, приказка
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА МЛАД КРИТИК В ОБЛАСТТА НА ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

Гьоте-институт България и Културният център на Софийския университет обявяват КОНКУРС ЗА МЛАД КРИТИК В ОБЛАСТТА НА ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА Конкурсът е отворен за участници до 35-годишна възраст с интерес в областта на критическото писане за съвременни визуални изкуства. Поканата е отворена в рамките на три месеца – от 1 март до 31 май, а кандидатстването става чрез изпращане на два критически текста в следните жанрове: Рецензия за конкретна изложба, показана в България в рамките на обявения тримесечен период за кандидатстване. Максимален обем – до 12 000 знака; По-общ обзорен текст върху актуални процеси от художествената сцена в България, случили се през тримесечния период за кандидатстване. Кандидатът сам избира какъв да е тематичният фокус на текста. Максимален обем – до 15 000 знака. Наградата включва посещение на следващото издание на Berlin Art Week (10–15 септември 2024) и публикация на текстовете. В рамките на посещението си в Берлин избраният кандидат ще има възможност да се срещне с критици и артисти в областта на съвременното изкуство. Финансирането включва настаняване и поемане на пътни и дневни разходи. Владеенето на английски език е задължително условие. Журито на конкурса е съставено от специалисти в областта на визуалните изкуства и критическата рефлексия върху тях. Негови членове са Мария Василева, Светлана Куюмджиева и Диана Попова, с по един съвещателен глас в него участват и двете институции, организиращи конкурса. Изпратените текстове ще се четат от журито анонимно. Името на победителя ще бъде обявено в средата на месец юни 2024 г. Веднага след това неговите текстове ще бъдат публикувани в платформата за критически текстове и рецензии в областта на културата „Ателие“ на сайта на Културния център на СУ. Кандидатурите се подават до 31 май на адрес: culturalcenter@uni-sofia.bg

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за есе на тема "Медиацията в моите представи"

Университетски център по медиация – ИУ – Варна Институт "Итера" Камара на медиаторите в България Окръжен съд – Варна организират Конкурс за есе на тема "Медиацията в моите представи" Конкурсът има за цел да даде възможност на млади хора, студенти и ученици на територията на област Варна да представят своя мироглед и да разгърнат творческия си потенциал. Процесът на обучение в различни образователни нива провокира различни гледни точки и проекции на възприятия относно приложението на медиацията в различните обществени сфери. Тези различни гледни точки са и чудесен повод за споделяне, среща и провокиране на различен тип творческо мислене и подход. Ще очакваме с интерес есетата на ученици и студенти и възможността да споделим техния свят. РЕГЛАМЕНТ: 1. Право на участие в конкурса имат студенти и ученици, обучавани в област Варна. 2. Изисквания: 2.1. Формат - до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1.5 2.2. Придружаваща информация: трите имена на автора; личен телефон и e-mail за връзка. 2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите: на e-mail: mediation@ue-varna.bg до 10 май (включително) 2024 г. 2.4. Всеки автор може да участва с едно есе. 3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране. 4. Критерии за оценяване: 4.1.Изисквания: тематична свързаност на есето; последователност/логика на изложението; структура: увод – изложение – заключение. 4.2. Език: езиков речник и умение да бъде използван; правопис и пунктуация. 4.3 Оригинална гледна точка на автора по темата. 5. Оценяване: 5.1. Оценяването ще се осъществи от жури, включващо представители на институциите организатори на конкурса. 5.2. Есетата ще бъдат предоставени на журито без личните данни на авторите. 6. Отличените есета ще бъдат публикувани: в сайта на ИУ – Варна, на страницата Университетски център по медиация, в сайта на Институт „Итера“ и в страниците на организаторите в социалните медии. НАГРАДИ: Първо място – грамота и специална награда, осигурена от организаторите; Второ място – грамота награда, осигурена от организаторите; Трето място – грамота награда, осигурена от организаторите Призовите места са по отделно за студенти и ученици. Всички класирани в конкурса участници ще получат грамоти на официална церемония на 21.05.2024 г. от 11:00 ч. в Зала 1 на ИУ – Варна.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Варна
Приоритет на конкурса 
Многожанров конкурс „Вятър, птици, море“

Конкурсът се осъществява в рамките на проект „Шабла и птиците“ с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“, Програма „Създаване“, модул „Нови организации“ и на Община Шабла Многожанровият конкурс „Вятър, птици, море“ включва надпревари за литературна творба, фотография, рисунка и детска песен. Целта на конкурса е да насочи вниманието на творците от всички поколения към проблемите на екологията, свободното време и общуването с природата, както и да се даде изява на млади творци да се представят пред фестивалната публика на Шабла и така да засвидетелстват професионалното си развитие. Участие в конкурса могат да вземат млади и не толкова млади творци. Всеки желаещ да представи свето произведение в надпреварата трябва да изпрати заявка, като формулярът трябва да съдържа кратко представяне на творбата, кратка творческа биография на участника и негов адрес и координати за обратна връзка. Организаторите на конкурса „Вятър, птици, море“ от Общинската фондация „Карон Лимен“ осигуряват изложба на най-добрите творби, най-добрите песни ще бъдат изпълнени на сцена в рамките на „Фестивала на хвърчилата“ и Зимния фестивал „Вятър-птици-море“, а литературните творби ще бъдат представени като отделно събитие на Зимния фестивал. Срокът за подаване на заявки за участие за нова детска песен е 20.07.2024 г., а за останалите конкурси 20.09.2024 г.! Резултатите ще бъдат оповестени десет дни след крайния срок за подаването на творбите! Условията за конкурса за литературна творба можете да изтеглите тук: https://urltiger.com/Hjekk Условията за конкурса за фотография можете да изтеглите тук: https://urltiger.com/WUzdP Условията за участие в конкурса за рисунка можете да изтеглите тук: https://urltiger.com/jcBNp Условията за участие в конкурса за нова детска песен можете да изтеглите тук: https://urltiger.com/lYUZh Заявките за участие ще откриете на следните линкове: Попълнете заявката за Конкурс за фотография: https://urltiger.com/YkoWg Попълнете заявката за Конкурс за рисунка: https://urltiger.com/bStGh Попълнете заявката за Конкурс за литературна творба: https://urltiger.com/sxuXN Попълнете заявката за Конкурс за нова детска песен: https://urltiger.com/Pkwsp

 • Дата на затваряне: 20 септември 2024
 • Как да участваме: Литературна творба, фотография, рисунка, нова детска песен
 • Ограничение за участие: млади и не толкова млади творци
 • Източник: Общинската фондация „Карон Лимен“
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА ТЕМА: „Зелени приказки“

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА РЕГЛАМЕНТ ТЕМА: „Зелени приказки“ Темата цели да провокира учениците да разкажат приказка с главен герой част от природата – планина, река, гора и др., която страда от замърсяване, или главен герой-отпадък – опаковка, торбичка, стъклена бутилка и др., който може да бъде рециклиран. Как виждате света през очите на природата и отпадъците? Как те съжителстват с хората и какво биха им казали, ако можеха да говорят? Какво биха променили, ако имаха тази сила – как и защо? Разгърнете своята фантазия смело и създайте неповторима ЗЕЛЕНА приказка! ВЪЗРАСТОВА КАТЕГОРИЯ: 1-7 клас КРИТЕРИИ ОЦЕНЯВАНЕ: а) Придържане към темата, информативност – до 30% б) Увлекателност, разказваческо майсторство – до 30% в) Структура (начало, среда, край) – до 20 % г) Език (правопис, изказ, езикова употреба, оригиналност, поетичност, богатство и т.н…) – до 20% Творбите се изпращат на електронен адрес: contest@varnalit.com КРАЕН СРОК: 10 май 2024 г. Творби, постъпили след обявения краен срок, няма да бъдат разглеждани от журито. ЖУРИ: Милена Ташева, редактор в издателство „Сиела“, Росица Димитрова, преподавател по БЕЛ в ПГТМД-Варна и Магдалена Маркова, ръководител на ЛК „Касталия“ към ОДК-Варнa Настоящият проект се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за нашето утре“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Първи Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство "Да претворим красотата на традициите"

Цели: Да стимулира развитието на творчеството и въображението на участниците, и да даде възможност, на деца и възрастни, да споделят своите идеи, знания и умения. Да се провокира творческият потенциал и прояви. Да възпитава в родолюбие, чрез изучаване културните традиции на българския народ – обичаи и празници. Да стимулира участниците към изследователска и краеведческа дейност. Регламент: В конкурса могат да участват деца, младежи и възрастни, разделени в следните раздели: Раздел Рисунка Всеки участник може да представи до три творби, в размер 35/50 см на тема: „Еньовден“. Разрешава се използването на всякаква техника и средства. Раздел Приложно изкуство Участниците могат да участват колективно или индивидуално с изработени от тях пластики, пана, керамика, дърворезба, обемни форми, традиционни везбени техники и други, без ограничение на размери. Творбите очакваме на адрес: НЧ „Просвета-1925“, село Лозен, общ. Любимец, обл. Хасково, пощ. код 6552 Или с куриер до Офис на Еконт в гр. Любимец, за Христо Митков Янъков, тел. 0878916901, за сметка на подателя. Краен срок за подаване на творбите: до 15 юни 2024 г. Данни, придружаващи рисунката и/или творбата: - име и фамилия на участника, възраст, домашен адрес, телефон; - име и фамилия на ръководителя, телефон; -име, адрес и телефон на училището или школата (ако е приложимо). За рисунките, данните да бъдат изписани на гърба им, а за творбите от раздел Приложно изкуство, да бъдат отбелязани по усмотворение на участниците. Творбите не се връщат на автора. Конкурсът е без такса за участие. Конкурсът е насочен към деца, младежи, възрастни – представители на училища, школи по изкуствата и индивидуални уастници. Всички участници попълват декларация за участие в конкурса. С изпращането на творбите, участниците или родителите (настойниците) и техните преподаватели, се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса, информирани са за условията за набиране и обработка на личните им данни, както и дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия. Съгласието си предоставят в изрична писмена декларация, неизменна част от изпратените документи. Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса, ще бъдат обработвани и използвани единствено за целите и задачите на осъществяването на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с прилагането на Регламент на ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила за защита на личните данни на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, обл. Хасково. Изисквания на журито: -изразителност на рисунката и креативност; -култура на цвета- цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония -желателно е творбата да бъде свързана с местната традиция и памет за празника Еньовден. Журито класира участниците с най-добрите рисунки до 20 юни 2024 г. Класирането ще се извърши по групи, както следва: Първа група – от 6 до 10 г. Втора група – от 11 до 14 г. Трета група - от 15 до 19 г. Четвърта група – от 19 до 30 г. Пета група – 31 г. + Всеки участник ще получи грамота за участие, която ще бъде изпратена по обикновената поща или с куриер, след приключването на конкурса. Ще бъдат отличени най-добрите три творби от различните възрастови групи. Ще бъдат отличи преподаватели и ръководители за високи постижения на техните ученици. Организаторът си запазва правото да раздаде специални и поощрителни награди. Обявяване на резултатите – до 20 юни 2024 г. на официалната интернет страница на читалището: www.prosvetalozen.com Програма на изложбата с участващите творби: 23 юни 2024 г. 13:00 часа – откриване на изложбата 13:30 часа – награждаване на участниците Неприсъстващите наградени ще получат отличията си по пощата или по куриер за сметка на организатора. Информация и контакти: Елена Паскова – 0896 111 542 Христо Янъков – 0878 916 901 E-mail: lozen_ch@abv.bg

 • Дата на затваряне: 15 юни 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: за деца от 6 г., младежи и възрастни
 • Източник: https://prosvetalozen.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: Цялата страна
Приоритет на конкурса 
II ЛИТЕРАТУРЕН ОНЛАЙН КОНКУРС „ПИСМО ДО БЪДЕЩЕТО“

II ЛИТЕРАТУРЕН ОНЛАЙН КОНКУРС „ПИСМО ДО БЪДЕЩЕТО“ за ученици от 1. до 12. клас за стихотворение, приказка, разказ, есе – 2024 г. ОРГАНИЗАТОР Литературният конкурсът „Писмо до бъдещето“ се организира от ЦПЛР-ЦЛТРДБ с подкрепата на Община Благоевград. ЦЕЛ Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на децата и младежите в областта на литературата. РЕГЛАМЕНТ Литературният конкурс „Писмо до бъдещето“ се провежда в следните направления: Поезия – стихотворение /до три броя/ Проза – кратък разказ, приказка или есе /до три броя и до 5 стандартни страници А 4/. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ Първа възрастова група 1.- 4. клас – Категория „Стихотворение“ Категория „Приказка“ или „Разказ“ Втора възрастова група 5. – 7. клас- Категория „Стихотворение“ Категория „Приказка“ или „Разказ“ Трета възрастова група 8. - 12. клас- Категория „Стихотворение“ Категория „Есе“ или „Разказ“ Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани в други конкурси. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ Материалите за участие се изпращат до 15 май на съответната календарна година на имейл: konkurs.pismo@abv.bg Под всеки текст да бъдат написани собствено и фамилно име на автора, години, точен адрес, телефон за връзка и имейл. Конкурсните произведения ще бъдат оценени от компетентно жури. Членовете на журито ще работят независимо един от друг по следните критерии: Оригиналност и творчески подход; Езикова и стилистична култура. НАГРАДИ Ще бъдат присъдени по три награди (I, II и III) за всяка от категориите в съответната възрастова група- грамоти и предметни отличия, като отличените творби ще бъдат публикувани на официалния сайт на ЦПЛР- ЦЛТРДБ. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на фейсбук страницата и официалния сайт на ЦЛТРДБ на 1 юни 2024 г. Организаторите си запазват правото за промени, относно обявяването на резултатите, за което всички участници ще бъдат уведомени своевременно. Телефон за справки: 0878 418 280

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5 6 7 8  ->