по дата на конкурса
Национална изложба-конкурс „Чара на русенската архитектура и изкуството на автомобилните инженери“

Регламент на Национална изложба-конкурс „Чара на русенската архитектура и изкуството на автомобилните инженери“ 1. Общи условия 1.1. Настоящият регламент на конкурса определя процедурата за организиране и провеждане на националната изложба-конкурс, критерии за подбор на участниците и художествените произведения, процедурата за награждаване на победителите. 1.2. Конкурсът се организира от Авто – мото клуб „РусчукЪ“ и преминава под егитана на Община Русе. 2. Цели на Националната изложба - конкурс 2.1.Провокиране на творческият потенциал у младите хора; 2.2.Предоставянето на нови възможности за младите българскитворци да покажат пред публика свои творби; 2.3.Идентифициране на талантливи млади творци, поощряване и подпомагането им в процеса на творческото им развитие. 2.4. Развитие на алтернативно пространства за култура; 2.5. Формиране на интерес към визуалното художествено изкуство. 3. Участници в Конкурса 3.1. Поканени са да участват творци – професионалисти и любители, които приемат условията на този регламент. 3.2.Участниците са ще бъдат разделени в две възрастови групи: - деца – от 15 до 18 години; - млади творци – от 18 до 35 години. 3.3. Личното участие на творците в изложбата не е задължително. 4. Изисквания към художествените произведения 4.1.Тема: „Чара на русенската архитектура и изкуството на автомобилните инженери“ – творбите следва да съдържат интерпретация на автора по темата, като могат да бъдат включени типични сгради и пейзажи от русенската архитектура, включително паметници на културата, изобразени в цялост или елементи от тях, съчетани с исторически превозни средства изобразени в цялост или части от тях. 4.2.Всеки участник може да представи не повече от две творби. 4.3.Художествените произведения да бъдатнерамкиранивърху каширана с платно плоскост или платно с подрамка. 4.4.Творбата да бъде подписана от автора. 4.5. Размер на творбата - минимум 20х30 см. 4.6.Не се поставят ограничения по отношение на стилови и жанрови предпочитания и изразни средства. Художествените произведенияможе да са нарисувани чрез една или комбинация от следните техники: акварел, акрил, маслени бои, темперни бои, пастели,молив, флумастер, туш или графика (без компютърна графика). 4.7. Да се постави заглавие на творбата. 4.8. Да отразяват в своите произведения темата на конкурса. 4.9.Представяне на триптих ще се счита като участие с една творба. 4.10.Колективни творби не се приемат. 4.11.Участникът гарантира, че: - лично е създал представената творба и е единственият й автор, - при създаването на творбата той не е нарушил авторски права или други права на трети страни, - има всички права върху творбата, че това е неговото оригинално произведение, че нито самата творба, нито част от нея е имитация или копирана или заимствана от друг автор, - няма да нарушава нечии права и законни интереси. 4.12.Авторите, приели този статут, се съгласяват изображения на техните творби да бъдат използвани от организаторите в своята дейност, за промоционални, рекламни и други маркетингови дейности, популяризиращи дейността на Авто – мото клуб „РусчукЪ“ и медийни публикации, включително в социалните мрежи. В това число да бъдат включвани, репродуцирани и модифициранина интернет страницата, в печатни и други рекламни материали на Авто – мото клуб „РусчукЪ“, като албуми, календари, брошури, плакати, картички и др. 5. Процедура и график за конкурса 5.1.Приемане на художествените произведения– в срок до 07.05.2024 г.трябва да бъде изпратена на адрес гр. Русе, ул. Витоша №1, до Десислава Василева, тел 886002940 или до офис на Еконт Западна зона – гр. Русе или до офис на Спиди – гр. Русе, Технополис. 5.2.Журираненатворните – в срок от 9 май 2024 г. до 19 май 2024 г.Художествените произведения на участниците в конкурса ще се оценяват от жури. Оценяването от публиката се извършва чрез фейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“ www.facebook.com/AUTOMOTOCLUBRUSCHUK от 10:00 часа на 9 май 2024 г. до 23:59 ч. 19 май 2024 г. чрез гласуване – поставяне на лайк. 5.3.Откриване на изложбата - 8 юни 2024 година в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024 и публично обявяване на резултатите от конкурса. 5.4.Победителят, на когото се предоставя възможност за участие в изложбата с други свои творби (от 10 до 15) по негов избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, ще бъде уведомен на 20 май 2024. 5.5.Победителите ще бъдат наградени с почетни дипломи за участие и парични награди, както следва: Деца от 15 до 18 години: • 1 място - 150 лв. и участие с други негови творби (от 10 до 15) по свои избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, който ще се проведе на 8 юни 2024 година; • 2-място – 100 лв; • 3 място – 50 лв. Млади автори от 18 до 35 години: • 1 място - 250 лв. и участие с други негови творби (от 10 до 15) по свои избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, който ще се проведе на 8 юни 2024 година; • 2-място – 150 лв; • 3 място – 100 лв. Награда на публиката –150 лв. 5.6.Художествените произведения спечелили 1-во, 2-ро, 3-то място и награда на публиката стават собственост на Авто – мото клуб „РусчукЪ“, срещу заплащане на паричните награди по т.5.3, чрез авторски договор за прехвърляне собствеността на картините, а останалите произведения ще бъдат върнати на техните автори. 5.7.Церемонията по награждаването ще се състои на 8 юни 2024 в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024 5.8. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят на условията на конкурса. 5.9.Всички наградени с парични премии автори ще получат своите награди по банков път по техни лични сметки, след като бъдат удържани дължимите данъци съгласно българското законодателство ако се дължат такива. 6.Критерии за оценка 6.1. Съответствие на съдържанието на произведението с темата на конкурса. 6.2. Художествено умение: техника и качество на творбата. 6.3. Оригиналността на изображението, специален творчески стил. 7. Жури 7.1. Творбите ще бъдат включени в изложба в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, а техни изображения във фейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“ 7.2. Тяхното оценяване ще става от компетентно жури от специалисти, като в състава му ще влязат творци и изкуствоведи, определени от Авто – мото клуб „РусчукЪ“. Наградата на Публиката се определя чрез лайковете напубликата въффейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“. 7.3. Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя. 7.4. Резултатите от журирането ще бъдат публично обявени на 8 юни 2024 на Парад на ретро автомобили. 7.5. Победителят, на когото се предоставя възможност за участие с други свои творби (от 10 до 15) по негов избор без ограничение на тематиката в рамките на Парад на ретро автомобили Русе 2024, ще бъде уведомен на 20 май 2024. 8. Изпращане на художествените творби 8.1. Разходите по транспортирането на творбите до гр. Русе и обратно са за сметка на участниците. 8.2. Всяка творба трябва да бъде придружена от следната информация: • Името на автора, точен адрес и телефон за връзка; • Заглавие, техника, година; • Декларация за приемане на условията на регламента ; Всеки участник трябва да попълни и подпише Формуляра за участие и да го изпрати заедно с творбите за участие в конкурса. Творби, непридружени от попълнен и подписан Формуляр за участие, няма да бъдат допуснати до селекция и журиране. 8.3. Творбите следва да бъдат опаковани в съответствие с изискванията на куриерската служба. Да бъде включена опция „преглед при получаване“. Авто – мото клуб „РусчукЪ“ не носи отговорност за щети настъпили по време и вследствие на транспортирането. 9. Закупуване на творбите по времето на изложба 9.1. Всеки автор може да подаде информация за стойността на творбата си. 9.2. Процесът на резервация на картините може да се осъществи по времето на изложбата или през фейсбук страницата на Авто – мото клуб „РусчукЪ“. 9.3. Процедурата на продажбата на творбите ще бъде направена след 8юни 2024 г. директно с автора на творбата. 10. Приеманенаправилатанаконкурса Сизпращаненатворбизаучастиевконкурса, участницитеавтоматичнодекларират, чесазапознатисрегламентаиусловиятанаконкурсаичегиприемат. 11.Непредвидени обстоятелства Организаторите си запазват правото да промени в зависимост от броя на постъпилите творби за участие и други непредвидени обстоятелства.Всичкивъпросииказуси, коитонесапредвиденивнастоящиярегламент, подлежатнаконкретнорешениеотстранана организаторите ижурито.

 • Дата на затваряне: 07 май 2024
 • Как да участваме: Художествените произведения
 • Ограничение за участие: деца – от 15 до 18 години; лади творци – от 18 до 35 години
 • Източник: Авто-мото клуб Русчукъ
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за комикс на тема „Крайморска среща“

Фондация „Град и посоки“ в партньорство с „Лорка“ ЕООД обявяват второ издание на конкурса за комикс „Крайморска среща“. Конкурсът е национален и се провежда на територията на България. Конкурсът е явен, участието е индивидуално, в 3 възрастови групи: първа (7 – 12 години); втора (13 – 18 години); участници над 18 години. Кандидатстването за участие продължава от 5 април до 5 май 2024 г., а работата по комиксите от 5 май до 5 август 2024 г. Желаещите да участват трябва да кандидатстват в рамките на месец след датата на обявяване на конкурса (2 април), като изпратят кратко портфолио, което съдържа поне 4 снимки на вече създадени от тях произведения (рисунки, картини, комикси) на e-mail city.directions.varna@gmail.com. Първите 30 от одобрените участници ще получат безплатно материали за работа от фирма „Лорка“ ЕООД, както следва: акрилен цветен туш – 5 цвята; акрилни бои (75 мл.) – 5 цвята; хартия, картон (формат А4) – 10 листа; подарък – бои за бодиарт, като заплатят само транспортните разходи. Участниците имат 3 месеца за работа след включване в конкурса (от 5 май до 5 август). Всеки участник има право да предложи до 5 комикса. Всеки комикс трябва да е съставен минимум от 6 панела, нарисувани с предоставени от организаторите материали. Комиксите трябва да интерпретират конкурсната темата „Крайморска среща“ по начин, избран от автора. Готовите комикси се изпращат на адрес: Варна, ул. „Атанас Москов“ 12, фирма „Лорка“ и като снимка (jpg/jpeg, резолюция подходяща за печат, не по-малка от 5 MB) на e-mail city.directions.varna@gmail.com. Комиксите ще бъдат включени в изложба във Варна. Жури, съставено от представители на организаторите, ще присъди 3 награди – по една във всяка възрастова група (грамоти и отличителен знак). Журито си запазва правото да присъди и допълнителни предметни награди, както и отличия на авторите на най-сполучливо видео или снимки, които представят процеса на работа.

 • Дата на затваряне: 05 август 2024
 • Как да участваме: Комикс
 • Ограничение за участие: Минимална възраст на участниците 7 години. Участва се след кандидатстване с кратко портфолио, което съдържа поне 4 снимки на вече създадени от произведения - рисунки, картини, комикси . Първите 30 одобрени кандидати получават безплатно материали за работа
 • Източник: https://urban-mag.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
3НК"“АКВЕ КАЛИДЕ-ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ”-2024

Преди много, много години по времето на траките имало едно неземно тайно място с бликащи вълшебни извори, извиращи дълбоко от недрата земята. Тяхната сила идвала като истинско магия за всеки, който се потапял в тях, защото на мига забравял и за най-тежките си мисли, болести и травми. То се наричало Акве Калиде. Много народи и владетели искали да притежават това кътче от рая и водили битки за него, но само хората с добри помисли и с чиста душа успявали да го намерят. Защо ли? Защото това Тракийското светилище се пазило от три нимфи-лечителки с невероятна красота.  Не вярвате?! Дали това е само легенда, мит или вълшебство?  Има ли поне доза истина?  Ние и днес живеем на това място и го пазим.  Всеки ден слушаме извора как пее и ни дава от своята животворна магия –водата. Имено за това каним и вас, млади художници за втора поредна година, само на 15 км. северозападно от Бургас , в квартал Ветрен, където се намират едни от най-известните в Югоизточна Тракия лечебни минерални бани, наречени Акве Калиде, да изпратите своите вълшебни рисунки, сътворени с фантазия за невероятните нимфи- пазителки на водните извори. Очакваме с нетърпение вашите творби до 17.05.2024г. III НК “АКВЕ КАЛИДЕ- ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ”- 2024г. Условия: В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 7 до 18 години от всички читалища, училища, школи с интерес към изобразителното изкуство, групирани в три възрастови групи: I. Група- от 7 до 10 години / 1-4 клас II. Група- от 11 до 14 години / 5-8 клас III. Група- от 15 до 18 години / 9-12 клас Рисунките да са с размери 35:50 см. (без паспарту) с материали по избор на участника. Приложно творчество да са подходящи за транспортиране и обем върху маси за предстояща изложба с материали по избор на участника. На гърба на всяка творба следва да има информация за:  Трите имена на участника и възраст, клас.  Населено място, училище или извънучилищно звено/ школа.  Телефон и е-mail за контакт на ръководителя/ учителя, родителя на детето. Награждаване: Предвидени са грамоти, медали и поощрителни награди във всяка възрастова група от организаторите на конкурса– НЧ “Обнова-1923“ – Бургас. Като комплимент към творците, ще бъдат връчени специални награди от председателя на конкурса и компетентно жури. Творбите няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището. За награждаването, което ще се състои в НЧ “Обнова-1923”– Бургас, ще бъде посочена допълнително дата и час. Отличените творби ще бъдат подредени в изложба в читалището. При невъзможност за получаване на отличията от наградените, ще им бъдат изпратени за тяхна сметка. Творбите ще се приемат до 17.05.2024 г. на адрес: 8127 гр. Бургас, кв. „Ветрен“, ул. „Българка“ №52, получател: НЧ “Обнова-1923” – Бургас Контакти: obnova1923@abv.bg, телефон за връзка и доставки: 0895506234 Генчева, телефон за информация: 0888011094 Желязова Личните данни на участниците в Националния конкурс за детска рисунка на тема: “ АКВЕ КАЛИДЕ- ИЗВОРИТЕ НА ТРИТЕ НИМФИ ” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в съответствие с Вътрешните правила на Народно читалище “Обнова-1923” Бургас. Уведомяваме Ви, че снимки и видеозаписи, включващи участници в събитията на Народно читалище “Обнова-1923” Бургас, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии. Съгласявайки се да участват, изпращайки свои рисунки, родителите/ръководителите на творците, и самите участници, приемат личните им данни да се използват единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс с този текст. Изпратените конкурсни експонати не се връщат. Те остават за съхранение в галерията на читалището, за да бъдат изложени с образователни или представителни цели, както и за дарения в благотворителни кампании.

 • Дата на затваряне: 17 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка и приложна творба
 • Ограничение за участие: От 7 до 18 години
 • Източник: НЧ"Обнова - 1923"-Бургас
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: Bulgaria
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за есе, видеоклип, фотография и рисунка на тема „Сигурността, за която мечтая!“

Фондация „Общество и сигурност“ обявява Национален конкурс за есе, видеоклип, фотография и рисунка на тема „Сигурността, за която мечтая!“ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: • Да се идентифицират разбиранията и интерпретациите на децата и младежите по темите „сигурност и безопасност“. • Да се визуализират имагинерни понятия и теми, касаещи личната сигурност и безопасност. • Да се постави фокус върху сигурността като базисна човешка потребност и ролята на средата. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 1. В конкурса могат да участват ученици на възраст от 10 до 18 години 2. Всеки участник/екип от участници може да се включи с до две творби – есе, рисунка, авторски видеоклип или фотография, създадени специално за конкурса. 3. Най-добрите конкурсни материали ще бъдат публикувани в сайта на Фондация „Общество и сигурност“ и ще бъдат част от информационна кампания за деца и младежи по темата „лична сигурност и безопасност“. 4. Отличените като най-добри творби във всяка категория ще получат за награда телефон Xiaomi Redmi Note. 5. Осигурен е награден фонд за първите три места във всяка категория. РАЗДЕЛИ: ПЪРВИ РАЗДЕЛ – конкурс за ЕСЕ Критерии: • Обем до ТРИ компютърни страници, формат А4, шрифт TIMES NEW ROMAN, размер 12 ВТОРИ РАЗДЕЛ – конкурс за ВИДЕОКЛИП Критерии: • Клипът трябва в своята цялост да бъде едно произведение от материал, създаден от участника/участниците • Времетраене до 4 минути. • Разширението на готовия файл трябва да бъде MP4. • В клипа трябва да бъде включено заглавието на проекта и името на участника/екипа. • Резолюцията на видеото може да бъде една от следните: High Definition (1280 x 720), Full HD (1920 x 1080). • Съотношение 16:9. • Клипът не трябва да съдържа материали, които нарушават авторските права. • Клипът не трябва да съдържа материал, който е неподходящ, неприличен или нецензуриран. • Озвучаването на клипа трябва да следва общия закон за авторски права. ТРЕТИ РАЗДЕЛ – конкурс за ФОТОГРАФИЯ Критерии: • Снимката трябва в своята цялост да бъде едно произведение от материал, направен от участника/участниците • Всички участващи снимки трябва да бъдат представени в дигитален формат с възможно най-високата разделителна способност. • Снимката трябва да е най-малко 1600 пиксела широка или висока (ако е хоризонтална или вертикална). • Снимката може да бъде черно-бяла или цветна. Разширението на файла – JPEG, PDF или PNG (RAW или PSD файлове не се приемат). • Забранено е снимка да бъде обработвана с цел изкривяване на обектите в нея (Общо подобряване на цвета, повишаване на контраст, цялостно изсветляване или затъмняване и изрязване на изображението са единствените приемливи подобрения). • Снимката не трябва да съдържа материали, които нарушават авторските права. • Снимката не трябва да съдържа материал, който е неподходящ, неприличен или нецензуриран. ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ – конкурс за РИСУНКА Критерии: • Рисунките трябва да са с размери до 35/50 см • Няма ограничение в средствата и техниките. Може да се използват свободно избрани материали и техники: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж, смесени техники. • Творбите не трябва да се паспартират и рамкират. • На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: – лично и фамилно име на автора,; – клас и училище; – е-mail, точен адрес, телефон за контакт; • Рисунките няма да бъдат връщани на авторите и организаторите запазват правото си да ги използват за представителни или рекламни цели, свързани със събитието. ВСЕКИ УЧАСТНИК/ЕКИП ИЗПРАЩА ЗАЕДНО С АВТОРСКАТА СИ ТВОРБА: 1. Име, презиме, фамилия, населено място, клас, имейл и телефон за връзка. 2. Творбите се изпращат САМО на имейл адрес: ssf@ssf-bg.eu (за конкурса „Сигурността, за която мечтая!“ ). 3. Краен срок за получаване на творбите – 19 май 2024 година. 4. Журиране на творбите – победителите ще бъдат определени от комисия, която включва специалисти в областта на литературата, изобразителното и филмово изкуство и фотографията, съгласно обявените критерии. 5. Ще бъдат връчени: първа, втора и трета награди във всички раздели. 6. Победителите ще получат своите награди на специално тържество, за което предварително ще бъдат уведомени. 7. Данните на участн иците ще бъдат използвани само и единственно за нуждите на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни . Контакти: е-maIl: ssf@ssf-bg.eu ; телефон за връзка:0879 00 77 76 Лице за контакти: Радостина Якимова, Директор на Фондация „Общество и сигурност“ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

 • Дата на затваряне: 19 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка, есе, видеоклип, фотография
 • Ограничение за участие: ученици на възраст от 10 до 18 години
 • Източник: Фондация „Общество и сигурност“
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
„Моята любима буква – 2024 г.: Конкурс за детска рисунка“

Конкурс за детска рисунка За трета година провеждаме конкурса "Моята любима буква", с който искаме да провокираме както въображението на децата да рисуват буквите по свой начин, така и да допринесем за любовта им към българската писменост. Участници: В конкурса могат да участват деца от две възрастови група: 1-ва група: Деца от детските градини 2-ра група: Деца от I-ви до IV-ти клас Условия за участие: Нека децата изразят себе си чрез рисунка на любимите си букви като използват изобразителни средства по тяхна преценка. Начин на провеждане: Рисунките на децата трябва да бъдат качени във фейсбук събитието „Моята Любима Буква-2024г.“, в сектор ДИСКУСИЯ, най-късно до 10.00ч на 30-ти април. На нея задължително трябва да са изписани в долния десен ъгъл следните елементи: Име и Фамилия на детето, Наименование на Детска градина/Училище, група/клас. Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/405888005501543/ Победители: Ще се отличат победители на Първо, Второ и Трето място в двете възрастови групи, които ще бъдат оценени от наше жури. Ще има и допълнителни ПЕТ награди за децата с най-много ХАРЕСВАНА рисунка във фейсбук и качена тук в нашето събитие. На 8-ми май от 10.00ч ще бъдат обявени наградените рисунки и организаторите ще се свържат, чрез лични съобщения във фейсбук, с родителите на децата. Отличилите се рисунки трябва да бъдат предадени в деня на награждаването на представителите на Инър Уийл Клуб Бургас и ще бъдат използвани за благотворителни цели. Награди: Всички победители ще получат грамоти за участието си и награди съответно: За Първо място – ваучер от кн.“ Хеликон“ на стойност 80лв. За Второ място – ваучер от кн.“ Хеликон“ на стойност 60лв. За Трето място – ваучер от кн.“ Хеликон“ на стойност 40лв. Допълнителните награди ще бъдат интересни енциклопедии. Място и дата на раздаване на наградите: Тази година решихме да отбележим делото на Светите братя Кирил и Методий като раздадем наградите на 11.05.24г. - дата, на която Църквата почита паметта им. Мястото, на което ще бъдат раздадени наградите е Регионална Библиотека "Пейо Яворов" - Бургас от 13.00ч.

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Деца от детските градини до 4 клас
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИРИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ НА ИМЕТО НА ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ

ПРЕСТИЖНАТА НАДПРЕВАРА Е ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ СЛАВЕЙКОВИ ПРАЗНИЦИ, КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ ЕЖЕГОДНО ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Започва престижният Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови, който и тази година ще търси най-доброто лирично авторско стихотворение. Литературната надпревара се организира ежегодно и е част от традиционните Национални Славейкови празници, които се провеждат под патронажа на президента на Република България. Те са най-значимото културното събитие в Община Трявна и тази година ще се проведат от 14 до 16 юни включително. Авторитетната „Славейковата награда“ се присъжда на български или чуждестранен автор за лирично стихотворение след провеждане на националния конкурс. Конкурсът а е анонимен и няма възрастови ограничения. Авторите участват с едно стихотворение от максимум 30 стиха. Текстовете трябва да бъдат неиздавана досега поезия. Приема се за неиздадено произведение това, което към крайната дата за участие в конкурса не е публикувано (на хартиен носител или в електронна книга) от издател в обособен том, включително в сборник от множество автори. Не се допускат до участие стихотворения, появили се в Интернет сайтове и социални мрежи, както и такива, които са участвали, без да бъдат награждавани, в един или повече литературни конкурси. Текстовете на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език. Авторите могат да изпращат своите произведения в електронен формат на следния имейл: slavkonkurs.tryavna@gmail.com в два файла – един файл само с текста (неподписан) и един файл – с текст, с името и фамилията на автора, адрес и телефон за връзка. Произведения могат да бъдат изпращани и на хартиен носител в два екземпляра – един екземпляр само с текста (неподписан) и един екземпляр – с текст, с името и фамилията на автора, адрес и телефон за връзка. Двата екземпляра се слагат в общ плик, който се изпраща на адрес: гр. Трявна 5350 , ул. „Ангел Кънчев“ № 21, Община Трявна, Национален конкурс за лирично стихотворение на името на Петко и Пенчо Славейкови. Награди: Славейкова награда – 2 500 лв. и почетен плакет. Втора награда – 1 000 лв. и почетен диплом. Трета награда – 500 лв. и почетен диплом. Награда на публиката – 500 лв. и почетен диплом. Наградата се присъжда след електронно гласуване на сайта на Община Трявна. Краен срок за изпращане на творбите – 10 май 2024 г. (за тези на хартиен носител важи датата на пощенското клеймо). Всички творби се публикуват на официалния сайт на Община Трявна до 15 май 2024 г. Гласуването за Наградата на публиката приключва на 29 май 2024 г. Резултатите от журирането и електронното гласуване се обявяват на 30 май 2024 г. на официалния сайт на Община Трявна. Допълнителна информация може да получите на тел: 0899266227 или на имейл адрес: rosen.ralev@tryavna.bg – г-н Росен Ралев – старши експерт „Култура, образование, спорт и здравеопазване“ при Община Трявна.

 • Дата на затваряне: 10 май 2024
 • Как да участваме: Поезия
 • Ограничение за участие:
 • Източник: Община Трявна
 • Общ награден фонд: 4500 лв.
 • Брой на победителите: 4
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
IV-ти Национален литературен конкурс за млади таланти „ТОДОР ВЛАЙКОВ“

ОБЩИНА ПИРДОП ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА IV-ти Национален литературен конкурс за млади таланти „ТОДОР ВЛАЙКОВ“ Конкурсът за написване на разказ е предназначен за ученици от V до XII клас от цялата страна и има за цел да привлече вниманието на младите хора към творчеството на Тодор Влайков. Тема на конкурса: Свободна, но свързана с моралните ценности на съвременното българско общество в съпоставка с ценностната система на Влайковите герои. Условия за участие: - в конкурса могат да участват деца и младежи от цялата страна; - текстовете не трябва да са публикувани до момента. Възрастови категории: - от V до VII клас; - от VIII до XII клас. Регламент на конкурса: - обем на творбите: до 3 стандартни машинописни страници (1800 знака, вкл. и интервалите), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14 пункта; - официален език на конкурса: български език; - всеки автор може да представи до три творби; - творби не се връщат; - творбите се изпращат в запечатан плик, с надпис: „За IV-ти Национален литературен конкурс за млади таланти „Тодор Влайков“, с посочени три имена на ученика, учебно заведение, клас, населено място, адрес, телефон за връзка и e-mail на адрес: Община Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ № 2; - всички разходи за участието в конкурса, включително дневни и пътни по престоя им в Пирдоп по време на обявяване на наградените, са за сметка на авторите. Оценяване: - творбите ще бъдат оценявани от петчленно жури; - журито се определя със Заповед на кмета на община Пирдоп; - решенията си журито взема с тайно гласуване и обикновено мнозинство; - решението на журито е окончателно и неоспоримо. Критерии за оценка: - оригиналност и творчески подход; - езикова и стилистична култура; - графическо оформяне на текста и спазен обем. Срок за изпращане на творбите: - до 30 април 2024 г. (важи датата на пощенското клеймо). Награден фонд: - Първа награда – 200 лв. и грамота - Втора награда – 150 лв. и грамота - Трета награда – 100 лв. и грамота Обявяване на резултатите и връчване на наградите: Наградите ще бъдат обявени и връчени от кмета на община Пирдоп на 24 май, по време на тържеството по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и закриването на „Влайкови дни ‘2024“. Най-добрите разкази ще бъдат публикувани на сайта на община Пирдоп. С изпращането на творбата си, участникът дава изричното си съгласие тя да бъде публикувана в сайта на община Пирдоп. За допълнителна информация: Милена Мачканова – зам.-кмет на община Пирдоп, тел. 07181 / 5242.

 • Дата на затваряне: 30 април 2024
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: от V до XII клас
 • Източник: Община Пирдоп
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Втори национален конкурс за разказ или есе на тема „За чиста и свята република в справедлива Европа“

Във връзка с предстоящите европейски парламентарни избори ПП “Пряка Демокрация” и издателство “ЛитДизайн” обявява втори национален конкурс за къс разказ или есе на тема “За чиста и свята република в справедлива Европа”. Условия за участие: Разказите и есетата трябва да са с обем до 3 стандартни страници (по 1800 знака), формат Times New Roman 12 pt/ A4; Всеки автор може да участва с една творба – разказ или есе; Изпратените разкази не трябва да са публикувани в интернет или на хартия; Срок за получаване: до 06.06.2024 г. Обявяване на резултатите: 06.07.2024 г. Начин на изпращане: Разказите се приемат само и единствено на имейл: magazine.litdesign@gmail.com. Нужно е да са в прикачен файл, в който освен текста, сте изписали и Вашите три имена, възраст, телефон и заглавие на Вашата творба. Имейлът трябва да е с тема: “За чиста и свята република”. Конкурсът няма възрастови ограничения! Съвет: Можете да се запознаете с идеите и вижданията на новата система за държавно управление ТУК. Това със сигурност ще Ви даде вдъхновения за творбата. Забележка: Всички условия, описани по-горе са задължителни. Липсата на частична или цялостна информация ще доведе до недопускане в конкурса. Организаторите си запазват правото да не излъчат победител. Оценяване: Разказите ще бъдат оценени от професионално тричленно жури с почетен председател Петър Клисаров. Журито ще оценява по предварително зададени критерии: оригиналност на идеята, стил на писане, грамотност и др. Награди: Отличените от журито три призови места ще получат грамоти на имейлите си; Награда за I място: 100 лв. Награда за II място: 70 лв. Награда за III място: 50 лв. Разкази по преценка на журито ще бъдат включени в антология, която ще се разпространява в електронната книжарница на издателство “ЛитДизайн” с адрес: https://litdesign-bg.com/knijarnica/, а авторите на включените разкази, ще получат по едно БЕЗПЛАТНО копие от сборника и възможност за закупуването му на преференциална цена. Електронен сборник ще бъде публикуван на сайта на “ЛитДизайн” при набиране на достатъчен брой разкази. Важно: Организаторът си запазва правото да не издаде сборник, ако няма достатъчно разкази, които отговарят на изискванията за качествена литература или да включат неиздадените разкази в следващ сборник и тогава авторите да получат полагаемата им се бройка книга. Забележка: С изпращането на творбата си на имейл magazine.litdesign@gmail.com за въпросния конкурс и допускането ѝ до гласуване от журито, авторът се съгласява: – творбата му да бъде качена за неопределен срок на уебсайта на https://www.directdemocracy.bg/ и/или www.litdesign-bg.com. – да не оттегля от участие вече подадени творби; – творбите му (или една от тях) да бъдат публикувани в хартиен сборник, от който да получи едно безплатно копие; – да носи пълна отговорност за авторството на изпратените текстове;

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за млади художници и литератори " Да опазим планетата чиста”

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ И ЛИТЕРАТОРИ „ДА ОПАЗИМ ПЛАНЕТАТА ЧИСТА” ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Да създаде възможност за изграждане и изява на екологичното съзнание и възпитание на децата и техния интерес към природата чрез творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство. Конкурсът е посветен на Деня на Земята – 22 април. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол, като инициатива на НЧ”Съгласие 1862”град Ямбол и е подкрепен от Община Ямбол и Община „Тунджа“. 2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане. РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА 1. Място на провеждане: град Ямбол, НЧ ”Съгласие 1862” 2. Срок за представяне на произведенията – до 17 часа на 11 април 2024г. 3. Участници в конкурса: Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студия, клубове, школи и др. от цялата страна. 4. Възрастови категории за двата раздела на конкурса: І възрастова група – до ІV клас; ІІ възрастова група – от V до VІІІ клас; ІІІ възрастова група – от ІХ до ХІІ клас. 5. Раздели: Конкурсът е в два раздела:изобразително изкуство и литература. Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение. 6. Техники и жанрове: В раздел „Изобразително изкуство”- използват се всички видове рисувателни техники върху картон. Формат на рисунките: 35/50см. В раздел „Литература” – приказка, кратък разказ, есе. Обем на литературните творби – до три страници. 7. Тема: Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Да опазим планетата чиста”. 8. Оценяване: За участие в конкурса се допускат изпратилите творба,на гърба на която да има следната информация: име и фамилия на участника, институция, възраст, КЛАС, телефон за връзка. Творбите се оценяват от компетентно жури в два състава – за двата раздела. Критерии: Раздел „Изобразително изкуство – формат на рисунката, техника, композиция, живописен стил, оригиналност. Раздел „Литература” – спазване на изискванията за избрания от участника жанр. 9. Награден фонд: Награди за 1, 2 и 3 място и в двата раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 18 април 2024 година от 17 часа в читалището и на ФБ страницата на НЧ ”Съгласие 1862” гр. Ямбол. Адрес за подаване на творбите: гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски” №20, НЧ ”Съгласие 1862” – за Конкурса ”Да опазим планетата чиста”. еmail:saglasie_jambol@abv.bg За повече информация: НЧ ”Съгласие 1862” – Ямбол, тел. 046664127; 046664126.

 • Дата на затваряне: 11 май 2024
 • Как да участваме: Изобразително изкуство и литература
 • Ограничение за участие: индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студия, клубове, школи и др. от цялата страна
 • Източник: Народно читалище „Съгласие-1862” – Ямбол
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XXIX ученически литературен конкурс „Емилия Александрова“

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ - 1869“ гр. ВРАЦА СТАТУТ XXIX УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА“ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Ученическият литературен конкурс „Емилия Александрова“ се организира ежегодно по волята на дарител, по повод 24-ти май - Ден на славянската писменост и култура. През 2024 г. ще се проведе за 29-ти път. Теми за участниците в конкурса VIII-XII клас: „Изкуствен интелект и естествени емоции“ „Светът без книги“ II. ЦЕЛ: Да стимулира творческото мислене на учениците. III. ОРГАНИЗАТОРИ: Библиотеката при читалище „Развитие - 1869“ гр. Враца. IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В конкурса имат право на участие ученици от VIII до XII клас на училищата в област Враца. Конкурсът се провежда в три раздела - разказ, есе и поезия. Конкурсните творби да не надвишават две печатни страници А4, големина на шрифта 12 п. V. НАГРАДИ: РАЗКАЗ: Първа награда - 100.00 лева Втора награда - 70.00 лева Трета награда - 40.00 лева ЕСЕ: Първа награда - 100.00 лева Втора награда - 70.00 лева Трета награда - 40.00 лева ПОЕЗИЯ: Първа награда - 100.00 лева Втора награда - 70.00 лева Трета награда - 40.00 лева Специална награда на журито Материалите за конкурса ще се приемат до 15 май 2024 на e-mail: biblrazvitie@abv.bg или на място в библиотеката на Читалището на адрес: град Враца, бул. „Христо Ботев“ №28. На отделен лист, придружаващ творбата да бъдат отбелязани: трите имена на автора, училище, клас, телефон за контакт и e-mail адрес. За контакти: Тел: 0877 406 731 - Владислава Иванчева – гл. библиотекар, библиотека при НЧ „Развитие 1869“ – Враца.

 • Дата на затваряне: 15 май 2024
 • Как да участваме: Разказ, есе, поезия
 • Ограничение за участие: ученици от VIII до XII клас на училищата в област Враца
 • Източник: НЧ „Развитие - 1869“ гр. Враца
 • Общ награден фонд: 630.00 лв.
 • Брой на победителите: 9
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: област Враца
Приоритет на конкурса 
ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ "Свободата - осмисляне, отстояване, одухотвореност"

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ Тема:"Свободата - осмисляне, отстояване, одухотвореност" Статут на конкурса: Национален литературен конкурс "Свободата - осмисляне, отстояване, одухотвореност" е по случай 130 години от издаването на романа "Под игото" на Иван Вазов, който през 1894 г. излиза като самостоятелна книга. Цел: Темата дава възможност на участниците да изразят своето разбиране за свободата, чрез средствата на художествено слово. Организатори: Народно читалище "Васил Левски 1928", София Право на участие: Без възрастово ограничение Изисквания към творбите: За разказ/есе до 4 страници, за стихотворение до 2 страници. Шриф Times New Roman 12, на кирилица. Всеки автор може да участва с една творба. Произведенията не трябва да са публикувани до приключване на конкурса, включително на хартиен или електронен вариант. Ръкописи не се връщат и остават във фонда на читалището. Народно читалище "Васил Левски 1928" има право да ги публикува. Авторски права не се изпращат. Срок за получаване на творибите: 15 септември 2024 Начин на предаване на творбите: Електронен вариант или на хартиен носител на средните адреси: София, 1517, бул. Ботевградско шосе 50 E-mail:vasil.levski.1929@gmail.com Данни за участника: Име, години, адрес, телефон, имейл. За допълнителна информация:0898 775258, 02/945 0326.

 • Дата на затваряне: 15 септември 2024
 • Как да участваме: Есе, разказ, стихотворение
 • Ограничение за участие: Без възрастови ограничения
 • Източник: Народно читалище "Васил Левски 1928"
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за рисунка " Спомен за светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий"

НЧ " Гео Милев - 1929" с. Питово общ. Н. Загора, тел:0897964403 и 0896440047 РЕГЛАМЕНТ Тема на конкурса : " Спомен за светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий". Цел на конкурса:Насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да представят чрез рисунки отношението и представата си за светите братя Кирил и Методий. Условия: Условие 1 : В конкурса могат да участват ученици от 1-ви до 12 клас. Класирането ще се извърши в три възрастови групи: -Ученици от 1-ви до 4-ки клас; -Ученици от 5-ти до 7-ми клас; -Ученици от 8-ми до 12-ти клас. Условие 2: Няма ограничение в използаната художествена техника. Условие 3 : Всяко дете участва само с една рисунка, която не се връща. Усвоие 4: На гърба на всяка рисунка да има следната информация: Трите имена на детето/ученица, възраст, адрес и телефонен номер. Сроково: 3 април 2024 г. - начало на Конкурса; 3 май 2024 - краен срок за изпращане на рисунките; 11 май 2024 г. в денят на църкватат на село Питово, ще бъдат обявани резултатите. 23 май 2024 рисунките ще бъдат представени на изложба по време на празника на селото. НАГРАДИ: Класираните на първите три места участници от всяка една възрастова група ще получат награди и грамота.

 • Дата на затваряне: 03 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: ученици от 1-ви до 12 клас
 • Източник: НЧ " Гео Милев - 1929"
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
III Национален литературен конкурс на тема „Морето, което събира всичко далечно“

“БМФ Порт Бургас” АД постави началото на своя Трети национален литературен конкурс. Творческата надпревара е част от социалната програма на дружеството, концесионер на пристанищните терминали „Бургас Изток 2” и „Бургас Запад”, което активно присъства в обществения живот на града. С тази инициатива “БМФ Порт Бургас” има за цел да подкрепи литературната традиция в морския град и да поощри създаването на стойностни литературни произведения. Организираните през 2022 и 2023 година литературни конкурси на „БМФ Порт Бургас“ предизвикаха изключително голям интерес. Само за две години в инициативата се включиха общо 254 автори от над 60 населени места в България, Великобритания, Белгия и Канада. Темите за човека, морето и природата вдъхновяват хора от всички възрасти. Най-младият участник до момента е на 8, а най-зрелият на 82 години. С широките си географски граници надпреварата бързо се доказа като национално състезание по изящна словесност, в което вземат участие и носителите на множество отличия от престижни национални и международни конкурси. Състезанието бързо се наложи като една сериозна и авторитетна творческа надпревара, а от дружеството обещаха тя да се превърне в традиция за морския град. Тази година конкурсът е разделен на две категории - проза и поезия. В него могат да се включат всички желаещи, без ограничение във възрастта. Темата, по която участниците ще творят, е “Морето, което събира всичко далечно”. Както и досега, литературната надпревара е вдъхновена от темата за неразривната връзка между човека и природата. И в двете категории няма строги жанрови ограничения. Авторите могат да напишат есе, фейлетон, разказ или стихотворение. Единствените ограничения, които организаторите поставят, са в обема – за проза до 3 страници, за поезия до 2 страници. Творбите ще се приемат до 21 август 2024 г. по електронната поща konkurs.bmf@gmail.com или на хартиен носител на адрес: 8000 Бургас, пл. Баба Ганка № 4, ет. 4. Те ще бъдат оценявани от компетентно жури в състав: Елка Василева – поетеса, и Весела Джунджурова – главен юрисконсулт на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД. Към тях тази година ще се присъедини и Динко Динков – филолог, поет и писател, лауреат на Годишните литературни награди за 2023 година на Община Бургас. Победителите ще бъдат наградени на специална церемония в Бургас през есента. Класиралите се на първо, второ и трето място ще получат парични награди, номинираните участници също ще бъдат възнаградени. Наградените творби ще бъдат публикувани в специализирани сайтове за литература, като http://bpoburgas.org – сайт на Бургаска писателска общност, печатното издание за младежко литературно творчество „Музи в залива“ и информационния сайт http://www.nabrega.bg .

 • Дата на затваряне: 21 август 2024
 • Как да участваме: есе, фейлетон, разказ или стихотворение
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: “БМФ Порт Бургас” АД
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален детски фестивал с международно участие "Всичко започва от детството"

Всичко започва от детството!“ е детски фестивал, който представя играта във всичките и форми като добра практика, осъществена при педагогическото взаимодействие между учителите и децата в различните възрастови групи от всички детски градини на територията на Република България и извън границите ѝ, проявили интерес и заявили участие. Фестивалът „Всичко започва от детството!“ ще бъде проведен за четвърти път на 01.06.2024 г. по случай Деня на детето в интернет пространството, в специално създаден YouTube канал. Материалите ще бъдат организирани в плейлисти, според избраната секция в заявлението за участие. Всеки участник ще получи линк за достъп до материалите от фестивала на посочения в заявлението за участие електронен адрес. Основна цел на Фестивала е споделяне на добри педагогически практики за формиране и усъвършенстване на ролево поведение в игри, песни, танци и на практичните и изобразителни детски умения. РЕГЛАМЕНТ Във фестивал „Всичко започва от детството!“ 2024 г. участие могат да вземат: деца от 3 до 7 годишна възраст в следните секции: Секция „Сценични изкуства“ Вокално изкуство: 1 песен до 3 минути, записана на видеоклип в изпълнение на деца без възрастови ограничения и без ограничения за стил и жанр – солисти, дует, трио или камерна група. Желателно е сценичното облекло на изпълнителите да носи атмосферата на съответния жанр и стил и съпровода на песните да бъде на живо или синбек. Танцово изкуство: 1 танц до 4 минути, записан на видеоклип, без ограничения в стил и жанр – автентичен, сюжетен, авторска хореография или музикално подвижна игра. Изпълнение на музикален инструмент - по избор и без ограничение в темата. Театрално изкуство: етюд, стихотворение, разказ; драматизация до 15 минути, без ограничение в темата. Секция „Творческа работилничка“ Изобразително изкуство „Пчелите - приятели на хората“ - рисунки, създадени самостоятелно, с помощ от учители и родители, екипна работа между децата /без ограничение в избора на материали и техники/. Кулинария - развиване здравословни навици за хранене у децата, запознаване с етикета на хранене, приготвяне на здравословни храни - самостоятелно, с помощ от учители и родители, екипна работа между децата. “Книжка любима“ – изработване на книги от деца с материали и тема по избор /снимки на готовото изделие и на етапи от работата по него/. Секция „Наука и спорт“ “Екология” - представяне на дейности, свързани с опазване на околната среда - засяване на семена, засаждане на дървета, отглеждане на био градинка, грижи за животните. “Малък спортист” - презентиране на игри по физическа култура. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ: 24.05.2024 г. На gmail: detstvokremena@cdgkremena.com ФОРМАТ НА МАТЕРИАЛИТЕ: AVI , MP4 . Наименованието на клипа да бъде изписан по следния начин: Име на участник/група, име на институцията, населено място. Всички участници ще получат сертификат на посочения в заявката електронен адрес.

 • Дата на затваряне: 24 май 2024
 • Как да участваме: Споделяне на добра педагогическа практика
 • Ограничение за участие: Споделяне на добра педагогическа практика от учители в детски градини, детски центрове, общински детски комплекси, както и самостоятелни участие на децата, изпратени от родители.
 • Източник: https://cdgkremena.com
 • Общ награден фонд: Няма
 • Брой на победителите: Няма
 • Оценка на разходите: -
 • Отворен за територията на: Без ограничение
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс, посветен на дарителството и България

Морската къща на изкуствата и Сдружение Милостив канят младите творци да нарисуват примери за дарителство: хора, които помагат на другите, или как си представят добрината, правенето на добро, помощта към останалите хора; как си представят един град, село или друго място (плод на тяхното въображение), където хората си помагат взаимно, и т. н. Приемат се графични и живописни техники като маслени бои, акрил, акварел, молив, въглен, глина, керамика, смесена техника, колаж и др. Награди: Първа награда - 150 лв., втора - 100 лв., трета - 50 лв. Най-добрите творби ще бъдат изложени в галерията на БНР, Варна, от 6 до 20 август.

За да кандидатствате, моля, изпратете на имейл art.konkurs.2024@gmail.com до 5 снимки на Ваши творби. Снимките трябва да са с добро качество, да не са размазани, и по възможност да не включват фон извън творбата, както и нейната рамка.

Конкурсът се организира в две възрастови групи: категория за малки творци на възраст между 7 и 12 години и категория за деца от 13 до 17 години.

 • Дата на затваряне: 23 юни 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: Конкурсът се организира в две възрастови групи: категория за малки творци на възраст между 7 и 12 години и категория за деца от 13 до 17 години.
 • Източник: https://milostiv.org/art-24
 • Общ награден фонд: 600 лв.
 • Брой на победителите: 6
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5 6 7  ...8 ->