по дата на конкурса
Конкурс за детска рисунка „Родопски багри”

За осма поредна година Общински детски комплекс обявява провеждането на Областния конкурс за детска рисунка на тема „РОДОПСКИ БАГРИ”, в памет на именития кърджалийски художник Джемал Емурлов – Джими. Конкурсът е включен в Културния календар на Община Кърджали, а негови организатори са Община Кърджали и Общинският детски комплекс, с подкрепата на СУ „Владимир Димитров – Майстора” и РУО Кърджали. Целта на конкурса е да популяризира творчеството на художника Джемал Емурлов – Джими, да открива и популяризира детските таланти в областта на изобразителното изкуство и предоставя възможност за творческа изява. Темата „Родопски багри” е много близка до творбите на Джемал Емурлов. Тя дава възможност на децата за творческа интерпретация на природата, миналото, родопски митове и легенди, етнографски мотиви (обичаи, носии, бит), паметници на културата, фолклор, мултиетническа среда и др. Според регламента на конкурса в него могат да участват всички деца и ученици на възраст от 6 до 19 г. Рисува се само с акварелни и темперни бои. Размер на рисунката - 35/50 см., без паспартиране. На гърба на всяка творба трябва да има следната информация: трите имена на автора, възраст и клас, училище, извънучилищно звено, заглавие /ако има/, име и фамилия на ръководителя, телефон. Класирането на участниците ще се извърши в три възрастови групи: І група – 6 – 10 г., ІІ група – 11 – 14 г., ІІІ група – 15 – 19 г. Ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда за всяка възрастова група, поощрителни награди и специални награди. Срок за получаване на рисунките - до 27 май на адрес: гр.Кърджали 6600, ул.”Полковник Дервингов” №1, п.к. 102, ЦПЛР-Общински детски комплекс, за конкурса. Телефон за информация: 0361 6 23 24. Официалното откриване на изложбата „Родопски багри” ще се проведе на 8 юни от 15 часа в галерията на ОДК. Джемал Емурлов – Джими е известен български художник живял и творил в Кърджали. Роден е през 1948 г., завършил Художествена академия в София, председател на Съюза на българските художници в Кърджали, учител по изобразително изкуство в СУ ”Владимир Димитров – Майстора”, основател на Арт галерията в града. Негови картини се намират в художествените галерии на почти всички областни градове на България, в много частни колекции в чужбина, а също и в Националната художествена галерия. През 2008 г. Джемал Емурлов – Джими е обявен за почетен гражданин на Кърджали. Напуска този свят през 2014 г. Неговото творчество е посветено на неповторимото излъчване на обикновения човек, обаянието на женския образ и на красотата на Родопите.

 • Дата на затваряне: 27 май 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици на възраст от 6 до 19 г.
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ХХХІ МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ “СРЕБЪРНА 2022”

ТЕМА :“ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР” КОНКУРС ЗА : І – РИСУНКА ІІ – ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ ІІІ - ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА РИСУНКА “ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР” Тематични направления на конкурса за рисунки: „С грижа и любов към природата на България” „Опазване на защитените растителни и животински видове в България” • Условия за участие в конкурса за рисунки: ➢ Рисунките да бъдат тематични, изработени на картон в размер 35/50 см.; ➢ Всяка рисунка да бъде придружена с пояснителен текст за изобразения защитен вид; ➢ Възможно е използването на всякаква техника; ➢ Творбите да не бъдат паспартирани; На рисунката да бъдат отбелязани следните данни: трите имена на автора; точен адрес; учебен клас и навършени години; учебно заведение; телефони за контакти. Класирането се извършва по възрастови групи за: I – ва възрастова група –I-IV клас ІI-ра възрастова група-V-VІІ кл. ІІI-та възрастова група VІІІ-ХІI кл. Специално жури ще номинира авторите на представените рисунки. Отличените творби ще бъдат експонирани в изложбена зала в гр.Силистра, на 04.06.2022 г. Краен срок за изпращане - 16. 05. 2022 г. Рисунките да се изпращат на адрес: гр.Силистра 7500; ул. „Добрич" № 68а ЦПЛР - Обединен детски комплекс РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЕСЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ –“ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР” Тематични направления на конкурса за литературни творби: „С грижа и любов към природата на България” „Опазване на защитените растителни и животински видове в България” • Условия за участие в конкурса за есе, стихотворение, разказ ➢ Литературните творби да бъдат посветени на темата на конкурса; ➢ Творбите да са написани на компютър и изпратени на хартиен носител, в два екземпляра. На всяка литературна творба да бъдат отбелязани следните данни: трите имена на автора; точен адрес; учебен клас и навършени години; учебно заведение; телефони за контакти. Класирането се извършва по възрастови групи за : І възрастова група – I-IV клас ІI възрастова група - V-VІІ клас ІІI възрастова група - VІІІ-ХІI клас Специално жури ще номинира авторите на представените литературни творби. Отличените творби ще бъдат представени на литературно четене в гр.Силистра, на 04.06.2022г. Краен срок за изпращане - 16. 05. 2022 г. Творбите да се изпращат на адрес: гр. Силистра – 7500; ул.”Добрич" № 68а ЦПЛР - Обединен детски комплекс РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ –“ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР” УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Ученици от 4 до 12 клас, от страната и чужбина, които проявяват интерес към живата и нежива природа и имат конкретен принос в нейното изучаване и опазване. Участието е индивидуално и колективно /класове, кръжоци, школи, групи по интереси, експедиции, клубове и др./. Първи ден: Участниците подреждат щандове с постери, табла, макети , снимки и други материали , демонстриращи изследователската и проучвателска дейност на ученическите екипи. Публично представяне на щандовете пред журито и участниците – за учениците от двете възрастови групи / 4- 7 клас и 8-12 клас/. Втори ден: Публична защита на проектите пред Националната комисия и другите участници – за ученици от двете възрастови групи / 4- 7 и 8-12 клас/. Всеки индивидуален или колективен участник в конкурса трябва да разработи проект по избрана от него тема по едно от изброените по-горе направления. Освен теоретичното изложение на проблема, проектът задължително трябва да съдържа описание на извършената практическа работа по неговото проучване, анализ и оценка на получените резултати и реализираните мероприятия за опазване на околната среда. От особена важност е разработваната тема в проекта да бъде конкретна и според възможностите на ученика /знания, умения, възраст/. Проектите да бъдат представени на постери, мултимедийна презентация и чрез публична защита. Участниците изпращат предварително заедно със заявката кратко резюме на проекта в електронен вариант. Желателно е да се изпише името и телефон за информация на учителя или консултанта, подпомогнал автора при разработването на проекта. Класирането се извършва в две възрастови групи – за ученици до 14 години /4- 7 клас/ и от 15 до 19 години /8-12 клас. Класираните индивидуални участници могат да кандидатстват за целогодишни стипендии по програмата за закрила на децата с изявени дарби. Заявка за участие по приложения образец и резюмето на проекта в електронен вариант да се изпращат на е-mail : odk_silistra@abv.bg в срок до 16.05.2022г. За допълнителна информация ЦПЛР - ОДК- Силистра, гр. Силистра 7500 ; ул. "Добрич" 68 а тел. 086 824 046 ; 0895686601 е-mail : odk_silistra@abv.bg

 • Дата на затваряне: 16 май 2022
 • Как да участваме: Рисунка, литературна твора, екологичен проект
 • Ограничение за участие: от I-ХІI клас
 • Източник: http://oy-ostrov.eu
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XVIII ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА “НИЕ - ДЕЦАТА

За 18 поредна година ЦПЛР - ОДК, със съдействието на Община Козлодуй, организира Областен конкурс за детска рисунка „Ние - децата”. Събитието е част от Календар за младежки дейности на Община Козлодуй за 2022 г. С Т А Т У Т В конкурса могат да участват възпитаници на училища, детски градини, школи, центрове за подкрепа за личностно развитие, образователни и културни институции от област Враца и страната, които проявяват интерес към обявената тема. ЦЕЛИ: - Утвърждаване мястото и ролята на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, град Козлодуй, като център за културно и творческо развитие на децата и трибуна за тяхната изява в област Враца. - Стимулиране и развиване на детското творчество и въображение, и предоставяне възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област – изобразителното изкуство. РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да участват деца от 5 до 19 години в следните възрастови групи: - Първа група: 5 – 7 години; - Втора група: 8 – 10 години; - Трета група: 11 – 14 години; - Четвърта група: 15 – 19 години. Всеки участник трябва да изпрати не повече от 2 творби с размер 35/50 см. Разрешава се използването на всички видове техники и средства – акварел, темперни бои, пастели, рисунка, графика, молив, туш, колаж и др. На гърба на всяка творба е необходимо да бъдат отбелязани четливо: - трите имена на автора; - възраст; - училище, детска градина, център за подкрепа за личностно развитие; - точен адрес, пощенски код, телефон; - ръководител. Творбите трябва да бъдат изпратени най-късно до 18 май 2022г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: 3320 гр. Козлодуй, Област Враца, ул. “Кирил и Методий”- 26 ЦПЛР - ОДК, e-mail: odk_bumerang@abv.bg За всяка възрастова група ще бъдат раздадени по 3 награди – за І, ІІ и ІІІ място. Изпратените творби не се връщат на участниците и се съхраняват във фонда на ЦПЛР - ОДК, град Козлодуй. Обявяване на резултатите - 23 май 2022 г. на сайта на ЦПЛР - ОДК, гр. Козлодуй - https://odk-kozloduy.com и фейсбук страницата.

 • Дата на затваряне: 18 май 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца от 5 до 19 години
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: -
Приоритет на конкурса 
XIII ОБЛАСТЕН ЕКО - КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА „ПТИЦИТЕ ОКОЛО НАС”

ЦПЛР - ОДК, със съдействието на Община Козлодуй, за 13 поредна година организира Областен конкурс за детска фотография на тема „Птиците около нас”. Събитието е част от Календар за младежки дейности на Община Козлодуй за 2022 г. С Т А Т У Т В конкурса могат да участват възпитаници на училища, школи, центрове за подкрепа за личностно развитие от област Враца и страната, които проявяват интерес към обявената тема. ЦЕЛ: - Разширяване знанията на децата за многобразието от птици в района на област Враца. - Стимулиране и развиване на детското творчество и въображение и предоставяне възможност на децата да споделят своите познания в областта на орнитологията и фотоизкуството. РЕГЛАМЕНТ: Участниците се разделят на 2 възрастови групи: - I - ва група: IV – VIII клас; - II - pa група: IX - XII клас. Участието във фотоконкурса е индивидуално. Всеки участник може да участва с неограничен брой снимки с формат 15/21 на хартиен носител. В конкурса се допускат само авторски фотографии. Участниците са длъжни да предоставят и електронен вариант на адрес: odk_bumerang@abv.bg Ще бъдат раздадени награди, грамоти и специални отличия в следните категории: - Диви птици; - Екзотични птици; - Природа. Изпратените снимки не се връщат на участниците и се съхраняват във фонда на ЦПЛР-ОДК. На гърба на всяка снимка е необходимо да бъде отбелязана следната информация: - трите имена на автора; - възраст; - клас, училище, център за подкрепа за личностно развитие; - телефон; - категория; - ръководител; Снимките за фотоконкурса трябва да бъдат изпратени най-късно до 18 май 2022 г. на адрес: 3320 гр. Козлодуй, Област Враца, ул. “Кирил и Методий”- 26, ЦПЛР – ОДК, e-mail: odk_bumerang@abv.bg Обявяване на резултатите и публикуване на наградените творби - до 23 май 2022 г., на сайта на ЦПЛР- ОДК или фейсбук страницата. Тържественото отчитане на резултатите от конкурса и награждаването на удостоените с призови места участници ще се уточнят допълнително. При невъзможност за присъствие на награждаването, наградите ще бъдат изпратени на получателя за негова сметка.

 • Дата на затваряне: 18 май 2022
 • Как да участваме: Снимка
 • Ограничение за участие: IV – XII клас
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за преводачи 2022

Фондация ВИА обявява Национален конкурс за преводачи 2022 Преведи в Родината Целта на този първи конкурс е осигуряването на превода на едно или повече от публикуваните в Унгария на унгарски език произведения на Тодор Симеонов. Препоръчаните за превод произведения са – Цивилизацията (с общ философски характер) – Числата (с математически характер) – Светът (с физически характер) – Никога не се прощавай (новели) Първият етап на конкурса е професионалното представяне на кандидатите. Въз основа на това в един втори етап се обсъждат персонално условията на превода (избор на произведение, пробен превод, срокове и др. п.). Оценката в двата етапа се извършва без изчакване. Краен срок на конкурса в тази форма е 31 декември 2022, като организатора има намерение да обявява ежегодно подобен конкурс за превод на произведения на български автори, публикувани на чужд език. За участие в конкурса не се изисква такса, необходимо е единствено едно писмо с професионално представяне и евентуално с посочване на произведението, към което участникът проявява интерес. Адрес на конкурса: prevod@valtozovilag.hu

 • Дата на затваряне: 31 декември 2022
 • Как да участваме: С имейл
 • Ограничение за участие: Няма
 • Източник: Фондация ВИА
 • Общ награден фонд: 2000 лв
 • Брой на победителите: 8
 • Оценка на разходите: Няма разходи за участника
 • Отворен за територията на: Без ограничения
Приоритет на конкурса 
LEGO конкурс: Светът на Чудесата (01.04 – 15.05.22)

С най-голяма радост искаме да съобщим за първия LEGO конкурс организиран от BricksLog и специалното съдействие на DanKo. Всички награди са предоставени от партньорите ни Ozone. Конкурсът „Светът на Чудесата“ ще се проведе между 01.04.2022 и 15.05.2022, което ви дава 45 дни да създавате фантастични LEGO творения. Трите категории ще позволят на всички да развинтят своето въображение. Фантастично приключение Създайте един фантастичен свят, който може да бъде сцена от приключение. Може би ще има дракони или динозаври, а защо не извънземни? Можете да включите Батман, Железния човек или някой друг супергерой, който харесвате. Няма ограничения за размера и ще се радваме на всичко фантастично, което ще измислите! Минифигурка Пазител на Света и Разрушител на Светове Във всяка вселена има пазители и разрушители, или както обичахме да им казваме – нашия и лошия. Тук искаме от вас да направите по една минифигурка, която да представлява Пазител на Света, или казано иначе добрият герой, както и една за неговия противник – Разрушител на Светове. Можете да участвате и само с една фигурка, но винаги трябва да упоменавате за коя от двете категории е вашия герой или разрушител. Можете да добавите всякакви оръжия и аксесоари към вашите фигурки. Уточнение: Пазителят и Резрушителят трябва да бъдат минифигурки (различни тела, крака, глави от различни минифигитурки и така да стане нова уникална), а не големи фигури създадена от части. Извиняваме се на участниците, които вече са създали такива. Фантастично превозно средство Създайте фантастично превозно средство, което да превозва вашите герои. Може да бъде всичко – космически кораб, подводница теглена от делфини или летящи коли. Билдът може да бъде микро, размер за минифигурка или дори по-голям. Правила: – Разрешено е използването на всякакви оригинални LEGO части, в това число и стикери. – Разрешени са само физически билдове, което означава, че не можете да използвате програми като Stud.io или LDD. – Творенията ви могат да бъдат базирани на съществуващи герои и истории, както и напълно измислени. Тук всичко е позволено. – Един участник може да създаде по едно творение за всяка една от трите категории. След изтичането на крайния срок, жури от 2-ма съдии, ще оценят всички творения и ще излъчат победители във всяка една категория. Един участник може дa спечели само една награда, което означава, че ако един и същи участник спечели повече от една категория, ще има право да избере една от наградите в категориите, в които е спечелил. Останалите награди ще получат следващите в класираните за останалите категории. Участвалите с творения и в трите категории ще имат шанса да спечелят трофея Господар на Вселената, който е създаден специално за този конкурс от DanKo. Другите награди, които може да спечелите са 75298: AT-AT vs Tauntaun Microfighters (от категория „Фантастично приключение„), 1 брой произволна минифигурка от серия 22 (71032) (от категория „Минифигурка Пазител на Света“), 1 брой произволна минифигурка от първа серия на Vidiyo (43101) (от категория „Минифигурка Разрушител на Светове“) и 60312: Police Car (от категория „Фантастично превозно средство“). Своите творения може да изпращате на email: official@brickslog.com или да ги качвате в социалните мрежи с #bl_fantasy_contest (Facebook, Instagram или Flickr). Също така може да ги изпращате и на лично съобщение в Discord на OneOfAll или danko. Резултатите ще бъдат обявени в рамките на една седмица след 15.05.2022. Конкурсът е само за територията на България.

 • Дата на затваряне: 15 май 2022
 • Как да участваме: фантастични LEGO творения
 • Ограничение за участие: Без ограничения
 • Източник: https://brickslog.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Общински ученически конкурс за макети „Градът край реката“

Община Силистра, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Художествената галерия в областния град обявяват Общински ученически конкурс за макети „Градът край реката“. Общинският ученически конкурс за макети “Градът край реката” е посветен на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Целта е да се засили интереса на учениците към миналото и настоящето на град с хилядолетна история, като се даде възможност да се популяризират уменията и сръчността на учениците, получени и усвоени в училище и в извънучилищни форми на дейност. І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ 1. Макетите трябва да пресъздават знакови сгради, обекти или паметници, свързани с културно-историческото наследство, природа и архитектура на гр. Силистра. 2. Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 35 х 50 см в основата и 50 см на височина. Материалите за изработката са по избор на участниците. 3. Макетите могат да бъдат изработени индивидуално или колективно. 4. Всеки участник или колектив може да представи само една творба. 5. Макетите трябва да бъдат придружени с информация за обекта на макета, снимка на оригинала и информация с данни за участника/ците: имена, клас, училище/организация, имена на ръководител/родител и телефон за контакт. 6. Макетите трябва да бъдат придружени от Декларация за авторство и предоставяне на авторски права /по образец/. II. ОБЩИ УСЛОВИЯ 1. Право на участие имат всички ученици от I до XII клас от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, читалища, школи и други. 2. Класирането ще се извърши в следните възрастови групи: • Първа възрастова група – от I до IV клас • Втора възрастова група – от V до VII клас • Трета възрастова група – от VIII до XII клас 3. Краен срок за предаване на творбите: 13.05.2022 г. в Художествена галерия – Силистра 4. Макети, които не отговарят на темата и на условията на статута ще бъдат дисквалифицирани. 5. Всички конкурсни творби остават във фонда на Община Силистра. Организаторите си запазват правото да ги използват за популяризирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели. 6. Конкурсните работи ще бъдат оценявани от компетентно жури по възрастови групи. 7. Класирането ще бъде индивидуално и за колектив. Всички участници ще получат сертификати, а класираните – грамоти и материални награди. 8. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани в сайта на Община Силистра в навечерието на празника, а с изработените макети ще бъде организирана изложба в Художествена галерия – Силистра. За информация: Община Силистра, Отдел „Култура“: тел. 086/816 287 Художествена галерия – Силистра: тел. 086/822 045

 • Дата на затваряне: 13 май 2022
 • Как да участваме: Макет
 • Ограничение за участие: ученици от I до XII клас от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, читалища, школи и други.
 • Източник: https://silistranews.net/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Община Силистра
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ВСИЧКО ЗАПОЧВА ОТ ДЕТСТВОТО"

ОРГАНИЗАТОРИ ДГ „Кремена“, гр. Пловдив ПАРТНЬОРИ Община Пловдив – отдел „Образование“ РУО гр. Пловдив Община Пловдив – район „Тракия“ СТАТУТ НА ФЕСТИВАЛА Национален детски фестивал „Всичко започва от детството!“ е фестивал без конкурсен характер и без такса за участие. РЕГЛАМЕНТ Във фестивал „Всичко започва от детството!“ 2022 г. участие могат да вземат: деца от 3 до 7 годишна възраст в следните секции: Секция „Сценични изкуства“ 1. Вокално изкуство /1 песен до 3 минути, записана на видеоклип в изпълнение на деца без възрастови ограничения и без ограничения за стил и жанр – солово, дует, трио или камерна група. Желателно е сценичното облекло на изпълнителите да носи атмосферата на съответния жанр и стил и съпровода на песните да бъде на живо или синбек./; 2. Танцово изкуство /1 танц до 4 минути, записан на видеоклип, без ограничения в стил и жанр – автентичен, сюжетен, авторска хореография или музикално подвижна игра./; 3. Театрално изкуство /Драматизация до 15 минути, без ограничение в темата/ 4. Изпълнителско изкуство - изпълнение или съпровод с детски музикални инструменти. Секция „Творческа работилничка“ Изобразително изкуство “Мечтаният свят през очите на едно дете“ - рисунките по темата, създадени самостоятелно, с помощ от учители и родители, екипна работа между децата /без ограничение в избора на материали и техники/; Конструктивно творчество „Летящи вълшебства“ - изработени изделия от децата - самостоятелно, с помощ от учители и родители, екипна работа между децата без ограничения за материали и техники; Послание в картичка “От деца за деца” - видео файл на послание /без ограничение на техниките и материалите/. Секция „Наука“ Презентиране на игри по всички ОН. “Екология” - изработване на изделия от рециклирани материали; представяне на дейности, свързани с опазване на околната среда. Опити и експерименти, насочени към развитие на детското любопитство. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ: 27.05.2022 г. На gmail: detstvokremena@cdgkremena.com ФОРМАТ НА МАТЕРИАЛИТЕ: AVI , MP4 . Наименованието на клипа да бъде изписан по следния начин: Име на участник/група, име на институцията, населено място. Всички участници ще получат сертификат на посочения в заявката електронен адрес. Контакти: Галина Недева – 088 210 4200 Мариела Гиздова – 088 804 5420 Катерина Велкова – 087 869 1716

 • Дата на затваряне: 27 май 2022
 • Как да участваме: Сценични изкуства, Творческа работилничка, Наука
 • Ограничение за участие: деца от 3 до 7 годишна възраст
 • Източник: https://docs.google.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ЕСЕ НА ТЕМА: ,,65 ГОДИНИ МУЗЕЙ В ГР. РАЗЛОГ“

В инициативата могат да вземат деца и младежи от цялата страна. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи: 1. I – IV клас, 2. V – VIII клас, 3. IX – ХII клас. Изработените картички и есета трябва да бъдат представени до 11.05.2022 г. в сградата на Исторически музей – Разлог на адрес: гр. Разлог, пр. „15 септември 1903 г.“ № 14. Всяка творба трябва да бъде придружена от следната информация: - трите имена на участника; - възраст; - клас и училище или читалище; - телефон за връзка с родител или учител. Победителите ще бъдат обявени и наградени на 18.05.2022 г. – Международен ден на музеите.

 • Дата на затваряне: 11 май 2022
 • Как да участваме: Картичка, есе
 • Ограничение за участие: ученици от 1 до 12 клас
 • Източник: https://www.facebook.com
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс "Заедно е цветно"

Ако сте артистична личност и творчеството Ви носи радост и удоволствие, Ако сте ученик в X, XI или XII клас, Ако искате да създадете интересна творба, да изразите емоциите си и да ги покажете в състезание, Приемете едно ново предизивикателство! Направление „Изобразителни изкуства“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ Ви кани да участвате в конкурс в областта на изобразителните изкуства и дизайна на тема „Заедно е цветно“. В конкурса могат да бъдат представени свободни творчески работи от областта на изобразителните изкуства и дизайна като: Рисунки в черно/бяло или в цвят, илюстрации и др.; Дизайнерски проекти (рисунки) в различни направления на дизайна – модни скици на облекла (например за Вашия абитуриентски бал), проекти за лого, плакати, флаери или стикери за събития, проекти за графити и др. Авторска фотография – художествена, модна, градска и т.н. Темата да бъде възприемана и отразена в смислово, емоционално и социално отношение. В конкурса могат да бъдат представени фотографии (репродукции) на авторските творби и изображения и дизайнерски проекти, създадени с традиционни средства (бои, моливи, туш, креда и др.), или файл на дигитално генерираните творби с помощта на графични програми. Всеки участник може да изпрати от 1 до 3 свои работи. Необходимо е кандидатите да изпратят снимки на създадените работи, максимално изразяващи качествата им – снимките и/или файловете трябва да са в JPG или PNG формат и не по-големи от 5 MB всеки (подходящ за качествено отпечатване на принтер във формат А3). Името на всеки изпратен файл трябва да започва с името на автора и да се добави поредният номер на творбата (например ivan ivanov 1). Критерии за избор: Творбите на всички участници ще бъдат селектирани и оценени въз основа на: Съответствието им на темата; Художествената им стойност. Представените в конкурса творби ще бъдат разгледани от жури (преподаватели в Направление „Изобразителни изкуства“ на ВСУ "Черноризец Храбър") в състав: доц. д-р Капка Манасиева доц. д-р Диана Пенева-Сотирова д-р Виктор Петков Награди: Всички получават сертификат за участието си в конкурса. Трима от участниците ще бъдат класирани от първо до трето място и ще получат предметни награди. Най-добрите творби ще бъдат селектирани от журито и ще бъдат изложени в събитието: „Конкурс в областта на изобразителните изкуства и дизайна на тема: „ЗАЕДНО Е ЦВЕТНО“. Участието в изложбата ще се зачете, като предимство при кандидатстване в специалностите „Графичен дизайн“ и „Моден дизайн“ във Варненския свободен университет. Какво трябва да направите, за да участвате: Да попълните формуляра за участие в конкурса „Заедно е цветно“ на следния линк: https://forms.gle/aq56NpUTao46sd9M9 (Необходимо е да имате регистриран профил в Google.) Срок за предаване на творбите: 10 юни 2022 г. Срок за публикуване на отличените в конкурса и участниците в изложбата: от 20 до 30 юни 2022 г. Победителите ще бъдат информирани по имейл и резултатите ще бъдат обявени на уебсайта и Facebook страницата на ВСУ „Черноризец Храбър“.

 • Дата на затваряне: 10 юни 2022
 • Как да участваме: свободни творчески работи от областта на изобразителните изкуства и дизайна
 • Ограничение за участие: ученик в X, XI или XII клас
 • Източник: https://www.vfu.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Конкурс за есе и рисунка Окръжен съд – Велико Търново

Окръжен съд – Велико Търново организира конкурси за есе и рисунка за учениците от великотърновските училища. С инициативата ще се отбележи финалът на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, реализирана от съдебната институция през учебната 2021/2022 г. Темата на конкурсът за есе е „Свободата на личността – права, отговорности и морал“. В своите творби учениците ще имат възможност да изложат разсъжденията си за свободата - нейните измерения в днешния ни свят; правата, които притежава свободният човек; и задълженията, които носи свободата след себе си; задължително ли индивидът трябва да притежава общоприетите морални ценности, за да има неограниченост на волята, духа, мислите, чувствата и действията; или свободата е вътре във всеки един от нас. В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас, като обемът на есетата не трябва да надвишава четири стандартни страници А4, двустранно подравнени, с шрифт Times New Roman 14. Тази година Великотърновски окръжен съд дава възможност за изява и на учениците, които предпочитат да изразяват вижданията и чувствата си, използвайки четките и моливите. Темата на конкурса за рисунка е „Съдът през моите очи“. Участниците в него са разделени в две възрастови категории – от 4 до 7 клас и от 8 до 12 клас. Няма ограничения във формата или материалите и техниките, които могат да се използват. Всеки автор има правото да участва и в двата обявени конкурса, като всички изпратени творби трябва да съдържат придружаваща информация, съдържаща трите имена на автора; учебно заведение и клас; телефон за връзка с ученика или учителя; и e-mail за връзка. Есетата могат да се подават на e-mail: vtos.pr@abv.bg, а рисунките – лично, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа, на регистратурата на Окръжен съд – Велико Търново, или по пощата на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Васил Левски” № 16, на вниманието на Надежда Кръстева – „Връзки с обществеността“ – за Конкурса за ученическа рисунка. Срокът за участие е до 31 май 2022 г (включително).

 • Дата на затваряне: 31 май 2022
 • Как да участваме: Рисунка, есе
 • Ограничение за участие: учениците от великотърновските училища от 4 до 7 клас и от 8 до 12 клас
 • Източник: https://vtarnovo-os.justice.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: Великотърновските училища
Приоритет на конкурса 
16-ти конкурс „Бодлите на таралежите“ – повече и по-остри!

На шестнадесетата година от учредяването си престижната награда за ученическо литературно творчество „Бодлите на таралежите“ на Фондация „Братя Мормареви“ се променя! Вече се приемат материали за конкурса само в една категория, но в две възрастови групи – от 7 до 10 годишна възраст и от 11 до 14 години. Каним ви да напишете до 2 страници и половина стандартен текст, или 75 реда, на всякаква тема, която ви вълнува. И до 15 юли да изпратите текста си на електронния адрес на Фондацията (office@mormarevibrothers.com). Всеки има право да участва само с един текст, а текстът трябва да не е публикуван. За лауреатите ще има награди по 500 лева, а за двама от номинираните – 2 по 250. Повече за условията можете да прочетете на сайта на Фондацията, а сега просто – пишете! ФОНДАЦИЯ ЗА ДЕТСКО КИНО И ЛИТЕРАТУРА „БРАТЯ МОРМАРЕВИ“ Конкурсът е съвместно организиран от Фондацията и издателство Сиела с подкрепата на Министерството на образованието. Правила на конкурса І. Условия: Две страници и половина (тоест до 75 стандартни реда) Къс разказ, случка, история, фантазия – никакви ограничения в темата. Възрастови категории : 7-10 години 11-14 години Всички текстове да са оригинални, без “заемки” Всички текстове се представят в електронен формат на мейл-адреса на Фондацията Всеки участник има право на един текст Всеки текст да съдържа в допълнение името и координатите на родител или учител Конкурсът се обявява в началото на всеки месец април и крайният срок за изпращане на текст е 15 юли. ІІ. Награди: За всяка от двете възрастови групи журито определя до 10 номинации. В деня на награждаване всички номинирани се явяват пред журито, изчитат своята история и отговарят на въпроси на журито, свързани с тях лично и текста. Номинираните имат право да поканят свой любим учител. Журито излъчва по един победител в група. Номинираните чрез гласуване излъчват също по един победител. Победителите (до четирима) обявяват всеки по едно име на свой любим учител. Награди – за всяка от двете възрастови групи: На журито – 2 по 500 лв На номинираните – 2 по 250 лв За учителите/училището – по 10 книги За всеки номиниран – по 3 книги

 • Дата на затваряне: 15 юни 2022
 • Как да участваме: Къс разказ, случка, история, фантазия – никакви ограничения в темата
 • Ограничение за участие: от 7 до 14 годишна възраст
 • Източник: http://mormarevibrothers.com/
 • Общ награден фонд: 1500 лв. книги
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XVІІІ Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX PISCATIBUS"

До 31 май 2022 г. е срокът за участие в 18-ия Международен конкурс за екслибрис. Тазгодишното издание е посветено на темата за рибите. Темата „Ex Libris – Ex Piscatibus“ – на рибите, е свързана с инициативата на ООН да обяви 2022 г. за Международна година на рибарството и аквакултурите (IYAFA 2022). Участниците, разделени в 3 възрастови групи: деца до 14 години, младежи от 14 до 26 години и автори над 26-годишна възраст, могат да участват с максимум 3 произведения (графични техники по избор, които позволяват тиражиране). Текстът „Ex Libris – Ex Piscatibus“ трябва да присъства във всяка работа. Могат да бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове. Произведенията трябва да интерпретират конкурсната тема. Присъждат се: Голяма награда (500 евро), специална награда на РБ „Любен Каравелов“ – Русе, и спонсорски награди. По 4 отпечатъка от всяко произведение се изпращат на адрес: Регионална библиотека „Любен Каравелов“, ул. „Дондуков-Корсаков“ № 1, Русе-7000.

 • Дата на затваряне: 31 май 2022
 • Как да участваме: EKСЛИБРИСА
 • Ограничение за участие: Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без ограничения
 • Източник: https://www.libruse.bg/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс за рисунка на народна носия под наслов „По дрехите посрещат, по ума изпращат“

Конкурсът е организиран от НЧ „Освобождение-1884“, с. Шейново, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Целта на проявата е популяризиране на традиционната българска носия като част от културното наследство на Европа, разкриване на разнообразието на българските носии, характерни за различните етнографски области на България, както и създаване на условия за забавление на децата и младежите, участващи в конкурса. Ето и какви са условията за участие: - размерът на рисунката трябва да бъде 35х50 см.; - участниците могат да използват материали по избор, както и различни видове техники; - една организация (читалище, арт школа и др.) може да участва с не повече от 5 творби; - в конкурса могат да вземат участие деца и младежи на възраст между 7 и 18 години. Срок за получаване на творбите - 25.06.2022 г. До 01.07.2022 г. ще бъдат избрани победителите. Наградените творби ще бъдат публикувани на страницата на читалището. За най-добрите художници са предвидени предметни награди и грамоти. Изпращайте своите рисунки ги на адрес: село Шейново 6144, област Стара Загора, ул. „Опълченска“ № 22, НЧ „Освобождение-1884“. Творбите трябва да бъдат придружени със следната информация за участника: трите имена, възраст; адрес за кореспонденция; учебно заведение; телефон за връзка; имейл. За контакти: НЧ „Освобождение-1884“, с. Шейново, имейл: oswobojdenie_sh@abv.bg

 • Дата на затваряне: 25 юни 2022
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и младежи на възраст между 7 и 18 години
 • Източник: https://www.kazanlak.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК „ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ”

ОРГАНИЗАТОР: Първа езикова гимназия – Варна СЪОРГАНИЗАТОРИ: МОН, Oбщина Варна и Фондация „Българска памет” ПРАВО НА УЧАСТИЕ: В конкурса имат право на участие ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен (от VIII до ХІІ клас), а също и ученици на възраст от 14 до 19 години с български корени от Украйна, Молдова, Северна Македония и Сърбия. КАТЕГОРИИ: Първа категория: Авторски текст на английски език Втора категория: Авторски текст на немски език ЦЕЛИ:  Откриване и стимулиране на таланта на учениците от посочените училищни степени и възрастови групи.  Активно овладяване и използване на надкомуникативно ниво на конкурсните езици.  Създаване на усещане у младите българи от диаспората за единение с българското общество и за съпричастност към интеграционните процеси в Европа. ТЕМА: СВОБОДНА С решение на Организационния комитет може да бъде определена тема на конкурса за съответната година или за друг конкретен период. ЖАНРОВЕ: кратък разказ, литературно есе и поезия СРОКОВЕ: Конкурсът е ежегоден. Обявява се НЕ ПО-КЪСНО от края на втората седмица на м. януари, а срокът за представяне на конкурсните материали е: краен срок на изпращане – 7 май на съответната година (важи датата на пощенското клеймо) краен срок на получаване – 10 май на съответната година конкурси.  С решение на Организационния комитет конкурсът може да се провежда дистанционно. Творбите и формулярът се изпращат само на електронния адрес на конкурса literaturen_konkurs@abv.bg. Върху конкурсните материали не се отбелязва името на автора.  2022 г материалите се изпращат на електронната поща на конкурса.

 • Дата на затваряне: 07 май 2022
 • Как да участваме: кратък разказ, литературно есе и поезия
 • Ограничение за участие: ученици на възраст от 14 до 19 години с български корени от Украйна, Молдова, Северна Македония и Сърбия.
 • Източник: https://www.1eg.eu/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
<-  1 2 3 4 5 6  ...8 ->