по дата на конкурса
Конкурс на тема: "Живея в Полша, уча за България. Представям герой, събитие, творба от нашата обща история”

Привет на малки и големи! Бързаме да ви съобщим за новия конкурс, организиран от госпожа Маргарита Ганева - извънреден и пълномощен посланик на Р. България в Р. Полша. Тема на конкурса: "Живея в Полша, уча за България. Представям герой, събитие, творба от нашата обща история” Кой може да участва: всяко дете, живеещо в Полша, независимо дали е ученик в българското училище или не. Форма на конкурса: Рисунка, макет, разказ, есе, съчинение, стрихотворение, снимка или друга свободна форма по избор на детето. Ако има фотографии/видео клипове, следва да ги съпровожда текст (разказ). Краен срок: 1.05.2024 Обявяване на победителите: 24.05.2024 Можете да изпращате творбите по електронната поща или на адреса на училището.

 • Дата на затваряне: 01 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка, макет, разказ, есе, съчинение, стрихотворение, снимка или друга свободна форма по избор на детето.
 • Ограничение за участие: всяко дете, живеещо в Полша, независимо дали е ученик в българското училище или не
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: дете, живеещо в Полш
Приоритет на конкурса 
Национален конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

Общи положения Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов", гр. Стара Загора Цели и задачи: Да се даде възможност за самостоятелна изява на изследователските и творчески възможности на учениците от прогимназиален и от гимназиален етап на средното образование. Да се създадат условия за развитие на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелно учене - чрез търсене, набавяне, анализиране и интерпретиране на актуална информация. Да се подпомогне формирането на ценностни ориентири и личностни качества. Популяризира ветеринарномедицинското дело. Способност за събуждане на интереса към професията на ветеринарния лекар. За реализирането на поставените цели се предвиждат следните задачи. 1.Организиране на изложба за рисунка по темата на ученици от 1 до 12 клас. 2. Организиране на конкурс за есе по предварително зададените теми за ученици от 5 до 12 клас. 3.Фотографска изложба за ученици от 5 до 12 клас. 4. Изработка на презентация, блог или сайт за ученици от 5 до 12 клас. 5. Репортажна статия в училищен вестник, изработка на късометражен или документален филм за ученици от 5 до 12 клас. Темата и категорията на конкурсната работа се избират свободно в рамките на зададетата тема. Разработките може да се правят както индивидуално, така и колективно /в екип до 4 ученици/. Задължтиелни данни за участника: Име, презиме, фамилия Училище - пълно наименование Точен адрес на училището Клас и паралелка Телефон за вързка. Крайният срок за изпращане на конкурсните работи е 30 май 2024 г. Коодридати за комуникация Адрес: гр. Стара Загора 6006, бул. Св. Патриарх Евтимий 21 п.к. 128, Ел. адрес: pgymsz@abv.bg Телефони: 042/607-767

 • Дата на затваряне: 30 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка, есе, фотография, презентация, репортажна статия
 • Ограничение за участие: ученици от 1-ви до 12 клас
 • Източник: https://pgvm-bg.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "ПРИКАЗКИТЕ"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЩИНА ВАРНА ЦПЛР- ОДК, ГР. ВАРНА XII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "ПРИКАЗКИТЕ" на тема: "Приказките на Шарл Перо" ЦЕЛ: Конкурсът е насочен към деца и ученици в България и българските деца, които живеят извън пределите на страната. Има за цел да провокира интерес и желание у децата да се запознаят с богатия извор от приказки и детски книги, които носят много послания и поуки, но все по-малко се четат. Темата на настоящия конкурс цели да разкрие вълнуващият свят на ненадминатия разказвач, писате и фолклорист Шарл Перо. Проучил и преработил устното народно творчество, той ни завещава приказки, останали вечна класика векове наред. РЕГЛАМЕНТ 1. Право на участие имат всички деца от предучилищна възраст /от 5 годишни нагоре/ и ученици от цялата страна от 1 до 12 клас. 2. Участниците се разделят на 4 възрастови групи. 3. Конкурсът е ИНДИВИДУАЛЕН. Колективни рисунки не се приемат. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 1. Всеки участник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се регистрира в електронна форма, която може да бъде намерена на сайта ЦПЛР-ОДК Варна https://odk-varna.com/. Нерегистринани творби няма да бъдат оценявани от журито! 2. Всеки участник може да участва с една творба. 3. Рисунките да бъдат нарисувани на картон 35х50 см. /без паспарту/ с материали по избор, по една рисунка на участник. 4. На гърба на рисунката да бъде изписана следната информация: три имена, вързаст, клас, учебно завадение, населено място, точен адрес, телефон за контакт, заглавие на литературното произведение, по което е нарисувана рисунката. За участниците извън границите на България, при невъзможност да изпратят рисунките на хартиен носител, се допускат рисунките да бъдат снимани и изпратени на e-mail odk.picture@odk-varna.com във формат ** jpg. Краен срок за изпращане на творбите с куриер за сметка на участника до 13.05.2024 г. на адрес: гр. Варна, ул. Петко Каравелов 3А, за конкурса "ПриказкиТЕ" За контакт: илиана Бораджиева тел.:0878690234

 • Дата на затваряне: 13 май 2024
 • Как да участваме: Рисунка
 • Ограничение за участие: деца и ученици от 5 години до 12 клас
 • Източник: https://odk-varna.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
XX Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX OLYMPIIS"

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ ТEMА: EX LIBRIS – EX OLYMPIIS УСЛОВИЯ Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без ограничения. Участниците са разделени в три възрастови категории: деца до 14 години; младежи от 14 до 26-годишна възраст; автори над 26 години. Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕКСЛИБРИС. Авторите могат да участват с максимум 3 (три) EKСЛИБРИСА, като изпратят по 4 (четири) отпечатъка от всеки: 1 бр. за депо на Графичния Кабинет, 2 бр. за изложби, 1 бр. за обменен фонд на Библиотеката. За участие в конкурса не се заплаща такса участие. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Попълнен и подписан Апликационен формуляр, (достъпен на www.libruse.bg) с което авторите декларират, че приемат настоящия регламент. На гърба на всеки отпечатък се попълва и залепва етикет, приложен към Апликационния формуляр. Името на автора и заглавието на творбата трябва да бъдат изписани на английски език. В случай на промяна на данните от апликационната форма авторите се задължават да уведомят за това Библиотеката. В екслибриса трябва да присъства текстът EX LIBRIS – EX OLYMPIIS. Могат да бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове. Всеки екземпляр трябва да бъде подписан съгласно международния стандарт и датиран от автора. Максималният размер на изображението е 130/130 мм, на графичния лист – 150/210 мм. Пратките, които не отговарят на тези изисквания, ще бъдат отстранени от класацията на Конкурса от Техническа комисия, предхождаща журирането. АДРЕС И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ Екслибрисите се изпращат по пощата до 31.05.2024 г. вкл. (датата на пощенското клеймо) Адрес за получаване: Регионална библиотека „Любен Каравелов“ ул. „Дондуков-Корсаков“ № 1 7000 Русе, България СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе става собственик и придобива правото да използва безсрочно изпратените творби или части от тях за възпроизвеждане и разпространяване или да се използват по всякакъв начин, с всякакви средства, включително за изложби, публикации и реклама, без за това да е необходимо изрично съгласие на авторите и без да им се дължи възнаграждение. С подписа си върху Апликационния формуляр авторът декларира приемането на настоящия Регламент на конкурса и съгласието си организаторът да извършва всички гореизброени действия по отношение на изпратените творби, които иначе биха могли да представляват нарушение на неимуществените права на участника. Получените творби не се връщат на техните автори и влизат в колекцията на Графичния Кабинет и фонда на Библиотеката. НАГРАДИ: Голяма награда на стойност 500 евро Специална награда от екипа на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и спонсорски награди. Получените екслибриси се публикуват в електронен каталог на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg. След предварителна селекция, допуснатите за участие в Конкурса автори ще бъдат представени с по една своя творба в печатен каталог. Всеки участник има право да получи екземпляр от него по предварителна заявка в Апликационния формуляр срещу заплащане на 70 % от коричната цена и пощенските разходи. Допуснатите от техническата комисия до конкурсната селекция творци от трите възрастови групи, получават електронен сертификат за участие. В периода ноември – декември 2024 г. се организира представителна изложба от включените в Конкурсната селекция екслибриси. При нейното откриване се обявяват Наградите, определени от специално поканените в международното жури експерти.

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: Екслибрис
 • Ограничение за участие: Участниците са разделени в три възрастови категории: деца до 14 години; младежи от 14 до 26-годишна възраст; автори над 26 години
 • Източник: https://www.libruse.bg/
 • Общ награден фонд: Голяма награда на стойност 500 евро
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
VII НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ“

Народно читалище „Пробуда-1926“ Горна Баня Ви кани да участвате в VII Национален литературен конкурс „Николай Хрелков“ Посветен на 130-годишнината от рождението на поета Николай Хрелков, живял и творил в нашия квартал Горна баня. Конкурсът е предназначен за деца и младежи от 6 до 19 години и има за цел да популяризира ученическото литературно творчество. ◊ РЕГЛАМЕНТ Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват авторски творби от жанровете поезия и проза на свободна тема или на тема „Моят роден край“. Тези по темата „Моят роден край“ се оценяват отделно според регламента. Творбите трябва да са напечатани. Ръкописи няма да се разглеждат. Участници и литературни творби, които не отговарят на условията на конкурса, не се допускат до журиране. Всяка творба трябва да бъде придружена с личните данни на участника – трите имена, адрес, телефон, електронна поща, възраст, училище или извънучилищно звено и изпратена на хартиен носител на адреса на читалището или на електронната му поща до 31.05.2024 г. ◊ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ I група – от 6 до 10 години II група – от 11 до 14 години III група – от 15 до 19 години Журито е в състав: Генади Генадиев, Елена Найденова и Георги Костов. Журито присъжда I, II и III награда във всяка възрастова група отделно за поезия и за проза. То има право и да не присъди награда в някоя от групите, както и да присъди и поощрителни награди по своя преценка. Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на фейсбук страницата на читалището в периода от 25 до 30 юни 2024 г. Датата, часът и мястото на връчването на наградите ще бъдат уточнени допълнително на фейсбук страницата на читалището. На тези, които не могат да присъстват на събитието наградите ще бъдат изпратени по пощата. ◊ ОБЩИ УСЛОВИЯ Всеки има право да участва само с една собствена творба в конкурса. Конкурсните творби не се връщат. Организаторите си запазват правото да използват творбите с цел популяризиране на конкурса. АДРЕС: Народно читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня гр. София, 1614 ул. „Планиница“ № 17 телефон: 02 957 64 79 email: probudagb@abv.bg facebook: Читалище „Пробуда-1926“ – Горна баня Лице за контакт: Георги Костов GSM: 0886 988 779 в работно време.

 • Дата на затваряне: 31 май 2024
 • Как да участваме: Поезия, проза
 • Ограничение за участие: деца и младежи от 6 до 19 години
 • Източник: https://www.facebook.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРЕН РАЗКАЗ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ФИЛМОВА АДАПТАЦИЯ 2024

Съюз на българските филмови дейци и списание КИНО обявяват годишен литературен конкурс за написване на разказ с потенциал за филмова адаптация. Условия за участие: Конкурсът ще се проведе в десет кръга (десет месеца) като всеки месец комисия ще номинира по един разказ, който ще бъде публикуван на страниците на месечното издание на списание КИНО. В края на конкурса, от всички номинирани от комисията десет разказа, ще бъде избран един, на чийто автор ще бъде дадена възможност да развие художествения си текст в сценарий за пълнометражен игрален филм с помощта на професионален сценарист. СБФД и екипът на списание КИНО се ангажират с предоставянето на сценария на своите членове и на членовете на Българската асоциация на кинорежисьорите с предложение за реализиране на пълнометражен филм. Възрастова граница – от 16 до 35 години. Всеки автор има право да изпрати един свой разказ. Разказите трябва да бъдат в размер до 10 стандартни машинописни страници, шрифт Times New Roman, големина – 12. Без ограничения за жанр и тема. С изпращането на разказите си авторите носят отговорност за тяхната автентичност. С изпращането на разказите си авторите предоставят авторските права за тяхното публикуване на сайта на списание КИНО. С изпращането на разказите си авторите се съгласяват с условията на конкурса. Участието в конкурса е безплатно и онлайн. Моля, изпращайте своите разкази, както и кратка автобиография в свободен текст, на имейл: litkonkurs.spisaniekino@gmail.com Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

 • Дата на затваряне: 31 октомври 2024
 • Как да участваме: Разказ
 • Ограничение за участие: Възрастова граница – от 16 до 35 години
 • Източник: https://spisaniekino.com/
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
Защитените птици в България

ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА-1914Г. СЕЛО ДИНКАТА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК ОРГАНИЗИРА ЗА ЕДИНАДЕСЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА НАЦИОНАЛЕН ЛЕТЕН ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА. Тази година темата е: " Защитените птици в България" - рисувате без ограничение на техника и материали за изработка на разбираема картина на избраната от Вас защитена птица, с която да участвате в конкурса! Ще улесним и всички деца, които желаят да се включат като разрешим и участие онлайн - може да снимате и изпращате Вашите рисунки на email адрес: vanq.cvetanova@abv.bg в срок от 01.06.2024 до 06.09.2024 вкл. Възраст на участниците от 7 до 14г. и ще бъдат разделени в три възрастови групи. Всяка възрастова група ще има по трима победители съответно за първо, второ и трето място. Всеки участник трябва да изпрати своите три имена, адрес и тел. за връзка. Жури ще определи и обяви победителите на 09.09.2024г. във всички страници, където е разпространена информация за конкурса. Грамоти ще има за всички участници в конкурса! Очакваме Вашите творби и Ви желаем успех!

 • Дата на затваряне: 06 септември 2024
 • Как да участваме: С рисунка
 • Ограничение за участие: от 7 до 14 години
 • Източник: ИКТ Зала НЧ Село Динката
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 9
 • Оценка на разходите:
 • Отворен за територията на: Bulgaria
Приоритет на конкурса 
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА на тема "МОЯТА МЕЧТА"

След журиране всички родители/учители с картини на деца, избрани да се включат в изложбата ни, са получили имейл.

“I CAN CULTURE” обявява КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА на тема "МОЯТА MЕЧТА", който ще завърши с изложба с благотворителна цел в подкрепа работата на организацията с деца от малцинството в град Сандански В конкурса могат да участват деца от 5 до 15 години живеещи в България, като участниците ще бъдат оценявани в 3 възрастови групи - I-ва (5-6-годишни), II-ра (от I-ви до IV-ти клас) и III-та (от V-ти до VII-ми клас). Условия за участие: - възраст - от 5 до 15 години - размер на творбата - участва се само с една творба с размер А4 или по-голям до 35х50см. - материали - няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване, които са използвани - рисунките трябва да са авторски и сътворени от децата Изпращане на творбата: - Творбата трябва да бъде сканирана или заснета с фотоапарат или телефон и да бъде изпратена като прикачен файл в JPG на e-mail: hello@i-can-culture.com - Към снимката на картината трябва да се добавят - трите имена на участника, държава, град, възраст, училище или градина и телефон за връзка. - срок на изпращане - 29.05. 2024г. Журиране: - Творбите ще бъдат оценени в 3 възрастови групи - I-ва (5-6-годишни), II-ра (от I-ви до IV-ти клас) и III-та (от V-ти до VII-ми клас). - Компетентно жури ще разгледа творбите и ще обяви резултатите на 04.06.2024г. - След журиране и класиране ще се свържем с ръководителите/ родителите на авторите на отличаващите се рисунки, за да получат допълнително указания за изпращане по куриер на оригиналите. - Творбите им ще бъдат включени в благотворителната ни изложба, която ще се проведе на 14.06 от 19:00 ч. в гр.София, ул. Горски пътник, 40. Награждаване: Класираните на първите три места от всяка една възрастова категория, ще получат физически награди - творчески материали Всеки участник избран да участва с картината си в благотворителната ни изложба на тема “Моята мечта” ще получи грамота за участие в деня на откриването. Церемонията по награждаването и откриване на изложбата ще се състои на 14.06.2024 г. от 19:00 ч. в гр.София, ул. Горски пътник, 40. Изложбата ще продължи и може да бъде посетена до 12.07.2024г.

 • Дата на затваряне: 29 май 2024
 • Как да участваме: Детска рисунка
 • Ограничение за участие: Деца от 5 до 15 години живеещи в България
 • Източник: I CAN CULTURE
 • Общ награден фонд: Материални награди - творчески материали на FABER CASTELL
 • Брой на победителите: 3
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
ЧЕТВЪРТИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА И РИСУНКА „МЕЧТА”

Регламент:

I. Цел на конкурса: Да провокира артистичната и творческа мисъл в участниците, да търси и открива млади творци.

II. Условия за участие: Конкурсът е за участници, разпределени във възрастови групи, както следва:

Първа група - ученици 1-4 клс;

Втора група - ученици 5-7 клас;

Трета група - ученици 8-12 клас;

Четвърта група - автори над 19 години.Литературна творба-Всеки автор може да участва с една творба до 2 страници А4, ширф Times New Roman, размер на шрифта 12, която не е била публикувана и награждавана. Изпраща се на e-mail:biblioteka_izgrev@abv.bg с тема Литературен конкурс или на адрес: 8008, гр. Бургас, к-с Изгрев до бл. 72, Народно читалище "Изгрев 1909" с информация за заглавие на творбата, трите имена на автора, дата и година на раждане, клас, училище/школа, пощенски адрес, телефон и имейл на родител/учител. Необходимо е всяка творба да е придружена от сканирана /снимана/ и подписана Декларация за съгласие.Рисунка- Всеки може да участва с една творба-живопис или графика, нарисувани на картон с размери 35х50 см. без паспарту, с материали по избор. Изпраща се на адрес:8008, гр. Бургас, к-с Изгрев до бл. 72, Народно читалище "Изгрев 1909". На гърба на всяка рисунка да има инфомация за заглавие на творбата, трите имена на автора, дата и година на раждане, клас, училище/школа, пощенски адрес, телефон и имейл на родител/учител. Необходимо е всяка творба да е придружена от сканирана /снимана/ и подписана Декларация за съгласие.

Краен срок за изпращане на творбите 20 май 2024 включително.

Телефон : 056 860 889

 

 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите: 25
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО, РИСУНКА И МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА: „ЕДИН ЗАВЕТ НИ ОСТАВИ-СЕБЕ СИ!“

С Т А Т У ТНА II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРСЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО, РИСУНКА И МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯНА ТЕМА:„ЕДИН ЗАВЕТ НИ ОСТАВИ-СЕБЕ СИ!“            I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ            Конкурсът е посветен на личността и делото на Васил Левски – патрон на Средно училище „Васил Левски“, град Гълъбово. Образователната институция е сред елитните училища в община Гълъбово, която продължава възрожденските традиции на своите предшественици и смело внедрява иновативни подходи в обучението и в общокултурното развитие на учениците. След първото си издание конкурсът, проведен по повод 35 г. от създаването на Средно училище „Васил Левски“, град Гълъбово, утвърди своето място сред обществеността на регионално, национално и международно равнище. Личността на Апостола продължава да вдъхновява младите хора и да провокира творческото им мислене. Конкурсът многоаспектно обхваща темата за родолюбието и ценностите на българския дух и култура.            II. ЦЕЛИ
 • Провокиране на творческия потенциал, заниманията по интереси, положителното мислене и родолюбивите нагласи у младите хора;

 • Предоставяне на възможност за изява и развитие таланта на учениците;

 • Стимулиране и насърчаване създаването на литературни и художествени произведения от подрастващите, чрез които да изразяват своето отношение към исторически личности;

 • Създаване на творби, споделящи лични ценности, спомени от преживяно, събития от миналото и съвремието на България;

 • Насърчаване на родолюбиви и хуманни идеи, насочени към съхраняване на българската култура в условията световната глобализация.

                  III. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ         Право на участие в конкурса имат всички ученици от I до ХІІ клас от училища, школи, центрове за подкрепа за личностно развитие, частни, държавни образователни и културни институции и др. от страната и чужбина, разделени в три възрастови групи:
 • I-IV клас;

 • V-VII клас;

 • VIII-XІІ клас.IV. КАТЕГОРИИ
 • Стихотворение;

 • Есе;

 • Рисунка;

 • Мултимедийна презентация.V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯЗа участие се допускат само творчески разработки, които отговарят на изброенитепо-долу изисквания:
 • да предлагат свободно интерпретиране на конкретната тема „Един завет ни остави-себе си!“;

 • да утвърждават българските национални добродетели и да изразяват гражданска позиция;

 • да не са плагиат, копие или част от работата на други автори;

 • да са създадени само от един участник;

 • творбите не трябва да са участвали в други конкурси;

 • официален език на конкурсните разработки и език за комуникация на участниците e българският.VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ ПО КАТЕГОРИИ1. СтихотворениеТехнически изисквания:
 • Обем: 1-2 стр.;

 • Шрифт: Times New Roman;

 • Размер на буквите:12 pt;

 • Разредка на редове и абзаци: 1,5;

 • Подравняване: едностранно (ляво).Изисквания към съдържанието:
 • Заглавието да насочва към темата „Един завет ни остави-себе си!“ като коментираконкретни проблеми;
 • Да утвърждава българските национални добродетели и/или да изразява гражданска позиция.2. Есе:Технически изисквания:
 • Обем: 2-4 стр.;

 • Шрифт: Times New Roman;

 • Размер на буквите:12 pt;

 • Разредка на редове и абзаци: 1,5;

 • Подравняване: двустранно.Изисквания към изложението:
 • Заглавието да насочва към темата „Един завет ни остави-себе си!“ като коментираконкретни проблеми;
 • Ясно и цялостно формулирана теза;

 • Последователна формулировка на тематичните проблеми: (назоваване, анализиране,

 • сравняване, логически съждения и изводи);

 • Обобщаваща заключителна част;

 • Самостоятелност и оригиналност;

 • Показана собствена гледна точка и защитено лично мнение.                 В долния ляв ъгъл на файла, съдържащ текста на есето/стихотворението, да се запише име, презиме, фамилия на участника, клас, училище, населено място, име на ръководителя.3. Рисунка:
 • Всеки участник може да изпрати максимум 2 рисунки, създадени през последните 2 години.

 • Размерът на творбите трябва да бъде 35/50 см, без рамка и паспарту. Рисунките трябва да са оригинали и да са на автора. Техники – на хартия – живописни техники, графични техники, колаж.

 • На гърба на всяка рисунка трябва да има попълнен с печатни букви на български език етикет. /Приложение 3/

 • Рисунките на наградените участници се включват в изложба.4. Мултимедийна презентация:Технически изисквания:
 • Творбите да са изработени на MS PowerPoint и да са изпратени в слайдшоу;

 • формат (.pps или .ppsx);

 • Файлът с презентацията да е именуван: име и фамилия на участника, заглавие натворбата. Примерно: IvanaIvanova_Zavet.ppsx
 • Няма ограничения в сложността и изпълнението;

 • Без самоцелни ефекти;

 • Да е с продължителност до 10 минути.Изисквания към съдържанието:
 • Езикова и стилистична култура;

 • Естетическо изпълнение;

 • Фактологическа достоверност.            VII. ФОРМИ НА УЧАСТИЕ            Творбите на участниците трябва  да бъдат изпратени чрез куриерска фирма или Български пощи, като кореспонденция/писмо или на e-mail: sugalabovo_konkurs@abv.bg.Допълнително за категория „Рисунка“ творбите задължително се изпращат на адрес:Средно училище „Васил Левски“, кв. „Строител“, гр. Гълъбово 6280, тел: 0886611268, надписани „За конкурса“.            Задължителните документи за попълване са:         1. Декларация за информирано съгласие, в съответствие с изискванията на Общрегламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Приложение 1 – Декларация-съгласие на родител– за ученик, ненавършил 18 години;


  • Приложение 2 – Декларация-съгласие на участник– за ученик, навършил 18 години.

         2. Единствено за категория „Рисунка“ – етикет по образец /Приложение 3/
 • Приложение 3 – Етикет за рисунка       VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ                 Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработени и използваниединствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласноизискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата иприлагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването налични данни и относно свободното движение на такива данни, и в съответствие сВътрешни правила за защита на личните данни на Средно училище „Васил Левски“,              гр. Гълъбово.                 Във връзка с това, всеки участник задължително попълва:• Декларация-съгласие на родител – за ученик, ненавършил 18 години;• Декларация-съгласие на участник – за ученик, навършил 18 години.                 IX. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ                 Крайният срок за изпращане на конкурсните работи е 15 септември 2024 година.Разработките се изпращат, както следва:
 • на хартиен носител –рисунка /със залепен на гърба попълнен етикет/ на адрес:Средно училище „Васил Левски“, кв. „Строител“, гр. Гълъбово 6280, тел: 0886611268, надписани „За конкурса“;
 • на e-mail: sugalabovo_konkurs@abv.bg като прикачен файл.                 Конкурсни материали, пристигнали след определения срок, няма да бъдат разгледани и журирани. Творбите, участвали в конкурса, в т.ч. и наградените, не се връщат.                 X. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ                 Компетентно жури за всяка категория присъжда за всяка категория и за всяка възрастова група грамоти и предметни награди за І, II, ІІІ място и поощрения. Присъждат се и специални награди. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване. Наградите на наградените ученици ще бъдат изпратени чрез куриерски фирми или Български пощи.                 XI. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИРезултатите се обявяват – до 30 септември 2024 г. на сайта на училището https://sou-vasil-levski.bg.                 XII. КООРДИНАТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ                 Средно училище „Васил Левски“, кв. „Строител“, гр. Гълъбово 6280;                 Лице за контакти: Кремена Колева, старши учител по БЕЛ в Средно училище „Васил Левски“, тел. 0886152422.


 • Дата на затваряне: 15 септември 2024
 • Как да участваме: Литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация
 • Ограничение за участие: ученици от I до ХІІ клас
 • Източник: https://sou-vasil-levski.bg
 • Общ награден фонд:
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: Безплатен
 • Отворен за територията на: България
Приоритет на конкурса 
МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ ПРИКАЗКИ ЗА КИСЕЛОТО МЛЯКО‘‘

По повод 40 години от създаването на Българско училище „д-р Стамен Григоров“ Женева
към Постоянното представителство на Република България към ООН и други международни организации в Женева, се обявява конкурс на тема „ Приказки за киселото мляко “. Конкурсът се осъществява с подкрепата на Фондация „Д-р Стамен Григоров“ България ♦ Асоциация за българско образование, култура и традиции „Д-р Стамен Григоров“ Женева ♦ Галерия Blitz Artco Женева
Конкурсът ще се проведе в следните категории:
Литературно творчество ( поезия и проза)
Изобразително изкуство (художествено произведение)
Цел на конкурса:
Стимулиране на творческия потенциал на всички родолюбиви българчета в училищна и предучилищна възраст. Да се насърчат творческите им способности и фантазия, да се предостави възможност за изява и развитие.
Съхраняване паметта за доктор Стамен Григоров - български микробиолог и лекар, описал бактерията Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Grigoroff, 1905) – микроорганизъм, предизвикващ образуване на българското кисело мляко.
Запознаване с процеса на млечнокиселата ферментация и превъзходните хранителни и диетични свойства на киселото мляко като хранителен продукт
В конкурса могат да участват всички български деца и младежи на възраст до 19 години. Участниците ще бъдат разделени в няколко възрастови категории:

- Първа възрастова група: до 4 години;
- Втора възрастова група: от 5 до 7 години;
- Трета възрастова група: от 8 до 10 години;
- Четвърта възрастова група: от 11 до 15 години;
- Пета възрастова група: от 16 до 19 години.

Изисквания към литературните произведения:
да бъдат написани на български език;
до три страници, размер А4, шрифт Times New Roman, 12 pt, междуредие 1,5 с двустранно подравняване;
ще се оценява съдържание, оригиналност, правопис.

Изисквания към художествените произведения:

няма ограничение за използваните техники и материали;
ще се оценява композиция, оригиналност и техническо изпълнение.

Приемат се нови произведения, които не са публикувани и не са изпращани в други конкурси.
Задължително е българското кисело мляко да участва като ключов елемент в творчеството, за да се подчертаят отличните качества на един от най - популярните символи на България.

Всяко литературно произведение , участващо в конкурса трябва да е представено :
 - в електронен вид , формат PDF, JPG;
- да бъде придружено от попълнен формуляр за участие, по образец;
- да бъде изпратено не по-късно от 01 Май 2024 на електронен адрес: stamen.grigorov@bgschoolgeneva.ch


Всяко художествено произведение, участващо в конкурса трябва да е представено :
Рисунки и произведения с малки размери
⇒ да бъдат изпратени в оригинал по пощата не по-късно от 01 Май 2024 на адрес:
Anna Boncheva
Chem. Michée Chauderon 8A
1203 Genève
⇒ на гърба на произведенията да бъдат написани името и възрастта на автора;
⇒ придружени от попълнен формуляр за участие.

Обемни произведения или проекти, неподлежащи на транспортиране
⇒ да бъдат изпратени снимки или видео, показващи процеса на изработка и композицията на произведението, не по-късно от 01 Май 2024 на електронен адрес stamen.grigorov@bgschoolgeneva.ch;
⇒ придружени от попълнен формуляр за участие.
Всеки участник може да участва с една своя творба във всяка категория. Творбите, изпратени за участие в конкурса, не се връщат на автора. С попълването на приложения формуляр по образец, участниците дават съгласие техните творби да бъдат използвани в изложби, отпечатвани, публикувани от БУ„ д-р Стамен Григоров“ Женева.

Жури в състав:
председател Анна Бончева - преподавател в БУ„ д-р Стамен Григоров“ Женева, ръководител на проекта;
Юлия Григорова – български филолог, журналист и PR специалист . Внучка на д-р Стамен Григоров;
Лора Рашкова - български филолог, училищен ръководител на БУ„ д-р Стамен Григоров“ Женева 2005 - 2018 г. ;
Антоанета Желева – начален учител, училищен ръководител на БУ„ д-р Стамен Григоров“ Женева 2020-2023 г.;
Радиона Никова - вицепрезидент, Гилдия на жените към ООН в Женева;
Миглена Савова-Оклер - художник, реставратор, галерист. Живее и работи в Женева ;
Гергана Бакалова – художник, преподавател в БУ„д-р Стамен Григоров“ Женева

 • Дата на затваряне: 01 май 2024
 • Как да участваме: литературно произведение (приказка или стихотворение), рисунка
 • Ограничение за участие: деца и младежи до 19 годишна възраст
 • Източник:
 • Общ награден фонд: Получените творби ще участват в изложба/и, които ще се проведат: 16.06.2024 – Празник на БУ „Д-р Стамен Григоров“ Женева 29.06.2024 – Празник на киселото мляко, село Студен Извор, община Трън 30.06-30.07.2024 – Музей на киселото мляко, село Студен Извор,
 • Брой на победителите:
 • Оценка на разходите: безплатно
 • Отворен за територията на: България и чужбина
Приоритет на конкурса 
<-  1... 3 4 5 6 7 8